II. brižinski spomenik

I. brižinski spomenik II. brižinski spomenik
(Brižinski spomeniki)
neznani avtor
III. brižinski spomenik
V sodobno slovenščino prevedli Boris Paternu, France Bernik, Jože Faganel, Franc Jakopin, Janko Kos, Tine Logar, Marijan Smolik, Janez Zor.
V spodnjem besedilu je označena samo vsaka peta vrstica, ostale so označene v kodi besedila (klikni »uredi«).
Pri kritičnem prepisu pomeni znak ´ za črko ostrivec nad črko.
Izdano: Brižinski spomeniki. Monumenta frisingensia. Elektronska znanstvenokritična izdaja. Ur. M. Ogrin, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2007.
Viri: Nl.ijs.si
Dovoljenje: To delo je objavljeno s pisnim dovoljenjem avtorja.
Izvozi v formatu: epub       mobi       pdf       rtf       txt


Prevod v sodobno slovenščino Uredi

1Če bi ded naš ne grešil, bi mu na veke bilo živeti, starosti ne prejeti, nikoli skr5bi imeti, ne solznega telesa, temveč na veke bi mu bilo živeti. Ker je bil z zavistjo Neprijaznega izgnan 10od slave Božje, po tem so na rod človeški bolečine in skrbi prišle, in bolezni, in po tem redu smrt. In vendar, brat15je, spomnimo se, da nam tudi sinovi Božji rečejo. Zato opustimo ta mrzka dela, ker so dela sata20nova: ko žrtvujemo, brata oklevetamo, kot tatvina, kot uboj, kot poltenosti naslada, kot prisege, ki jih ne spoštujemo, temveč jih pre25stopamo, kot sovraštvo. Nič pa od teh del ni bolj mrzko pred Božjimi očmi. Morete zatorej, sinki, videti in sami razumeti, 30da so bili poprej ljudje v lice prav taki, kakor smo tudi mi, ter so dela Neprijaznega zasovražili, Božja pa vzljubili. 35Zatorej se zdaj v njih cerkvah klanjamo, in se jim molimo, in v čast njih pijemo, in obete naše jim nosimo za odrešitev 40teles naših in duš naših. Prav takšni pa moremo tudi mi še biti, če ista dela začnemo delati, ki so jih oni delali. Zakaj oni so lač45nega hranili, žejnega napajali, bosega obuvali, nagega odevali, onemoglega v imenu Božjem obiskovali, 50mrzlega ogrevali, tujca pod krove svoje vodili, v temnicah in v železnih verigah uklenjene 55obiskovali, in v imenu Božjem jih tešili. S temi, s temi deli so se ti Bogu približali. Tako, sinki, se je tudi nam mo60liti prav temu vsevišnjemu Očetu Gospodu, dokler nas prav tja ne vseli, v cesarstvo svoje, ki je pripravljeno od 65konca do kraja izvoljencem Božjim. In smo, bratje, pozvani in poklicani, pred njegovim obličjem se ne moremo za nikomer skri70ti, nikakor ubežati, temveč nam je stati pred stolom Božjim z zoprnikom našim, z zlodejem starim, 75in se nam je pred Božjimi očmi vsakemu s svojimi usti in s svojo besedo izpovedati, kar je 80na tem svetu vsakdo storil, bodi dobro, bodisi zlo. Zatorej na tisti dan, sinki, mislite, ko se ne bo kam 85skriti, temveč bo pred Božjimi očmi stati in to pravdo imeti, ki sem jo napovedal. Naš Gospod, sveti Krist, 90ki je zdravnik teles naših in rešenik duš naših, pa je to poslednje zdravilo naposled postavil, in pokazal je, s katerim se nam 95je njemu odreči in se mu oteti. Prejšnji naši so hudo trpeli, kajti tepli so jih s šibami, in pri100tiskali k ognju in žgali, in z meči sekali, in po lesu obešali, in jih z železnimi kljukami trgali. Mi pa zdaj z našo pra105vo vero in pravo izpovedjo isto moremo storiti, kar so oni s tem velikim trpljenjem storili. Zatorej, sinki, Božje 110služabnike pokličite ter jim grehe vaše naštejte in izpovedani jim bo113ste grehov vaših.

Kritični prepis Uredi

Eccę bi detd nas neze
gresil tevuekigemube
siti starosti neprigem
lióki nikoligese pet
sali neimugi nislzna
telezeimoki nuúvuę
kigemubesiti bone
sezavuiztiubui ne
priiazninu uvignan
Odszlauuibosigę Potom
nanarodzlovuezki
strazti Ipetzali boi
do neimoki Ibzzre
duzemirt. Ipagibra
triia pomenem ze
dai zino uuebosi na
resemze botomu Oz

stanem zich mirzcih
del Esesunt dela soto
nina Esetrebu tuorim
bratra Oclevuetam Ese
tatua Eseraszboi Esepulti
ugongenige Eseroti Choi
se Ih nepazem nuge pre
stopam Esene nauuizt
nizce teh del mirzene
pred bosima ozima mo
sete potomu zinzi uvi
deti Izami razumeti
esebese priuuæ zlou
uezi Uliza tazie aco
se imuigezim tere ne
priiaznina uz nenauvi
desse Abosiu uzliubise

dabotomu nine ucircu
vah ich clanam ze Imod
lim ze im Izesti ich
pigem I obeti nasse im
nezem Ozcepasgenige
telez nasich idus nasich
Tîgesemosem imui este
buiti eccę tage dela
nasnem delati iaseo
ni delase Onibo las
na natrovuechu seg
na naboiachu bozza
obuiachu naga ode
achu malo mogoncka
uime bosie bozzekacho
mrzna zigreahu stran
na bodcrovvi zuoge

uvedechu Utim
nizah iuzelezneh
vvosich Uclepenih
bozcekachu Iuime
bosie te utessahu
temi temitize deli
bogu briplisaze taco
zinzi inam ze mod
liti tomuge vuirch
nemo Otzu Goßpodi dos
dani tamoge vzed
li vzezarstuo suoge
Eseiest úgotouleno iz
coni doconi izvvo
lenico\com bosiem Igezm
bratria bozuuani ib
bgeni Egosenemosem

nikīseliza niucri
ti nicacosé ubega
ti nugestati pred
stolom bosigem ze
zopirnicom nasim
zezlodgem starim
igestze pred bosi
ma osima vzaco
mu zuoimi vzti
izuoim glagolom
izbovuedati Esege
nasemßuete chisto
stuoril libobodi do
brolibolizi zlo
Dactomudini zinzi
muzlite ide neca
moze vcloniti nu

ge pred bosima osima
stati izio prio imeti
iusegezim bovvedal
Nas gozbod ßueticruz
isegest bali teleznassih
izpasitel dusnassih ton
bozzledine balouvani
ge pozledge pozstavv
iucazalge imseze nam
dozstoi odgego zavue
kati igemuzeoteti
preise nassi zesztoco
stradacho nebo ie te
pechu metlami ipri
nizse ogni petsachv
imetsi tnachu ipolezv
vuesachu iselezni cliusi

ge raztrgachu atobac
mui ninge nasu prau
dnu vuerun ipraudnv
izbovuediu toiemosim
ztoriti eseoni to vue
lico strastiu stuorise
dapotomuzinzi bosi
raba prizzuause tere
im grechi vuasa poste
te íim izpovvedni bo
dete grechov uuasih

Zunanje povezave Uredi