Hiša v dolini: Razlika med redakcijama

odstranjenih 58 zlogov ,  pred 5 leti
brez povzetka urejanja
na južni strani, — tam šele sem se ustavil in sem dolgo in nepremično užival bledo, tiho, mrtvo veličastvo okrog sebe.
 
Pregledal sem potem svet in premeril, kod bi se vrnil domov, da bi dospel ravno do večera. Zanimalo me je samo še, kam se vidi s čeri ravno na zahodu, še nekoliko višje od hribčka, {{redakcija|a|na}} katerem sem stal. V kako rodovitno dolino pač, ker mora bit i enkrat vendar tudi kamenja konec. Spominjal sem se, da je vsaj na zemljevidu tudi na ono stran še precej mest in vasi.
Pregleda l sem potem svet i n premeril
, kod b i se vrni l domov, d a b i
Še četrt ure in bil sem tam. Res dolina, a kaka dolina! Ozka, gola, pusta, in samo prav na dnu mala hišica z nekoliko vrta okrog; na oni strani pa zopet strm hrbet navzgor.
dospel ravn o do večera. Zanimal o me
 
je samo še, ka m se vid i s čeri ravn o
Naenkrat sem ostrmel. Vse to tam doli mi je bilo vendar nekako znano ... Kje vraga sem videl in kdaj nekaj vsaj docela sličnega? ...
n a zahodu, še nekoliko višje od hrib ­
 
čka, a katere m sem stal. V kak o rodovitno
Nameril sem daljnogled dol in pregledaval počasi vso dolinico od zgoraj do spodaj, kjer se izlivala v dolgo in vedno širše močvirje, do morja.
dolino pač, ke r mor a bit i
 
enkra t venda r tud i kamenj a konec.
Spominja l sem se, da je vsaj n a zemljevid
u tud i n a ono stra n še precej
mest i n vasi .
Še četrt ur e i n bi l sem tam. Re s
dolina , a kak a dolina ! Ozka , gola,
pusta, i n samo pra v n a dn u mal a hi ­
šica z nekoliko vrt a okrog ; n a oni
stran i p a zopet str m hrbe t navzgor .
Naenkra t sem ostrmel. Vs e to
t am dol i m i je bil o venda r nekako
znano . . . Kj e vrag a sem vide l i n
kdaj nekaj vsaj docela sličnegat . . .
Nameri l sem daljnogled dol i n
pregledava l počasi vso dolinic o od
zgoraj do spodaj, kje r se izlival a v
dolgo i n vedno širše močvirje, do
morja.
In naenkra t sem jo imel ! Da , tu ­
d i oni košček železničnega tir a sem
612

urejanj