Gozdovnik: Razlika med redakcijama

dodanih 147 zlogov ,  pred 3 leti
brez povzetka urejanja
»Kolika sreča za mé,« dé Estevan, »da vam je še ena besedica za mé preostala.«
{{prelom strani}}
Rozalita zarudí nad tako neosnovanim zavračanjem.
82 ?>-
 
»Ne zamerite otroku, don Estevan. Velik dolg imamo pri Tiburciju Areljanu. Najdete nas pa nepripravljene; prihoda vašega sem se nadejal še le v nekoliko dneh.«
Rozalita zarudf nad tako neosnovanim zavraeanjem.
 
»Opravičeni ste, sennor. Moje bivanje ne bo dolgo trpelo, ker imam uzrok, da v Tubak prej ko mogoče dospem. Uzrok vam naznanim pozneje.«
zamerite otroku, don Estevan. Velik dolg
imamo pri Tiburciju Areljan.u . Najdete nas pa nepripravljene ; prihoda va?ega sem se nadejal ?e le
v nekoliko dneh ."
 
Sedejo k mizi. Po večerji se don Estevan umakne s pristavnikom v njegovo sobo.
?Opravi?eni ste, sennor. Moje bivanje ne bo
dolgo trpelo, ker imam uzrok, da v Tubak prej ko .
mogo?e dospem. Uzrok vam naznanim pozneje. ?
 
»Veste li, da moj prvotni načrt je segal do Velike reke?«
Sedejo k mizi. Po ve?erji se don Estevan umakne
s pristavnikom v njegovo sobo.
»Tako sem si mislil.«
"Veste li, da moj prvotni na?rt je segal do
 
»Izpremenil sem ga. Oglasil se je bil pri meni človek, ki je ob Gili odkril velikansko zlatišče, ter meni prodal svojo skrivnost. Potemtakem bom odpravo najprej tjakaj vodil, in potem bom videl, bo čas, da izvedem svojo prvo namero.«
Velike reke ? t `
?Tako sem si
?lzpremenil sem ga. Oglasil se je bil pri meni
 
»Je-li ta človek pri vas?«
?lovek, ki je ob Gili odkril velikansko zlati??e, ter
meni prodal svojo skrivnost. Potemtakem bom od
 
»Pri meni je.«
pravo najprej tjakaj vodil, in potem bom videl,
bo ?as, da izvedem svojo prvo namero. ?
? Je-li ta ?lovek pri vas ?"
meni je."
?Kako se mu pravi ??
 
?Ku?ilo»Kako se mu je im?.pravi?«
 
»Kučilo mu je imé.«
"Ne ?epa nekoliko ?"
 
»Ne šepa nekoliko?«
??emu to vpra?ate? ?
 
»Čemu to vprašate?«
?Ali se njegov konj ne izpodtika ? ?
 
»Ali se njegov konj ne izpodtika?«
" V?asih. Kaj ga poznate ? "
 
»Včasih. Kaj ga poznate?«
?Prav dobro, dasitudi ga videl ?e nisem nikdar, ?
odgovori pristavnik Pena, ki je sli?al, da se mu je
domnevanje tako br? potrdilo. "Varujte se ga, ta
 
»Prav dobro, dasitudi ga videl še nisem nikdar,« odgovori pristavnik Pena, ki je slišal, da se mu je domnevanje tako brž potrdilo. »Varujte se ga, ta človek je ubijalec!«
?lovek je ubijalec 1"
 
?»Ubijalec! Pa kaj vas to b?de bôde!?«
{{prelom strani}}
»Bonansa pripada Tiburciju Areljanu. Oča njegov jo je našel, ki ga je umoril Kučilo.«
 
»Od kodi pa vi to veste?«
,,Beansa pripada Tiburciju Areljanu. O?a
njegov jo je na?el, ki ga je umoril Ku?i.lo. "
?Od kodi pa vi to veste ?
 
? »Iz zanesljivih ust.?«
"In vendar ste krivo izveMeni. Ku?ilo tega
Marka Areljana ni videl nikdar in nikoli. "
"V Apa?evini je bil ? njim, tam ga je zabodel ,
pa v vodo vrgel. Naj se le varuje Tiburcijeve krogle !"
 
»In vendar ste krivo izveščeni. Kučilo tega Marka Areljana ni videl nikdar in nikoli.«
?Je-li kaj v6 o tej stvari Tiburcio??
 
»V Apačevini je bil ž njim, tam ga je zabodel, pa v vodo vrgel. Naj se le varuje Tiburcijeve krogle!«
"Vse v?," d? sennor .Are?iza !
 
»Je-li kaj vé o tej stvari Tiburcio?«
"Tudi lego bonanse ? "
 
»Vse vé,« dé sennor Arečiza!
"12a ?e natan?ni na?rt ima !
 
»Tudi lego bonanse?«
??e to? A kaj, jaz pravim, da je to druga?e.
 
»Pa še natančni načrt ima!«
Va?e podatke bom natanko preudarjal, pa sem propri?an ?e naprej, da Ku?ilo ni morilec. Ali ste obeblaue svote pripravili??
 
»Še to? A kaj, jaz pravim, da je to drugače. Vaše podatke bom natanko preudarjal, pa sem propričan še naprej, da Kučilo ni morilec. Ali ste obečane svote pripravili?«
? Sem . Dovoljujem si pa? opomniti, da iznosi, veli
krat od mene prejeti, zakupnino presegajo zaveliko let. "
 
»Sem. Dovoljujem si pač opomniti, da iznosi, velikrat od mene prejeti, zakupnino presegajo zaveliko let.«
?Ni? ne d?. Pa sem va? dol?nik. Skoraj bom v
stanu, da vam svoj dolg povrnem ne?tevilnokrat .
Ali mi morda, svojemu gospodarju, ne upate ve???
 
»Nič ne dé. Pa sem vaš dolžnik. Skoraj bom v stanu, da vam svoj dolg povrnem neštevilnokrat. Ali mi morda, svojemu gospodarju, ne upate več?«
" Dokler ho?ete! Va?e posestvo tam v materi
zemlji so neizmerne. Gled? dohodkov, ki jih dobivate iz njih., vam ni treba mehikanske bonanse. "
 
»Dokler hočete! Vaše posestvo tam v materi zemlji so neizmerne. Gledé dohodkov, ki jih dobivate iz njih, vam ni treba mehikanske bonanse.«
"Meni sicer ne, pa? pa mojim svrham, ktere
dose?i sem si nalo?il. Mehika ne sme biti dalje
Ijudovlada. Urejenih razmer se moremo nadejati le
od samovladne ustave. Za to potrebne milijone bom
dobil iz bonanse, ter bom dal de?eli kralja, ki j e
rojen na prestolu, s kterega pa je bil pregnan po
krivi?ni politiki."
 
»Meni sicer ne, pač pa mojim svrham, ktere doseči sem si naložil. Mehika ne sme biti dalje ljudovlada. Urejenih razmer se moremo nadejati le od samovladne ustave. Za to potrebne milijone bom dobil iz bonanse, ter bom dal deželi kralja, ki je rojen na prestolu, s kterega pa je bil pregnan po krivični politiki.«
"Kdo bo pa zasel prestol? don. Karlas, princ
Lulu, avstrijski nadvojvoda ?"
 
»Kdo bo pa zasel prestol? don Karlas, princ Lulu, avstrijski nadvojvoda?«
6*
{{prelom strani}}
»Jaz že vem, kdo. Tega vam ni treba znati. Jaz delam po njegovem naročilu. Vse je preračunjeno, vse do najmanjšega pripravljeno. Kakor hitro bomo zlato imeli, pojde meč po deželi, ter bo postavil vrata, skozi ktera vladarja popeljem.«
 
»Če je pa bonansa že drugega?«
-et> 84 ?>
 
»To čem preiskavati, kakor sem rekel. Pojedincu bi lahko bila v pogubo. Obdana je od pasu divjih krdel, ki ga more predreti le zedinjena moč krepkih in drznih možakov. Soli pripravljene moje sobe?«
"Jaz ?e vem, kdo. Tega vam ni treba znati.
 
»Zmeraj so pripravljene. Dovolite, da vas vodim.«
Jaz delam po njegovem naro?ilu. Vse je prera?unjeno, vse do najmanj?ega pripravljeno. Kakor hitro
bomo zlato imeli, pojde me? po de?eli, ter bo postavil vrata, skozi ktera vladarja popeljem. "
 
Don Avguštin ga pelje v krasno opravljene prostore, ki so bili izključno namenjeni le posestniku haziende. Zatem se pristavnik poslovi od don Estevana.
?Ce je pa bonansa ?e drugega ? ?
 
Ogromna ta pristava je bila, od ktere je don Estevan, bivajoč v Arispi, dobival potrebne kvadruple. Njegove poprejšne gusarske ali brodolovske in ladjoropne vožnje po morju, so mu vrgle denarno jako dober uspeh. Kar je bil za plen iztržil, s tem si je kupil posestva, ktera je izročil varnemu in zvestemu vodstvu don Avguštin Pene. To je bil
"To ?em preiskavati, kakor sem rekel. Pojedincu
uvod k delu, zaradi kterega je zdaj iz španske prišel, da to delo dovrši.
bi lahko bila v pogubo. Obdana je od pasu divjih
krdel, ki ga more predreti le zedinjena mo? krepkih
in drznih mo?akov. Soli pripravljene moje sobe ?"
 
Don Estevan, vidi se samega, dá k sebi poklicati Kučila.
.,Zmeraj so pripravljene. Dovolite, da vas vodim."
 
»Kaj dela Tiburcio?«
Don Avgu?tin ga pelje v krasno opravljene pro
store, ki so bili izklju?no namenjeni le posestniku
haziende. Zatem se pristavnik poslovi od don Estevana.
 
»Ne vem, gospodstvo.«
Ogromna ta pristava je bila, od ktere je don
 
»Včeraj sem rekel — —«
Estevan, bivajo? v Arispi, dobival potrebne kvadruple. Njegove poprej?ne gusarske ali brodolovske
in Iadjoropne vo?nje po morju, so mu vrgle denarno
jako dober uspeh. Kar je bil za plen iztr?il, s tem
si je kupil posestva, ktera je izro?il varnemu in
zvestemu vodstvu don Avgu?tin Pene . To je bil
uvod k delu, zaradi kterega je zdaj iz ?panske
pri?el, da to delo dovr?i.
 
»Da mora poginiti!«
Don Estevan, vidi se samega, d? k sebi po
 
»Dobro. Koliko ga cenite?«
klicati Kuala.
 
»Hm, deset kvadruplov ne bo preveč, polovico precej zdaj, polovico potlej, ko bom gotov.«
"Kaj dela Tiburcio ? "
 
»Tukaj imate zdaj precej pet kvadruplov.«
"Ne vem, gospodstvo. "
{{prelom strani}}
»Hvala sennor. Kdaj se ima to zgoditi?«
 
»Še danes.«
',V?eraj sem rekel ? "
 
»A, tako brž?«
?Da mora poginiti !?
 
»Mora tako biti. On ne ve le o naši bonansi, temuč nosi tudi popolni načrt v svojem žepu.«
"Dobro. Koliko ga cenite ? ?
 
»Je-li ste tega zatrdno uverjeni, don Estevan?«
"Hm, deset kvadruplov ne bo preve?, polovic o
precej zdaj, polovico potlej, ko bom gotov ."
 
»Tako zatrdno, da jih dobite še deset, kakor hitro mi ta načrt denete v roke.«
" Tukaj imate zdaj precej pet kvadruplov ."
 
»Potemtakem pa precej grem. Morebiti bom trebal pomoči.«
---ek 85 ?>
 
»Uzemite si enega izmed naših ljudij; koga? to sami odredite!«
,llvala sennor. Kdaj se ima to zgoditi ??`
?Se danes.?`
?A, tako bri? ?
"Mora tako biti. On ne ve le o na?i bonansi,
 
»Je že odločeno. Baraha pa Oročej bosta pomagala takoj, če jima le dokažem, da jima je v korist.«
 
»Morete povse zanesti se na ta dva?«
temu? nosi tudi popolni na?rt v svojem ?epu. "
 
»Baraha je bandit, čigar bodalo je okusilo že marsiktero rdečo kapljico. Oročej sicer pravi, da je gambusino, pa živi le ob igri.«
?Je-li ste tega zatrdno uverjeni, don Estevan? ?
 
»Potemtakem idite. Tukaj bom čakal posrečenja!«
" Tako zatrdno, da jih dobite ?e deset, kakor
hitro mi ta na?rt denete v roke."
 
Kučilo gre v prostorišče, odkazano spremstvu njegovega gospoda. Baraha pa Oročej sedita pri igri. Diaz je bil v stranski sobi že legel k počitku. Na mizi stoji velik na pol izpraznjen vrč z meskalom (aloino žganje), in srpi pogledi človekov so kazali, da nista več daleč od one točke, kjer človek neha biti misleče in čuteče bitje.
"Potemtakem pa precej grem. Morebiti bom
trebal pomo?i. "
 
»Stopite simkaj, Kučilo. Pijte, pa povejte nama kaj o bonansi!« blêde Baraha.
?Uzemite si enega izmed na?ih Ijudij ; koga ?
to sami odredite !?
 
»O bonansi!« zakričita oba, kakor bi ju bilo to strahotno poročilo popolno iztreznilo.
"Je ?e odlo?eno. Baraha pa Oro?ej bosta pomagala takoj, ?e jima le doka?em, da jima je v
korist."
 
»Odšla je po vodi!«
"Morete povse zanesti se na ta dva?"
 
?Baraha je bandit, ?igar bodalo je okusilo ?e
marsiktero rde?o kapljico. Oro?ej sicer pravi, da je
gambusino, pa ?ivi le ob igri. ?
 
"Potemtakem idite. Tukaj bom ?akal posre?enja ! "
 
Ku?ilo gre v prostori??e, odkazano spremstvu
njegovega gospoda . Baraha pa Oro?ej sedita pri
igri. Diaz je bil v stranski sobi ?e legel k po?itku.
Na mizi stoji velik na pol izpraznjen vr? z meskalom (aloino ?ganje), in srpi pogledi ?lovekov so
kazali, da nista ve? dale? od one to?ke, kjer ?lovek
neha biti misle?e in ?ute?e bitje.
 
" Stopite simkaj, Ku?ilo. Pijte, pa povejte nam a
kaj o bonansi !" bl?de Baraha.
"0 bonansi !" zakri?ita oba, kakor bi ju bilo
to strahotno poro?ilo popolno iztreznilo .
 
?Od?la je po vodi!?
"Zakaj? Kako mislite?"
 
»Zakaj? Kako mislite?«
{{prelom strani}}
 
4.933

urejanj