Gozdovnik: Razlika med redakcijama

dodanih 89 zlogov ,  pred 3 leti
brez povzetka urejanja
»Kaj pa to? Vi ste ranjeni!« dé Kanadčan.
{{prelom strani}}
»Malo za spoznanje.«
-4> 94 e'>
 
»Pokažite mi rano!«
"Malo za spoznanje . "
"Pokaiite mi rano ! "
 
Tiburcio mu pomoli roko, Kanadčan pa rano preiskuje s posebno spretnostjo. »Ovoj stolčenih zelišč se dene gori, in potlej stvar ne bo dosti pomenila. Perišče orégana, ki raste tukaj med grmičjem, stolčem med dvema kamenoma, ki je zavoljo svoje izvrstne celivnosti predobro znan po vsi deželi na rano, pa bo dobro. Tako! Zdaj morate že olajšanje čutiti, zakaj nič tolikanj ne brani da se prisad ne pritisne, ko ta oreganska zel, in tudi mrzlica vas ne bo nič tresla. No, zdaj vam je na ponudbo pa sočni odrezek bravine, vam diši. Dobra je, ta pač,« začne Rdoles.
Tiburcio mu pomoli roko, Kanad?an pa rano
preiskuje s posebno spretnostjo . "Ovoj stol?enih zeli?? se dene gori, in potlej stvar ne bo dosti pomenila. Peri??e or?gana, ki raste tukaj med grmi?jem,
stol?em med dvema kamenoma, ki je zavoljo svoj e
izvrstne celivnosti predobro znan po vsi de?eli na
rano, pa bo dobro. Tako ! Zdaj morate ?e olaj?anj e
?utiti, zakaj ni? tolikanj ne brani da se prisad ne
pritisne, ko ta oreganska zel, in tudi mrzlica vas
ne bo ni? tresla . No. zdaj vam je na ponudbo pa
so?ni odrezek bravine, vam di?i . Dobra je, ta
pa?," za?ne Rdoles.
 
?»Vi pa izvolite nam pripovedovati, kako?enkakošen povopovod dje imel častni don Arečiza, da je tako z vami občil.«
je imel ?astni don Are?iza, da je tako z vami ob?il .?
 
»To je naglo storjeno. Moj oče je našel izredno bogato zlatišče, to najdbo je povedal nekemu Kučilu. Ta mi ga je umoril, kakor mislim, ter skrivnost prodal don Estevanu. Po kteri poti, ne vem. Izsledili so pa, da zlatokraj tudi jaz poznam, zato so me hoteli danes s pota spraviti.«
" To je naglo storjeno . Moj o?e je na?el izredno
bogato zlati??e, to najdbo je povedal nekemu Ku?ilu. Ta mi ga je umoril, kakor mislim, ter skrivnost
prodal don Estevanu. Po kteri poti, ne vem. Izsledili so pa, da zlatokraj tudi jaz poznam, zato
so me hoteli danes s pota spraviti."
 
"»Ha, to je prav nenavadno ?udnačudna zadeva ! Razlo?iteRazložite nama obseinejeobsežneje to stvar !"« priganja Rdoles.
 
Tiburcio jima ustreže. Dormiljonove oči pa so budile in nepremakljivo srpele v Tiburcija. Zadovoljni smehljaj je igral po lovčevem obrazu, kakor ga je opaziti pri takem, ki je uspešno preiskaval težki predmet.
Tiburcio jima ustre?e. Dormiljonove o?i pa so
budile in nepremakljivo srpele v Tiburcija. Zadovoljni smehljaj je igral po lov?evem obrazu, kakor
ga je opaziti pri takem, ki je uspe?no preiskaval
te?ki predmet.
 
"»Ah ! Je-li smem pra?atiprašati, kdo so bili va?ivaši pravi stariši?«
stari?i ?"
 
"»Nisem jih nikdar poznal. "«
 
"»Pa vendar veste, kje so ?iveli živeli!"«
{{prelom strani}}
»Tudi ne. Triletni otrok sem prišel z angleško vojno ladijo v Gvajmas, kjer me je pod streho vzel Markos Areljanos.«
 
»Z angleško vojno ladijo, pravite?« poizveduje Kanadčan s pomnoženo pazljivostjo. »Dajte, obrnite se malo okolu!«
?.ei> 95 4>
 
»Sedel je na levi Tiburcija, ter ni mogel prav videti desnega lica, ki ga je Pepo tolikanj bistro motril. Sledonajdnik mu obrne desno lice, čudeč se temu pozivu. Rdoles opazi lahko progo, tekočo preko lica, ter praša z na pol zaskrbljenim in napol radostnim glasom:
,,Tudi ne. Triletni otrok sem pri?el z angle?k o
vojno ladijo v Gvajmas, kjer me je pod streho vzel
Markos Areljanos."
 
»Od kodi imate to potezo?«
angle?ko vojno ladijo, pravite ?" poizveduj e
 
»Ne vem, od kodi.«
Kanad?an s pomno?eno pazljivostjo . ,,Dajte, obrnite
se malo okolu !?`
 
»Ne morete se ničesar domisliti, kar bi se nanašalo na prvo vašo mladost?«
?Sedel je na levi Tiburcija, ter ni mogel prav
videti desnega lica, ki ga je Pepo tolikanj bistro
motril. Sledonajdnik mu obrne desno lice, ?ude? se
temu pozivu . Rdoles opazi lahko progo, teko?o prek o
lica, ter pra?a z na pol zaskrbljenim in napol radostnim glasom :
 
»Čemu to prašate?«
"Od kodi imate to potezo ? "
 
»Zato, ker — — tristo takih, no, Pepo, kaj misliš? Sklada se s prasko, z angleško ladijo in starost je tudi pravšna. Pa ne, da bi bil meni ljubi Bog, staremu zalupancu, pripravil toliko veselja! No, kaj se pa ti tako držiš?«
"Ne vem, od kodi. "
 
»Hm, držim se že dolgo tako, kakor se držim. Ko bi bil takrat ti videl grofa Antonio de Medijana, to bi — —«
"Ne morete se ni?esar domisliti, kar bi se nana?alo,na prvo va?o mladost? "
 
»Antonija Medijanskega?« seže v besedo Tiburcij. »Je-li poznate tudi tega don Estevana de Arečiza?«
" Cemu to pra?ate ? "
 
»Povejte naprej, če jih poznate vi!« velí hitro radovedni Rdoles.
"Zato, ker --tristo takih, no, Pepo, kaj
misli?? Sklada se s prasko, z angle?ko ladijo in
starost je tudi prav?na . Pa ne, da bi bil meni ljubi
Bog, staremu zalupancu, pripravil toliko veselja !
No, kaj se pa ti tako dr?i? ?"
 
»Don Estevana de Arečiza sem prvikrat videl pri Pozi, ter malo prej izvedel, da je on grof Medijanski ali pa tudi vojvoda Medijanski.«
?Hm, dr?im se ?e dolgo tako, kakor se dr?im.
{{prelom strani}}
Ko bi bil takrat ti videl grofa Antonio de Medij ana ,
»Kdo vam je to povedal?«
to bi--?
 
»Donna Rozalita Avguštinova!«
"Antonija Medijanskega ? .? se?e v besedo Tiburcij. "Je-1i poznate tudi tega don Estevana de
 
»Od kodi pa ona to zna? Je-li grof Medijanski poznan na pristavi?«
Are?iza ? "
" Povejte naprej, ?e jih poznate vi!" vel? hitro
radovedni Rdoles.
 
»Njegova lastnina je pristava, Avguštin Pena je le zakupnik.«
"Don Estevana de Are?iza sem prvikrat videl
pri Pozi, ter malo prej izvedel, da je on grof Medijanski ali pa tudi vojvoda Medijan.ski ."
 
»A — á!« Pepo pokoncu skočivši. »Zdaj mi je vse jasno! ,Esmeralda' je bila roparska ladija, don Antonio ji je bil poveljnik, in svoj plen je tukaj naložil. Zatoraj je todi tako dobro znan gotovo je bil na svojih prejšnih klatopotih našel kako zlatišče, kamor je odprava njegova prvobitno smerala še preden mu je ta Kučilo prodal svojo skrivnost.«
--<? 96 -a>
 
»To bi moglo prav tako biti, Pepo, kakor si dejal,« priglasuje Rdoles. »Pa kaj si hotel še poprej reči? ,Ko bi bil takrat ti videl grofa Antonio de Medijana, to bi — — no, zdaj povej, kaj bi.«
"Kdo vam je to povedal?"
Donna Rozalita Avgu?tinova ! "
?Od kodi pa ona to zna? Je-li grof Medijanski
poznan na pristavi ?? `
?Njegova lastnina je pristava, Avgu?tin Pen a
je le zakupnik . ?
 
»To bi bil spoznal, kako podobna sta si grof pa Tiburcio.«
"A ? ?!" Pepo pokoncu sko?iv?i. "Zdajmi je vse jasno ! ,Esmeralda' je bila roparska Iadija ,
don Antonio ji je bil poveljnik, in svoj plen j e
tukaj nalo?il. Zatoraj je todi tako dobro znan gotovo je bil na svojih prej?nih klatopotih na?el kako
zlati??e, kamor je odprava njegova prvobitno smeral a
?e preden mu je ta Ku?ilo prodal svojo skrivnost ."
 
»Tiburcio Areljanos, prašam vas, ničesar ne pamtite iz svoje mladosti?«
"To bi moglo prav tako biti, Pepo, kakor si
dejal," priglasuje Rdoles. ?Pa kaj si hotel ?e po
 
Mladi sledonajdnik je bil po takem izpraševanju nekoliko vznemirjen, in po tem, ko mu čimdalje bolj segata k srcu. Pa ne, da bi mu ta dva tuja lovca, prišedša z daljnega severa, mogla stvar pojasniti, ki mu jo celó njegovi stariši niso mogli?«
prej re?i? ,Ko bi bil takrat ti videl grofa Antonio
de Medijana, to bi --no, zdaj povej, kaj bi.?
 
»Pomislil bom malo. Le časa mi dajte!«
"To bi bil spoznal, kako podobna sta si grof
pa Tiburcio .
?Tiburcio Areljan.os, pra?am vas, ni?esar ne
pamtite iz svoje mladosti ? ?
 
Glavo podpirajoč z roko, zbira spomine iz onega časa, ki se mu zdi kakor gosta megla.
Mladi sledonajdnik je bil po takem izpra?evanju nekoliko vznemirjen, in po tem, ko mu ?imdalje bolj segata k srcu. Pa ne, da bi mu ta dva
tuja lovca, pri?ed?a z daljnega severa, mogla stvar
 
»Vidim veliko svetlo sobo — — in pa, da — — lepi obraz žene, ki se je nad mano sklonila. Ima velike temne oči, ter mi govori besede, iz kojih dlje sreča in ljubezen.«
pojasniti, ki mu jo cel? njegovi stari?i niso mogli ?
{{prelom strani}}
bom malo. Le ?asa mi dajte ! "
Glavo podpirajo? z roko, zbira spomine iz onega
?asa, ki se mu zdi kakor gosta megla .
 
"Vidim veliko svetlo sobo ? in pa, da -
 
-lepi obraz ?ene, ki se je nad mano sklonila.
Ima velike temne o?i, ter mi govori besede, iz trojih
dlje sre?a in ljubezen ."
--<B- 97 e-
 
4.933

urejanj