Gozdovnik: Razlika med redakcijama

dodanih 107 zlogov ,  pred 3 leti
Kaj? Mani-sangriente pa el-Mestizo? — Main Rouge pa Sang-mele? — Red-Hand pa Half-Breed? — Mešanik pa Rdečoročnik?
{{prelom strani}}
Tako se je glasilo po vrsti, od kota do drugega. Vsaki zgrabi za oro?jeorožje. Vse je bilo iznenadjeno,
-<D 12
osupnjeno, prestra?enoprestrašeno.
 
yyNauju,»Nanju! Primite ju !"« upije ta.
Tako se je glasilo po vrsti, od kota do drugega. Vsaki zgrabi za oro?je. Vse je bilo iznenadjeno,
osupnjeno, prestra?eno.
 
"Pu??ajte»Puščajte ju! Naj gresta !"« kri?ikriči drugi.
yyNauju,! Primite ju !" upije ta.
 
»Stojte!« zagrmi gospodar. »Venta (prodajalnica, gostilna) je moja. Tu nima nih?enihče zapovedovati ko
"Pu??ajte ju! Naj gresta !" kri?i drugi.
jaz sam. Jaz ne trpim boja v svoji hi?ihiši. Pojdite
vunkaje, ?eče si ho?etehočete vratove polomiti ! ?«
 
Vsaki je uvidel, da ?islaničislani in previdni Francesko
"Stojte !" zagrmi gospodar. ?Venta (prodajahiica,
Metalja pravo govori. Ne Me?anikMešanik, ne njegov o?eoče
nikomur osebno ni krivice storil. Prva vzrujanost je tako hitro minula, kakor je med društvo prišla. V kratkem so si stali nasproti Sokoljeoko pa tolovaja.
 
»Ti, pes od Komanča! kdo ti dovoljuje, da se brigaš za naju?« škriplje Mešanik ter skoči v Komanča, ki pa odskoči in zdaj se umešata sibolera z vakveri med prepirajoči se stranki.
gostilna) je moja. Tu nima nih?e zapovedovati ko
jaz sam. Jaz ne trpim boja v svoji hi?i. Pojdite
vunkaje, ?e si ho?ete vratove polomiti ! ?
 
?»Vun z razbojnikoma !?« kli?ekliče gospodar.
Vsaki je uvidel, da ?islani in previdni Francesko
Metalja pravo govori. Ne Me?anik, ne njegov o?e
nikomur osebno ni krivice storil. Prva vzrujanost
je tako hitro minula, kakor je med dru?tvo pri?la.
 
Komančeva neustrašenost je ljudem ugajala, pa si je hitro pridobil njihno naklonjenost. Krili so ga proti razjarjenima človekoma, ki bi ga bila najrajši razdrobila.
kratkem so si stali nasproti Sokoljeoko pa tolovaja.
"Ti, pes od Koman?a! kdo ti dovoljuje, da se
 
»Stopi sem, ti pes komanški!« penil se je Mešanik, skušajoč preriti se skozi goste. — »Povej svoje ime, če imaš kterega!«
briga? za naju ?" ?kriplje Me?anik ter sko?i v Koman?a, ki pa odsko?i in zdaj se ume?ata sibolera
z vakveri med prepiraj o?i se stranki.
 
"EI»El-Mestizo se bo u?ilučil poznavati Sokoljeoko,« "glasi se odgovor.
?Vun z razbojnikoma !? kli?e gospodar.
 
,»Sokoljeoko!"« kliknejo Mehikanci.
Koman?eva neustra?enost je ljudem ugajala,
 
?»Sokoljeoko,?« krikne Me?anikMešanik ter se napenja, da bi ga siloma dosegel.
pa si je hitro pridobil njihno naklonjenost . Krili so
{{prelom strani}}
Mešanik se hitro predomisli nečemu drugemu. Izgine skozi vrata, stoječa že dolgo odprta. Njegov oče mu je sledil bliskovito.
 
Trajalo je nekaj časa, preden so možje zopet mirno sedeli. Na to uzdigne besedo haziendero, prašajoč Sokoljeoko, kaj ga je dovelo v te kraje.
ga proti razjarjenima ?lovekoma, ki bi ga bila najraj?i razdrobila.
 
»Vojniki Komančev so bili na lovu. Naplenili so mnogo bivoljih kož, za ktere hočejo, da imajo smodnika, svinca, pušk, nožev, odej, tobaka ....«
"Stopi sem, ti pes koman?ki!" penil se je Me
 
Neki prisotni trgovec se hitro poka?epokaže pa re?ereče, govornika prekinivši:
?anik, sku?ajo? preriti se skozi goste. ? "Povejsvoje ime, ?e ima? kterega ! "
"EI-Mestizo se bo u?il poznavati Sokoljeoko, "
glasi se odgovor.
 
"»Kar potrebuje moj rde?irdeči brat, vse to more dobiti pri meni. Vsega imam, kar mu srce poielipoželi."«
,Sokoljeoko!" kliknejo Mehikanci.
?Sokoljeoko,? krikne Me?anik ter se napenja,
da bi ga siloma dosegel .
 
Takoj se dogovore, da se napotijo proti taborišču Komančev. Tudi haziendero se je pridružil. Jako mu je bilo drago, da je našel Komanča in ž njim morda še kakih dvajset vojnikov, s kterimi bi bil skoro enakoštevilen z Apači, ki so mu ukrali lepih konjev.
Me?anik se hitro predomisli ne?emu drugemu .
izgine skozi vrata, stoje?a ?e dolgo odprta. Njegov
o?e mu je sledil bliskovito.
 
Možje, ki se pred četrt ure še poznali niso, so se hitro prijateljsko združili, pa skočili na konje,
Trajalo je nekaj ?asa, preden so mo?je zopet
mirno sedeli . Na to uzdigne besedo haziendero ,
 
pra?ajo? Sokoljeoko, kaj ga je dovelo v te kraje.
 
?Vojniki Koman?ev so bili na lovu. Naplenili
so mnogo bivoljih ko?, za ktere ho?ejo, da imajo
smodnika, svinca, pe?k, no?ev, odej, tobaka . . .?
 
Neki prisotni trgovec se hitro poka?e pa re?e,
govornika prekiniv?i :
"Kar potrebuje moj rde?i brat, vse to more dobiti pri meni. Vsega imam, kar mu srce poieli."
 
Takoj se dogovore, da se napatijo proti tabo
 
ri??u Koman?ev. Tudi haziendero se je pridru.iil.
Jako mu je bilo drago, da je na?el Komaa?a itt i
 
njim morda ?e kakih dvajset vojnikov, s kterimi M
bil skoro enako?teviien z Apa?i, ki so mu ltkrah
lepih konjev.
 
Mo?je, ki se pred ?etrt ure ?e poznali uiso ,
 
o se hitro prijateljsko zdru?ili, pa sko?ili na konje,
preganjat konjske tatove.
Ko sta bila pu??avska roparja iz vida Sokol jegav.een, sklenila sta mahoma, da pojdeta k Apa?em.
 
<center>* * *</center>
"Driiva se kar severnozapadno, pa jih . dobiva,
ali vsaj njih sledove," govori mlaj?i. ? nApa'?i so
 
Ko sta bila pu??avskapuščavska roparja iz vida Sokol jegav.eenSokoljegaočesa, sklenila sta mahoma, da pojdeta k Apa?emApačem.
smrtni sovra?niki Koman?em in prav zdaj so Apa?i
zapleteni v boj z belimL Hvalo nama bodo vedeli,
?e jim pritirava plen, kakor je ta Sokoljeoko, ki
ga ?rtijo in se ga boje, kakor nobenega drugi h
sovra?nikov."
 
»Drživa se kar severnozapadno, pa jih dobiva, ali vsaj njih sledove,« govori mlajši. — »Apači so smrtni sovražniki Komančem in prav zdaj so Apači
zapleteni v boj z belimi. Hvalo nama bodo vedeli, če jim pritirava plen, kakor je ta Sokoljeoko, ki ga črtijo in se ga boje, kakor nobenega drugih sovražnikov.«
{{prelom strani}}
--e) 14 L>--
4.933

urejanj