Gozdovnik: Razlika med redakcijama

odstranjena 2 zloga ,  pred 3 leti
zapleteni v boj z belimi. Hvalo nama bodo vedeli, če jim pritirava plen, kakor je ta Sokoljeoko, ki ga črtijo in se ga boje, kakor nobenega drugih sovražnikov.«
{{prelom strani}}
Prideta kdo konjske ogradbe. Pripadala je ne preveč oddaljeni haziendi in prav v bližini so bili ljudje z delom obloženi. To pa teh dveh rogarjev nikakor ni motilo, ali prav majhno.
--e) 14 L>--
 
Korakala sta polagoma in polna uverjenja, kakor bi imela najboljšo pravico na to, kar sta namerjala izvesti, pa se dvigneta čez ograjo. Na pol divji konji se umikajo rokam, ki jih grabijo ter odbegavejo na drugi kraj. Ali moža uzameta odeje,
Prideta kdo konjske ogradbe. Pripadala je ne
vržeta je konjem čez glavo in ko živali osuple stojé, sta že na konjih ter poskačeta čez ogradbo,
preve? oddaij eni haziendi in prav v bli?ini so bili
hite?ahiteča dale?daleč naprej.
ljudje z delom oblo?eni . To pa teh dveh rogarjev
nikakor ni motilo, ali prav majhno .
 
Brez sedla, brez stremen, brez uzde drvita naprej v ostrem diru, v smeru med večerom in polnočjo ter zadeneta, ko je večer nastal, na široke sledove, na one, kterih sta iskala, kakor sta sodila po številu utisnjenih kopit.
Korakala sta polagoma in polna uverjenja ,
kakor bi imela najbolj?o pravico na to, kar sta naraerjala izvesti, pa se dvigneta ?ez ograjo . *Na pol
divji konji se umikajo rokam, ki jih grabijo ter od7
begavejo na drugi kraj. Ali mo?a uzameta odeje,
vrieta, je konjem ?ez glavo in ko ?ivali osuple
stoj?, sta ?e na konjih ter poska?eta ?ez ogradbo,
hite?a dale? naprej.
 
»Zažgali bodo taborišni ogenj in potem jih lahko najdeva,« govori starejši.
Brez sedla, brez stremen, brez uzde drvit a
naprej v ostrem diru, v smeru med ve?erom in
polno?jo ter zadeneta, ko je ve?er nastal, na ?irokQsledove, na one, kterih sta iskala, kakor sta sodila
po ?tevilu utisnjenih kopit.
 
Njegova meritev se je uresničila. Kratkemu mraku je sledil hitro večer. Izgubljajoč sledove, opazita v daljini majhino svetlo točko, povečavajočo se v gorečo grmado v taborišču Apačev.
?Za?gali bodo tabori?ni ogenj in potem jih
lahko najdeva,? govori starej?i .
 
Smatrajoča se prijateljema Apačev, nečeta se priplaziti, ampak naravnost ja?etajašeta proti taboru.
Njegova meritev se je uresni?ila. Kratkemu
mraku je sledil hitro ve?er. Izgubljajo% sledove,
opazita v daljini majhino svetlo to?ko, pove?avajo?o
se v gore?o grmado v tabori??u Apa?ev.
 
Krik straže se čuje pred njima in takoj na to nastane mnogoglasno rjutje, prihajajoče iz žrel vseh Indijanov, hipoma ustavših, pripravljenih sprejeti
Smatrajo?a se prijateljema Apa?ev, ne?eta se
bližalca.
priplaziti, ampak naravnost ja?eta proti taboru.
Krik stra?e se ?uje pred njima in takoj na tQ
nastaue mnogoglasno rjutje, prihajajo?e iz ?rel vseh
 
Mešanik skoči s konja, vsega znojnega in kadečega se, ter stopi brezstrašno v sredo med-nje.
Indij snov, hipoma ustav?ih, pripravljenih sprejet i
bliialca.
 
"»Kje je vodja mojih rde?ihrdečih bratov? "«
Me?anik sko?i s konja, vsega znojnega in kam
de?ega se, ter stopi brezst?a?no v sredo med-nje .
 
"EI»El-lVlestizoMestizo!"« ?uječuje se na okrog.
"Kje je vodja mojih rde?ih bratov? "
{{prelom strani}}
Vsi so poznali strahovitega moža. Vedeli so, da vsakrat prinese "dela", kader jih poišče ter so bili željni slišati, kaj ga je danes privleklo do njih.
 
Nekdo izmed Apačev stopi preden. Ni nosil orlovih peres, znamenje glavarsko, a ni bilo težko presoditi, da ima potrebne sposobnosti, zapovedovati oddelku hrabrih.
"EI-lVlestizo!" ?uje se na okrog.
 
?Apa?ev»Apačev vojnikom ,Mo?nihrast' poveljuje,? re&epristopli.
---e> 15 ,zc>--
 
Vsi so poznali strahovitega mo?a. Vedeli so, da
vsakrat prinese "dela", kader jih poi??e ter so bili,
?eljni sli?ati, kaj ga je danes privleklo do njih.
 
Nekdo izmed Apa?ev stopi preden. Ni nosil,
orlovih peres, znamenje glavarsko, a ni bilo teil
 
presoditi, da ima potrebne sposobnosti, zapovedovat i
oddelku hrabrih .
 
?Apa?ev vojnikom ,Mo?nihrast' poveljuje,? re&epristopli.
 
Pa res je stal ta divjak v ?are?ej svetlosti
4.933

urejanj