Vestalkina ljubezen: Razlika med redakcijama

odstranjenih 144 zlogov ,  pred 9 meseci
brez povzetka urejanja
noči.
 
Vedno bolj in bolj se je oddaljeval šum in hrup in v ječo, kamor sem bil pahnjen, ni dosegel noben glas. Strašno je bilo v tej večni noči. Zato sem bil vesel, ko so mi oznanili že tretji dan smrtno obsodbo, ker sem položil roko na svetega, mogočnega imperatorja. Raje umreti, nego živeti nalik slepcu v strašni noči!«
Vedn o l>olj i n bol j se j e oddalje -
 
\ ; d šum in hru p i n v ječo, kamo r se m
Valerijan je pripovedoval dalje,
b i l pahnjen , n i dosege l nobe n glas .
kako so ga gnali v ječo, ki je blizu
strašno j e bil o v tej večni noči. Zato
prostora , kjekjer r b ibi se imel aimela izvršiti
sem bi l vesel, k o so m i oznanil i že
smrtna obsodba in kako je bil rešen.
tretj i da n smrtn o obsodbo , ke r se m
 
položil rok o n a svetlega , mogočneg a imperatorja . Raj e umreti , neg o
Materi so sedajpasedaj pritekle
živeti nali k slepc u v strašni noči!«
solze po licih. Že se je pomaknil veliki voz, čegar zvezde so sijale iz črnih daljav v atrij, više na nebo, ko sta vstala in se podala k počitku.
Valerija n j e pripovedova l dalje ,
 
kak o so g a gnal i v ječo, k i j e bliz u
<poem align="center">
prostora , kje r b i se imel a izvršiti
* * *
smrtn a obsodb a i n kak o j e bi l rešen.
</poem>
Mater i so sedajpaseda j pritekl e
 
solz e po licih . Že se j e pomakni l ve ­
NNa a Jan i kuluJanikulu je že sijalo solnce,
lik i voz . čegar zvezde so sijal e i z črn i h dalja v v atrij , više n a nebo , k o
Tiber aTibera pod Aventinom pa je bila še
s t a vstal a i n se podal a k počitku.
• •
N a Jan i kulu je že sijalo solnce,
Tiber a pod Aventinom pa je bila še
v senci. Ne dolgo! Zmagoslavno se je
dvignil advignila božanska luč in oblila Rim ,
ki se je jel vzbujati iz nočnega sna.
 
Valerijan je hitel mimo velikanske stavbe cirkusa maksima,. Njegovi zidovi, obrnjeni prot iproti vzhodu, so
se že o dod daleč svetili , oblit iobliti z rdečo
lučjo.
 
Cirku s Maksimu s j e zanima l pre ­
Cirkus Maksimus je zanimal preje Valerijana bolj kakor vse drugo v
je Valerijan a bol j kako r vs e drug o v
Rimu . DaneDanes s p apa se m umu je zazdel a tzazdela ata
stavba strahovita v svoji ogromnosti. Hitel je mimo nje, kakor bi se bal,
stavb a strahovit a v svoj i ogromno -
dda a g aga ne podsuje .
sti.Hite l j e mim o nje . kako r b i se bal ,
 
d a g a ne podsuje .
Krvavordeč iKrvavordeči pesek širne arene ,
razmesarjen arazmesarjena človeška trupla , k iki se
še kad e kade. . . TTe e predstav epredstave so jeljele emladeniča mla ­nadlegovati.
A ta mtam se pokaže kmal u svetlkmalu isvetli
deniča nadlegovati .
tempelj , tatam mje j e on aona dobra , usmiljena ,
A ta m se pokaže kmal u svetl i
katero so obdale njegove misli z lučjo, čistejšo od solnca. Misli na svečenico so ga pomirjale in napolnjevale
tempelj , ta m j e on a dobra , usmiljena ,
s tihim , sladki msladkim koprnenjem .
kater o so obdal e njegov e misl i z lučj o , čistejšo o d solnca . Misl i n a svečenic o so g a pomirjal e i n napolnjeval e
 
s tihim , sladki m koprnenjem .
Kmal uKmalu se j eje zableščalo svetišče,
posvečeno boginj i Vesti , zaščitnici
slavneg a rimskeg a mesta . Tud i o n
639

urejanj