Vestalkina ljubezen: Razlika med redakcijama

odstranjenih 164 zlogov ,  pred 9 meseci
brez povzetka urejanja
zadene Valerijana očetovo prokletstvo. Če pade v boju proti Maksenciju, pade kot mučenik za sveto vero.
 
» I nIn če ssi i pra vprav pagan , prideš vsevseeno v ­nebesa.«
 
eno v nel>esa-«
»Vseeno ! Cuj Čuj, kdkdo o t iti je to pove ­povedal?«
 
dal? «
» Bonifacij.«
 
»Kd o j e t o I «
»Kdo je to?«
»Kristjanski duhovnik , k i j e kr ­
 
sti l tvojeg a očeta i n brata. «
»Kristjanski duhovnik , kki je ikrstil jtvojega eočeta krin ­brata.«
»Al i t i nis i krščeni«
 
Midv a s Konstantino m čakava.
»Ali ti nisi krščen?«
Dala se bova krstit i šele na smrtni
 
jM>stelji.«
»Midva s Konstantinom čakava.
» I u zakaj šele tedaj?«
Dala se bova krstit ikrstiti šele na smrtni
»Zato, da s kakim grehom ne izgubiva božje milost i v življenju. T i
postelji.«
nit i ne veš, kaj je to posvečujoča milost Isižja!«
 
»Kak o naj vem! «
» I uIn zakaj šele tedaj?«
»»Vidiš , to je milost, k i t i jo da
 
»Zato, da s kakim grehom ne izgubiva božje milost imilosti v življenju. T iTi
nit initi ne veš, kaj je to posvečujoča milost Isižjabožja
 
»Kak oKako naj vem! ?«
 
»»Vidiš , to je milost, k i tki iti jo da
kristjanski bog, da si lahko pošten in
čist.«
» In te milost i vidva s Konstantinom nočeta?«
»Bonifacij in drug i duhovniki
ž e vedo, kaj je prav in kaj ni prav.
 
» In te milost imilosti vidva s Konstantinom nočeta?«
 
»Bonifacij in drug idrugi duhovniki
»Al i ne pridej o sam o krščeni v
ž eže vedo, kaj je prav in kaj ni prav.«
nebesa ? Ka j pa , če padet a prej e v
 
boj u f «
»Al iAli ne pridej o sampridejo osamo krščeni v
»Bonifaci j j e dejal , d a pridem o
nebesa ? Ka jKaj pa , če padet a prejpadeta epreje v
v s i v nebesa , ke r prejmem o krs t mu ­
boju?«
čen i k o v ; krs t krvi.«
 
»Tore j do teda j počneš lahk o
»Bonifacij je dejal, da pridemo
najhujša hudodelstv a I Res , škoda,
vsi v nebesa, ker prejmemo krst mučenikov; krst krvi.«
d a nise m Konstantin , al i vsa j se l
 
»Tore jTorej do teda jtedaj počneš lahk olahko
najhujša hudodelstv a Ihudodelstva? Res , škoda,
da nisem Konstantin, ali vsaj sel
očetov.«
 
»Ne N e govor igovori tako , Valerijan , i nin
ne misl i tak o slab o o meni . Glej , Bo ­
ne misli tako slabo o meni. Glej, Bonifacij se je zastonj trudil, da napravi iz mene hudodelca!«
nifaci j se j e zaston j trudil , d a napra ­
 
v i i z men e hudodelca!«
»Zares , kakaj jpa pje ahotel j e hote l o dod tebe! ?«
»Nikol iNikoli ne umori mumorim človeka zavratno ,
in če se imenuje ta človek tudi Maksencij! Pošten Rimljan hočem umreti ali zmagati v poštenem boju!«
i n če se imenuj e t a človek tud i Mak -
 
sencij ! Pošten Rimlja n hočem umret i al i zmagat i v poštenem boju!«
ValerijaValerijan nje jpoznal estarega poznačloveka lin stareg a človek a i n j eje vedel , dda agovori govor i i ziz srca .
 
»Kakše n lažnik j e t a Bonifaci j
»Kakšen lažnik je ta Bonifacij
i n kakšen potuhnjenec,« j e izprego -
voriin lkakšen sepotuhnjenec,« lje izpregovoril sel po krajšem molku .
 
»Lažni k f «
»Lažnik?«
»Cuj ! Dane s zjutra j se m slučaj ­
 
n o slišal pogovo r Bonifacije v z ne ­
»Čuj! Danes zjutraj sem slučajno slišal pogovor Bonifacijev z nekim drugim kristjanskim duhovnikom, ki je baš došel k nam. Bonifacij
k i m drugi m kristjanski m duhovni ­
je pripovedoval, da je svetoval Konstantinu, kako lahko opogumi vojsko. Imperator Konstantin je bil pripravljen, češ, to itak ne škodi.«
kom , k i j e baš došel k nam . Bonifaci j
j e pripovedoval , d a j e svetova l Kon ­
stantinu , kak o lahk o opogum i voj ­
sko . Imperato r Konstanti n j e bi l
639

urejanj