Wikivir:Splošno zanikanje odgovornosti: Razlika med redakcijama

 
==Licenciranje==
You may use the content on this website under the terms described by the license template and the general terms described at [[Wikisource:Copyright policy]]. In most cases, works are in the [[w:public domain|public domain]] or compatible with the [[w:GFDL|Gnu Free Documentation License]].
 
Vsebino te spletni strani lahko uporabite v skladu s pogoji, ki jih določa navedba na vrhu posameznega besedila in splošnih pogojih, opisanih v [[Wikivir:Politika licenciranja]]. V večini primerov so besedila v [[w:javna last|javni lasti]] (zaradi starosti) ali pa so objavljena pod z [[w:GFDL| GFDL]]- oz. [[w:Creative Commons|Creative Commons]]-združljivo licenco.
You are free to reproduce Wikisource content freely and gratuitously just as we are doing. No agreement, contract, or liability is created between you and the site (or anyone related to the site). While we try to ensure that accurate copyright information is provided, you are responsible for verifying the copyright status of any work you use or copy.
 
Vsebino Wikivira lahko prosto, brez zadržkov razširjate naprej, prav tako kot počnemo mi, seveda ob navedbi vira in avtorja. Ni pa nobenega dogovora, pogodbe ali obveznosti je ustvarila med vami in Wikivirom (oz. katerokoli osebo v zvezi z Wikivirom). Kljub temu, da se trudimo zagotoviti točne informacije o avtorskih pravicah, ste odgovorni za preverjanje stanja avtorskih pravic kakršnegakoli dela, ki ga uporabljate ali širite ter nas o morebitnih napakah obvestiti [[Wikivir:Pod lipo|na ustrezni strani]].
 
== Kršitev krajevnih zakonov ==