Stran:Baraga Slate jabelka.djvu/202: razlika med redakcijama

(prepoznano besedilo)
 
Stanje straniStanje strani
-
Nekorigirano
+
Korigirano
Telo strani (ki bo vključeno):Telo strani (ki bo vključeno):
Vrstica 1: Vrstica 1:
  +
Kdor malo porajta na ''sunanjo'' satiranje, (ne satiranje ſvojih teleſnih pozhutkov,) ker pravi, de ''snotranjo'' satiranje, (satiranje laſtne votje, nagnjenja, i. t. d.) je boljſhi, ozhitno pokashe, de ſe nizh ne satira in ne satajuje, ne po sunanjim in ne po snotranjim.« — Pravi ſ. Vinzenz.
199
 
   
  +
Ravno ta ſvetnik je v’ vednim satiſanji ſvojih teleſnih pozhutkov shivel, in je takó ſveto ſovrashtvo do ſvojiga shivota imſel, de ga je vſak dan tépel in pokoril; in mu je, kolikor je bilo le mogozhe, malo ſpanja in pozhitka pervoſhil. Deſiravno je bolehin bil, in vzhaſi komaj dve uri po nozhi ſpal, je vendar sjutrej sgodej vſtal, in po dnevi ni nikdar ſpati hotel. Tudi je, kadar je le perloshnoſt najdil, rad mras ali pa vrozhino terpel; in kolikor je le mogel, je satiral in pokoril ſvoje teleſne pozhutke.
   
  +
»Satiranje poshreſhnoſti je A, B, C, to je pervi sazhetek duhovſkiga shivljenja. Kdor ſe od te pregrehe sdeshati nózhe, bo tesko druge pregrehe premagati samogel, ki ſe teshi premagujejo.« — Pravi ſ.Vinzenz.
   
  +
Ta ſvetnik je bil po dolgi navadl v’ satiranji poshreſhnoſti in v’ satajevanji teleſnih pozhutkov tako deljezh priſhel, de na sadnje she ni nobeniga raslozhka vezh med jedmi delal, ampak je vſe enako vsel, kar ſe mu je dalo, zhe je bilo tudi ſhe tako soperno, neſlano, merslo ali premalo kuhano: in je tako malo v’ to miſlil, kar je jedil, de je enkrat ſrove jajza, ki ſo bile po smoti pred-nj poſtavljene, pojſedil, bres de bi bil vedil, kaj je jedil. — Kadar je k’ misi ſhel, ſe je vidilo, de gre nerad; in kadar je jédil, je smiram v’ Boga miſlil, in je le
,,Kdſar' inalo ponajſca n&'-suntmjo satiranje, (nſt
 
,,satiranje ſvojih teleſnih pozhutkov,) ker pravi^
 
,,de snotranjo satiranje, (satiranje laſtne votje^
 
,,nagnjenja, i. t. d.) je boljſhi, o/.hitno pokashe,
 
^de /e nizb .ne isatira in ne satajuje^ ne po 'sti-
 
,,nanjim in ne po snotranjim."— PrſtviT. Virikeni,-
 
»:.i- Ravno ta ſVetnik jejv' vednim satiſahji ſVbjih-
 
teloſnih pozhutkov shiv«l, in je takb'i(veto ſrt-
 
vrashtvo do ſvojiga shivota imſel^ dſt 'ga je vſak
 
dan tepel in-pokoril; in mu jſe,-'kolikor je bilo
 
te mogoKhe , malo ſpanja in pttžhitka 'pervoſhih-
 
Deſi'iavno -je bwlehin.:bil', ih vzhaſi koſnaj.• dtie-
 
uri po nozhi ſpal, je'Vendet' sjutrej' sgodej.
 
vſtal^ in po dnevi nl nrkdar ſpati hotel. Tudi
 
jie', kadar je'le perloshnoſt najdil, rad mras^ali'
 
pa- vrbzhino terpel;'in kdlikor"'!jſt'le-mdgel,'je
 
satiral in pokoril ſvoje'telblWp0zh*tkd;:v ''''''"''l
 
i "-^Satiranje poshreſhwoſti' )e A', B^ 0,'iO'ſeV
 
,,pervi saaheteh! duh^Tſkjga ghivljſenjči*'' Jtrtdr* ſe-
 
,,od te ptegrehſe -sBerebati' \w6ihk, :ibox 'tešHkoi
 
,,dri]ge pregrehe premogati šamogel, ki 'ſe teshi'
 
,,premagujejoi^ •*- Pr*vi ſi VinKeh*'.-..•'I i'i-"»i'"ii
 
Ta ſvetnik; je bil po dolgi naVadl 1^ saſi-
 
ranji' poshreſhripſlii Vto-v- satnjevanji tele/hſh'^'-!
 
zhutkov tako deljezh pnſhel',i de na! sttdnje šh*'
 
ni nobeniga raslozhka vezh med jedtrii 'delal^
 
ampak je -viſe enako 'vsel:,' 'k»r ſe 'mtT jſc dalo,
 
zhe je bilo tudi ſhe tako sopeſno, neſlanO, tnerslo
 
ali premak) . kuhano : in ſe tako inalo v' to mi-1'
 
ſlil, kar je'jedil ,. de je' enkrat ſrove• jajza , ki
 
ſo bile po smoti' pred-nj portavljene,: pojſedil,
 
bres de bi- bil vedil, kaj je jedil. --^- Kadar' je
 
k' misi ſhel, ſe je vidilo, de gre nerad ; in ka-
 
dar je jedil, je smiram v' Boga miſlil, in je le
 
3.093

urejanj