Slovenske narodne pesmi (Šterkelj)/Razdelek I. Pesmi o Bogu, sv. Trojici, sv. Duhu, Jezusu, Mariji in za razne praznike.

Slovenske narodne pesmi (Štrekelj)
Zvezek III.
Karel Štrekelj
Spisano: Postavila Ilona Jerič.
Izdano: Ljubljana: 1904-1907. Izdala in založila Slovenska matica
Viri: http://www.archive.org/details/slovenskenarodn00matigoog
Dovoljenje: Dovoljenje, pod katerim je delo objavljeno, ni navedeno. Prosimo, da izmed obstoječih dovoljenj izberete ustrezno.
Izvozi v formatu: epub       mobi       pdf       rtf       txt


Pripomnja.

Četrti del pričujočega déla obsega pobožne pesmi. Vzprejete so vanj vse tiste, ki jim dozdaj ni bilo najti pripravnega mesta v kterem prejšnjih oddelkov te knjige, zlasti ne v délu prvem in tretjem, kjer je vendar priobčeno prav obilo pesmi pobožne vsebine. Tvarina četrtega dela je porazvrščena tako, da obsega prvi razdelek pesmi, ki se nanašajo na Boga sploh, na sv. Trojico, sv. Duha, zlasti pak na življenje in trpljenje Jezusovo in Marijino ali pa so vezane na različne praznike. Mnogo njih se poje ali se jih je pelo do nedavnega časa tudi po cerkvah. V drugi razdelek so posnete te razne narodne molitvice, večino ma apokrifne vsebine, ki se navadno ne pojo, ampak le recitirajo in so zategadelj izgubile več ali menj prvotno vezano obliko in razumljivost. Tretjemu razdelku so naposled pridržane tiste pesmi, ki jih prepevajo romarji po božjih poteh, bodi si v romarski cerkvi ali zunaj nje in medpotoma.

Narod nima v pesmi rad dolgoveznih dogmatičnih refleksij, ker so mu nedoumne; zategadelj tudi ni bil tuj vpliv nikjer tolik, kakor v pesmih prvega razdelka. V pesmih, ki bi jih bilo uvrstiti vanj, je toliko tujščine, kakor malokje. Duhovščina, na tujem izučena, je že pred protestantovsko dobo skrbela, da dobi narod v kolikor toliko dogmatično čiste pesmi; ker jih ni bilo, jih je morala sama predelavati iz latinskih in nemških. To vidimo najlepše iz začetka velikonočne pesmi v rokopisu ljubljanske izpovedi in iz opomenj v pesmaricah naših protestantov, kjer pravijo, da je ta in ta pesem narejena po »stari«[1]. Dandanes je kajpada težavno izločiti tujščino od domače robe in za to bo treba še mnogo studij, ki se pri nas še nišo niti začete. Ne- narodnih, to je od naroda neprebavljenih in njemu (in lehko rečemo tuđi nam) neprebavnih je zelo mnogo tuđi v razdelku tretjem, kjer so vse l ej prvi glas peti ali imeli razni romarski

 • vajvode€ ali cerkovniki, ki take pesmi večinoma sami zlagajo

in si jih shranjujejo pisane za tište priložnosti, ko jim bo voditi svoje krdelo na božjo pol. Dasi je tuđi v drugem razdelku mnogo nenarodnega blaga, vendar je narod to Že tako predelal in pri- krojil po svoje, da je smemo šteti za našo robo.

Dodatek obsega začetke pesmi, katere se mi zdč fienarodne ali so očitno umetne, pa se vendar še % često zapis uj ej o kot narodne.

650 IV« Pesmi pobožne. I. 6401.


Razdelek I.


Pesmi Bogu, sv. Trojici, s\\ Duhu, Jezusu,

Mariji in za razne praznike.

Slavec poje nad Marijino zibelko.

6401.

(Zagorska.)

SlaviĆek poje Pod nem je senkčm

Vu černej g&rć Mehka p&stelka,

Pri hladnej v&dć. Z vilahni nam je

Ki bi mi se znaše!, 15 Lepe beljen&, 5 Ki bi ga van zpelal Zvankuši nam je

Z te ččrne g&rć, Lepe nakriti.

Od hladne v&dć! Notre počiva

Vo nej je g&re Majka Maria,

Drevce zeleno, 20 Ka nam prekriži 10 Pad nem je drevcčm Našu dečicu!

Hladne senčece.


6401. Zapisat Ivan Kukuljević. — Iz njegovih »Pesmi* 209—210. »Mnogi Harvati, osobito Zagorci, izgovaraju na nčkih mčstih kao što i Rusi a mčsto o, koje se ipak slovo nečuje punim glasom, več na priliku onako kao što ga Magjari izgovaraju u reći atya itd.*


IV. Pesmi pobožne. I. 6402, 6403. 651

Nebesko ženitovanje. 6402.

(Od Sv. Antona na Pohorju.)

Doj se bo ženiu? — Devica Marija. Ti drajlala laj a, ti drajlajlajla!

Še doj bode ženin? — Sam stari sveti Jožef.

Še doj bo pratfiirer? — Sam smileni Jezus. 5 Še doj bo kranceljunfrava? — Sveta Katarina.

Še doj bo starešina? — Nebeska družina. *

Še doj bode godil? — Tri sivi golobi.

Še kje bo poroka? — Pri svetem Miheli.

Pri svetem Miheli je grojzdje že zrelo, 10 Pri svetem Martini smo vino že pili,

Pri svetem Urbani ga pijemo radi !


Oznanjevanje Mariji. I. 6403.

(Z Banjšic.)

V svetem pismu spredomiš- Pred okence je stopil.

ljujte, Še le lepši je zapel:

Ve te lejdih deklice: 15 >Kej so ti za novi cajti, Koder deklić* hodijo, De žena brez možd rodi!« 

Štengice bušujte!

»»Še ga nijsem jest poznala,

5 Sam Bog je poslal angelja, j en ga ludi ne p0Z nam,

Naj nese češčenje, Deslih sem se podala

Angelj napotse je spravljal 20 z j žefom v zakoni stan!««  Na to mesto Nazaret.

V hišico je peršel |vet -fožef no J Mari i e ' 10 K device Marije, f™ 8 ' Bo S a za " as >. . .

V hišico je peršel g e b m0 S 1 !. J « t . ud m ,' P ntl . K device Marije." T J e S ore bl,žl vas !


6402. Zapisal J. Stibler. — Iz njegove zbirke št. 3. Verz 2. se ponavlja v petju za vsakim. — Primer/aj naslov -»Rimsko ženitovanje* (št. 494 in d.J. Konec je naši pesmi pač še le v novejši dobi pristavljen.

6403. Zapisa l Ivan Humar. — Iz njegove zbirke (oddelek -»Svele pesmi* št, 4.). Nekaj verzov je podobnih verzom znane advent ne pesmi »Poslan je angel Gabrijel * Od Boga na ta svet«, katera sloni zopet na pesmi »Jager na lovu šraja * V tim tronu nebeskim«, (pr. »Ljublj. Zvon* XI. 317, 318, 443, 508), ki se zopet več ali manj slrinja z nemško »Es wolt ein Jager jagen * Wol in des Himels thron« ( Wackernagel, das deutsche Kirchenlied L 1137—1139)'


1


652


IV. Pesmi pobožne. I. 6404, 6405.


Oznanjevanje Mariji. II. 6404.

(Koroška iz Podgorjan.)

»Ave Marija, ti devični cvćt, »Ti bodeŠ spoćela od sveta

Duha ioln bodeš rodila sinu božja.« 

Marija se vklonila pohlevna


Si povhena gnade, Gospod

je s teboj!

Češčena Marija, si povhena

gnad« —

Je govoril ti angel, Gabriel

imenovan.

5 » Ti bodeŠ spočela, rodila sinu, Po kterem želuje zemlja in

nebo. « 


serca, Tako govorila: »»Snidi se volja božja!«« 

Angel to zasliši,v nebesa zletf, Veselo zapoje, Marijo česti:


»»Ne bodem spočela, rodila x 5 »Slava Oču, Sinu in svetemu

r Duhu,

Marija bo rodila nam božja

Sinti!« 


sinu, Saj nisim spoznala nobena

možu.«« 


> Sveti angel Gospodov je Mariji oznanil.« 

6405.

(S Suhe na Koroškcm.)

Svet angel Gospodov 5 »Češčena si Marija!« 

Je Mariji oznanov, Je angel jski glas,

Da b' ona spočela »Bo zadnja ura bila,

Od svetega DuhA: Prid, mati, po nas!« 

6404. Zapisat Mat. Majar. — Iz CP* 31 — 32; vsak par se ponavlja, Majarjev prepis v MR. 374 se loći v tem: 1 dAvični cvet — 8 nisem.

6405. Zapisat Jurij Lulek; f>ela M. Mataidl. — Iz Lulkove zbirke //. ^. Lulek ima dve melodiji, ki se ločita v besedah druge polovice vsake kitice (v. 5—8J, ki slove: »Češčena Marija, * Si žegnana žena, * Je žegnan spomin, * Ko je Jezus tvoj sin U

I.


-1=2?
I


3*
Svet


an -gelj Go - spo - dov j'Ma - ri «- ji o - zna- nov, Da b*


fe^Epi?


=d=i=ao- na spo-če - la Od svet'-ga Du-ha. Ce - Sče-na si Ma-


i


t


=3-*=^::-


ig^l&^l


i


ri * ja, Je an - gelj - ski glas, Bo zad • nja u - ra bi - la, Prid,


■*-■■


ma - ti, po nas.


IV. Pesmi pobožne. I. 6406.


653


Marija je rekla: 10 »Lej, jaz sem na dekla, Le men' se zgodi Po volji božji!« 

Glej, sveta beseda Je meso postala, 15 Med nami, med nami Prebivala je.

Poglejmo na viče, Na verne dušice, Kak one želijo 20 Na našo pomoč.

Poglejmo na zvezde, Kak one migljajo, Gor proti nebesam Nam kažejo pot.


25 Poglejmo na rožce, Kak one cvetijo: Od zgoraj, od spodaj Osipljejo se.

'Na luč je prižgana 30 Od svetga Florijana, Da ona nam svetla Tam v večnosti bo.

Na križu je visov, Na križu je vmrl, 35 Je vsem vernim dušicam Nebesa odprl.

Sveta Marija, Le prosi za nas, Da obeni sovražnik 40 Ne priđe črez nas!


Je ajngel Mariji Ćeščenje prineso, Da ona spočela Od svetga Duha.

5 »ČeŠčena si Marija!«  Je ajngelski glas, »Ko bo zadnja ura bila, Prid, mati, po nas!« 

Marija je rekla: 10 »Sem dekla Gospoda,


6406.

(Iz Pušinec.)

Naj meni se zgodi, Kak ajngel veli!« 

Ta sveta beseda Je meso postala, 15 Med nami prebiva, Sam Jezus veli.

Presveto je telo, Ki je tebe nosilo, Presveta so prsa, 20 Kjer vžival si ti.


II.


Svet an-gelj Go • spo-dov (Je)Ma-ri - ji o - zna -nov, da^^^^§^^E^


boo- na spo - če - la Od avet -ga Du - ha Če - šče-na Ma-mm-


3=


U:
n - ja


P


fe=*


Si


'--=£


že - gna -na že - na, Je že - gnan spo-


min, Ko je Je - zus tvoj sin.

6406. Zapisa l Alojzij Trstenjak; povedal brat Anton T. — Iz Trste- njakove zbirke št. 27. V. 4—8 se poje za vsako kitico.


654


IV. Pesmi pobožne. I. 6407, 6408, 6409.


Nikdar je ne tema, Nikdar je ne noč, Prelepo nam sveti Marijina luč.


25 Usmili se, Jezus, Črez verne dušice, Pripeljaj jih k sebi Gor v sveto nebo!


Svet Angel Mariji

Češenje prinesel,

Je ona spočela

Od svetga Duha: 5 »Ćeščena Marija, Saj gnade si polna, Gospod je s teboj, In Jezus je tvoj!« 

Marija je. rekla: 10 »»Sej jaz sem na^dekla, Le naj se zgodi, Ko Gospod govori!«« 

Oj sveta beseda' Meso je postala, 15 Med nam prebivala In Jezus ime.


6407.

(Od Sv. Eme.)

Glej, smili se, Jezus, Cez verne dušice, Pripeljaj jih skupaj 20 Gor v sveto nebo.


Ker tamkaj veseli Bi z angeljci peli: »Ćeščena Marija, Pozdravljena bod'!« 

25 In keder nam zadnja Ura odbije, Pridi, o mila Mati, po nas!

Ino nas pelji 30 V raj preveseli, Tam t* borno peli Hvalo ysak čas!


Jarebica ziblje 6408.

(Kranjska.)

Hodil sem po polji, cesti, Slišal sem veseli glas; 10

Vesel, vesel je ptičji rod, Ker nam prepeva vse povsođ.

5 Prva tica kukavica Ona poje : kukuku ! Ona poje: kukuku! 15

Hvala Bogu, da smo včakal' to !


Jezusa.


Druga tica je jerebica,


ezusa, ezusa, ičarja.


Ona ziblje ^ Ona ziblje Našega izve

Tretja tica lastavica, Ona poje, žvrgoli, Ona poje, žvrgoli, Se bel'ga dneva veseli.


Marija na zlatem stolcu.

6409.

(Iz Zbelave v Varaždinjski žup.)

Stoji polje široko, Ježušefa zaručnica,

Hoj Barbara! Devo Maria!

6407. Zapisa/ Ant. Kovači č. — Iz njegove zbirke 7. sir, 2J—28. Na- rodnost pesmi tega nas/ova je snmljiva,

6408. Zapisal Fr. (Radivoj) Poznik. — Iz njegove zbirke, str, 5. Prim. nasiov * Jezus ziban* (str. 427 in d.J,

6409. Zapisal Ivan Kuku ljević. — Iz njegovih -»Pesmi* 244. Verzi 2 — 4 se ponavljajo za vsakim venom, Pesem je *romarska*.


IV. Pesrai pobožne. I. 6410, 641 1.


655


5 Vu tem polju drevčece, Vu tem drevcu senčece. Vu tem sencu postelka, Z blazinkami tevtana, Z vajnkušeci gla\vlena,


10 Z rožami je rundjena, Z gjungjekom je gjungjena, Slarekom je pokrita. Nutri mi je stolec zlat, Na njem sedi Maria.


»Le ziblji, Marija, Jezusa.« 

6410.

(Iz Gorjan v Ziljski dolini.)

Tu mi stoji gora visoka: 5 Le zibli, Marija, Ježiša,

Bodi nas vesela, Marija! Luba devica Marija!

Mi gremo k tebi na božji pot, Vsi angelci lepo pojo, Gremo na goro visoko. Sveto Trojico hvalijo!


Jezus v templju. 6411.

(Iz okolice škocjanske na Dolenjskem.)


Marija rajža ino gre Ćez letć ravno polje Svojim sinkom Jezusom In svojim možem Jožefom.

5 Na ravnem polji je ena cer-

kvica, Je notri sveta masa bla Ino ena kraftna pridga. Pa je Marija v cerkev šla S svojim sinkom Jezusom 10 In svetim Jožefom.

K* sveta masa mini, Jožef gre vun z možmi. Marija še en mal* pokleči In gre vun z ženmi.

15 Ona je prav hitro rajžala,


Da je Ko je J


ožefa došla, ožefa došla,


Ga je milo vprašala:

»Kje je presrčni Jezus moj ?« 

20 Marija je tako mislila, Da je Jezus pri Jožefu, Jožef pa je mislil, Da je pri Mariji.

Marija se je tako vstrašila, 25 Da je vsa crna ratala. Šla sta iskat Jezusa, Iskala ćele tri dni, Tri dni in tri noći.

Zdaj sta šla v mest Jeruzalem, 30 Našla ga v tempelnu, Kjer je Jezus ućil In med učeniki bil.

Marija dol pade, omedli: > Jezus, če se še enkrat zgubiš, 35 Saj mene živet ne pustiš!« 


64x0. Zapisal Mat. Ma jar. — Iz MR. 3og. -»Ta plsmica se je peta v

Gorja h na prazdnik svetoga rčš njega telesa pri procesiji.* Glede' 2. verza se

pripomnja: *Ta prip&v se vsakoj redki pristavi.* Major je natisnil pesem v

svojem *Slav/anu* 1875. 11—12 s temi premembami, ne glede' na u za \: 3 tebe

— 4 Mi gremo — 5 JežuŠa — 7 angalci.

6411. Zapisal A. Zore c. — h njegove zbirke, ki jo hrani Matica.


656


IV. Pesmi pobožne. I. 6412.


Jezus jemlje slovo od Marije.

6412.

(Štajerska.)

Grešnik, glej žalost Marije, 35 Zakaj zdaj od mene greš, Kak ona za Jezusom vpije. Ki za take mantre veš?««  Preden se je proč podo, Zavpije Mari j a divica .

Je tako slovo jemo : >>Kam po j den le j as sirotica>

5 »O moja precartana mati, Smil se tavženkrat Bogu,

Kaj bon moga zdaj prestati, 4<> Da sem si včakala vse to!*« 


Zdaj jaz gren v Jeruzalen, Tan bom jas od Judov vmor-

jen.« 

Ona pravi: »»Dete mojo, 10 Šonaj se ti matere tvoje, Gdo me zdaj potroštal bo? Moj sin, naj jas gren z tobo ! « « 

»Moja lubezniva mati, Tak ih težav ino mantri 15 Jas terpel ne bom, poven, Kak zdaj, gda od tebe gren!« 

»»Moj sin, stori materi tvoji, Ne kaži se njim, ta ne hodi, Mene pošli, naj ta gren 20 No na mesto tebe vmerjen.«« 

»0 moja preserčna mati, Jas san moren mantro pre- stati, Ći jas terpel ne bon vse to, Nobeden ne pojde v nebo.« 

25 »»Moj sin, ven to more biti, Da moreš ti svet odrešiti, Pa ne pusti tak grozno Judom mantrat se strašno.«« 

»Mati, to hočem storiti, 30 Do kaple moren kri preliti, Da grešnik spozna vselej, Mene ne mantra več kde.« 

» »Moj sin, doj bon pokleknila, Tebe lepo bon prosila:


»Lubezniva mati moja, Zapstojn je vsa prošnja tvoja, Skleno je Bog Oča to, Juter bon jas že mertou.

45 Moja mati, te objemem, Pred kak slovo od te vzemem, Zahvalim te za vse lepo Ino te zročim Bogu.« 

»»Moj sin, k tvojim nogan

paden, 50 Pred kak slovo od te vzamen, Še enkrat naj gren z tobo, Al mi serce poknilo bo!«« 

»Moja mati, tukaj bodi, Z menoj več naprej ne hodi , 55 Prite, prijateli, tedaj,

Troštate mojo mater zdaj.« 

»»Moj sin, saj zdaj to dopusti, Da te kušnem z mojmi vust-

mi,«  Zavpije ona pred njim, 60 »Bog te obvarvaj, moj lubi

sin!«« 

»Žegnan te zdaj, mati moja, Ino kušnem roko tvojo, Kres te priđe božja moć, Men na krizi lehko noć!« 

65 Jezus je Marijo zapusta. Grešnik, al se ne boš k njoj

spusta? Troštaj njo no reci zdaj: »Ćešena bodi vekomaj 1


641a. Neznanega zapisovavca. — Iz zbirke matere dr./ož. Kronvogla št, 16. Tuđi narodnost pesmi tega naslova je zelo sumljiva.


IV. Pesmj pobožne. I. 6413.


657


Marija, srce tvojo 70 Kaj terpi za grehe moje !


Z toboj bon jokal vekomaj,. Dokler ne priden z toboj v raj !


6413.

(Od Braslaveč.)

Greišnik, glej žalost Marije, 35 Zakaj od mene zdaj greš, Koko za Jezosam upije. Ker za tako martro veš?«« 

Preden se je proč podal, , čas je peršd> mati moja>

Je tako slovo jemal: Zast0? j je vsa prošn j a tvo j a ,

5 >0 moja cartana mati, Sklenil je Bog Oče to,

Zdaj grem jes v Jeruzalem, 40 Jutre bom jaz že mertu.« 


Zdaj grem jes v Jeruzalem, Tam bom od Judov vmorjen. c

Ona pravi: »»Dete mojo, 10 Šonaj sej matere tvoje! Kdo me zdaj potroštal bo? O moj sin, naj grem s tebo !« « 

»Moja lubezniva mati, Takih težav no martri 15 Jes ne bom terpel, povem, Kadar zdaj od tebe grem.« 

»»Moj sin, stori materi tvoji, Ne kaži se, taj ne hodi, Mene pošli, naj taj grem, 20 De namest tebe umerjem !«« 

»0 moja preserčna mati, Sam morem martro prestati; Će jas ne bom terpel le to, Nobeden ne pojde v nebo.« 

25 »»Moj sin, če to more biti, De moreš svet odrešiti, Saj ne pusti tako grozno Judam martrat tako straš-

nQ.'«« 

»Mati, to ocem storiti, 30 Do kaple ocem kri preliti, De grešnik spozna uselej, Mene ne martra več kadaj.« 

»»Moj sin, dol bom poklek-

nila, Tebe lepo bom prosila:


Zaupije Marija divica; » » Kam pojdem tačas, srotica! Usmili se tavženkrat Bogu, Da sim Še.učakala vse to!«« 

45 »Moja mati, te objamem, De hkro slovo uzamem, Zahvalim ti za vse lepo In te izročim Bogu.« 

»»Moj sin, h tvojim nogam

padem, 50 Preden tebe jes objamem: Še enkrat naj grem s tebo, Al ne mi serce poknilo bo !«« 

»Moja mati, tukaj bodi, Z mano več naprej ne hodi, 55 Prite, perjatli, tedaj,

TroŠtajte mojo mater zdaj!« 

»»Ah moj sin, saj to dopusti,

De te kušnem z mojmi vustmi,

Žegnaj me!««upijeprednjim,

60 »»Bog te obvari, moj lubi

sin!«« 

»Žegnam te zdaj, mati moja, Ino kušnem roko tvojo, Pridi čez te božja moč, Meni na križu lehko noč!« 

65 Jezos je Marijo zapustil. Grešnik, se ne boš k nj i

spustil ? Troštaj jo no reci zdej : »Ćešena bodi vekomej !


6413. Neznanega zapisovavca. — Iz zbirke NeZe Bal If. 26, ki mi jo je poslal v porabo V, fare,

U


658


IV. Pesmi pobožne. I. 6414, 6415.


Marija* serce tvojo 70 Kaj terpi za grehe moje !


6414.

(Kranjska.)


S tebo bom jokal uselej, Dokler ne pridem v sveti raj ! _ Amen.


Grešnek, glej žalost Marie, Koku za Jezusam upije, Pr§dn sč je preč podal, Je toku slavć jemal.

5 »O moja cartana matč! Zdej morem slavti jemati: Zdej gr§m v' Jeruzalem, Tam bom od Judov umorjen. <

Ona prave: »D§te moje! ioŠ6naj se matere tvoje: Kdu me zdej potroštal bo? O moj sin, nej gr$m s'tabo!«« 


»Moja lub^zniva mate, Takeh težav, ti jest pov§m, 15 V usi martri na bom terpel, Koker zdej, k' od tebe gr§m.« 

»Moj sin, štur' materi tvoji: Ne kaži se, kje na hodi; Mene pošli, nej kje gr§m, 20 De nam^st tebe vmerjem ! « « 

»0 moja preserčna mate. Sam morem martro prestati ; Če jest na bom terpel, Nobedn na pojde v* nebii.« 


(Štajerska.)


Grćšnik, glej žalost Marije, Kako za Jezusom vpije ! Pred ko se je proč podal, Je tako slovo jemal:

5 »0 moja Ijublena mati, Zdaj moram slovo jemati, Zdaj grem ta v Jerusalem, Tam bom od Judov vmorjen. c


Ona pravi: »»Dete moje, 10 Spomni se matere svoje ! Kdo me zdaj tolažil bo? O moj sin, naj grem s tobo !« « 

»Lubezniva moja mati! Takih tezkv ni prestati! 15 Ne bom terpel, ti povćm, Kakor zdaj, ko od tć grem.<


6414. Neznanega zapisovavca. — Iz neke tiskane molitvene knjižice, ki ji v mojem izvodu manjka začetek in konec, pa se po vsebini in pravopisu strinja s Pohlinovo knjižico -»Molituvne bukuvze, v katirih se najdejo juterne in večerne itd. molituvze, kakor tuđi vse sorte Officiumi itd.*; pesem se začenja v mojem izvodu na str. j8g; konca mi manjka.

64x5. Neznanega zapisovavca. — Iz Cafove molitvene knjižice Ro marš ka palica II. 390 — 392. Na ta natisek se očimdno naslanja prepis v knjižici, ki jo je pisal v Žetincih pri Radigojni neki Šreiber, in mi jo je v pregled posla/ R. Fašalek iz Žetinec; to pesem je pisal Šreiber -»na velke meše den 1855* in se loči njegov prepis v tem, ne glede' na naglasna znamenja: 3, 16, 50 kok] kak

— 5 lublena — 6 moren — 9 mojo — 12, 51 toboj — 19 pošlji da] posli da jas — 20 jas . . . vumerjem — 21 priserčna — 22 moko (martro)] mantro — 25 ven — 27 Le] Vsej — 28 mantrat — 29 čem — 30 kaple — 32 mantra . . kada — 36 mantro — 40] Da bom mogel zdaj mreti — 42 pojden — 43 Smil se tavžentkrat Bogi — 44 včakala — 45 objemen — 46, 48 No — 46 vzemen

— 48 Bogi — 49 nogan — 50 jas objemen — 52 Al mi serce — 53 tukaj — 55 prijatelj — 58 polubim s svojmi ustmi — 60 obvar . . . lubi — 62 No po- lubim — 63 kres — 64 krizi — 66 GreŠnig — 67] TroŠtaj jo no reci zdaj — 68 češena — 69 serce tvojo — 72 pridem.


IV. Pesmi pobožne. I. 6416.


659


»»Moj sin, mil materi bodi: Ne kaži se, ta ne hodi; Mene pošlji, da ta grem, 20 Da jaz za te umerjem.«« 

»0 priserdćna moja mati, Sam morem moko (martro)

prestati, Će ne bom terpel le tć, Nien ne poide v nebo!« 

25 »»Moj sin, vćm to more biti, Da moreš svet odrešiti, Vsej ne pusti tak grozno Judom martrat' se strašno.« « 

»O mati, to h'ćem storiti, 30 Do kaplje vso kerv preliti, Da grešnik vseli spozn&, Me ne martra več keda.« 

»»Moj sin, dol bom poklek-

nola, Tebe prelepo prosila: 35 Zakaj od mene zdaj greš, Ker za tako martro vćš?«« 

»Čas je prišel, mati moja, Zastonj je vsa prošnja tvoja; Sklenol je Bog Oča to, 40 Da bom jutre že mertev.« 

Zavpije Marija devica: »»Kam pojdem tć sirotica? Vsmir se tisočkrat Bogu, Da sem se učakala to!«« 


45 »Mati moja, te objemem In od tebe slovo vzemem: Zahvalim te za vse lepć In te izročim Bogu.« 

»»Moj sin, k tvojin nogam

padem, 50 Pred ko te jaz objemem, Še enkrat : Naj grem s tobo, Alj mi serdce počlo bo.«« 

»Mati moja, tuka bodi. Z menoj več naprej ne hodi I 55 Pridite, priatelji, Mojo mater tolažite.« 

»»Oh moj sin, vsej to do- pusti, Da te poljubim s svojimi

ustmi! Žegnaj me! « « vpije pred njim, 60 »»Bog obar' te, ljubi sin!«« 

»Žegnam te zdaj, mati moja, Ino poljubim roko tvojo, Pridi črez te božja moć, Men' na križu lehka noć!« 

65 Jezus Mario zapusti.

Grešnik, se ne boš k njej

spustil ? Taži (troštaj) jo in reci zdaj : »Bod* ćeščena vekomaj !

O Maria, serdce tvoje 70 Kaj terpi za grehe moje ! S toboj jokal bom vselej, Dokler ne prij dem v sveti raj ! « 


»Jezus je zjutra zgoda vstal.« 

6416.

(Iz ziljske Bistrice.)

Ježiš je zjutra zgoda vstou, 5 Je klicou svoje apostelne, V frišnej vodici se je vmou. Svoje apostelne dvanajste:


V pest je vzeu palca romarska, Šu je na gora visoka.


»Oj vstanite moji apostelni, Na pot se z meno pripravite !


6416. Zapisat M. Majar. — Iz njegovega -»Slavjana« 18 y$. 44. Gledi začetka primerjaj U. 452 (* Zlati očenaš* ali *Rihtarjev žegen*).

42*


ggO IV. Pesmi pobožne. I. 6417.


Nico se na pot pripravite, — — — 10 Jutre z menoj porajžate.

Mešnik je sveta mesa brau, Ježiš mu je na strani stau.


Jezus brez žlahte. 6417.

(Z Bistrice v ziljski dolini.)

Marija po puli prangava, 15 Da bi se Ježiš smilu jim.

Srenčata jo dva popotnika. Saj še saći čovak žvahta ma,

Koj je rekva roža Marija: Samo Ježiš in Marija je ne-

»Oj kam še vidva pojdata?« mata!«« 

5 »»Midva greva v mesto Je- Marija je po puli prangava#

~ L , ■» ru * aIem ' Srenčata jo dva popotnika.

Tan bova štnče spljetava 2Q Koj je r £ n ro2a Manja .

Z^ Ježiša nacarenščega.«« >0j kan še vidva p0 ; data?<

Koj je rekva roža Manja: >>M idva greva v mesto Je- »Ljepo vaji prosm, popotnika, ruzalem,

10 Ne spljetejta štnče preojstre, Tan bova jžle spljetava

De bo Ježiš voze terpov je. < Za Ježiša nacaren ščega. c « 

»»Koj je nama za Ježiša, Koj • rekya ro2a Mari j a .

Saj Ježiš nama žvahta ni: »Ljepo vaji prosin, popotnika,

Saj nema bratrov, sester nič, Ne spljetejta gajžle pre hude,

64x7. Zapisa l Mat. Ma jar. — Iz njegovega rokopisa, ki ga je hrani/ Miklošič. Majar je na tisni i pesem v S/ov. Bčeli II. 1 (18 31) go — 9/ s temi pre- đi u ga čbami: 6, 7] Bova Ježiši striče spljetava — 11, 28, 45, 62, 79 vožej — 14 bratov — 15, 32, 49, 66 jin — 23, 24] Bova Ježiši gajžle spljetava — 40, 41] Bova Ježiši krono spljetava — 57, 58J Bova Ježiši križ devava — 74, 75] Bova Ježiši žreble devava. Poslednjih Štirih verzov manjka. — Od natiska v

 • Bčeh* se ne loči natisek v tSlavjanu* 2874, 137—138, ne glede na u za v

iz \a; ta natisek ima tuđi zadnje štiri verze, samo da se tiše 13, 32, 49, 66, 83 smilou, v nastopnem verzu pa povsod čuovak, v zadnjem vsake strofe pa Sama. — Vnovič jo je prefisal Majar v MR. 352 s temi predrugačbami, ne glede na l za v (iz laj in na k za je iz jati: 1, 18, 35, 52, 69] Tu mi leži ravno pole, * Ravno pole žegnano. * Tan mi leži stezičica, * Lepa, gladka atezica. * Po njej Marija prangala, — 5, 22, 39, 56, 73 mesto — 6, 7] Bova striče splčtava, * Bova Štriče spletava — 10, 27, 44 pletita — 15, 32, 49, 66 r 83 b se . . . smiloi jin — 16, 33, 50, 67, 84 čtovak — 23, 24] Bova gajžle spi č tava * Bova gajžle splčtava — 40, 41] Bova krono spl&tava, * Bova krono spičtava — '57, 58] Bova križ dćlala, * Bova križ detala — 61, 78 dčlejta — 62 nesol — 74, 75] Bova žreble delala, * Bova žreble dćtala. — Natisek v Scheiniggovih NPkS. šle?>. q6 je narejen v knjižni slovenščini po natisku v Slovenski Bčeli: 1 — 171 Marija po pćlji prangala, * Sreća ta jo dv£ popćtnika. * Kaj je rekla roža Marija: * »Oj kam Še vidva pojdata?« * »»Midva greva v mesto Jeruzalem, * Bova Jezusu štriče spletala.«« * Kaj je rekla roža Marija:

 • »Lepo vaju prosim, popotnika, * Ne spletajta Štriče preostre, * Da bo Jezus.

ložje trpe! je « * »»Kaj je nama za Jezusa, * Saj Jezus nama žlahta ni: * Saj nima bratov, sester nič, * Da bi se Jezus smilil jim: S;j vsak Človek žlahto 'ma, * Samo Jezus in Marija je nimata.«« — Kar je sicer drugačno v nastopnih Uticah, je to- te: 23, 24] Bova Jezusu gajžle spletala — 40, 41] Bova Jezusu


IV. Pesmi pobožne. I. 6417.


661


Da bo Ježiš voze terpov je.«  »»Koj je nama za Ježiša, 3oSaj Ježiš nama žvahta ni: Saj nema bratrov, sester nić, Da bi se Ježiš smilu jim. Saj še sači čovak žvahta ma, Samo Ježiš in Marija je ne-

mata!«« 

35 Marija po puli prangava, Srenčata jo dva popotnika. Koj je rekva roža Marija: »Oj kan še vidva pojdata?«  »»Midva greva v mesto Je- ruzalem,

40 Tan bova krono spljetava Za Ježiša nacarenščega.««  Koj je rekva roža Marija: »Ljepo vaji prosin, popotnika, Ne spljetejta krono preojstro,

45 Da bo Ježiš vože terpovjo.«  »»Koj je nama za Ježiša, Saj Ježiš nama žvahta ni: Saj nema bratrov, sester nič, Da bi se Jezus smilu jim.

50 Saj še sači čovak žvahta ma, Samo Ježiš in Marija je ne-

mata!«« 

Marija po puli prangava, Srenčata jo dva popotnika. Koj je rekva roža Marija:


55 »Oj kan še vidva pojdata? »»Midva greva v mesto Je- ruzalem, Tan bova križ narejava Za Ježiša nacarenščega.««  Koj je rekva roža Marija:

60 »Ljepo vaji prosin, popotnika, Ne devejte ga preteščega, Da bo Ježiš vože nesu ga.«  »»Koj je nama za Ježiša, Saj Ježiš nama žvahta ni :

65 Sej nema bratrov, sester nič, Da bi se Ježiš smilu jim. Saj še sači Čovak žvahta ma, Samo Ježiš in Marija je ne-

mataU« 

Marija po puli prangava, 70 Srenčata jo dva popotnika. Kaj je rekva roža Marija: »Oj kan Še vidva pojdata?«  »»Midva greva v mesto Je- ruzalem, Tan bova žreble devava 75 Za Ježiša nacarenščega.««  Ko je rekva roža Marija: »Ljepo vaji prosin, popotnika, Ne devejta je pretumpaste, Da bo Ježiš vože terpovje.«  80 »»Koj je nama za Ježiša, Saj Ježiš nama žvahta ni:


krono spletala — 57, 58] Bova Jezusu križ delala — 74, 75] Bova Jezusu žreblje delala — 78] Ne kovajta zlo tu m paste. — Kot šesta kitica je pri Scheiniggu v nadaljevanje zgoranje pesmi pridejana iz Žabnic le ta (str, 119 — 120):


S kolci leži cesta uglajena, Marija po cesti raj žala. Srečali so jo hudi Judi, Marija jih je barala : 5 Kam vi greste, hudi Judi?«  »»Mi gremo v mesto Jeru- zalem.««  Kaj je rekla roža Marija: »Kaj vi boste tama delali?«  »»Mi gremo v mesto Jeru- zalem, 10 Da borno Jezusa križali.«« 


Kaj je rekla roža Marija: »Ali se Jezus vam kaj smilil

bo?«  »»Kaj se nam Jezus smilil bo, Saj Jezus nam nobedna žlahta

ni: 15 Saj nema bratrov, sester nič, Da bi se Jezus smilil jim. Saj še vsak človek žlahto ima, Samo Jezus in Marija je ni-

mata!«« 


662


IV. Pesmi pobožne. I. 6418, 6419.


Saj nema bratrov, sester nič, Saj še sači čovak žvahta ma, Da bi se Ježiš smilu jim. 85 Samo Ježiš in Marija je ne-

mata!«« 

6418.

(Iz Žabnic.)

S kolci leži cesta uglajena, »Kaj vi bosta tama delala?« 


Marija je po cesti raj žala. Srečata jo zalarja dva, Marija jih je barala: 5 »Kam gresta, vi zalarja dva?«  » » Mi greva v mesto Jeruzalem. « « 

Še drugi začenjajo tako: S kolci leži cesta uglajena, »»Mi greva v mesto Jeru-


»Mi bova Jezusu štriče sple- tala.««  Kaj je rekla roža Marija:

(itd. kakor v prejšoji številki.)


Marija je po cesti raj žala. Srečata jo cimpermana dva, Marija jih je barala: 5 »Kam gresta, vi cimpermana

dva?« 


zalem.««  »Kaj vi bosta tama delala?«  »»Mi bova Jezusu križ ob-

sekala.««  Kaj je rekla roža Marija:

(itd. kakor v prejŠnji Številki.) Še drugi zopet začenjajo tako:

S kolci leži cesta uglajena, »Kaj vi bosta tama delala?« 

»»Mi bova Jezusu žreblje ko- vala.««  Kaj je rekla roža Marija: 10 »Lepo vaju prosim, kovača

dva, Zlo tumpaste ne kovajte, Da bo Jezus ložje trpel je.« 

(itd. kakor v prejŠnji Številki.)


Marija po cesti rajžala. Srečata jo dvapopotnika(sicl) Marija jih je barala: 5 »Kam gresta, vi kovača

dva(!)?«  »»Mi greva v mesto Jeru- zalem.«« 


6419.

(S Suhe na Koroškem.)

Marija je po polju rajžava, Oj cimpermana dva.

Proti jej pa prideta »Kaj delata, kaj sekata,

6418. Neznanega zapisovavca, — Iz Scheiniggovih NPA'S. sir. 120 — 121 (1.-3. inać).

6419. Zapisa/ Jurij Lulek; pela Micka Mataidl. — Iz Lulkove zbirke Šl. 4, k jer je ta pridejal to-le melodijo:fc£


gggg^^gg


-gy— 1


m1


Ma - ri - ja je po po - lji raj - ža - va, Pro - ti jej pa

  • — r—m — — j "« 8 g-? 1 - -*V~^- — g— : f k- -•- — # 3 — • 9 \

pri - de - ta Oj cim-per-ma-na dva. »Kaj de - la - ta, kaj


IV. Pesrai pobožne. I. 6419.


663


5 Oj cimpermana dva?€ »»Mi delama in sekama Oj križ Jezusa.««  »Le delajta, le sekajta Na tenko, na drobno, 10 Da Jezusova martra Polajšana bo!« 

Marija je po polju rajžava, Proti jej pa prideta Oj kovača dva.

15 »Kaj delata, kaj tovčeta, Oj kovača dva?«  »»Mi delama in tovčema Oj žreblje Jezusa.««  Le delajte, le tovčeta

20 Na tenko, na drobno, Da Jezusova martra Polajšana bo !« 

Marija je po polju rajžava,

Proti jej prideta 25 Oj šustarja dva.

»Kaj delata, kaj šivata,

Oj šustarja dva?

»»Mi delama in šivama

Črevlje Jezusa.««  30 »Le delajta, le šivaj ta

Na tenko, na drobno,

Da Jezusova martra

Polajšana bo!« 

Marija je po polji rajžava, 35 Proti jej pa prideta


Oj štrikarja dva. »Kaj delata, kaj štrikata, Oj štrikarja dva? »»Mi delama in strikama 40 Srajce Jezusa.«« 

»Le delajta, le štrikaj ta Na tenko, na drobno, Da Jezusova martra Polajšana bo!« 

45 Marija je po polji rajžava, Proti jej pa prideta Šribarja dva. »Kaj delata, kaj šribljeta, Šribarja dva?« 

50 »»Mi delama in šribljema Ime Jezusa.«  »Le delajta in šribljeta Na tenko in drobno, Da Jezusova martra

55 Polajšana bo!« 

Marija je po polji rajžava,

Proti jej pa prideta

Juda dva.

»Kaj delata, kaj spletata, 60 Juda dva?« 

»»Mi delama in spletama

Krono Jezusa.«« 

»Le delajta, le spletaj ta

Na tenko, na drobno, 65 Da Jezusova martra

Polajšana bo!« sgglE^^Ii^iigjgi^i


i


Ise - ka - ta, Oj cim-per-raa-na dva? »»Mi de - la - ma in


as*


11111111


se - ka -ma Oj križ Je - zu - sa!<« »Le de • laj -ta, lese • kaj - ta na ten - ko, na drob - no, Da Je - zu - so - va


3=E


mar-tra Po - laj - ša - na bo!« 


664


IV. Pesmi pobožne. I. 6420, 6421.


Marija je po polji rajžava, Proti jej pa prideta Juda dva. 70 »Kaj delata, kaj spletata, Juda dva?c


»»Mi delama, mi spletama Strike Jezusa.««  »Le delajta, le spletaj ta 75 Na tenko, na drobno, Da Jezusova martra Polajšana bo!« 


6420.

(Od Sv. Ju rij a na Ščavnici.)

Marija je po poti raj žala, 15 »»Mi delamo, mi delamo


Srečala je, srečala Cimrmane tri. »Kaj delate, kaj delate, 5 Cimrmani vi trije ?«  »»Mi delamo, mi delamo


Cveke za Jezusove noge.««  »Le delajte na tenko, na

drobno, Da Jezusova mantra ležiša

bo!« 


Marija je po poti raj žala,


Križ za Jezusa.«« 

»Le delajte na tenko, na 20 S^^a^sre&la

drobno, Žnidare tri.

Da Jezusova mantra ležiša

bo!« 


10 Marija je po poti rajžala, Srečala je, srečala Kovače tri.

»Kaj delate, kaj delate, Kovači vi trije?« 


»Kaj delate, kaj delate,

Žnidari vi trije?« 

»»Mi delamo, mi delamo 25 Suknjo za Jezusa.«« 

»Le delajte na tenko, na

drobno,

Da Jezusova mantra ležiša bo!« 


6421.

(Iz ljutomerskih goric.)

Marija je po poli potvala, »Kaj delate, kaj delate,

Srečala je, srečala 5 Cimermani vi trije?« 

Cimermane tri. »»Mi delamo, mi tešemo

6420. Zapisa/ Jožef Krajne; narekova/a Ana Kapun. — Iz Krajnče- vega rokopisa.

6421. Zapisa/ dr. Fran Mohorič; pela Eva Damiš. — Iz njegove zbirke II, š/, 75. Domicijan Serajnik je napisa/ melodijo tako-le:mg^^sm&m


^^^ImŠu^ž^lmšŠ^


fSilšIM^p^š^II^^l


pšp!3šii§^i!ii.!^p!^l


IV. Pesmi pobožne. I. 6422.


665


Križ za Jezusa.««  >Le delajte, le delajte Prav tenko in drobno, 10 Da Jezusova mantra Tim ležiša bo!« 

Marija je po poli potvala,

Srečala je, srečala

Tišlare tri. 15 >Kaj delate, kaj delate,

Mladi tišlari trije?« 

»»Mi delamo, mi gladimo

Križ za Jezusa. «c

»Le delajte, le delajte 20 Prav tenko in drobno,

Da Jezusova mantra

Tim ležiša bo!« 

Marija je po poli potvala, Srečala je, srečala 25 Kovače mlade tri.


»Kaj delate. kaj delate, Kovači mladi vi trije?«  »»Mi delamo, mi kujemo Žeblje Jezusi.««  30 »Le delajte, le delajte Prav tenko in drobno, Da Jezusova mantra Tim ležiša bo!« 

Marija je po poli potvala, 35 Srečala je, srečala

Deklice tri.

»Kaj delate, kaj delate,

Deklice vi tri?« 

»»Mi delamo, mi pletemo 40 Krono Jezusi.«« 

»Le delajte, le delajte

Prav- tenko in drobno,

Da Jezusova mantra

Tim ležiša bo !« 


6422.

(Štajerska.)

Marija po širokom poli gre, Tam mi najde tesaće tri, Keri so to drevo tesali, Na kero do Jezoša razpinjali. 5 »Le delajte, le delajte na tenko, drobno, Kaj bo Jezoš leži mantro prest6!«  »»Zakaj bi mi delali na tenko, drobno, Da nam je Jezoš nič rodbina ne!«« 

Marija po širokom poli gre, 10 Ona mi tam najde kovače tri,

6422. Zapisat V. K. (Venceslav [= Štefan] Kočevar?). — Iz Vrazovega prepisa v VO. VIII. 10, kjer je v. 4. najprej zapisan tako: S Čim do Jezoša na križ razpinjali, pa precej popravljen, kakor stoji zgoraj. Na koncu 1. strani do- tične qa Usta stoji za verz j. in 4. (pozneje precrtana) varijanta: »Dobro (j) utro «  tesači trije! * Kaj pa mi vi to delate?« * »»Mi pa to drevo tešemo, * Kaj 66

Jezoša na njem križali.«« — Sprva je bilo pisano 18 Ona] Tam — 24 Saj] )a. — V v. 28. je pod venčali zapisano koronili. — Vraz je prepisal pesem vnovič v VO. XVIII., knj, str. 18— ig s temi predrugačbatni : 1, 9. 17, 25 širokem — 3 so to] so — 4, 12, 20, 28 dć — 5, 13. 21, 29] Le delajte le na tenko. drobno — 6 lehko — 10 mi tam] mi — 14 de] bo — 14 leži to] leži — 15 bi mi] bi — 20 Z kim — 23, 31 dnlali na] delali — 26 najde tam] najde — 27 ternjiče — 28 venčali] koronili — 30] Kaj bo Jezoš 1. m. prest6 32] Saj nam je Jezoš nič v rodi ne. — Prepis v VO. XIV. 9 se od tega na- posled omenjenega toči v lem: i, 9 Širćkem — 4 do — 6, 14, 22 prestć — - 8 rodbine (pozneje popravljeno v: rodbina) — 17 Širdkem (pozneje popravljeno v: šir&kom) — 23 drobnć — 25 širokim — 29 le na] le — 30 lehko m. prestć,


VA,
IZll
K: r,ćia Jt^ii n:ć nc:::~a ~e *c


64^3

Od


 • - ^ M

Prek rcl*a leži cestica,

 • f^sm pa mi poz ..eta, \~icva n r.j r~ 3, v*»a*c

5 »>M:;a grema v mesro Jeruzalem. <c >Ka^ n:i bcta tsm ćeLala?«  >'Ver%: bcrr.a p.eila za Krisrjsa,** >Xe p'.etite, ne pletete precstr.h. Da j:h nr-cj Jezus iežc terpel bc.* 10 > ■» lezus neima brata ne sestre. Tuče nama ni : edna žlahta n:.*<

Po cesti mi gresta tesaija ć\~a^ Srećaia ju je Marija. >Kam pa poidete, vija tesarja dvarc 15 >>M:ja grema v rr.esto Jemzalenc.cc >Kaj bota vidva tam delala?c >>Križ borna dela'a za Kristusa.««  >Ne dćiajta, ne c4:iaita pretežkega,

6423. Zapisat. Orosiar CaL — Iz CO. //. 2«?.


IV. Pesmi pobožne. I. 6424. 667

Da ga leže moj Jezus nosil bQ.«  20 »»Jezus neima brata ne sestre, Tuđi nama žlahta ni.«« 

Po cesti mi gresta žrebljarja dva,

Srečala ju je Marija.

»Kam pa mi gresta, žrebljarja dva?«  25 »»Midva gr$ma v mčsto Jeruzalem.«« 

»Kaj bota, vija tan dčlala?« 

»»Žreblje'ma delala za Kristusa.«« 

»Ne dčlajta, ne dčlajta pretumpastih,

Da moj Jezus leže pretčrpčl bQ.«  30 »»Jezus neima brata ne sestre,

Tuđi nama žlahta ni.«« 

Po cesti mi gresta metlarja dva,

Srečala ju je Marija.

»Kam pa mi grčsta, metlarja dva?«  35 »»Mija grema v mčsto Jeruzalem.«« 

»Kaj bQta, vidva tam dčlala?« 

»»Metle bq>ma dčlala za Kristusa.«« 

»Ne dčlajta, ns dčlajta prevelikih,

Da jih leže Jezus moj tčrpčl bQ.«  40 »»Jezus neima brata ne sestre,

Tuđi nama žlahta ni.«« 

Po cesti mi gresta remenarja dva,

Srečala ju je Marija,

»Kam pa mi poideta, remenarja dva?«  45 »»Midva gr$ma v mčsto Jeruzalem.«« 

»Kaj bQta vidva tan dčlala?« •

»»Biće bQma delala za Kristusa.«« 

»Ne delajte, ne dčlajte uzlov gor,

Da jih leže moj Jezus tčrpčl bQ. «  50 »»Jezus neima brata ne sestre,

Tudč nama žlahta ni.«« 


6424.

(Iz Št. Jurija na južni železnici.)

Marija po polji romala, Srečala je, srečala cimermane tri: »Kaj delate, kaj delate, vi cimermani tri?«  »»Mi delamo in tešemo križ Jezusi.««  5 »Le delajte, le delajte prav tenko in drobno, Da Jezusova martra polajšana bo!« 

6424. Zapisala Zinka KavČičeva. — Iz vjenega rok opisa.


4


666 IV. Pesmi pobožne. I. 6423.

Kaj te cvekece kovajo, S kimi do Jezoša na križ perbijali, »Le delajte, le delajte na tenko, drobnd, Kaj de napn Jezoš leži to mantro prestd!«  15 »»Zakaj bi mi deiali na tenko, drobnd, Da nam je Jezoš nić rodbina ne!«« 

Marija po širokom poli grč, Ona mi najde pajbiče tri, Ki mi to šibjiče režejo, 20 S kimi do mi Jezoša bičiivali.

>Le delajte, le delajte na tenko, drobnd, Kaj de nam Jezoš leži mantro prest6!«  »»Zakaj bi mi deiali na tenko, drobno, Saj nam je Jezoš nič rodbina ne!«« 

25 Marija po širokom poli grč, Ona mi najde tam dekliće tri, Ki nam to trnjiče spletajo, Kaj do ž njim Jezoša venćali. »Le delajte, le delajte na tenko, drobno,

30 Da bo nam Jezoš leži mantro prest6!«  »»Zakaj bi mi deiali na tenko, drobno, Ki nam Jezoš nić rodbina ne!«« 


6423

(Od Frama.)

Leži mi, leži poljiće, Prek polja leži cestica, Po cesti mi gr^sta užarja dva. »Kam pa mi poideta, vidva užarja dva?«  5 »»Mija grema v mčsto Jeruzalem.««  »Kaj mi bQta tam dčlala?«  »»Včrvi bQma pletla za Kristusa.««  »Ne pletite, ne pletite preostrih, Da jih moj Jezus leže tčrpčl bQ.«  io»»Jezus neima brata ne sestrč, Tudč nama nijedna žlahta ni.«« 

Po cesti mi grčsta tesarja dva, Srečala ju je Marija. »Kam pa poidete, vija tesarja dva?«  15 »»Mija gr§ma v mčsto Jeruzalem.««  »Kaj bQta vidva tam dčlala?«  »»Križ bQma dčlala za Kristusa.««  »Ne dčlajta, ne dčlajta pret^žkega,

6423. Zapisat Oroslav Caf. — Iz CO. II 22.


IV. Pesmi pobožne. I. 6424. 667

Da ga leže moj Jezus nosil bQ.«  20 »»Jezus neima brata ne sestre, Tuđi nama žlahta ni.«« 

Po cesti mi gresta žrebljarja dva,

Srečala ju je Marija.

»Kam pa mi gresta, žrebljarja dva?«  25 »»Midva gr$ma v mčsto Jeruzalem.«« 

»Kaj bota, vija tan dčlala?« 

»»Žreblje'ma delala za Kristusa.«« 

»Ne dčlajta, ne dčlajta pretumpastih,

Da moj Jezus leže pretčrpčl bQ.«  30 »»Jezus neima brata ne sestre,

Tuđi nama žlahta ni.«« 

Po cesti mi gresta metlarja dva,

Srečala ju je Marija.

»Kam pa mi grčsta, metlarja dva?«  35 »»Mija grema v mčsto Jeruzalem.«« 

»Kaj bQta, vidva tam dčlala?« 

»»Metle bQma dčlala za Kristusa.«« 

»Ne dčlajta, ns dčlajta prevelikih,

Da jih leže Jezus moj tčrpčl bQ.«  40 »»Jezus neima brata ne sestre,

Tuđi nama žlahta ni.«« 

Po cesti mi gresta remenarja dva,

Srečala ju je Marija,

»Kam pa mi poideta, remenarja dva?«  45 »»Midva gr§ma v mčsto Jeruzalem.«« 

»Kaj bQta vidva tan dčlala?« •

»»Biče bQma delala za Kristusa.«« 

»Ne dčlajte, ne dčlajte uzlov gor,

Da jih leže moj Jezus tčrpčl bQ. «  50 »»Jezus neima brata ne sestre,

Tudč nama žlahta ni.«« 


6424.

(Iz Št. Jurija na južni železnici.)

Marija po polji romala, Srečala je, srečala cimermane tri: »Kaj delate, kaj delate, vi cimermani tri?«  »»Mi delamo in tešemo križ Jezusi.««  5 »Le delajte, le delajte prav tenko in drobno, Da Jezusova martra polajšana bo!« 

6424. Zapisala Zinka Kavčičeva. — Iz njenega rok opisa.


668 IV. Pesmi pobožne. I. 6425.


Marija je po polji romala, Srečala je, srečala žreblarje tam tri: »Kaj delate, kaj delate, žreblarji vi tri?«  10 »»Mi delamo in delamo žreblje Jezusi.««  »Le delajte, le delajte tenko in drobno, Da Jezusova martra polajšana bo!« 

Marija je po polji romala, Srečala je, srečala pletarje tam tri: 15 »Kaj delate, kaj delate, pletarji vi tri?«  »»Mi delamo in pletemo krono Jezusi.««  »Le delajte, le delajte tenko in drobno, Da Jezusova martra polajšana bo!« 

Marija je po polji romala, 20 Srečala je, srečala šribarje tam tri: »Kaj delate, kaj delate, šribarji vi tri?«  »»Mi delamo in pišemo pismo Jezusi.««  »Le delajte, le delajte tenko in drobno, Da Jezusova martra polajšana bo!« 


6425.

(Iz Motnika.)

Marija je po polji romala, Marija je po polji romala,

Srečala sta jo dva žnidarja. Srečale so jo dve moškrice.

»Kaj delata, kaj šivata, »Kaj delata, kaj šivata,

O žnidarja vidva?« Oj moškrice vedve?« 

5 »»N'dva delava, n'dva šivava 25 »»N'dve delave, n'dve šivave

Oj sukno za Jez*sa.«« Srajco za Jezusa.«« 

»Le delejta, le šivejta »Le delejta, le šivejta

Natanko in drobnć, Natanko in drobno,

Saj Jezusov trpljenje Saj Jezusov trpljenje

10 Polajšano b6!« 30 Polajšano bo!« 

Marija je po polji romala, Marija je po polji romala,

Srečala sta jo dva šuštarja. Srečale so jo dve štrikarce.

»Kaj delata, kaj šivata, »Kaj delata, kaj štrikata,

Oj šuštarja vidva?« Oj štrikarce vedve?« 

15 »»N'dva delava, n'dva šivava 35 »»N'dvedelava^'dveštrikave

Oj šolne za Jezusa.«« Štunfe za Jezusa.«« 

»Le delejta, le šivejta »Le delejta, le štrikejta

Natanko in drobno, Natanko in drobno,

Saj Jezusov trpljenje Saj Jezusov trpljenje

20 Polajšano bo!« 40 Polajšano bo!« 

6415. Zapisat Gaš par Križnik 7. septembra i8Sg. — Iz nfegovega roko- pisa, poslan ega igoi. leta*


IV. Pesmi pobožne. I. 6426.


669


Marija je po polji romala,

Srečala sta jo dva kovača.

»Kaj delata, kaj kujeta,

Oj kovača vidva?«  45 »»N'dva delava, n'dva kujeva

Žeblje za Jezusa.«« 

»Le delejta, le kuvejta

Natanko in drobno.

Saj Jezusov trpljenje 50 Polajšano bo!« 

Marija je po polji romala, Srečala sta jo dva pletarja. »Kaj delata, kaj pleteta, Oj pletarja vidva?« 

55 » »N'dva delava, n'dva pleteva Krono za Jezusa.««  »Le delejta, le pletita Natanko in drobno, Saj Jezusov trpljenje

60 Polajšano bo!« 


Marija je po polji romala, Srečala sta jo dva tesarja* »Kaj delata, kaj tešeta, Oj tesarja vidva?« 

65 »»N'dva delava, n'dva teševa Oj križ za Jezusa.««  »Le delejta, le tešita Natanko in drobno, Saj Jezusov trpljenje

70 Polajšano bo!« 

Marija je po polji romala, Srečala sta jo dva tišlarja. »Kaj delata, kaj oblata, Oj tišlarja vidva?« 

75 »»N'dva delava, n'dva oblava Oj križ za Jezusa.««  »Le delejta, le oblejta Natanko in drobno, Saj Jezusov trpljenje

80 Polajšano bo!« 


6426.

(Iz lhana.)


Marija ja popot'vava, Popot'vava lipć,

a srečava dva šuštarja,

i>h prašava toko: 5 »Kaj devata, kaj šivata, Oj šuštarja vidva?«  » »N'dva devava, n'dva šivava Škorne za JiŽT>ša.««  »Le devita, le šivita 10 Natančni jn drobnć, De J'bžušu trplejne Polajšan-b bo!« 

Marija ja popot'vava,

Popot'vava lipć, 15 Ja srečava dva žnidarja,

Jth prašava toko:

»Kaj devata, kaj šivata,

Oj žnidarja vidva?« 

» »N'dva devava, n'dva šivava 20 Suknć za Již'bša.«« 


»Le devita, le šivita Natančni jn drobnć, De J-lžušu trplejne Polajšano bo!« 

25 Marija ja popot'vava, Popot'vava h>p6, a srečava dva goltnarja, ih prašava toko: »Kaj devata, kaj spletata, 30 Oj goltnarja vidva?« 

»»N'dva devava, n'dva sple-

tava Krono za JiŽT»ša.««  »Le devita, le spletita 35 Natančni jn drobno, De Jt»žušu trplejne Polajšant bo!« 

Marija je popot'vava, Popot'vava tapć,


6426. Zapisa/ Anton Breznik; pela Lovrcnčcvka. — Iz Breznikove zbirke II. št. 6/. Jt»žuŠu je adjektiv = Jeluševo; dativ bi se glasil Jt»žt»Š*l.


670


IV. Pesmi pobožne. I. 6427.


Ja srečava dva kovača, 4oJth prašava toko:

»Kaj devata, kaj kujtta,

Oj kov&ča vidva ?« 

» »N'dva devava, n'dva kujxva

Ž'Bblć za J'LŽ'BŠa.««  45 »Le devita, le kujta

Natančm, jn drobno,

Da J*lžušu trplejne

Polajšan'B bo!« 

Marija ja popot'vava, 50 Popot'vava tapć,

[a srećava dva štrikarja,

ih prašava toko :

»Kaj devata, kaj spletata,

Oj štrikarja vidva?«  55 »»N'dva devava, n'dva sple- ta va


Vrvi za J'BŽtša.««  Le devita, le spletita Natanćm* jn drobnć, De J'bžušu trplejne 60 Polajšani bo!« 

Marija ja popot'vava, Popot'vava tapć: a srečava dva cimprmana, ^h prašava toko: 65 »Kaj devata, kaj cimprata, Oj cimprmana .v'dva?«  »»N'dva devava, n'dva cim-

prava Križ za J'LŽ'BŠa.««  »Le devita, le cimprita joNatančn'B jn drobno, De Ježušu trplejnu Polajšant bo!« 


6427.

(Iz predvorske Redakcija Marija je po pćlj* šwa, Srečowa je cimprmana dva. »Kam pa grest&, cimprma- na?« 20 »»Mi dva grev& v Jeruza- lem.««  5 »Kaj bota gor& dćwowa?«  »»Ježš'b va križ narćjowa.««  »Na dewejta pret£šč-Lga, De v' Ježi»š w6ž-l n6su ga.« 2 5 »»Namš. pa mar na bo to ntč, 10 Namži ni Jež-LŠ žwahta ivlč: Von nima bratov, sćstr n-LČ, Ji»n tudi» druje žwahte ntč.«« 

Marija je po polj'L šwa, Srečowa je ž'Lblj&rja dva. 30 15 »Kam pa grestš., ž'Lblj&rja

dva?«  »»Mi dva grevš. v Jeruza- lem.«« 


fare.) I.

»Kaj bota gorb dćvvova?«  »»JežšT» va žablje kćvawa.««  »Na kujta mo pretiimpast'Lh, De Jež-LŠ w6ž*l trpu bo.«  »»Namš. pa mar na bo to m>č f Namš. ni Jež-LŠ žwahta n'LČ: Von nima bratov, sćstr n^č, J-Ln tud* druje žwahte m»č.« « 

Marija je po pćlj-L šwa, Srečowa je kron&rja dva. »Kam pa "grestš., kronarja

dva?«  »»Mi dva greva v Jeruza- lem.««  »Kaj bota gorL dćwova?«  » » Ježš*L va krćno splćtowa. « «  »Na splćtejta je pretrdć, De Jež'LŠ v^ćž'L trpu bo.«  » »Namš. pa mar na bo to nxč, Namš. ni žwahta Jež'LŠ n*LČ :


6427. Zapisa/ Mat. Val jave c. — Redakcija I je iz *Kresa* IV. 236 do 237, redakcija II (v knjižni slovenščini) pa iz ValjavČevega rokopisa, ki ga je hrani/ Mik/ošič; v nji manjka tretje kitice.


IV. Pesmi pobožne. L 6428.


671


35 Von nima bratov, sćstr ntč, Ji»n tud'L druje žwahte n-bč.«« 

Marija je po pćlj'B šwa, Srečowa je štrik&rja dva. »Kam pa grestš., štrikarja

dva?«  40 »»Mi dvk grev& v Jeruza- lem.«« 


»Kaj bota goro» dćwova?«  » » Ježš'B va štriče splćtowa.« «  »Na splćtejta jxh pretrdć, De Ježtš vf6i.i> trpu bo.«  45 »»Nam& pa tega mar ni n-bč, Nam& ni Jež'Lš žwahtam»č: Von nima bratov, sćstr nxč, Ji»n tud'L druje žwahte ntč. « « 


Redakcija II.


Marija je popotvala, Je srečala tesarja dva. »Kam pa gresta, tesarja dva?«  » » Midva greva vjeruzalem. « «  5 »Kaj bosta gori delala?«  »»Jezusu križ narejala.««  »Ne delajta pretežkiga, Da Jezus lož' ponese ga. «  »»Midva ne bova pazila. 10 Nama ni Jezus žlahta nič: On nima bratov, sester nič, In tuđi druge žlahte nič.«« 

Marija je popotvala, Je srečala žebljarja dva : 15 »Kam pa gresta, žebljarja

dva?«  » »Midva greva vjeruzalem. « «  »Kaj bota gori delala?«  »»Ježšu žebljć narejala.«« 


»Ne delajta pretumpastib, 20 De Jezus lože trpel bo. «  »»Midva ne bova pazila, Nama ni Jezus žlahta nič: On nima bratov, sester nič, In tuđi druge žlahte nič.«« 

25 Marija je popotvala, Je srečala vrvarja dva. »Kam pa gresta, vrvarja dva?«  »»Midva greva v Jeruza- lem.««  »Kaj bota gori delala?« 

30 »»Jezusu vrve spletala.««  »Ne spletajta jih pretrdć, Da Jezus lože trpel bo.«  »»Midva ne bova pazila, Jezus nama ni v žlahti nič :

35 On nima bratov, sester nič, In tuđi druge žlahte nič.«« 


6428.

(Iz Višnje gore.)

Marija je po polju rajžala, Marija je po polju rajžala,


Tamkaj je srečala cimper-

mane tri.


Tamkaj je srečala zalarje tri. »Oj zalarji, kaj tukaj delate?« 


»Oj cimpermani, kaj tukaj 10 »»Za Jezusa mi strike ple-


delate?«  »»Za Jezusa mi križ nare-

jamo.«« 


temo.««  »La delajte natanko in drob-

no,


5 »Le delajte natanko in drobno, Da Jezusov* trpljenje ložje Da Jezusov' trpljenje ložje bo.« bo.« 

6428. Zapisa/ Alojzij Kralj. — Iz njegove zbirke /. //. 29.


672


IV. Pcsmi pobožne. I. 6429, 6430.


Marija je po polju raj žala, Tamkaj je srečala kovače tri. 15 »Oj kovači, kaj tukaj delate?«  » »Za Jezusa mi cveke delamo. « « 


»Le delajte natanko in drob-

no, Da Jezusov* trpljenje ložje

bo.c


6429.

(Iz Podzemlja.)


Marija rajža ino gre Po tem zelenem travniku. Sestala je sekača dva: »Oh,kam gresta sekača dva?«  5 » »Mi gremo gor v Jeruzalem, Mi gremo križa sekati.««  »Oh, prosim vas, sekača dva, Nikarta mu pretežkega, Da Jezus laže trpel bo!«  10 »»Komu se Jezus smilil bo, Ker nima brata ne sestre, Ne druge žlahte obene!«« 


Marija rajža ino gre

Po tem zelenem travniku.

15 Sestala je kovača dva: »Oh, kam gresta, kovača

dva?«  »»Mi gremo gor v Jeruzalem, Mi gremo čavlje delati.««  »Oh, prosim vas, kovača dva,

20 Nikarta mu prevelikih, Da Jezus laže trpel bo.«  »»Komu se Jezns smilil bo, Ker nima brata ne sestre, Ne druge žlahte obene!«« 


6430.

(Z Oblok in iz Cerkna.)


Po čest' pa rajža Marija, Srečala je tišlerja dva. » Kam pa gresta, tišlerja dva?«  »»Midva greva v mesto Je- ruzalem

5 Jezusu križ narejati.««  »Će ga mu bosta ravnala, Pretežkega mu ne ravnajta, Da ga Jezus ložej nosil bo.«  »»Nama šepa Jezus nič smilil

ne bo,

ioSaj nama nič v žlahti ni: Vsak človek svojo žlahto ma, Midva z Jezusom je nima-

va.«« 

Po čest* pa rajža Marija, Srečala je štrikarja dva.


»»Midva greva v mesto Je- ruzalem Jezusu strike spletati.««  »Će mu jih bosta spletala, Pretrdih mu ne spletajta, 20 Da jih Jezus ložej terpel bo.«  » » Nama sa pa Jezus nič smilil

ne bo, Saj nama nič v žlahti ni: Vsak človek svojo žlahto ma, Midva z Jezusom je nimava.


< c


25 Po ccst' pa rajža Marija, Srečala je kovača dva. » Kam pa gresta, kovača dva? «  »»Midva greva v mesto Je- ruzalem Jezusu žeblje narejati.


« « 


15 »Kam pa gresta, štrikarja 30 »Će mu jih bosta ravnala,

dva ?« Pretumpastih mu ne ravnajta,

6429. Zapisal Janko Barle. — Iz *Slov. Večernic* XLV. 112.

6430. Zapisal Janez Kokosa r. — Iz njcgovega rokopisa, Verz /., 2., 3., 5., 8-, 10., 12. vsake strofe se v petju ponavlja (b 2. da; verz 6. In 11. poje a, 7. in 12. prvič b i.ma; v finalu 37 a, 37 prvič b i.ma, drugič b 2 da).


IV. Pcsmi pobožne. I. 6431, 6432. 673

Da jih Jezus ložej terpel bo.« 35 Vsak ćlovek svojo žlahto ma, » »Nama se pa Jezus nić smilil Midva z Jezusom je nimava. « c

ne bo, (Finale.)

Saj nama nič v žlahti ni: Visoke nebesa, ti večni Bog,

Pomagaj nam v ti nadlog!

Jezusu delajo križ, vrvi in žreblje.

6431-

(Iz Velike Loke pri Trebnjem.)

Po cel'mu mestu že vse spi, 10 Za Jezusa strike narejajo. Samo pri tišlarju luč gori. Križaj ga, križaj ga,

Kaj pa tam delajo ? Vsmiljenga Jezusa !

Za Jezusa križ narejajo. _» lf v

5 Križaj ga, križaj ga, 1° cel m . u "«*» * e x vse *?}>

Vsmiljenga Jezusa! Jamo pri kovaču luč gon!

J * J 15 Kaj pa tam delajo ? Po ceFmu mestu že vse spi, Za Jezusa žeble narejajo. Samo pri zalarju luč gori. Križaj ga, križaj ga,

Kaj pa tam delajo? Vsmiljenga Jezusa!


Jezusova oprava ob trpljenju.

6432.

(Od Framaj

Marija je Jezusa srčćala Na srčdi raja sv^tega. Ona ga je uprašala, Kakove t>Q on škornice imčl 5 Na svoji sv$ti hohceti. »Jaz bQm pak take škornice imčl, Da bQm do gležni v kčrvi stal: Jaz bi stal ali bi nehal, Ali pak za grčšnike bQm prestali«  10 Krt pred njim, krt za njim, Jezus je včmdar Marijin sin.

Marija je Jezusa srččala

Na srčdi raja sv^tega.

Ona ga je uprašala : 15 »Kakove bQš li štunfece imčl

Na svoji sv§ti hohceti?« 

»»Jaz pak bQm take štunfece imčl,

Da bQm do kolena v kčrvi stal :

Jaz bi stal, ali bi nehal, 20 Ali pak za grčšnike bQm vse prestal!«« 

6431. Zapisa/ M. Rode. — Iz njegove zbirke IX. //. 84, 643a. Zapisai O. Caf; pela N. Bobnica. — Iz CO. Ili, /.


43


674 IV. Pesmi pobožne. I. 6433.


Krl pred njim, krt za njim, Jezus je včmdar Marijin sin.

Marija je Jezusa srččala

Na srčdi raja sv^tega. 25 Ona ga je uprašala :

»Kakove hlačice bQš ti imčl

Na svoji sv§ti hohceti?« 

»»Jaz t>Qm pak take hlačece imčl,

Da bom do pasa v kčrvi stal: 30 Jaz bi stal, ali bi nehal,

Ali pak za grčšnike bom vse prestal!«« 

Krt pred njim, krt za njim,

Jezus je včmdar Marijin sin.

Marija je Jezusa srččala 35 Na srčdi raja sv^tega.

Ona ga je uprašala:

»KakovQ srajcQ bQš ti imčl

Na svoji sv$ti hohceti?« 

»»Jaz t>Qm pak takQ srajćicQ imčl, 40 Da bQm do gčrla v kčrvi stal :

Jaz bi stal, ali bi nehal,

Ali pak za grčšnike bQm vse prestal!«« 

Krt pred njim, krt za njim,

Jezus je včmdar Marijin sin.

45 Marija je Jezusa srččala

Na srčdi raja sv^tega.

Ona ga je uprašala :

»KakovQ kapicQ bQš ti imčl

Na svoji sv^ti hohceti?«  50 »»Jaz t>Qm pak kronQ iz tčrnja imčl,

Da bQm črez glavQ v kčrvi stal:

Jaz bi stal ali bi nehal,

Ali pak za grčšnike bQm vse prestal!«« 

Krt pred njim, krt za njim, 55 Jezus je včmdar Marijin sin.


6433-

(Iz Višnje gore.)

Ljubi Jezus, nebesko dete, Kakšne šolne si ti nosil,

Kod si hodil, kje si bil? Ker s' nebeski ženin bil?

»Po svet' sem hodil, »Šolne nosil sem rudeče,

Ljudi vkup vodil Ker sem do členkov v krvi jjKtej nebeski vojsceti!« -stal.« 

i,,/, u VA ^; ■',■.. 'Vi 1 j i' ','. '\ — — -i 'i i, VI — 1/ -\>f>.\li\ .I&frŽ

6433. Z*>frfe/.'AItojiij Kralj. ^ Jk ii^ofo. zbirke ^itivj^z^

VA


r


IV. Pesmi pobožne. I. 6434, 6435.


675


10 Ljubi Jezus, nebesko dete, Kod si hodil, kje si bil? »Po svet* sem hodil, Ljudi vkup vodil K tej nebeski vojsceti!« 

15 Kakšne štumfe si ti nosil, Ker s* nebeski ženin bil? »Štumfe nosil sem rudeče, Ker sem do kolen v krvi stal. « 

Ljubi Jezus, nebesko dete, 20 Kod si hodil, kje si bil ? »Po svet* sem hodil, Ljudi vkup vodil K tej nebeski vojsceti.«  Kakšne hlače si ti nosil, 25 Ker s' nebeski ženin bil?«  »Hlače nosil sem rudeče, Ker sem do pasa v krvi stal. « 


Ljubi Jezus, nebesko dete, Kod si hodil, kje si bil?« 

30 »Po svet sem hodil, Ljudi vkup vodil K tej nebeski vojsceti.«  Kakšno srajco si ti nosil, Ker s' nebeski ženin bil?

35 »Srajco nosil sem rudečo, Ker sem do vrata v krvi stal.« 

Ljubi Jezus, nebesko dete,

Kod si hodil, kje si bil?

»Po svet sem hodil, 40 Ljudi vkup vodil

K tej nebeski vojsceti!« 

Kakšno kapo si ti nosil.

Ker s* nebeski ženin bil ?

»Kapo nosil sem rudečo, 45 Ker sem do glave v krvi stal.« 


6434-

(Iz Ihana.)

Kakšne Šolne s' pa ti fmu, K&kšno srajco s* pa ti im u,

Takat, ki si žćnin biv? ioT&krat, ki si ženin biv?

»Take šolne sim jast fmu: »Tako srajco sim jast imu:

Do čilćn sim biv krvav!« Do vratu sim biv krvav!« 


5 Kakšne hvače s' pa ti imu, Tdkat, ki si žćnin biv? »Take hvače sim jast imu: Do pasti sim biv krv&v!« 


Kakšno krono s* pa ti imu, T&kat, ki si žćnin biv? 15 »T£ko krono sim jast imu: Vis po gvdv* sim biv krvav!« 


6435-

(Od Frama.)

Se le, Jezus, pojdi z nami 10 Še le, Jezus, pojdi z nami


Taj na goro visoko, Še le tam ti bQmo (dali) Šolnice po judovsko. 5 »Še le jaz jih ne bom nosil, Notre je pregrenka smčrt: Čem rajši smčrt storiti, ' Sveto rešnjo krt preliti, Vse zavoljo grčšnikov.« 


Taj na goro visoko, Še le tam ti bQmo (dali) Štunfece po judovsko. »Še le jaz jih ne bom nosil, 15 Notre je pregrenka smčrt : Čem rajši smčrt storiti, Sveto rešnjo krt preliti, Vse zavoljo grčšnikov.« 


Tako se poje (v v. 4.) dalje še: hlačice, 9rajcQ, kapicQ in suknico..


6434. Zapisa/ ,Ajiton Breznik; t>ovedala ŠtuČkova Neža. — Iz Brez-

hikovt+bifki Tri jk^. - " -' '■■■ ^ ' ,/Tv ' "- i • v -' - ./' ; ^ \ v ' - '■ • -

6435. Zapisa! Oroslav Caf. — /* CO. HL 44.' '- ' :i M

43*


676


IV. Pesmi pobožne. I. 6436, 6437.


Judinje zmerjajo Marijo.

6436.

(Iz Bukovice.)

Še en angel k Mariji prleti, 20 So šli nu detece loviti: Marija je žalostna, gra na-

prej,


Je sračala prvu Judinju. Marija še Jud'nji odgovori: 5 »Al* seju doma vaši možje?«  »»K* bi ti na pridna žena b'la, Po naših možeh bi ne pra-

šala!«« 

Marija je žalostna, gra na-

prej, Je sračala drugu Judinju. 10 Marija še Jud'nji odgovori: »Al* seju doma vaši možje?«  » »K* bi ti na pridna žena b'la, Po naših možeh bi ne pra- šak!«« 


Še -snoči se je vlovili.

Nu jutre je boju gaj zijali!« 


Marija je žalostna, gra naprej. Je nejšla svojga Sinka

25 Gori na križu pribitega. Marija še Jud'm odgovori: »Uzemite tega moža dole, Pribite tu ženu gore ! «  Jezus Jud'm odgovori:

30 »»Uzemite tu ženu spod

križa, Kjer mi težej stri, Ku moja britka martra!««  »Dozdej sem bla mati tvoja, Zdej sem postala na žena, ku

na druga.« 


Marija je žalostna, gra na- 35 -Jest bi vam rieku: ,Mati


15 Je sračalu dieklu judousku. Marija Še diekli odgovori: »Al* seju doma vaši možje?«  Diekla Mariji odgovori: »Naših možov jih ni doma,


moja'

Ma bi vam se srčice trgalo, Ku usaki ljubi materi Po svojem ljubem deteti, Še bolj po usmiljenem Je-

zuši!«« 


Devojka in Jud. 6437-

(Iz Oorjan v ziljski dolini.) [Odlomek.]


Devojka zgoda vstajaua, Bog nam pomagaj In sveto rešnje teuo !

V frišnej vodici umivaua. 5 V bjelej plenici vbrisaua,

Šua je na široko razpotje.


Srenčou jo je černi Jud: »Kam greš, kam greš, de- vojka ti?«  Jes gren na široko razpotje :


6436. Zapisa/ Jožef Cejan; pravi/a Beta Kolačarica. — Iz Cejanove zbirke III. št. 38. Glede konca primerjaj spodaj naslov *Jezmovo trpljenje* zr oddelku » Molitvice* .

6437. Zapisat M. Majar. — Iz njegovega -»Slavjana* 18 j$, 11 z opomnjo, da se po je pri procesiji na dan sv. ref njega Te/esa, in glede besede devojka: » V Sloveniji to slovo ni navodno krome v toj pismU, glede besede plenica/đ *ne- kteri govore facanetelj*.


IV. Pcsmi pobožne. I. 6438, 6439.


677


Jezus nese križ na Kal v arijo in se da križati.

6438.

(Koroika.)


Vsi ljudi sprepevlajmo Oj le pesem žalostno: Od Marije in Jezusa In od bridke martre nja.

5 Kakć je bila žalostna Mati božja Marija, K* je zbarala od Jezusa, Da so Judi vjeli ga.

Je v Jeruzalem prišla, ioTam je Jezusa najšla: Med množico judovsko So ga 'meli med sebo.

Marija tamo obstojf, Vstraši se, da omedli, 15 Ko tamo vidi Jezusa S štrikami zvezanega.

Jezus smerti je črez dan, Zasramovan in vun pelan Z mesta jeruzalemskega 20 Na goro Kalvarijo.

Jezus težki krif nesć, Srečata z Marijo se,


Se vstraši, da se sprebledi, Jezus v pervej podobi ni.

25 Jezus je na križ razdjan, Je nevsmileno vmorjan: Kako strašno in grozno Križajo božja Sinu!

Pa še vendar prosil je 30 Za sovražnike svoje:

»Oče, odpusti jim te greh, Oh vsmili se njih vsih!« 

Na nebu čuda se godi, Oj poglejte, grešniki: 35 Sonce merči, luna temni, Martro božji Sin terpi.

Pod križem Marija kleči, Vstraši se, da omedli, Ko tamo vidi Jezusa 40 Že na krizi mertvega.

Marija gre zpod križa preč, Ne vidi svojga sinka več: »Se vsmili tavžentkrat Bogu, Da sim dočakala vse tu!« 


Kristijani, pritecite, poglejte Jezusa!

6439-

(Iz ziljske doline.)

Kristijani, pertečite 5 Kako pade na svoj obraz In poglejte Jezusa! In veliko terpi za nas,

Prav k serci si vzemite Nevsmileno na tla pobit,

Našega zveličarja : Ves je s kervjo oblit.

6438. Zapisat Mat. Maja r. — Iz CP* 66—68, kjer je omenjeno, da se poje v Roieku in v RadišĆah, pa tuđi na Kranjskem pri Sv. JoStu in na Krasu v Kostanjevici in Devinu. Prepis Majarjev v MR. 387 — 388 se loči v tem: 1 sprepSvljajmo — 2 pčsen — 18 peljan — 19 Iz meita — 22 3 — 23 spre- blSdf — 31 grčh — 32 vsčh — 33 čudo — 34 grSSniki — 44 . . . aem to.

6439. Zapisat Mat. Maj ar. — Iz CP. 7/. Majarjev prepis v MR. 351 se loči v tem: 2. 16 Jež Sa — 3 Prov — 6 terpi — 7 Nevsmilana . . tle — 9 glave — 10, 21 Ježiš — 12 podjal — 13, 14 stćril . . greli — 15 grčSna — 17 luna — 18] Tudej z Ježišam terpi — 20 zemla — 22, 23 bio — 24] Per Bogi večnamu — 26 prov — 27 Keder . . ločila — 28 grčšnega. Narodnost pesmi je sumljiva.


678


IV. Pcsmi pobožne. I. 6440.


Od nog noter do glave 10 Je Jezus povhen ran, Na njemu ni kože zdrave, Da bi en perst podjal.

To je storil le greh moj, To je storil le greh tvoj: 15 Tvoja grešna hudoba Tako križa Jezusa.

Sdnce in luna merćf, Tuđi s Jezusam terpf.


Močno ga obžalujeta 20 Nebo in zemlja.

Jezus, oh ne perpuBti, Da bi to zgubleno bio, Da bi to zgubleno bio Pri Bogu večnemu.

25 Tvoja predraga kri, Mojo dušo prav omi, Kadar se bode ločila Od telesa grešnega.


Jezus križan. 6440.

(Koroška iz Radišć )


Poglejmo vsi ljudi, Velik čudež se godf: Na hribi Kalvariji Oh kaj delajo ljudi!

5 Tamkej en križ stojf, En človek na njem visf, Ternovo krono ima: Prašajmo, kdo je le ta?

Oj grešnik, al ne veš, 10 Da je sam Jezus z nebes, Sin očeta nebeškega, Ki terpf za grešnika?

Poglejte, grešniki, Kaj Jezus za nas terpf: 15 Obraz ma ves zapluvan, Gvantec z njega pobran.

Grešnik, poglej na nja obraz, Kaj je terpel on za nas,


Ker nima kože ne mesa, 20 Glej, kaj ena duša velja!

Njegova smertna postelca Je tram križa težkega, Njegova pa zaglavšnica Je bla nja desna ramica.

25 Sdaj iz križa govori Sedem svetih besedf, Dušo Bogu izroči, Za nas smert terpf.

Jezus bode skorej vmerl, 30 Oći svoje je že zaperl, Grešnik, daj njemu solze, Da bo ložej vmerl za te!

Strila se je že tema, Stresla se je vsa zemlja: 35 Žalujte vse stvari, Jezus dušo pusti!


6440. Zapisa l Mat. Maj ar. — Iz CP. 6g — 70, k/e r je omenjeno, da se poje tuđi pri Sve/em JoŠlu in v Ribnici na Kranjskem, pa v NemSkem Rutu in v Kostanjevici na Goriškem. Zadnja verza vsake strofe se ponavlja ta. Ma- jarjev prepis v MR. j8g se /oči v tem: 4 delajo — 8 leta — 9 grešnik . . včš — 10 iz — 12 greŠnika — 13 greŠniki — 17 Grešnik — 19 nema — 21 po- steljca — 26 besedf — 32 te. — Zapis Janeza KokoŠaria z Oblok se loči v tem, ne glede na naglasna znamenja: 1, 4 ljudje — 3 Na hrib Kalovarijo — 5 Tamkaj — 8 kdo] ga, kedo — 8 le ta] ta — 16 Gvantič — 21 postelja — 23 zaglavnića — 33 je že] je. — Druga varijanta v KokoŠarjevi zbirki tuđi z Oblok se loči od ravnokar navedene ga zapisa v tem: z, 4] Pojmo, poglejmo mi * En čudež se gcd ; , * Na hrib Kalvarijo, * Kaj tam gori gledajo. — 5 Tamkaj] Tan gori — 9 O grešnik, al] Človek, al ti — 10 je sam] je — 13 — 20] Človek, ' 6* C J £ a v obraz. * Kaj on terpi za nas: * V obraz je zapluvan, * Gvantič


Tan

P


od njega pobran, * Grešnik, poglej na stran, * Poglej mu desno stran: * Vun teče voda 'n kri, * To nam k Ijubezni stri! — 36 Jezus] Zdaj Bog.


IV. Pesmi pobožne. I. 6441, 6442, 6443.


679


6441.

(Iz ribniške doline.)


Pojmo, poglejmo, kaj tam

gori delajo, Tam gor en križ stoji, En človek na njem visi, Vprašajmo, kdo je to?

5 Oj človek, kaj ne veš, Da Jezus je z nebes, Sin očeta nebeškega Ki trpi za grešnika!

Ves je že zasramovan, 10 Gvant je ž njega dol pobran, Nima kože, ne mesa; Oh, kaj duša ga velja!


VekŠenco ima pod glavć, Zbito vso desnć ramo; 15 Jezus naš bo kmalu vmrl, Doli je oči zaprl.

Strila se je tem&, Stresnila se je zemlja, Skale pokajo, 20 Žene jokajo.

Grobovi se odpirajo, Živi na tla padaj o, Mrtvi gori vstajajo, Tički v lufti ne letajo, 25 Ribce v vodi ne plavajo, Od tć velike žalosti, K* je Jezus na križu vmrl !


Vse stvari žalujejo za Jezusa

6442.

(Od Frama.)

Le sem, moj grešnik, pridi, 15 O le grešnik in grešnica,


Poglej na Jezusa, Boš videl grešnik ti, Kaj Jezus za te terpi.

5 Za nas, za našo voljo Je s ternjem kronan bil, Njegove roke, noge Z žreblji prebodene. Pa jegova sveta stran 10 Je s sulico prebodena.

Jegovo sveto lice, O grešnik, le poglej : Na jegovem svetem lici Nijedne podobe ni.


Le pokoro delajta, Vija sama dobro vesta, Da umreti morata.

Mesec ino solnce sta dva, 20 Onija ne bota svetila, Pa vse stvari na zemlji Žalujejo za Jezusa.

O le Jezus, daj ti nam Enkrat prebivat tam, 25 Le s teboj se razveseliti V nebesih vekomaj !


6443.

(Od Frama.)

Le pojdimo, le pojdimo, grešnik, Jegove bridke muke, Pojdimo gledat Jezusa, Jegovih p^t kervavih ran!


6441. Zapisal Ant. Zobec. — hnjegovega rokopisa Lšt. 14. G Ud/ konca primerjaj spodaj *molitvice*; vekšenca = vanjkušnica = VVangekissen. 644a. Zapisal Oroslav Caf. — Iz CO. IV. 4. 6443. Zapisal Oroslav Caf. — Iz CO HL 49.


680


IV. Pesmi pobožne. I. 6444.


5 J e S ove svete noge Sq uže na križ pribite, No jegove sv^te rQke So na križ razp^te, No le jegova sveta glava 10 S tčrnom je kronana.

Jegove sv$te oči

Sq uže polne vse kčrvi.


No jegova desna stran S su1icq prebodena.

15 Solnce m$sec ta dva, Ker n$ bQta v$č svetila, Ker uže vsaka stvar žaluje Za svojega Jezusa!


Kako pojde Jezus s križa, ko je že na pol mrtev!

6444.

(Gorenjska.)


Judje so Jezusa ujeli, Preterdo ga zvežejo, Gor na križ so ga razpeli, Roke noge perbijejo.

5 Jezus ja na križu visu, On ja visu felko nah, Marija pod križam stala Žalostna, objokana.

Ona je bla omedlela, 10 Kir je preveč mislila,

Kako bi mogla k njemo priti, De b ga bila obrisala.

Toko je rekla Marija: »Ljubeznivi sinek moj, 15 Stopi dol iz križa k meni, Sej že umerješ nocoj!« 

Toko so Judje rekli: >Žena, al verjameš to, De b on mogu s križa k tebi, 20 Kir že bo skorej mertou?« 

Toko ja Jezus reku, Ljubi Jezus usmileni: »Malo zaspi moje truplo, Duša po zmerej živi !

Vi pa bote enkrat umarli, 25 Na bote već živeli,

Al enkrat tamkej per sodbi Bote vi vidili,


Kirga ste vi križali 30 Al koga ste umorili ; Moćno se bote kesali, Grozno bote grimali.

Ali use vaše kesajne, To bo vam use zastoj n : 35 Martre ino preklinu vajne, To bote imel za Ion.

Vagen vas bo peku Noter u muzgu do kosti, Hodići bodo u vas vlivali 40 Žjapu no druge reći.

Ti brumni bodo veseli, Vi pa bote žalostni, Angelci bodo lepo peli, Ino bodo trobentali.

45 Marija bo tud vesela, Kir jo bo ćastilo use, Kir bo tolkan duš dobila, Vi bote pa ferdamani. « 

Grešniki, sem tecite 50 Pod leta križ Jezusou, In za gnado ga prosite, Dokler jo še zadobte.

Jezus je na križu umeru, On je umaru ure tri, 55 De ni bio nobene kaple V njemu svete rešne krvi.


6444. Zapisa! Franč. Kržan. — Jz njegove zbirke IX. 23. felko iz n. vollig; žjapu = žvep!o.


IV. Pcsmi pobožne. I. 6445, 6446, 6447.


681


To so ble zadne besede, Svetih sedem besedi, K jih ja Jezus na križ govoru, 60 Potem pa dušo pusti.


Svojo mater ja on izroču Lubmo svetmo Janezu, Svojo dušo perporočou Bogu očetu samimo! Amen.


6445-


(Iz okolice škocjanske na Dolenjskem.)


Judje so Jezusa vjeli, Prav trdo ga zvežejo, Prav trdo so ga zvezali, Gor na križ ga pribijali.

5 Jezus je na križ umiral, Oj umiral ure tri, Da ni bilo nobene kaplje Njegove svete krvi.

Marija je pod križem stala 10 Žalostna, objokana,

Prav: »Moj sin stopi s križa

doli, Da te bom obrisala!« 

Judje so Mariji rekli: »Žena, al' ti verješ to,


15 Da b* tvoj sin s križa stopil, Ki je že na pol mrtov?« 

Jezus je pa odgovoril : »»Jaz nisem na pol mrtov, Moje truplo bo zaspalo, 20 Duša pa večno živi !

Vi bote tuđi enkrat umrli, Pa ne bote več živi, Kakor enkrat tam pri sodbi Se bomo zopet vidili!«« 

25 Marija je pa prav vesela, Ker jo bo častilo vse, Ker je tolikanj duš dobila, Jezus je trpel za vse.


6446.


(Iz ribniške

Judje so Jezusa vjeli, Pretrdno ga zvežejo, Pretrdno so ga zvezali, Na križ ga vlečejo.

5 Marija je pod križem stala Žalostna, objokana: Marija tako rekla : »Da b* Jezus s križa šel, Da b* pot obrisala!« 

10 Judje so tako djali:

»Kako bo Jezus s križa šel,


doline.)

Kako pojde Jezus s križa, K* je že na pol mrtev!« 

Jezus jim je odgovoril: 15 »Jaz nisem na pol mrtev, Moje truplo je zasp&lo, Moja duša še živi.

Vi pa Judje, k* boste umerli, In ne boste več živi: 20 Enkrat se bomo še vid'li Tam pri sodbi božji vsil« 


6447.

(Iz Št. "Lovrenca ob Tiroenici na Dolenjskem.)

Judje so Jezusa vjeli, Prav trdo so ga zvezali,

Prav trdo ga zvežejo, Gor na križ ga denejo.

6445. Zapisa l Ant Zorec. — Iz njegove zbirke, ki jo hrani Matica.

6446. Zapisa/ Anton Zobec. — Iz njegove zbirke I št. 3.

6447. Zapisa/ Ivan ŠaŠelj; poveda/a FrančiŠka Lavrič. — Iz SaŠ/Jevega rokopisa, kjer se od iste pevke nahaja Še drugi zapis, ki se /oči od zgoranjega


682


IV. Pesmi pobožne. I. 6448, 6449.


5 Jezusa so na križ pribili, Ko je ura b'la devet, Ker je bil na svetem križu Ljubi Jezus naš razpet.

Marija je pod križem stala 10 Žalostna, objokana:

»Moj sin, stopi s križa doli, Da te bom obrisala!« 

Judje so pa vsi zaupili: »Žena, kaj ti misliš to, 15 Da b' tvoj sin iz križa mogel, Ko je že na pol mrtev!« 


Jezus je pa spregovoril: »Judje, obstopite me, Moje truplo je že trudno, 20 S križa izsnemite me!« 

Jezus je na križ umiral, Ko je bila ura tri, Ker ni b'lo nobene kaplje Njegove svete krvi.

25 Jezusa so s križa sneli In ga doli denejo, In njegovo sveto truplo Pa v grob položijo.


6448.

(Od Frama.)

Pijmo, pijmo, brati, vince Marija je pod križem stala,

Žalostno je jokala:


V imeni Jezusa!

Vsej smo pili brati vince,

Da smo vsi pijani bli.

5 Zdaj smo vsi, vsi zaspani, Da je Jezus mimo šef: Hudi Judje so ga vjeli Ko 'niga razbojnika.

Na svet križ so ga pribili 10 Za roke no za noge:


6449.

(Od Frama.)


»Stopi, stopi, sin, dol s križa.

Da ti obrišem krvavi pot!« 

15 »»Ko ti 'm stopil dol s križa,

Ko sem že ko davno vmrl!

Vsej bote Judi tuđi vmrli, Ne bote skoz živeli : Sam hudič vas bo napajal 20 S samim žveplom noj smo- loj !


C « 


Zdaj smo pili bratci vince, Da smo s§ upijanili: Vsej smo vsi zaspali, Da je Jezus mimo šel.

5 Hudi Judje so ga lovili Ko uže razbojnika, Na sveti križ sq ga pribili Za i*Qke no za noge.


Mati božja pod krizom stala 10 Vsa žalostna no objokana : »Stopi, stopi, moj sin, s križa, Da ti obrišem kčrvavi pot I« 

»»Ko bQm jaz stQpil s križa,

Da sčm uže ko davno umčrl!

15 Moje truplo je uže ko davno

umčrlo, Duša pa še zdaj živi!


natiska v tem: 5] Judje so Jezusa prijeli — 7 Ker] Ko — 15 iz) dol z. — Vv. 21 — 24 prihajajo pred vv, ij—20. — 19 trudno] mrtvo — 20] In v grob denite me — 26 denejo] polože — 27, 28] Ker je bilo že vse mrtvo * Jezusa sveto srce. Prim. tuđi Št. 6282.

6448! Zapisa/ Oroslav Caf. — Iz CO. IV. n.

6449. Zapisat Oroslav Caf. — Iz CO. II 121.


IV. Pesmi pobožne. I. 6450, 6451, 6452. 683

Vsej bQte Judje tudč umčrli, Sam hudič vas bQ napajal Ne bQte skoz živčli : 20 S samim žveplom no s

smoloj !


« €


»Premisli, ti ćlovek, kaj Jezus trpi.« 

6450.

(Beneika iz soseičine Loševar blizu Trčeta.)

Ko bi človek ti vedeo, kaj Kristus terpi: Po celem životu ni druziga ko kri.

Na glavci ma krono pa trnić bodeć, Mariji srce predira vse glih koker meć.

5 Žalostna mat b6žja pod križam kleči, Pa preljubi nje sinić na krizi visi.

Oj na krizi je visou, na krizi je vmerv, Pa vsem vćrnim dušicam nebesa odperv.

Od pakla, od martre odrešu je nas, 10 Hor v svete nebesa zavižov je nas.


6451.

(Iz Tunjic.)

Poglej ti, človek, Marija 'ma v src

Kaj Jezus trpi, En prav ojster meč.

Na celem životu Na križu je visu,

Ni druzga ko kri. 10 Na križu je vmru, 5 Na glavi 'ma krono Vsem dušam

Z dga trna bodeč, Nebo je odpru!

6452.

(Iz šaleike doline.)

Premisli, jo človek, 5 Na glavi ma krono, Kaj Jezus trpi, In trnje bodeče,

Po celem životu Mariji srce prebode

Ni druzga ko kri. Glih kakor ta meč.

6450. Zapisal M. Majar. — Iz njegovega rokopisa v VO. XVI. G. 7 — 8. — Majar jo je natisnil v CP, 65 s temi premembami : 1 Da b' č. t. vcdcl, k. K. tcrpf — 2 celim . . . druzga — 3 ternic bodeč — 4 serce . . kakor — 5 Ža- lostna . . . križem kleči — 6 sinič visi — 7 visel . . vmerl — 8 Vsem v.J Pa vsim vernim — 8 odperl — 9 pekla . . . odrešel — 10 Gor . . . zavižal. Napev v Majarjevih napevih k CP, Prepis Majarjev v MR. J50 se loči od natiska v tem: 1 vedil — 2 cčlem životi — 6 smik — 7 visol . . . vmerl — 8 Vsem vćrnim . . . odperl — 9 odrešel — 10 zavižol.

6451. Zapisal Franč. Stele. — Iz SteUtove zbirke I. št. 47. 645 a. Neznanega zapisovavca. — Iz prepisa Fr, Praprotnika,


684


IV. Pesmi pobožne. I. 6453, 6454, 6455.


Marija đevica 10 Pod križem kleči, Ko njen sin božji Na križu visi.


Na križu je visel, Na križu je vmrl, 15 Je vernim dušicam Nebesa odprl.


Vesela ti bQdi, K kršćanska duša, Od pekla, hudiča Si rešena:

5 Od pekla, hudića Si rešena,

Gor v sv$te nebesa Poklicana.

Marija omedlčva, 10 Pod križem kleči, Ko njeni ljub sinek Na križu visi.


6453-

(Od Frama.)

Na križu je visčl, Na križu je vmerčl, i5Skoz to nam je Jezus Nebesa odperčl.

Premisli, o človek, Svoj žalostni stan, Da ne boš hitro 20 Od satana zapelj&n.

Ko nam je Jezus

Nebesa odperčl,

Pazi, ti grešnik,

Da si jih ti ne bQš zaperćl !


Kolikokrat je Jezus kri jDrelil.

6454.

(Od Frama.)

Pčrvokrat je Jezus kri prelil, Drugokrat je Jezus kri prelil,

Ko je kčrvavo bičan bil.

10 Tretjokrat je Jezus kri prelil, Ko je s tornjem kronan bil.


Ko je kčrvavi pot potil. Gledaj, ti duša žalost na, Ko si le ti drago plačana ! Nesi s srebrom, nesi z

zlatom, S samo sv$tQ rešnJQkčrvJQ : Vsmiljeni Bog, le vsmili se, Gospod !


Štčrtokrat je Jezus kri prelil, Ko je težek križ nesel.

Petokrat je Jezus kri prelil, 15 Ko je na križu smćrt storil.


Jezus je tako krvavi pot potil, da je kamen omečil.

6455-

(Iz ziljske doline.)

Vsi krivični, vsi pravični, Na oljsko goro vsi tečimo,

Na oljsko goro vsi tečimo, Sladko ime Ježiš zrečimo

6453. Zapisa/ Oroslav Caf. — Iz CO. III, 147. Verzi 1 — 8 spadajo drugam.

6454. Zapisat Oroslav Caf. — Iz CO. III. 46. Verzi 3. — 7. u ponav- //a/o za rsako iitico.

6455. Zapisa/ M. Majar. — Iz MR. 350. Natisnit jo je Majar v *S/av- janu* 1874. str. 13 j s temi premembami, ne glede na u za l in na nag/asna znamenja: 5 oljskej — 6, 7 put — 10 kteran. Zmečou = zmchčal, pomehčal.


IV. Pcami pobožne. I. 6456, 6457, 6458. 685

5 Na oljščej gori Ježiš klečf, Da je sivi kamen zmečoi,

Za nas kervavi pot potl. Da je sivi kamen zmečot,

Je tak kervavi pot potif, 10 Na kteram je Ježiš klečot.


Sedem žalosti Marijinih. I.

6456.

(Iz Adleiič.)

Lepa roža, majka božja Lepa roža, majka božja

Sedem svetih žalosti ! 20 Sedem svetih žalosti ! Prva žalost majke božje, Ćetrta žalost majke božje,

Da so sina lovili. Da sin je težek križ nosiL

5 Vsi angelci so plakali,

Sam se grešnik je smijal. Lepa roža, majka božja Grešni ćlovek, Sedem svetih žalosti!

Puščaj smehe, 25 Peta žalost majke božje, Zmišljaj grehe, Da so sinka križali.

10 Pojdi ti za Jezusam ! .

Lepa roža, majka božja

Lepa roža, majka božja Sedem svetih žalosti!

Sedem svetih žalosti! Šesta žalost majke božje,

Druga žalost majke božje, 30 Da so sinka s križa snemali.

Da so sinka gajžlali.

T v .. , v . Lepa roža majka božja

15 Lepa roza, majka božja s J em svetih J žalosti , J

Sedem svet.h žalost! Sedma faIogt majke božj

Tretja žalost majke božje, Da SQ sinka y b pola ^ alL

Da so sinka kronali.

6457

(Iz Krivoglavic.)

Lepa roža, mati božja, Samo ta grešni človek seje Marija sedem žalosti; smijal.

Pervo žalost je imela, Premišljaj grehe,

Ker je Jezus pot potil. OpuŠćaj smehe,

5 Vsi angelci so se jokali, Le pojdi, gremo za Jezusam !


Sedem žalosti Marijinih. II.

6458.

(Z Izlak.)

Jezus, pesem čem zapeti, Mogla je prestat,

Sedem žalost razodeti: 5 K je bla žalostna sedemkratl

Kolko božja mat

6456. Zapisa/ Ivan Šašelj. — Iz njegovih *Bisernic* L 757—75$.

6457. Zafiisa/ Janko Barle. — Iz njegove zbirke. Primerjaj spodaf neke rožne vence.

6458. Zapisa/ F. F. Lužar. — Iz njegove zbirke I. St. 36. z opomnjo: »79. in 44. verz ima v narečju izreko »O veliki«, kar sem radi razumljivosti za- menjal z »V veliki «.« 


686 IV* Pesmi pobožne. I. 6459.

_

Parva žalost je narhujša bla, Peta žalost pa je še hujša Marija je k popisovani šla: bla,

Kolko božja mat Na križ je vidla martvega:

Mogla je prestat, Marija poh križam stoji,

10 K je bla žalostna seđemkrat ! Na jo pa teče kri !

30 Oh grešnik, spon se ti,

Druga žalost je še hujši bla. Kolko božja mat

O štale rodila Jezusa : Mogla je prestat,

Kolko božja mat k je bla žalostna seđemkrat ? Mogla je prestat,

15 K je bla žalostna seđemkrat ! § esta žalost pa j e že hu j ša

Treka žalost pa je še hujša ~ x . , A a ' .

bla 35 naročje ozela martvega!

Marija zgobila Jezosa: ' £olk° božja mat

Iše za tri dni Mogla J e P restat >

V veliki žalosti, K J e bIa žalostna s ^emkrat!

20 Nesla ga je o tempelni. _ , v , L . v , .,

Sedma žalost pa je ze hujša

Četarta žalost pa je še hujša bla,

bla, 40 Do groba ga je spremlala:

Marija je srečala Jezosa : Tam še tri dni

ezos ves karvav Točila je solze,

e preh Marijo stav, V veliki žalosti.


25 J


en od je slavo jemav.


6459-

(S Pohorja.)

Eno pesmo hočmo peti, 15 Kralj Herodež je srdit, Vse po svetu razodeti, Hoče Jezusa vmorit',

Kaj božja mat 1 Slabo mesto pa

Mogla je prestat: Jerpogov ne d&,

5 Žalostna je seđemkrat. V revni štal'ci prebi vata.

Prva žalost je tak vel'ka bl'a Tretka žalost pa je še veči

Do Marij'nega srca: bl'a

Simeon je tak govoril, 20 Do Marij'nega srca:

Da srce ji bo meč prebodel Na božjo pot sta se podala,

10 Zavolj Jezusa, Jezusa seboj peljala:

Majhniga deteta, Tam je rad ostal,

Naš'ga zveličarja. V tempeljnu ostal,

25 Vel'ko žalost je priprav'l. Druga žalost je pa še veči

b'la Štrta žalost pa je še veči b'la

Do Marij'nega srca: Do Marij'nega srca:

~ l >- $45* Zđp&đ/Fi}\p W\*\*v*cl ] —it y rtjtgćvetbrrke 1&.J2>\ s - -^*


IV. Pesmi pobožne. I. 6460.


687


Vun iz tempeljna so ga pe-

ljali, S težkim križem so ga obdali : 30 Tam je ves krvav Pred Marijo stal, Slovo je jemal!

Peta žalost pa je še veći b'la Do Marij'nega srca: 35 Gor* na križ' so ga pribili, Roke, noge razločili: Tu je Marijin sin, Ko 'ma na krizi vmret\ In za grešnike trpet'!


40 Šesta žalost pa je še veći b'la Do Marij'nega srca: Doli s križa so ga vzeli, Marij na krilo položili: Oh glej desno stran

45 In pet krvavih ran,

Ko je bil nj ej v krilo djan !

Sedma žalost pa je še veči

b'la Do Marij 'nega srca; Mariji s krila so ga vzeli, 50 V nov grob so ga položili: Do tret'ga dne Točila je solze Prevelike žalosti.


Marija rajža ino gre. 6460.

(Iz Adlcšič )


Marija rajža ino gre Po tem mestu širokem. Zagledala je svitlo luč: »Dobro jutro, moži vi!« 

5 »»Bog daj, Bog daj, žena

ti!««  »Kam se spravljate, moži? V celem mestu luči ni, Samo pri vas gorijo tri.« 


»»Mi se spravljamo Jezusa

lovit'.««  10 »Hod'te, hod'te ga lovit ! Le po lahko ga lovite, Da Jezus laglje pretrpi!« 

»»Kaj tebi Jezus, žena ti!«c »Meni ni Jezus ćelo nič, 15 Meni se smili mladen'č!« 


V nada lj ni pesmi pa se ponavljajo zmirom kitice 1., 2. in 4. Tretja pa se spreminja tako-le:


»»Mi se spravljamo Jezusa

gajžljat'.««  »Hod'te, hod'te ga gajžlat! Le po lahko ga gajžlajte, Da Jezus laglje pretrpi!« 

20 »»Mi se spravljamo Jezusa

kronat. « «  »Hod'te, hod'te ga kronat! Le po lahko ga kronajte, Da Jezus laglje pretrpi!« 


»»Mi se spravljamo Jezusu

križa tesat'.««  25 »Hod'te, hod'te, ga delajte, Tankega, lahkega delajte, Da Jezus laglje nosil bo!« 

»»Mi se spravljamo Jezusa na križ pribijat'.««  »Hod'te, hod'te ga pribiti, 30 Usmiljeno ž njim delajte, Da Jezus laglje tipel bo!« 


vov- biGor-Zapitel Ivan Šašelj; -^, li njtgo-sih *Bi$kritk*~ Li$f~-*$5. Pri- tnerjaj podobne prošnje v naslovu » Jezus brez Zlahte* (št. 64*7 in d*}. \ ■ ^


688 IV. Pcsmi pobožne. I. 6461, 6462, 6463.

»Predolga je rajža in temna je noč.« 

6461.

(Iz Višnje gore.)

Predolga je rajža in temna Da nam bo svetila ćelo noć.

je noć, 5 Jezus je krvavi pot potil,

Klićmo mi Marijo na pomoć! Ko bi bil le hotel, pa bi ga Marija je vstala, prižgala nam luč, ne bil!

Dalje se poje tako, da se v verzu 5. vstavljajo vsi nadaljni postavki ža- lostnega rožncga venca, namreČ v kitici:

2. Jezus je krvavo bićan bil. 4. Jezus je pa nesel prav

3. Jezus je krvav s trnjem težek križ.

kronan bil. 5. Jezus je na križu za nas __ smrt storil.

6462.

(Z Oblok.)

Predolga je rajža, temna noć, Le pojmo v nebesa za Je-

Marija nam bo vžgala ne- zusom,

beško luč, 5 Ker nam je toliko dober in

Marija nam bo vžgala ne- vsmiljen bil,

beško luč. Daje za nas kervavi pot potil.

Dalje se poje tako, da ae v zadnjem verzu vstavljajo nadaljni postavki Žalostnega rožnega vcnca. namreč v kitici :

2. Da je za nas kervavo 4. Da je za nas na svet'mu

gajžlan bil. križu umerl.

3. Da je za nas ternovo

kronan bil.


6463.

(Iz lhana.)

Pud sveti bandćrce zapisu Kt» b' na vatu, pa b' na biv:

se bom, 5 Al* b* potiv al b* nehav,

Po toji svet' veri bom ž'veti Pa sim se, grešink, z&te

začev ! bau !

Jt>žiš ja za nas krvav* pot potiv,

Dalje se poje tako, da se v verzu 3. vstavljajo vsi postavki žalostnega rožnega venca: /'hš'bf je za nas krvav' bičan biv itd.


6461. Zapisat Alojzij Kralj. — Iz njegove zbirke /. //. 30.

646a. Zapisa/ Janez Kokosa r. — Jz njegove zbirke. Pesem se po/e, kadar »va/i/ajo* (bde pri mrliču).

6463. Zapisa/ Anton Breznik; pe/a mu mati Terezija. — Iz njegove zbirke 1L //. 121 a.


IV. Pesmi pobožne. I. 6464, 6465, 6466. 689

6464.

(Iz Ihana.)

Svćtle so zvezde, tamna je 5 Ji>žt>š b' na vatu, pa b' na

noč, biv,

Klićmo Marijo na pomoč, Al* b* potiv al b' nehav,

De b* nam pržgava uč, PasT>mse, grešbnk, z&tebav! De b' nam goreva cevo noč !

Dalje se poje tako, da se v verzu 5. u stavljaj o vsi nada Ij ni postavki ža- lostnega dela rožnega venca : /t>£t»/ ja za nas krvav bičan biv itd.


6465.

(Iz Gorenje Vrtojbe.)

Pejmo na goro k naš'mu Jezusu, Kjer je za nas krvavi pot potiu. Oj saj bi ne biu potu, ko bi ne biu teu, Pa dobro je storu, ker usmiljen je biu. 5 Dolga je rajža, temna je noč, Ožgi nam, Marija, nebesko luč!

V nadaljnih kiticah se vstavljajo v 2. verzu postavki žalostnega rožnega vcnca, namreč v kitici:

2. Kjer je za nas bičan biu. 4. Kjer jeza nas težki križ nosfu.

3. Kjer je za nas kronan biu. 5. Kjer je za nas križan biu.


Angeljci prestrezajo sveto kri.

6466.

(Iz Motnika.)

Jezus je za nas kervav pot Jezus je za nas s trnam kro-

potiu : nan biu :

Iz njega je tekla rešna kri, Iz njega itd.

Za odrešenje vseh ljudi. Angeljci jo poberajo, I0 Jezus je za nas težek križ nesu:

U zlate kelhe jo devajo Iz n J e g a itd -

In io Bogu darujejo, T . .

Ućrtu nebeškemu! J ezus -> e za nas "f sve . tem

knz umri:

Jezus je za nas gajžlan biu: \ z njega itd.

Iz njega itd.


6464. Zapisat Anton Breznik. — Iz njegove zbirke II. Št. 121 b.

6465. Zapisa l JožefCejan. — Iz njegove zbirke II. št. 6.

6466. Zapisat G. Križnik. — Iz njegovega rokopisa iz i i8g6. V drugem poznejšem zapisu je to drugači: 3 vseh — 4 Angelji — 7 Včetu — 11] Jezus je za nas križan biu. — GUde vsebine primerjaj indi spodaj Št. 6496.

44


590 IV. Pcsmi pobožne. I. 6467, 6468, 6469, 6470.

6467.

(Iz Tunjic.)

Jezus za nas krvavi pot potiv, V zlate kelhe nalivajo,

'Z nega je tekla rešna kri: 5 Očetunebeškemujopravlepo

Angelci jo nabirajo, darujejo.

Nadaljuje se tako, da se na mesto krvavi pot potiv prvega verza pride- vajo drugi deli žalostnega rožnega venca.


6468.

(Iz Boljunca.)

O poj, o poj, duša, z menoj Kako tvoj Jezus zdaj terpi : Na božjo pot, na rajžno pot! 5 Za nas in za naše pregrehe Oh tam boš vidla, duša ti, Je Jezus pot potiv!


6469.

(Iz Solčave.)

Sveta je tvoja rešnja kri, 5 Na oltar jo postavlejo,

Ki si jo preliv, Jezus ti: Nam grešnikam pripravlejo;

Ktero angelci strežejo, Sladek je, Jezus, tvoj spomin,

V zlati kelih jo posnemlejo; Vsmilen Jezus, Marijin sin!


»Žalosten je vćliki teden.« 

6470.

(Iz Ihana.)

Ž&vasttn ja vćlki, tćdbn, Živastm ja vćlkb tćdi.n,

Ker ga, grešbnk, nls' urćdbn, 10 Ker ga, grešbnk, nis' urćdi>n. Ajngi,l varh na oblak* stoji, Ajng'bl varh na oblak' stoji, Zvatb kćl'h u r&k' drži. Zvdtb kćl'h u r6k' drži.

5 Kdor pa viče z d'ga kelha Kdor pa viče z d'ga kelha

piti,, pitb,

More krvavi pot potitb : More krvdvb gajžlan bifb :

Ji.zus ja z d'ga kelha piv, isjbz^s ja z d'ga kelha piv, K' ja krvavi pot potiv. K' ja krvdvi, gajžlan biv.

6467. Zapisat Franč. Stele. — Iz njegove zbirke V. Št. $g.

6468. Neznanega zapisovavca. — Iz pesmarice, ki mi jo je izročii vojaški župnik IvanetiĆ. Za verz 5. in 6. se pojo nadalje primerno premenjeni postavki žalostnega dela rožnega venca.

6469. Zapisat M. Majar. — Iz njegovega rokopisa z opomnjo: *poje se pri povzdigovanjtt«. V Majarjevem prepisu v MR. 2$ (*0 svetom obhajilć*) je to drugači: 1 rešnja — 2 prelil — 6 grčŠnikam pripravlajo. Natisek A/a- jarjev v *Slavjanu* se toči v tem: 1 rješnja — 2 preliu — 4 kelh — 5 po-

stavljejo — 6 grjeŠnikam.

6470. Zapisat Anton Breznik; povedala Trika. — Iz Breznikove zbirke IV. št. 20.


IV. Pesrai pobožne. I. 6471, 6472. '691

Ždvastbn ja vćlkb tćdfen, Kdor pa viče z d'ga kelha

Ker ga, grešink, nis' urćdhn. pit*,

Ajnghl varh na oblak' stoji, 30 More tešk* križ nosite,

20 Zv&tb kćl'h u r6k držf. J'lz'ls ja z d'ga kelha piv,

Kdor pa viče z d'ga kelha K' ja tešk** kriš nosiv.

More jz tarnam kronan bik: Žavasten ja vćlk* t&fon,

Jws ja z d'ga kelha piv, ^er ga, greši,nk, nis urćten.

K'ja-jz tarnam kronan biv. 35 Ajng%l varh na vblak stoji,

J J Zvat* kći h u rdk drži.

25 Ždvastin je vćlt* tćd*Bn, Kdor pa viče z d'ga kelha

Ker ga, greŠ^nk, nis' urćdT&n. pito,

AjngBl varh na vblak' stoji, More na krizi smart storita:

Zv&t kćl'h u r&k' drži. Jizts ja z d'ga kelha piv,

40 K' ja na križ* smart storfv.


>Le pojdi, pojdi, duša, z menoj.« 

6471.

 • (Iz Krasinca.)

Le hod', le hod', duša, z mano, 5 Tam, ti duša, vidla boŠ, Da gremo na božji pot, Kaj Jezus za nas trpi:

Na božji pot na goro, Za nas, za naše grehe

Na goro visoko. Krvavi pot poti.

V naslednjih kiticah se pojo za zadnji verz drugi postavki žalostnega venca, namreč v kitici:

2. Krvavo bićan bil. 4. Težki križ nosi.

3. Je z trnjen kronan bil. 5. Na križu umri je!


6472.

(Iz Suhorja.)

Le pojdi, lepojdi, duša, z menoj ! 5 Tam boš, duša, vidla ti, Gremo na božjo pot nocoj, Kaj Jezus za nas trpi:

Na božjo pot na goro, 7A nas, za naše grehe

Na goro žalostno! Krvavi pot poti.

V naslednjih kiticah se pojo za zadnji verz drugi postavki žalostnega rožnega venca, namreč v kitici :

2. Krvavo gajžljan bil. 4. Je težko križ nesel.

3. S trnjem je kronan bil. 5. Je na svetem križu vmrl!


6471. Zapisa I Peter Črn\č;pe/a mu mati Ana Črnič. — Iz njegovega rokopisa, ki mi ga je posla I Ivan Šašeij.

6472. Zapisa/ Anton Žlogar. — Iz njegovega rokopisa, ki ga hrani Matica,

44*


692 IV. Pesmi pobožne. I. 6473, 6474, 6475.


6473.

(Belokranjska.)

Le poj, le poj, duša, z menoj, »Oj na ti, na ti, moj Gospod,

Da gremo mi na bozi pot, Obris kervavi pot!« 

Na bozi pot na goro, Tr ... . . .

xt« «A. rt „Ic^a. Ves hnb se je tresel,

Na goro visoko: T , . T . J . v /

K je Jezus knz nesel,

5 Le tam boš vidla, duša ti, 15 K je Jezus križ nesel,

Kaj Jezus tam 2a nasterpi: Na svetem križu umerl!

Za nas, za naše grehe a ,

v • „«. „*: Ze rozce so zbrane,

Kervavi pot poti. „ . . . •

1 r Za verne knstjane:

Veronika pritekla, En venćek je spleten,

10 Je rutico prinesla: 20 Od Marije posvećen.


6474.

(Iz Št. Vida pri Stičini.)

Lepojd'jlepojd 1 , duša z menoj, 5 Tamkaj boš vid'la, duša ti,

Pa poj deva na božji pot, Kak Jezus za te tam terpi:

Na božji pot na goro, Za nas in za naše pregrehe

Na goro žalostno ! Kervav je pot potil.

Nadalje se ponavlja vse, samo zadnja vrstica se spreminja tako, da se našteje vseh petero skrivnosti, namreč v kitici:

2. Kervav je gajžlan bil. 5. Na križu križan bil.

3. S trnjem je kronan bil. 6. Na križu je vmerl.

4. Težak križ je nesel.


6475.

(S Pohorja.)

Le pojdi, duša, ti z menoj, 5 Še tam boš, duša, vidla ti, Na božjo pot grema nicoj, Kaj Jezus tam za nas trpi;

Na božjo pot na goro, Za nas, za naše grehe

Na goro visoko. Krvavi p6t pdti.

V nadaljnih kiticah se pojo za zadnji verz drugi postavki žalostnega rož- nega venca, namreč v kitici:

2. Krvavo bičan je. 4. On težek križ nosi.

3. On s trnjem kronan je. 5. Na križu smrt stori.


6473. Neznanega zapisoravca. — Pisana z okonio roko na posebnem listića v Barletovi zbirki. Glede konca glej spodaj rožni vencc iz Podgorja št. 648J in d., glede' 3. strofe Št. 6482, 6484, glede 4. strofe pa zopet št. 6487 in d.

6474. Zapisal Nače Stepe c. — Iz njegovega rokopisa.

6475. Zapisal Filip Miklavec. — Iz njegove zbirke I. Št. yt.


IV. Pesmi pobožne. I. 6476, 6477, 6478, 6479. 693

6476.

(Iz Ihana.)

0, duša, pejdt z mino, 5 Tam gv&r boš vidva, duša ti,

Z m'Bnćj na božjo pot, Kaj J'lžiš gv&r za nas trpi:

Na božjo pot na g6ro, Za nas xn za naše grehe

Na goro visoko. Krv&vi pot poti.

V naslednjih kiticah se pojo za zadnji verz nadaljni postavki žalostnega rožnega venca, namreč v kitici:

2. Krvdv' ja gajžlan biv. 5. Na svet'mo križ' visi.

3. Ja s tftrnam kronan biv. 6. Ja vmeru ure tri.

4. Tčž'Lk kriš nosf.

6477.

(Iz Motnika.)

Duša, duša, pojdi z menoj, Tam boš vidla, duša ti,

Greva na božjo pot nocoj, 5 Kaj Kristus za nas terpi: Na božjo pot, na goro lim- Za nas in za naše grehe

bersko! Kervav pot potil je.

V naslednjih kiticah se pojo namesto zadnjega verza drugi postavki ža- lostnega roŽnega venca, namreč v kitici:

2. Za nas kervav gajžlan biv je. 4. Za nas težek križ nesel.

3. Za nas ternam kronan biv je. 5. Za nas na križu je vmerl!


6478.

(Podgorje.)

Duša, pojd z menoj, 5 Tam gor boš vidla, duša ti,

Z menoj na božjo pot, Kaj Jezus gor za nas trpi:

Na božjo pot na gćro, Za nas in za naše grehe

Na gćro visoko. Je krvavi pot potiv.

V naslednjih strofah se pojo za zadnji verz nadaljni postavki žalostnega rožnega venca, namreč v kitici:

2. Je krvav gajžlan biv. 5. Je vmerov urce tri.

3. Je s trnam kronan biv. 6. Je duše *z vic rešiv.

4. Je nesu težek križ.

6479.

(Iz Podmelca.)

Duša moja, poj z menoj, Na božjo pot na goro,

Poj z menoj na božjo pot, Na goro visoko.

6476. Zapisal Anton Breznik; povedala Trika. — Iz Breznikove zbirke IV št. 16.

6477. Zapisal GaSpar Križnik. — . Iz GK. I. 5.

6478. Zapisal Franč. Stele. — Iz njegove zbirke IV. št. 18. Poje se pri mrliču.

6479. Zapisal Janez Ko koša r. — Iz njegove zbirke.


694 IV. Pesmi pobožne. I. 6480, 6481, 6482.


5 Tam boš vidla, duša ti, Za te 'n za naše grehe

Kaj Jezus za te terpi: Krvavi pot poti.

V nadaljnih strofah se pojo za zadnji verz drugi postavki žalostnega rož- nega venca, namreč v kitici:

2. Je Jezus gajžlan bil. 4. Je težki križ nesel.

3. Je krvavo kronan bil. 5. Na svet mu križu vmre.


»Lepa roža, mati božja.« 

6480.

(Iz Tinj na Koroškem.)

LĆpa roža, mati božja, Oh Marija sedem žalosti!

»Ljubi Jezus! kje si hodil, kje si bil?« 

»»Tam sem hodil, tam sem bil, 5 Kjer sem krvavi pot potil.«« 

V nadaljnih kiticah se pojo za zadnji verz drugi postavki žalostnega rožnega verifa, namreč v kitici:

2. Kjer sem krvavo gajžlan bil. 5. Kjer sem križan bil.

3. Kjer sem strnjem kronan bil. 6. Kjer sem včrne duše iz

4. Kjer sem težki križ nosil. vic rešil.


6481.

(Iz lhana.)

O Marija, roža beva, »Kod s-b hviidu, kod s-b biv?c

Marija sedim žavasti ! 5 » »Tam sxm hv&du, tam sxm biv, Marija J-BŽ'Bša vprašava: S-Btn krvav* pot potfv.«« 

Tako se poje dalje, samo da se za zadnji verz pristavlja po redu kitici:

2. S-Bm krvav' gajžlan biv. 4. S'tm tfežik kriš nesu.

3. Sxm s t&rnam kronan biv. 5. K' bom na kriš umaru.


6482.

(Iz Motnika.)

Žlahtna rćža, mati božja »Ljubi Jezus smileni,

Celih sedem žalosti: Kod si hodil, kje si bil?« 


6480. Neznanega zapisovavca. — Iz *Slov. Večernic* XLL 130 — /j/. Natisek v Scheiniggovih NrKS. št. joj s Podjunskega se loči v tem, ne glede na na glasna znamenja: 1 Lepa — 3 kje . . . kje] čej . . Čej — 5] Kir — zadnja vrsta pa Kir sem za verne duše Boga prosil. — Zapis JoŽefa Krajnca (nareko- vala Marija Cvetko v Št. Juri ju na Ščavnici) se loči le v tem: (zadnja vrsta 3. kitice) trnon; tiajbrž se je naučila pevka pesmi Še le iz » Večer nic*.

6481. Zapisa l Anton Breznik; pela Štučkova Neža. — Iz njegove zbirke III Št. 36.

6482. Zapisat G. Križni k. — Iz GK. I 32.


IV. Pesmi pobožne. I. 6483, 6484, 6485. 695

5 »»Tam sem hodil, tamsembil, Zlat fecanetel v rokah pri- Ker sem kervav pot potil. nesla;.

Sveta Ferdnka naprćt per- Nate, nate, moj Gospođ r

tekla, 10 BriŠ si tvoj krvavi pćt!«« 

V nadaljnih k i ticah se za kervav pot potil verza šestega poje v drugi strofi: gajžlan biv, v tretji: s ternan kronan biv, v četrti: težek križ nesel, v peti: na svetem križ umri.

»Pritekla je Veronika, prinesla belo rutico.« 

6483.

(Iz I hana.)

»Lub' moj Jt»zt>s, lub' moj sin, 5 Prtćkva ja Veronika, Ke s*b hv&du, ke st» biv?« Prnesva bevo nitico:

»»Tam si»mhv&du, tam sim biv, Na jo, n£ jo, moj G'fcspodj Krvdv' si>m pot potfv. Ubriš' st» krvavi pot!«« 

V nadaljnih ki ticah se pojo za 4. verz nadaljni postavki žalostnega rožnega venca, namreč v kitici:

2. Krv&v' sim gajžlan biv. 5. Na kriš' sim smart storiv.

3. S t&rnam si>m kronan biv. 6. Duše sim z vic rešiv.

4. Ti>šk6 ST»m kriš nosiv.

6484

(Sv. Anton v Slov. Goricah.)

»Oh preljubi moj gospod, »Na ti, na ti, moj Gospod,

Kam si hodil no kje si bil?« Da si obrišeš krvavi pot!« 

» »Jaz sem hodil no tam sem bil, >Qh ljubi moj d

Da sem krvavi pot potil.« « 10 Kam gi hodi| no kje s f bn?<

5 Veronika mu nasproti teče, , , Jaz sem hodil no tam sem bil, Beli pit mu v rokah nese : Da J sem krvayo bičan bU € € jtd

Vedno se jednako začne in konca tako, da se pridevajo deli žalostnega rožnega venca.

»Kje si hodil, kje si bil?« 

6485.

(Z Izlak.)

Marija Jezosa oprašala: Sem karvavi pot potfv.«« 

»Kod se hodu, kod se biv?« 5O Marija mati božja » »Tam sem hodu, tam sem biv, Prosi ti Boga za nas !

6483. Zapisat Anton Breznik; povedala Trika. — Iz Breznikove zbirke IV št. 18.

6484. Zapisat JožefTuŠak. — Iz njegove zbirke I. — K tem pesmim spada tuđi po pomoti pod štev. 6186 objavljena » Pritekla je Veronika, prinesla belo rutico.*

6485. Zapisat F. F. Lužar. — Iz njegove zbirke I št. 5. »Se (široki ej = si n. pr. fant, ke pa se? — Sem se sliši kot saro, a tega nisem pisat ntkj'er, ker preveč moti tekst.* — S tarjam = s trnjem; marto = mrtev.


596 IV- Pesnr pobcžac L 64SĆ, 6457. 64SS.


Drcge krtce sd takr kak^r prva, &oo da «e poštar: v 4. verzn namntfo karvavi pet pct-rc t ktc:

2. Sem karvavo kajiian biv. 4. Sem težek križ nosiv.

3. Sem s tarjam kronan biv. 5. Marto scm na križ visfv.


6486.

Z Izlak.

>PrelubimojJezos,preIubi moj sin, 5 Kjer sem za te karvav pot Oj kodi si ti bodu, oj ke si ti biv, potfv!

De s takšne ŠKornce zrosiv'rc Al viva lehiv,

>>Jez sem tam hoću, jez sem Oj grešnik zate sem se

tam biv, bav!<« 

V cada!;c:h ki*:cah se postavro t 5. verzu saniesta kzrrar pet potre drugi postarki žajostaega roiaega venca* oamreč ▼ k t:c :

2. Karvavo gajžlan biv. 4. Težek križ nosiv.

3. S tarjam kronan biv. 5. Na krizo omaro.


»Cei svet se je tresel, ko je Jezus križ nesel.« 

6487.

lx Podgorja.

Tri rožee so zbrane 5 Cev svet se je tresu.

Za verne kristjane, K* je Jezus kriš nesu,

En venček spleden, K* je Jezus kriš nesu,

Marij* posvećen. Krvavi pot pothr.

V naslećnih k : ticah se po'o za zadnji verz zaporedoma drugi postavki rožnega venca, oamreč v kitici :


2. Krvavi gajžlan biv. 5. Je vmerov urce tri.

3. Je s trnam kronan biv. 6. K* je duše z vic rešiv.

4. Je nesu težek križ.

6488.

Kranjska.

Cei svet se je tresel, K'je k ran cei j spleten,

K' je Jezus kril nesel, Od Marije posvećen.

K' je Jezus križ nesel Ce , svet se je tresd

Na visoko goro. 10 R . je Jezus ^ neselj 5 Tn rožee so zbrane R . je Jezus kri2 nese ^

Za verne kristjane, Kervavi ^ ^

6486. Zapisa! F. F. Lu žar. — Iz n-e^ove zbirke I. £:. 6. Vena 5. oćhndno pevec ni već ume/, prim. zgoraj //. ^4 03, 04^4 tn 64^?.

6487. Zapisat F rance Stele. — Iz n-f^jre zbirke IV. I/, ij. »Ih/e u pri mri u u.*

6488. Zapisa! Fr. iRadivoji Poznik. — Is njegiz* zbirke. Veru 5 se ponavljajo za vsako kitico.


IV. Pcsmi pobožne. I. 6489, 6490, 6491.


697


Cei svet se je tresel, K* je Jezus križ nesel, 15 K' je Jezus križ nesel, Kervavo gajžlan bil.


K' je hodil po poli, K' je mislil na to, Pa kako bo križ nesel 20 Na volsko goro?


/

En hribček se trese, Ker Jezus križ nese, Je krvavi pot potil.

Tri rož'ce so zrastle 5 Za verne kristjane,


6489.

(Iz Ađlešič.)


U vence spletene, Od Marije posvećene.

Ta prva je Jezus, Ta druga sveti Jožef, 10 Ta tretja je Marija, Prosi za nas Boga!


Tri rožce so zbrane Za verne kristjane, En vene je spledčn, Je Mari posvećen.


6490.

(Iz Tunjic.)

5 En angel je klicov, Je zavpov na glas. Pa Marija, svet Jožef Tam zraven kleći.


»Jezus je usmiljen bil, za nas krvavi pot potil.« 

6491.

(Iz Dobra ve pri Kropi.)

Jezus je vsmilen biv, o Marija, Za nas krvav* je pot potiv, o Marija, Naša ljubljena gospa, Jezusov'ga srca, 5 Prosi, oj prosi za nas!

Jezus je vsmilen biv, o Marija!

Za nas krvav je gajžlan biv, o Marija!

Jezus je vsmilen biv, o Marija!

Za nas je s trnam kronan biv, o Marija!

10 Jezus je vsmilen biv, o Marija!

Za nas je težek križ nosiv, o Marija!

6489. Zapisat Ivan ŠaŠelj. — Iz njegovih *Bisernic* I. 156.

6490. Zapisa/ Franč. Stele. — Iz njegove zbirke V. Št. 18.

6491. Zapisat JankoBenedičiČ. — Iz zbirke Fr. Steleta III. št. ij ; verz 3 — 5 se ponavlja za vsakim parom. Zapis Fr. Steleta iz Podgorja (IV. št. ig.) se loči v tem : 2 krvav* je] krvavi — 1 1] Za nas je nesu težek križ, o Marija — 13] Umru je na svetem križ, o Marija. — Pesem se poje pri mrliču. Prim. št. 6302.


696 IV. Pesmi pobožne. I. 6486, 6487, 6488.

Druge kitice so take, kakor prva, samo da se postavi v 4. verzu naroesto >Sem karvavi pot potiv« v kitici:

2. Sem karvavo kajžlan biv. 4. Sem težek križ nosfv.

3. Sem s tarjam kronan biv. 5. Marto sem na križ visfv.


6486.

(Z Izlak.)

>PrelubimojJezos,prelubimojsin, 5 Kjer sem za te karvav pot

Oj kodi si ti hodu, oj ke si ti biv, potiv!

De s takšne škornce zrosiv?c Al viva leh&v,

»»Jez sem tam hodu, jez sem Oj grešnik zate sem se

tam biv, bavU« 

V nadaljnih ki ticah se postavijo v 5. verzu naroestu karvav pot potiv drugi postavki žalostnega rožnega venca, namreč v kitici:

2. Karvavo gajžlan biv. 4. Težek križ nosiv.

3. S tarjam kronan biv. 5. Na krizo omaro.


»Cei svet se je tresel, ko je Jezus križ nesel.« 

6487.

(Iz Podgorja.)

Tri rožce so zbrane 5 Cev svet se je tresu,

Za verne kristjane, K' je Jezus kriš nesu,

En venček spleden, K* je Jezus kriš nesu,

Marij' posvećen. Krvavi pot potiv.

V naslednih kiticah se pojo za zadnji verz zaporedoma drugi postavki žalostnega rožnega venca, namreč v kitici :

2. Krvavi gajžlan biv. 5. Je vmerov urce tri.

3. Je s trnam kronan biv. 6. K' je duše z vic rešiv.

4. Je nesu težek križ.

6488.

(Kranjska.)

Cei svet se je tresel, K' je krancelj spleten,

K' je Jezus križ nesel, Od Marije posvećen.

K' je Jezus križ nesel Ce , svet se je tresel

Na visoko goro. I0 R , e Jezus križ nesel| 5 Tri rožce so zbrane K - je j ezus križ nesel>

Za verne kristjane, Kervavi pot poti , #

6486. Zapisat F. F. Lužar. — Iz njegove zbirke I št. 6. Verza 5. očividno pevec ni več ume/, prim. zgoraj št. 6463, 6464 in 6493*

6487. Zapisat France Stele. — Iz njegove zbirke IV. št. 17. »Poje se pri mr/iču.*

6488. Zapisat Fr. (Radivoj) Poznik. — Iz njegove zbirke, Verzi $—S se ponavijajo za vsako kitico.


IV. Peami pobožne. I. 6489, 6490, 6491.


697


Cei svet se je tresel,


K'je J i 5 K'je


ezus križ nesel, ezus križ nesel,


Kervavo gajžlan bil.


K' je hodil po poli, K' je mislil na to, Pa kako bo križ nesel 20 Na volsko goro?


/

En hribček se trese, Ker Jezus križ nese, Je krvavi pot potil.

Tri rož'ce so zrastle 5 Za verne kristjane,


6489.

(Iz Ađlešič.)


U vence spletene, Od Marije posvećene.

Ta prva je Jezus, Ta druga sveti Jožef, 10 Ta tretja je Marija, Prosi za nas Boga!


Tri rožce so zbrane Za verne kristjane, En vene je spledčn, Je Mari posvećen.


6490.

(Iz Tunjic.)

5 En angel je klicov, Je z&vpov na glas. Pa Marija, svet Jožef Tam zraven kleći.


»Jezus je usmiljen bil, za nas krvavi pot potil.« 

6491.

(Iz Dobrave pri Kropi.)

Jezus je vsmilen biv, o Marija,

Za nas krvav* je pot potiv, o Marija,

Naša ljubljena gospa,

Jezusov'ga srca, 5 Prosi, oj prosi za nas!

Jezus je vsmilen biv, o Marija!

Za nas krvav je gajžlan biv, o Marija!

Jezus je vsmilen biv, o Marija!

Za nas je s trnam kronan biv, o Marija!

10 Jezus je vsmilen biv, o Marija!

Za nas je težek križ nosiv, o Marija!

6489. Zapisa/ Ivan ŠaŠelj. — Iz njegovih *Bisernic* I. 1$6.

6490. Zapisa/ Franč. Stele. — Iz njegove zbirke V. Št. 18.

6491. Zapisa/ Janko Benedičič. — Iz zbirke Fr. Ste/eta IIl.st.iy; verz 3 — 5 se ponav/ja za vsakim parom. Zapis Fr. Steleta iz Podgorja (IV. št. ig.) se /oči v tem : 2 krvav' je] krvavi — 1 1] Za nas je nesu težek križ, o Marija — 13] Umru je na svetem križ, o Marija. — Pesem se poje pri mr/iču. Prim. št. 6302.


f


698


IV. Pesmi pobožne. I. 6492,-6493.


Jezus je vsmilen biv, o Marija!

Za nas na svetem križ umru, o Marija,

Naša ljubljena gospa, 15 Jezusov'ga srca,

Prosi, oj prosi za nas!


Će kdo hoče zveličan biti, mora krvavi pot potiti

6492.

(Iz Ihana.)


Će kdo viče zveličan biti, More krvdvi pot potiti. Jizus ja zveličan biv, K' ja krv&vi pot potiv.

5 Će kdo viče zveličan biti, More krvdvi gajžlan biti*. Jizus ja zveličan biv, K' ja krv&vi gajžlan biv.

Će kdo viče zveličan biti, 10 More jz tarnam kronan biti.


Jizus ja zveličan biv,

K' ja jz tarnam kronan biv.

Će kdo viče zveličan biti, More teški kriš nositi. 15 Jizus ja zveličan biv, K' ja teški kriš nosiv.

Će kdo viče zveličan biti, More na krizi smart storiti. Jizus ja zveličan biv, 20 K* ja na krizi smart storiv.


Visočane delajo božji grob.

6493

(Od Preddvora.) a) Redakcija I.


Na Vsoćim samo vkip zvoni, Vsočani pa v cčrkuv grejd, Pa se poh lip'co shdjajo, Tam poh zelšno lipico. 5 Pa se mi prelpo manijo, De b 1 dfevali jen bozi grof, Jen b&ži grof no znaminje. Voča Krč tok6 govari : »Jest bom še sam pet rajniš

dav.«  10 Voča Zorman tok govari:


»Će jih boš dav kuj sam ti

pet, Jih bom jest sam dav še

deset, Sosedje pa kar m6rijo, Po jeno strčš'no al' po dve.c

15 Na znamnji je puštobov pet: Ta piru puštof je le ta, K' je Ježiš krvav p6t potiv; Von ga potiv al* pa nehdv, To je vse zavilj gre§inkov„


6492. Zapisa/ Anton Đreznik; povedala Trika. — Iz Breznikove zbirke IV št. ig.

6493. Zapisa l Mat. Valja vec. — Redakcija L je iz VL programa va- raždinske gimnazije za l. 1858. str. 17 ; to redakcijo je ponatisnil Valjavec po- zneje v »Krešu« IV. 48g—4go s temi premembami: 1 Vs6ČT>m — 42 Wučt» — 44 ŽarČt. Redakcija II. v knjižni slovenščini je iz Va/jai>čeve?a rokopisa, ki ga je hranil MiklošiČ. — »Visoko, nemški IVaisach, je vas 00 Kokri pol ure od Predvora. Krč in Zorman se še dandanes dve precej premožni hiH po do- maće imenujete.*-


IV. Pesmi pobožne. I. 6493.


699


20 Ta druji puštof je pa ta, K* je Ježiš krvav gajžljan

biv; Von gajžljan biv aF pa nehov To je vse zavilj grfešinkov.

Ta trfeči puštof je pa ta, 25 K' je Ježiš s trnjam kronan

biv; Von kronan biv al' pa nehdv, To je zavilj grešinkov.

Ta četrt' puštof je pa ta, K* je bježiš nfesu težik kriš; 30 Von ga nesu al' pa nehdv,


Ta pžti puštof je pa ta, K' je Ježiš na t'mo križ*

umrti; Von al' umrd al' pa nehdv, 35 To je vse zavilj grfešinkov.

Narćd'li so jen b6ži grof, Jen bozi grof no znaminje. Piršu j z Gorice sami škof, De jim je žžgnov b6ži grof, 40 Oj bdži grof jin znammje. H maši kuj sam6 vkip zvoni, Vuči se same vžigajo, Tuđi se same vtrinjajo, Žarći pa gor v nebo letž:


To je vse zavilj grčšmkov. 45 T ° nis ° vbeni žarći bli,

To so bli sami angiljci.

b) Redakcija II.

Na V'sokim lamo vkup zvoni, 25 On bičan bil, al pa nehkl,


V'sočanje pa v cerkev gredć. Pod lipco se vkup shajajo, Tam pod zeleno lipico.

5 Pa se prelćpo mćnijo, De b* delali nov božji grob, Nov božji grob in znaminje. V'sočane so se zmćnili, De b' delali en božji grob,

10 En božji grob in znaminje. Oča Krč tako govori: »Jaz bodem sam pet rajniš

dal.c Oča Zorman tak govori: »Će boš ti dal jih pet,

15 Jez dal jih bom deset, Sosedje pa kar morejo, Po eno streš'no al po dvć.« 

Na znaminji je črkic pet: Le prva črkica je ta, 20 K' je Jezus krvav pot potil, On b' ga potil, al pa nehžil, To je zavoljo grešnikov.

Le druga črkica je ta,

K' je Jezus krvav* bičan bil,


To je zavoljo grešnikov.

Le tretja črkica je ta,

K* je Jezus s trnjem kronan

bil, On kronan bil, al pa neh&l, 30 To je zavoljo grešnikov.

Četrta črkica je ta, K* je Jezus nesel težki križ, On ga bil nesel, al neh&l, To je zavoljo grešnikov.

35 J e P eta črkica le ta,

K' je Jezus na tim križu umri, On bil umri, al pa nehkl, To je zavoljo grešnikov.

V'sočdne so naredli grob, 40 En božji grob in znamenje. Prišel j 1 'z Gorice sami škof, De žegnal jim je božji grob, Oj božji grob in znaminje. K' maši samo vkup zvoni; 45 Luči se same vžigajo, Tuđi se same vtrinjajo, Žarki pa vsi v nebo letć : To nišo ob£ni žarki b'li, To so nebeski angelci.


700


IV. Pesmi pobožne. I. 6494, 6495.


Jezus postavi sakrament svetega Rešnjega telesa.


6494.

(Belokranjska.)

Zdaj je preteklo taužnt let, Kaj ti grešnik vživaš Boga, IŠe ga zdaj prav ne spoznaš ?

Okuli osme ure v noč, Jezus je pokazal svojo moč, 5 Svojim jogrom na znanje dal, Svoje jogre sam obhajal:


»Živajte ga vredno, serčno Sveto cartano Rešno telo, Od Marije k nam roj eno.« 

10 Še ti Jezus poreče sam : »Če si, grešnik, ti bolan,


Saj h tebi pridem sam, Če je tebe priti k meni sram. Varuj, varuj, na sodni dan 15 Da ne priđeš na levo stran! Klel boš žlahto živo mrtvo, Zapston bodo kletve tvoje. Kda bodo duše moje, Pelal jih bom svetli raj!« 


20 Jezus, Marija nam ga daj, Ta nebeski svetli raj, Vsem skupaj svetli raj !


»Jezus je od smrti vstal. I.« 

6495

(Iz Cerkelj.)

Vesel'sez manoj,moj kristjan, Okolo se ozirajo,


Na ta velikonoćni dan. Aleluja, aleluja!

Veselite se vse stvari, 5 Kar na zemlji v nebesa želi.

Sdaj obhajamo tist spomin, K je vstal od smerti božji Sin.

Marija ino Magdalena — To so brumne žene ble.

10 Žene se zjutraj vzdignejo, K pokopališću pridejo.


Kamen odvaljen vidijo.

Enga mladenča vidijo, 15 Na desnej strani sedećega,

Bil je angel iz nebes,

S belim oblečen črez in Ćrez.

»Žene, kar se ne vstrašite, Saj vem, koga vi iščete:

2oJezusa nacarenskega ; Pojdte, učencam pravite:


Jezus je od smerti vstal, Pred vami bo v Galilejo šel.«  Aleluja! aleluja!


6494. Neznanega zapisovavca. — Pisana okorno na lističu v Barletovi zbirku Glede začetka pritn. št. 6212.

6495. Zapisat M. Majar. — Iz CP. J9—80. Verz 3. se ponavlja za vsako kitico. Majarjev prepis v MR. 355 se toči v tem: 7, 22 vstal — 16 Bil — 17 bčlim — 19 včm — 23 bode . . . šol.


IV. Pesmi pobožne. I. 6496. 6497. 701

»Jezus je od smrti vstal. II.« 

6496.

(Koroika iz ziljske doline.)

KriŠtuš je od smerti vstof, In Ježišava rčšnja kri

Na grobiči je obsedoi, Pa Pilatužavan placi leži,

Prelubi naš Ježiš vsmilani ! 15 Prelubi naš Ježiš vsmilani

On ne vč, al b vstol bil nel, Koj mi še Ježiš žubori : 5 Ker nema perve Štavti več, > Da b prišli nebešči anjalči!«  Prelubi naš Ježiš vsmilani! Prelubi naš Ježiš vsmilani!

On nema obličja bil Jaši »Da bi pobrali mojo kri,

Bil pa svoje rčšnje kri, 20 »Ki po Pilatužavan dvori leži! c

Prelubi naš Ježiš vsmilani ! Prelubi naš Ježiš vsmilani •

10 Ker nja obličje in lasi To Ježiš kumej izreče,

Na Pilatužavan dvori leži, So nebese žč odperle se:

Prelubi naš Ježiš vsmilani! Prelubi naš Ježiš vsmilani I

25 Perletć nebešči anjalči, Poberć sveto rčšnjo kri: Prelubi naš Ježiš vsmilani!


Razdavanje pisanek. I.

6497.

(Iz škocjanske okolice na Dolenjskem.)

Kaj čmo duhovnom potaljati ? Kaj čmo studentom potaljati?

Zlati kelih v roke dati ! 10 Zlati prstan v roke dati ! Če ga zasluži, Će ga zasluži,

Naj ga zadobi, Naj ga zadobi,

5 Se v nebesih veseli : Se v nebesih veseli :

Od Marije zbran, Od Marije zbran,

Od Boga poslan, 15 Od Boga poslan, To je res duhovski stan. To je res študenški stan.

6496. Zapisa/ M at. Majar. — Iz AIR, 356. Natisek Majarjev v njegovent

 • Slavjanu* 1874, 154 — 755, se loči od našega, ne glede' na to, da piše u za \

in je za e, v tem: 4 bi .. bi 1' — 7 bi T — 8 Bi V — 16 žabari — 17 peršli — 20 po] na — 25 — 28 manjka, — Glede ' vsebine primerjaj tuđi št. 6466— Ć4Ćg.

Druge velikonočne pesmi nišo res narodne, ampak umetne, deloma posto- venjene po nemških ali latinskih, tako n. pr. Jezus je od smrti vstal od svoje britke martre, klere začetek Je pisan ze v rokopisu Ijublj, očilne spovedi iz XV. stol., v prot. pesmaricah, v Sommaripi itd., po nemški Christ ist erstanden von der Marter alle ttd., Vesel' se z manoj moj kristjan (prim. \Vackernagel, Das deutsche Kirchenlied 11, 935 d., g$$ d.J; K Česti Mariji zapojmo Se * Kraljica nebeska, ve- seli se (Regina coeli, laetare) itd.

6497. Zapisat Anton Zorec. — Iz njegove zbirke, ki jo hrani Matica.


702


IV. Pesmi pobožne. I. 6498, 6499.


Kaj čmo možem potaljati? Novo liljo v roke dati I Će jo zaslužć, 20 Naj jo zadobć, Se v nebesih veselć. Od Marije zbran, Od Boga poslan, To je res moževski stan.

25 Kaj čmo ženskam potaljati?

Belo liljo v roke dati I

Če jo zaslužć,

Naj jo zadobć,

Se v nebesih veselć. 30 Od Marije zbran,

Od Boga poslan,

To je res ta ženski stan.

Kaj čmo dekletom potaljati?

Rdečo gatrožo v roke dati! 35 Će jo zaslužć.

Naj jo zadobć,

Se v nebesih veselć.

Od Marije zbran,

Od Boga poslan, 40 To je res dekliški stan.


Kaj čmo fantom potaljati? Zelen pušeljc v roke dati ! Će ga zaslužć, Naj ga zadobć, 45 Se v nebesih veselć. Od Marije zbran, Od Boga poslan, To je res fantovski stan.

Kaj čmo pastircem potaljati? 50 Lepo palco v roke dati !

Če jo zaslužć,

Naj jo zadobć,

Se v nebesih veselć.

Od Marije zbran, 55 Od Boga poslan,

To je res pastirski stan.

Kaj Čmo otrokom potaljati? Rdeč nagelj v roke dati! Će ga zaslužć. 60 Naj ga zadobć, Se v nebesih veselć. Od Marije zbran, Od Boga poslan, To je res otroški stan.


6498.

(Iz Lukovice

Kaj čem možem darovati? 10 Lepi paternošter v roke dati :

Ce ga zasluži,

Saj ga tud* dobi, 5 Se v nebesih veseli!

Kaj čem ženam darovati? Lepe bukve v roke dati.

Kaj čem fantom darovati? Lepi pušeljc v roke dati,


15


.)

Kaj čem dekletam darovati?

Lepi venec na glavo djati.

Kaj čem duhovnom darovati? Lepi kelih v roke dati.

Kaj čem soldatem darovati?

Lepo puško v roko dati, Će ga zasluži, Saj ga tud 1 dobi, Se na vojsko veseli!


6499.

(Iz Žej pri Komendi.)

Kaj č'mo fantam podeliti ? 5 Se v nebesih veseliš.

Lepi puš'lc v roke dat: Od Marije poslan,

Saj ga zadobiŠ, Od Marije izbran,

Oj če ga zaslužiš, Prelep je fantovski stan!

6498. Zapisa! M. Rodč. — Iz njegove zbirke /. //. $6.

6499. Zapisa! Fr. Stelč. — Iz njegove zbirke VI Št. 18.


IV. Pesmi pobožne. I. 6500.


703


Kaj č'mo dekletam podeliti? 10 Lepi kranc'l v roke dat* :

Saj ga zadobiš,

Oj če ga zaslužiš,

Se v nebesih veseliš.

Od Marije poslan, 15 Od Marije izbran,

Prelep je dekliški stan !

Kaj č'mo zakonskim podeliti? Zlati prstan v roke dati : Saj ga zadobiš, 20 Če ga zaslužiš,

Se v nebesih veseliš. Od Marije poslan, Od Marije izbran, Prelep je zakonski stan!

25 Kaj č'mo duhovnam podeliti? Zlati kel'h v roke dati: Saj ga zadobiš, Oj če ga zaslužiš,


Se v nebesih veseliš. 30 Od Marije poslan, Od Marije zbran, Prelep je duhovski stan!

Kaj č'mo pasterjam podeliti?

Zlato palco v roke dat': 35 Saj jo zadobiš,

Oj če jo zaslužiš,

Se v nebesih veseliš.

Od Marije poslan,

Od Marije izbran, 40 Prelep je pasterski stan!

Kaj č'mo sovdatam podeliti? Lepo puško v roke dat': Saj jo zadobiš, Oj če jo zaslužiš, 45 Se v nebesih veseliš. Od Marije poslan, Od Marije izbran, Prelep je sovdaški stan!


Razdavanje pisanek. II. 6500.

(Od Fratna.)


Andohtljivi kerstjani, Ker ste dones le tu, Zdej dol pokleknite Pred Rešno telo. 5 Boga zahvalite * Za gnade pomač, Ker ste še včakali To veselo veliko noč.

Ta zima je minola, 10 Ti mraz je zdaj proč,

Spomlad se je začela

Že sopet drugoč.

Glejte rožice na polji,

Kako lepo cvetejo, 15 Pa poslušajte pa še ptičice

Enkrat lepše pojejo.

Judje so Jezusa vjeli, Močno so ga gajžlali, Tako dolgo so ga martrali, 20 Da so ga umorili.


Na križ so ga pribili, Pred pekel je šel, Ti tretji dan priđe, Od smerti je vstal.

25 Pa en angel na grobu Tem ženam je djal: Jezusa ni tukaj, V Galilejo je šel. Tri pisanke vam talam,

30 Iz serca želim,

Le pomajte mi sprositi, Da jih vredno zadobim.

Pervo pisanko vam talam

Sveto rešno telo, 35 Kadar bote bolni ležali,

Vas špižalo bo.

Drugo pisanko vam talam,

Ljubo devico Marijo,

Kadar bote'vmirali, 40 Da vas troštalo bo.


65c o. Zvpisal Oroslav Caf. — Iz CO. IV. 3.


702


IV. Pesmi pobožne. I. 6498, 6499.


Kaj čmo možem potaljati? Novo liljo v roke dati! Će jo zasluže, 20 Naj jo zadobć, Se v nebesih veselć. Od Marije zbran, Od Boga poslan, To je res moževski stan.

25 Kaj čmo ženskam potaljati?

Belo liljo v roke dati!

Če jo zaslužć,

Naj jo zadobć,

Se v nebesih veselć. 30 Od Marije zbran,

Od Boga poslan,

To je res ta ženski stan.

Kaj čmo dekletom potaljati?

Rdečo gatrožo v roke dati! 35 Će jo zaslužć.

Naj jo zadobe,

Se v nebesih veselć.

Od Marije zbran,

Od Boga poslan, 40 To je res dekliški stan.


Kaj čmo fantom potaljati? Zelen pušeljc v roke dati ! Će ga zaslužć, Naj ga zadobć, 45 Se v nebesih veselć. Od Marije zbran, Od Boga poslan, To je res fantovski stan.

Kaj čmo pastircem potaljati? 50 Lepo palco v roke dati !

Če jo zaslužć,

Naj jo zadobć,

Se v nebesih veselć.

Od Marije zbran, 55 Od Boga poslan,

To je res pastirski stan.

Kaj čmo otrokom potaljati? Rdeč nagelj v roke dati! Če ga zaslužć. 60 Naj ga zadobć, Se v nebesih veselć. Od Marije zbran, Od Boga poslan, To je res o troski stan.


6498.

(Iz Lukovice

Kaj čem možem darovati? 10 Lepi paternošter v roke dati : Ce ga zasluži, Saj ga tud* dobi, 5 Se v nebesih veseli!

Kaj čem ženam darovati? Lepe bukve v roke dati.

Kaj čem fantom darovati? Lepi pušeljc v roke dati,


15


.)

Kaj čem dekletam darovati?

Lepi venec na glavo djati.

Kaj čem duhovnom darovati? Lepi kelih v roke dati.

Kaj čem soldatem darovati?

Lepo puško v roko dati, Će ga zasluži, Saj ga tud* dobi, Se na vojsko veseli!


6499.

(Iz Žej pri Komendi.)

Kaj č'mo fantam podeliti? 5 Se v nebesih veseliš.


Lepi puš'lc v roke dat: Saj ga zadobiš, Oj če ga zaslužiš,


Od Marije poslan, Od Marije izbran, Prelep je fantovski stan!


6498. Zapisat M. Rodč. — Iz njegove zbirke I. št. 56.

6499. Zapisa/ Fr. Stele. — Iz njegove zbirke VI. Št. 18.


IV. Pesmi pobožne. I. 6500.


703


Kaj č'mo dekletam podeliti? 10 Lepi kranc'l v roke dat* :

Saj ga zadobiš,

Oj če ga zaslužiš,

Se v nebesih veseliš.

Od Marije poslan, 15 Od Marije izbran,

Prelep je dekliški stan !

Kaj č'mo zakonskim podeliti? Zlati prstan v roke dati : Saj ga zadobiš, 20 Če ga zaslužiš,

Se v nebesih veseliš. Od Marije poslan, Od Marije izbran, Prelep je zakonski stan!

25 Kaj č'mo duhovnam podeliti? Zlati kel'h v roke dati: Saj ga zadobiš, Oj če ga zaslužiš,


Se v nebesih veseliš. 30 Od Marije poslan, Od Marije zbran, Prelep je duhovski stan!

Kaj č'mo pasterjam podeliti?

Zlato palco v roke dat': 35 Saj jo zadobiš,

Oj če jo zaslužiš,

Se v nebesih veseliš.

Od Marije poslan,

Od Marije izbran, 40 Prelep je pasterski stan!

Kaj č'mo sovdatam podeliti? Lepo puško v roke dat': Saj jo zadobiš, Oj če jo zaslužiš, 45 Se v nebesih veseliš. Od Marije poslan, Od Marije izbran, Prelep je sovdaški stan !


Razdavanje pisanek. II. 6500.

(Od Fratna.)


Andohtljivi kerstjani, Ker ste dones le tu, Zdej dol pokleknite Pred Rešno telo. 5 Boga zahvalite * Za gnade pomoč, Ker ste še včakali To veselo veliko noč.

Ta zima je minola, 10 Ti mraz je zdaj proč,

Spomlad se je začela

Že sopet drugoč.

Glejte rožice na polji,

Kako lepo cvetejo, 15 Pa poslušajte pa še ptičice

Enkrat lepše pojejo.

Judje so Jezusa vjeli, Močno so ga gajžlali, Tako dolgo so ga martrali, 20 Da so ga umorili.


Na križ so ga pribili, Pred pekel je šel, Ti tretji dan priđe, Od smerti je vstal.

25 Pa en angel na grobu Tem ženam je djal: Jezusa ni tukaj, V Galilejo je šel. Tri pisanke vam talam,

30 Iz serca želim,

Le pomajte mi sprositi, Da jih vredno zadobim.

Pervo pisanko vam talam

Sveto rešno telo, 35 Kadar bote bolni ležali,

Vas špižalo bo.

Drugo pisanko vam talam,

Ljubo devico Marijo,

Kadar bote'vmirali, 40 Da vas troštalo bo.


65c o. Zvpisal Oroslav Caf. — Iz CO. IV. 3.


704


IV. Pesmi pobožne. I. 6501, 6502.


Tretjo pisanko vam talam, Kdar 'te 'meli v rokah luč : Jezus, Marija, sveti Jožef, Pridite nam na pomoč!


45 To pesem smo sklenili, Le recmo na glas: Aleluja, Aleluja, Bog vsmili se ćrez nas!


Preljubi kerstjani, Ko smo denes letu, Le dol pokl^knimo Pred Rčšno tčlo, 5 No Boga zahvalimo Za njegovo milost.


6501.

(Od Frama.)

15 Tri pisanke vam darim, Iz sčrca vam jih dam: Svčto Rčšno tčlo, Kedar bQte na smčrtni po- stelji ležali,

20 Da vas hranilo bQ.


Judje sq Jezusa zvčzali, Bičali, križali sq ga. Tako dolgo sq ga trapili, 10 Umorili sq ga.

V grob so ga položili, Pred pekel je šel, Na tretji den potem Od smerti je vstal.


DrugQ pisankcj vam darim Kda bQ v rcjkah vam luč, Keda bote vmirali, Da vam svčtila bQ.

25 TretJQ pisankQ vam darim LjubQ dčvicQ Marijcj, Keda bote pojemali, Da vas tolažila bQ.


Jezus z učencema. 6502.

(Koroika iz Rožja.)


Jezus Kristus v zelenim verti,

Aleluja! Je že vstal od smerti

Ale- aleluja!

5 Dva učenca sta v Emavs šla, Sta po poti grede pomnjava:


Od Jezusa nacarenskega, Od Jezusa križanega.

Jezus se k njema perdružf ioln grede ž njema govori:

»Kaj pa grede pomnjata, Da sta tako žalostna?« 


6501. Zapisa/ Oroslav Caf. — Iz CO. III. 23. Narodnost pesmi tega nas/ova je sumi/iva. Gotovo nenarodne so druge pesmi o pisankah: 1.) > Pre- ljubi prijatli * Veselmo se zdaj * Ker tičke so prišle * Že zopet v naš kraj: * Se že ogrevajo; * Lepo prepevajo * To je veselje mojga srca«; — 2.) »Srečno veselo skoz božjo pomoč, * Da smo učakali veliko noč; * Ker je zdaj ta spomin, * Vstal od smrti je Bog sin, * Recimo tako: * Čast' hvalo Bogu!« — 3.) >Prav vesel danes vam hočem zapet, * Ker smo dočakalt velko noč spet, * Vse poje, žvergoli, * Zapojmo tuđi mi vsi: * Aleluja, Aleluja!« — 4.) »Za ta svet do- naŠni dan * Bom pisanke talov vam, * Kakor vam zapeti želim * Ledik in za- konskim.« 

6502. Zapisat Mat. Majar. — Iz CP. 82 — <5j. Aleluja se ponavlja za vsakim tihim, Ale -aleluja za vsakim sodevim verzom. Prepis v MR. 357, se loči v tem: 1 Ježiš KristuŠ v zelenam — 3 vstot — 5 šta — 6 pomnjata — 7, 16 Od JežiŠa nacarenŠČega — 8 Ježiša — 9 Ježiš . . . perdruži — 10 govori — 12 žalostna — 13 Al tujec si v Jeruzalemi — 14 v6š . . zgodilo — 15 odgo- vori . . . tačega — 18 perbili — 20 odrčšiti — 21 treči den — 22 zgćdilo — 23 Je treči den . . . vstol — 24 šol.


IV. Pesmi pobožne. I. 6503. 6504.


705


>»Alj' si ptujec v Jeruzalemu, Smo pa upanje imeli, Da ne veš, kaj seje zgodilo?«« 20 Da 'ma Izrael odrešiti.


15 On odgovori: »Kaj takega?«  »»Od Jezusa nacarenskega:

So ga hudi Judi vmorili, So ga na križ pribili.


Črez to je dnes že tretji dan, Kar se je to vse zgodilo.«« 

Je tretji dan od smerti vstal, Pred njemi v Galilejo šel.


6503-

»

(Koroška iz Pođkrnosa.)

Dba jogra sta v Emaus šua, 10 Je rekou: »Kna buita se,


Noi sta žalostna biva. Allehija, alleluja!

K nima se Jeižuš perdruži 5 Ino ž nima govori.

Jima je pisme reskuadou Od Moizasa noi prerokou.

Je rezvesilou jogre vse, K je na srido stopou med nie.


Mir vam bodi, vesele vse!« 

Peter je žavosten biu. Je kume tega zadobiu,

Daje Jeižuš od smerti vstou, 15 Kaker je poprei rekou.

Maria Maidalena, Tu je te prova bi /a,

Da je Jeižuša vidava

Siz nimi dbema sastrama.


Kristusov nebohod. 6504.

(Kranjska.)


Jezus je šov gori v' nebu, '

Veseli se Maria! K' svoj'muOčetu nebeškimu,

Kyrie elejson, 5 Prosi za nafi, o Maria!

Kaj nam on k' troštu zapustv? Svojih lubih jogrov dvanajst.

Peršov 'na goro Vojlsko, Visoko inu široko.

10 Gori vzdignuv svoje roke Nu je žegnal vefi volen svejt.


1

Potler se vsdigne od zemle Inu pruti nebessam gre.

Angelci mu lepu pojo, 15 Skuzi oblake spremlajo.

Za nym vl^če sveto družbo, Starih očakov množico.

Deleć čez chore angelske Svoj thron Jezus povikšal je.

2oTam na desnici obsedv, Z' Očetam enaki Bog živy.


6503. Neznanega zapisovavca. — Iz zbirke Caretove št. 7. Za vsakim parom se poje Alleluja, alleluja!

6504. Neznanega zapisovavca. — Iz knjige ->Branja inu Evangeliumi* l 717> sir ' 3 2 4* Natisnjena je že tuđi v izdaji iz l. 1730: »Jezus je Šal gćri v* Nebu: vesseli se Maria * K' Svojmu oču Nebeškimu * Kyrie elejson, * Prossi Boga za nass: o Maria« (Marn v JeziČniku XXII. 13J.

45


706 IV. Pesmi pobožne. I. 6505, 6506.


V'nebessahonbodenaŠtrošt, Mi alleluja pojemo,

Nam doli dal gnado, milost. Jezusa Christusa hvalimo,

Nam bo dal svetiga Duha, Lubo divico Marijo

25Vživat nebeškiga kruha. No vso nebesko družino.

3oZahvalen bodi večni Bog, Oča, Syn inu S. Duh !


6505-

(Štajerska, koroška in goriška.)

Jezus Kristus je v nebesa šel 15 Za njim vleče sveta družba, Aleluja! Starih očakov množica.

K svojmu Očetu nebeškemu. Daleč črez fe6re angdske Aie-aieluja. j ezus sedež ^ povišal Je

5 Kaj pa nam zapustil je? „, . . . , . .,

Svoje ljube apostelne. J an ? " a desm 1 c . 1 * da J ? ed />

J J r 20 S očetam enaki Bog živi.

PriSel je na goro olisko, Nam bođe da , syeta Duh

Visoko in tuđi široko. Vživlati nebe§ka kruha

Sdaj vzdigne svoje roke, Sda j alelu j spe vlajmo

ioZegna svoje apostelne. In Boga za hvalimo,

Potle se vzdigne od zemlje 25 Ljubo devico Marijo In proti nebesam gre. In vso nebesko družino.

Angelci mu lepo pojć, Zahvalen bodi većni Bog,

Ga skoz oblak sprejemlejo. Oče, Sin in sveti Duh!


»Ko sveti Duh po svetu gre.« 

6506.

(Iz Ihana.)

Dart svet'B Duh po sveti, gre, Iz sudj-Lm možam Jožofam Tud* Marija jz Jižišam, Na to n'bdelo bing-ištno,

6505. Zapisa/ Mat. Majar. — Iz CP* 84—8$. Za vsakim lihim verzom se ponavlja Aleluja, za vsakim sodevim pa Ale-aleluja. » V jednih krajih se ta pesem še tuđi po nekim drugim napevu po/e, in se reče:

Jezus Kristus je v nebesa Šel Kirie eleison!

Veseli se Marija! Prosi Boga za nas Marija!

K svojmu oču nebeškemu.

Na Goriškim se poje v Brdih in v Devinu.* Majar jev prepis v MR. 358 se /oči v tem: 1 Šet — 5 zapusti! — 7 PriŠet — 13 lčpo — 17 kore — 18 poviša! — 21 dat — 22 Vživljati — 23 spevljajmo. — Narodnost pesmi je nekoliko sumljiva. Gotovo nenarodna je druga nebohodu: »Kdo bi na olski tam gori dnes stal, * Kam se je Jezus z učenci podale in kajkavska »Zastupil je v nebo Kristus.« 

6506. Zapisal Anton Breznik; pela Marija Kvas (Jurčetova Micka). — Iz Breznikove zbirke V. Št. 12.


IV. Pesmi pobožne. I. 6507.


707


5Tudo nodćle kvatorne, Tudo nodćle druge use. H ta parvo šišt p riđoj o, DurL so pa še zapdhm>ne, Pćlkna so pa še zatdkn»»ne. 10 0, ti, nasrečm> šišon gospo- dar, Kokć boš ti toško rajtongo

dajau Vad suaje doržinoce, Pa tud* vad sudje došićbce.

Darb sveto Duh pa mćm'bgre, 15 Tud' Marija jz Jbžošam, Iz sydjom možam Jćžofam. H ta drugo šišo pridojo,

V šiš' pa beva uć guri,

V šiš' pa kvartajo jon špilajo, 20J0Ž0ŠU jme zaničujojo.

0, ti, nasrećno Šišon gospo- dar, Koko boš ti toško rajtongo

dajau Vad su&je doržinoce, Pa tud* vad sudje došičoce.


25 DarosvetbDuhpamemogre,

Tud* Marija jz Jožošam, Iz su&jtm možam Jćžofam. H ta treko ŠiŠT> pridbjo: Dur* so že vahpahnone, 30 Pćlkna pa vahtaknone.

V šiš* pa beva uć guri.

Veža, Šiša pomodj«na,

V vćžo frišna v«da porneš-

j«na. Šišon gospodar pi»r miz' kleči, 35 Pa tud* ta druga doržina usd, Mol'jo sveto rožonkranc.

Daro sveto duh pa notor gre, Tud* Marija jz Jožošam, Iz sudjom možam Jožofam,

40 O, ti srečno šišon gospodar, Koko boš ti uhkd rajtongo

dajau Vad sudje doržinoce, Pa tud' vad sudje d bšfćoce ! Daro sveto duh mo sveto

žegon da:

45Požegnu nogovo dbšičoco, Pa tud* nogovo doržinoco.


Jezus v podobi kruha in vina.

6507.

(Goriška.)

Ta sveti kruh noj rčšnja kri — oj rčjšnja kri, Ta pravi Boh većne moči:

Saj te iz serca lubimo — oj lubimo, Za stvarnika te spoznamo !

6507. Zapisal Matija Majar. — Iz njegovega rokopisa v VO. XVI. G. 8. Majar ;o je z opomnjo, da se poje kakor božična Nicoj je detc rojeno, aj rojeno (gl. št. 4850) v Biljani in na Krasu, natisnil v svoji CP. 9$ s temi predrugačbami : 1] Aj sveti kruh, aj rešnja kri — aj rešnja kri — 2] Aj pravi Bog v. m. — 3 tebe z . . ljubimo, aj ljubimo — 5 device — 6 svćt . . peršel . . grešnike — 7 dal . . telo . . telo — 8 Da . . govorć — 9 Da — 10] Serca vendar zastopijo — 11 Da . . Bog . . aj . . . Bog — 12 odreši . . nadlog — 13] MeSnik požegna sveti kruh, aj sv. kruh — 14 Bog — 16] Čest, hvalo Bogu d. — 17 MeŠnik požegna — 18 GreŠnik se Še n. p. — 19 ga . . lepo, aj prav lepo — 20] Da mu Bog odpustil bo — 21 Češčena . . . aj . . kri — 22] Od petih ran je tekla ti — 23] Od petih ran mojga Boga, mojga Boga — 24 Mojga Boga in — 25] Bi dost' bla jedna kaplica, oj kaplica — 26] Za grešnike vsega sveta

45*


708 IV. Pesmi pobožne. I. 6508.

5 Rojen je bil od dčvice — od dčvice, Na svet je peršu za hrčšnike.

Saj dao nan je telii svoje — telć svoje, De vsi jeziki hovor6:

De lih oči ne vidijo — ne vidijo, 10 Po milosti zastopimo;

De tišti je te pravi Boh — oj pravi Boh, Ki nas odrčši od nadloh.

Mašnik požehna te sveti kroh — te sveti krđh, Z nebes priđe sam živi Boh.

15 Angelci ž njim sprehajejo — sprehajejo, Čast noj hvalo Bohu dajejo.

Mašnik požehna sveto kri — oj sveto kri, Hrčšnik se nizko perklonf.

In ha prosi prav lepć — prav lepć, 20 De mu Boh odpustu bo.

Počeščena bodi sveta kri — oj sveta kri, Ki od petih ranic je tekla ti,

Od petih ranic mojha Boha — mojha Boha, Moj ha Boha noj stvarnika.

25 Saj ha bio dost* na sama kapelca — oj kapelca, Za odrešenje celeha sveta.

Vendar je hteu preliti vse — preliti vse, Odi kapelce do konca vse.

Zahvaljen bodi večni Boh — oj večni Boh, 30 Boh Oča, Sin in sveti Duh!

Še tvojo hnado nam dodej — oj nam dodej, Vsan vernan dušan sveti rej !


6508.

(Gorenjska.)

Mašnik povzdigne sveti kroh, Angelci se z* nijm sprehajajo.

Iz nebes priđe pravi živi Boh: Bogu čas in hvalo dajejo.

— 27 htel — 28 Od — 29 zahvalen . . Bog, aj — 30 Bog Oče — 31] Še milost svojo nam dodej, aj n. d. — 32] Vsem vernim dušam s. r. — Prepis Majarjev 7) MP. 360 se toči od tega natiska v tem: 1 rešnja . . . rešnja — 5] Rodil se je od dčvtce. od dčvice — 6] Na svet je peršet za grešnike — 7 da — 11 odrčši

— 18 grčšnik — 19 lčpo . . . lepo — 20 odpustii — 26 grčšnike — 27 htet.

6508. Neznanega zapisovavca. — Iz zbirke Fr. Kržana 1. 19, ki mi ;o je iz roči i Šlebinger; razločka med Šumevci in sikavci ni, tuđi ne med ij in j, ki se piše za i; za u se pile na koncu večkrat v. — Prepis v Kržanovi zbirki X. 20 se loči v lem: 1 pouzigne kruh — 2 nebes] nebes pa — 2 Bog — 3 znim

— 4 čast — 5 pouzigne . . kri — 6 perklo[ni] — 7 Inu . . . prou — 8 rao] bo —


IV. Pesmi pobožne. I. 6509, 6510.


709


5MaŠnik povzigne rešno krij, Grešnek se še bol nisko per-

kloni Ino pros Jezusa prov lepo, De bi grehe odpustu mo.

Tokei se zdei skrivnost zgodi, 10 Kjir kroh ino vinu se spre-

meni V telo in kri živga Boga, Jagneta ćez use nadolžniga.

Od Marije je rojen biv, Za nas grozno terpov in kri

preliv,


15 Daja nam vživat svoje telo, Vse verne želi v sveto nebo.

Torei, o ti keršanska stvar,

Kleče ozri se toke na altar,

Mol v poniznosti s celga serca

20 V sakromentu lubga Jezusa.

Bod češen. hvalen vsaki čas, O Jezus, lub izveličar naš: Prosmo, ti nam svojo milost

dej, De b s časniga peršli v svet

rej!


6509.

(I2 Vatovclj.)


Mašnik povzdigne sveti kruh, Iz nebes pa priđe pravi živi

Bog: Angelci se z nim sprehajajo, Čast in hvalo dajejo.

5 Mašnik povzdigne sveto kri, Grešnik se nizko prikloni, Ga moli, prosi prav lepo, De mu grehe odpustil bo.


Zadost je ena sama kapelca 10 Za odrešenje celiga sveta, Vender je res prelita bla Od kaple do kaple vsa.

Bog oča, sin in sveti Duh So tri peršone, pa en sami

Bog 15 Te tri peršone nam pa daj o Za špižo dušo in telo.


6510.

(S Šentviike gore.)

Mašnik povzdigne beli kruh, O sveti kruh in sveta kri,

Z nebes dol priđe pravi živi Bog: 10 Saj vera nas to poduči:


Angelci ž njim prihajajo, Bogu čast, hvalo dajajo.

5 Mašnik povzdigne sveto kri, Kristjan se nizko prikloni: Ga prosjo in molijo prav lepo, De nam grehe odpustil bo.


Pod štautjo kruha belega Častimo Jezusa!

Od Marije je rojen bil Na svet za grešnike, 15 Je svojo sveto kri prelil, De b' človek pogubljen ne bil.


9 Tukei . . godi — 10] Kir kruh in vino se spremim* — 11 V . . in v kri žiuga — 14 grozno t. i.] ja terpou ino — 15 Dau . . uživat — ib virni žele u — 17 keršainska — 18 tukei — 19 u poniznost iz celiga — 20 U sakramentu — 21 usaki — 22 lubi jzveličar — 24 sveti.

6509. Neznanega zapisovavca. — Iz zbirke Cekinove št. 6p.

6510. Prepisa! ] anez KokoŠar iz rokopisa cerkvenih pesmi. Zapis njegov z Oblok se loči v tem: 7 prav lepo] sprelepo — 9—12] Pod belim kruhom je rešnja kri, * To sveta vera nas uči, * Pod Štavt tega kruha belega * Molimo Jezusa — 18 grehe] žejo — 21—24] Zahvaljen bodi večni Bog, * Bog oče, Sin in sveti Duh: * Te tri peršone nam špižo dajo * Za dušo in telo.


710


IV. Pesmi pobožne. I. 65 11. 6512, 6513.


Zadosti bi b'la ena sama kaplja Za grehe celega sveta, Ampak je za nas prelita b'la 20 Od kaplje do kaplje vsa.


Zahvaljen bodi večni Bog, Te tri peršone, en sam Bog : So tri peršone, en sam Bog, Bog Oče, in Sin sveti Duh.


»Oj usmiljeni Jezus, jaz ljubim tebe.« 

6511.

(Sploh 2nana.)

Iz celega serca jaz ljubim tebe, Jaz ljubim tebe, ker si ljubil mene: Oj vsmileni Jezus, jaz ljubim tebe !

Pred tvoj mi nogami jaz zgrevan klečim, 5 Jaz zgrevan klečim, se tebe bojim: Sim velko pregrešil, se poboljšat želim.

Oj vsmileni Jezus, te prosim lepo, Te prosim lepo, kdar vmerje telo, Vzemi dušo mojo v svetio nebo.


vsmilani JežuŠ, ez lubim tabe, ez lubim tabe,

Kir si lubou mene: 5 Ven s ciliga serca

Jez lubim tabe.

Pred tuoimi nogami

ez zgrivan klečim,

ez zgrivan klečim,


6512.

(Izpod Krnosa.)

10 Kir se tabe bojim, Sim velko pregrišou, Se pobulšat želim.

Dobrutlivi Jeižuš, Jaz te prosim lepu, 15 Jaz te prosim lepu, tadar vmerje telu, Vzimi mojo dušo Gor v svete nebu !


O vsmiljen moj Jezus, Jest ljubim tebe, Goreče do tebe Je moje serce: 5 Ker si ljubil mene, Jest ljubim tebe, Oh iz celega srca Jest ljubim tebe.


6513.

(Z Oblok.)

Pred tvoj mi nogami 10 Jest grešnik klečim,

Sem večkrat greh storil,

Pobolšat želim.

Te prosim lepo,

Kadar umerje telo, 15 De vzameš, o Jezus,

Dušico v nebo.


65 1 1. Zapisat Matija Majar. — Iz CP. 104 »Se po je pri Slovencih povsod; na Goriškim in Koroškim, na Štajerskim v Medvedovem selu, na Kranjskim v Ribnici, tuđi na Benatskim (Napev 26).« 

6512. Neznanega zapisovavca. — Iz Laretove zbirke št. 61, ki mi jo je izročil J. Wang.

6513. Zapisa l Janez Kokosa r. — Iz njegove zbirke.


IV. Pesmi pobožne. I. 6514, 6515, 6516. 711

(Iz Vatovclj.)

Prelubi moj Jezus, jest lubim tebe, Jest lubim tebe, kir si lubil mene, Iz celiga serca jest lubim tebe.

Prelubi moj Jezus, pret tabo klečim 5 Pred tabo klečim, prejet te želim, Iz celiga serca prejet te želim.

Prelubi moj Jezus, angelci gredo,

Angelci gredo, piskajo, pojo,

Nam nevrednim grešnikom na pomuč gredo.

10 Prelubi moj Jezus, te prosim lepu, Te prosim lepu, kader umerje telu, Uzami, Jezus, dušico gor v sveto nebu.

Prelubi moj Jezus, u žiulenju Jezus, U žiulenju Jezus, par smarti Jezus, 15 Na večnu te prosim, bodi, Jezus, moj trošt!


»Mi se vkupe zbiramo.«  6515-

(Iz ziljske doline.)

Mi se vkupej zbiramo, So po njemu stale

Na Ježiša spomčnjamo, ioĆrčz nja obraz.

Borno ga prosili, VT

Gnado zadobili *a kolčne padimo,

5 Od Ježiša. J ežlš * nahvalimo

Za nja grenko terplenje, Ježiš v pungarti klečf, Za našo odrešenje, Za nas kervavi pot poti, 15 Oh Ježiš naš! Vse kervave sraje

Vnebovzetje Marije. 6516.

1 Iz Suhorja.)

Petelinček lepo poje Petelinček lepo poje

Od veselja nebeškega, Od veselja nebeškega,

Ker bo jutri velka masa, ioKer bo jutri velka masa, Ko bo Marija v nebesa šla. Ko bo Marija v nebesa šla. 5Tam za sabo bo peljala Tam za sabo bo peljala

Vse te zakonske može, Vse te zakonske žene,

Tam jih bode darovala Tam jih bode darovala

Z ljubim svetim Jožefom. 15 Z ljubo devico Marijo.

6 5 x 4« Neznanega zapisovavca. — Iz Cckinove zbirke Št. 58, ki mi jo je poslat Niko Šašeij.

6515. Zapisat Mat. Maja r. — Iz MR. 353.

6516. Zapisat Ant. Žlogar. — Iz njegove zbirke, ki jo hrani Matica,


712


IV. Pesmi pobožne. I. 6517, 6518.


Petelinćek lepo poie Od veselja nebeškega, Ker bo jutri velka masa, Ko bo Marija v nebesa šla. 2oTam za sabo bo peljala Vse te ledig fantiće. Tam jih bode darovala Z lepim, zlatim pušeljcom.

Petelinćek lepo poje 25 Od veselja nebeškega, Ker bo jutri velka masa, Ko bo Marija v nebesa šla.


Tam za sabo bo peljala Vse te ledig deklice, 30 Tam jih bode darovala Z lepim, zlatim kranceljnom.

Petelinćek lepo poje Od veselja nebeškega, Ker bo jutri velka masa, 35 Ko bo Marija v nebesa šla. Tam za sabo bo peljala Vse nedolžne otroćiće, Tam se bo ž njimi poigrala Sez rudečo jabelko.


(Iz Adleiić.

Petelinćek lepo poje Od veselja nebeškega. Jutri bo pa vel'ka masa, Bo Marija v nebesa šla.

5ln za saboj bo peljala 15

Vse te fante ledične. Ona jim bo tam delila Vsim te zlate pušeljce.

In za saboj bo peljala ioVsa dekleta ledićna, 20


Ona jim bo tam delila Vsim te rdeće kranceljne.

In za saboj bo peljala Vse te žene zakonske, Ona jim bo tam delila Vse te bele lilije.

In za saboj bo peljala Vse te može zakonske, Ona jim bo tam delila Vse te plave lilije.


6518.

(Iz škocjanske okolice na Dolenjskem.)


Petelinćek lepo poje Od veselja nebeškega, Ker bo jutri vel'ka masa, Bo Marija v nebesa Šla. 5Dosti mož se je pripeljalo, K' je Mariji potaljalo, K* je Mariji potaljalo Eno belo lilijo.

Dosti žen se je pripeljalo, ioK' je Mariji potaljalo, K* je Mariji potaljalo Eno rmeno lilijo.


Dosti fantov se je pripeljalo«  Ki je Mariji potaljalo, 15 Ki je Mariji potaljalo En zeleni rožmarin.

Dost deklet se je pripeljalo, K* je Mariji potaljalo, K* je Mariji potaljalo 20 Eno rdećo gartrožo.

Dost otrok se je pripeljalo, K' je Mariji potaljalo, K' je Mariji potaljalo En rudeči nagelček.


65x7. Zapisa/ Ivan Šašelj. / — 4 se ponavljajo pred vsako kitico.

6518. Zapisa! Anton Zorec. navljajo pred vsako kitico.


Iz njegovih »Bisernic* L 148. Verzi Iz njegove zbirke. Verzi 1 — 4 se po-


IV. Pesmi pobožne. 1. 6519. 6520.


713


6519.

(Iz Ihana.)


Petelinč'Lk lepo poja Vad vesela nebeškega, Ker bo jutLr veTka masa, Bo Marija v nibesa šva, 5 Za s'Lboj j^h pelava Vse ta ledTbg dek'Llce, Tamki gyar j'Lm bo talava Vs-Lm ta lepe krancelne.

Petelinč'Lk lepo poja 10 Vad vesela nebeškega, Ker bo jutar veTka masa, Bo Marija v ntbesa šva, Za stboj jth pelava Vse ta led'Lg fant-Lče, 15 Tamki guar jim bo talava Vs-Lm ta lepe puslice.


Petelinč'Lk lepo poja Vad vesela nebeskoga, Ker bo juter veTka masa, 20 Bo Marija v nebesa šva, Za s^boj i*Lh pelava Vse ta zakonske može, Tamki guar j'Lm bo talava Svet'ga raja nebeskoga.

25 Petelinč'Lk lepo poja Vad vesela nebeskoga, Ker bo jutLr veTka masa, Bo Marija v nebesa šva. Za s^boj j'Lh pelava

30 Vse ta zakonske žene, Tamki guar j'Lm bo talava Svet'ga raja nebeškega.


6520.

(Od Sv. Eme.)


Petelinček mi lepo poje Od veselja večnega, Ko bo jutri sveta mesa, Ko bo Jezus v nebesa šel.

5 Marija je prišla dol z nebes Po tri dekleta :


Jih je peljala gor v nebć, Jim je delila kranceljne.

Marija je prišla dol z nebes 10 Po tri fantiče,

Jih je peljala gor v nebo, Jim je delila pušeljce.


6519. Zapisa/ Anton Breznik; pet njegov oče Anton. — Iz Breznikove zbirke II št. 28.

6520. Zapisat Anton Kovačič. — Iz njegove zbirke II št. 15. Opomnja 1. Pesmi tega naslova so zeid podobne pesmim pod naslovom

 • Svitaj se, svita/ beii dan* (št. 4880 in d.J.

Opomnja 2. V VO. XVII 1. je pesem, ki spada morda sem in se glasi:


Petelinček lepo poje Od jutra ranega, Pripisan ji je ta napev:


Da ljudi gor buduje Od spanja večnega.


3—3-
i


 • $=**


-I


"ii?


=đ=l


-*-#--
j_%


1


Nad križci je zapisano pozneje z drugim crnilom »u EJ:c.


714


IV. Pesmi pobožne I. 652 1, 6522.


Marija v nebesih kronana.

6521.

(Iz Breznice na Kranjskem.)

Angelci v nebesih hodijo, Tićice pod nčbam lčtajo,

R6žo Marijo kronajo: Mariji hvalo sprepevlajo

Kr6nej jo, kronej, većni Bog, Zavoljo serca ćistega,

Oće, Sin in sveti Duh! 20 K nam je rodila Jezusa.


5 Angelci po nebesih prangajo, Devico Marijo cirajo : Cirej jo, cirej, većni Bog, Oće, Sin in sveti Duh!

Kerubin' Mariji lepo poj 6, 10 Serafini jo lepo čast6: Častite jo, k6ri angelski, Poj te ji, devici Mariji!

Svetnići in svetnice se spre-

hajejo, Nebeškej kraljici perklanjejo, 15 Roži Mariji izvolenej : Ćešćena Mariji vekomej !


Ribice v morji plavajo, Mariji ćest ponavlajo Zavoljo njen'ga Jezusa, Našega zvelićarja.

25Naj vse Marijo česti, Kar le koli na svete živi ! Kej si pa, o grešnik ti, Al kej Marijo ćestiš?

Rožo Marijo vse česti, 30 Grešnik, tuđi ti zavpi: Ćešćena Marija vekomej, De nam sprosiš sveti rej f


6522.

(Gorenjska.)


Angelc v n(ebesih) hodio, Rožo Mario kronaio : Kronei jo, kronei, večni Bog, Oče, Sin in sveti Duh!

5 Angelc v nebesih pojajo, Divico Marijo kinčijo, Kinči jo, kinči, većni Bog, Oće, Sin in sveti Duh!


Kerobin ji lepo pojo, Serafin jo lepo časte: 10 Častite jo, kori angelski. Poite dvici Marij.

Svetniki se sprehajajo, Kralici se prklanajo, 15 Roži Marij zvoleni: Bod češena, dvica ti!


6521. Zapisa/ Mat. Ma jar. — Iz njegovega rokopisa v VO. XVI. G. 10 — //. Prepis Majarjcv v MR. 399 se loči v tem: 2 Rožo — 3] Kronaj jo T kronaj v. Bog — 5 po n. prangajo] v nebesih shajajo — 6 Dčvico . . cerajo — 7 Cćraj . . cčraj — 8 Herubin . . lčpo pojć — 10 Ičpo — n kori — 12 dčvici

— 14 Nebeškej k. se priklanjajo — 15 zvoljenej — 17 nebam — 18 sprepčv- ljajo — 22 ponavljaj o — 23 njenega — 25 Saj . . česti — 26 kolj . . svčtu — 27 Kje . . grćŠnik — 28 kaj — 29 Česti — 30 Grčšnik — 31 vekomaj — 32 Da . . raj. — Natisek Majarjev v CP. 123 se loči od našega v tem: 1 Rožo — 5] A. v nebesih shajejo — 9 pojć — 10 čest6 — u kori — 13, 14] Svetniki, svet- nice se sprehajžjo * Nebeski kraljici perklanjajo — 15 zvolenej — 17 nebam letajo — 20 K'- 25 Saj . . . čestf — 26 kol . . svetu živi — 27 Kje — 28 kaj

— 29 česti — 31 vekomaj — 32 Da . . . raj.

6522. Ncziianega zapisovavca. — Iz okorno pisanega rokopisa v zbirki Franč. Kržana IV. u, ki mi jo je izročil Šlebinger.


IV. Pesmi pobožne. I. 6523, 6524.


715


Tičice v zraku letajo, Hvalo Mari prepevajo Zavolo serca ćistiga, 20 K je rodila Jezusa.

Ribce v murij plavajo, Ćast Marij ponaulajo Zavolo neniga Jezusa, Našiga zvelićarja.


25 Mario nei le use časti, Karkol na svetu le živi! Ke si pa, grešnik, ke si ti, Al daješ je kei časti?

Marijo nei le use časti, 30 Tud, o grešnik, ti zaupi: Bodi češena vekomei, Spros Marija sveti rei!


6523-

(Od Braslaveč.)


Angeli v nebesih hodijo, Rožo Marijo kronajo : Kronaj jo, kronaj, večni Bog, Oče, sin in sveti Duh!

5 Angeli v nebesih hodijo, Divico Marijo kinčajo: Kinči jo, kinči, večni Bog, Oče, sin in sveti Duh!

Kerubin lepo pojo, 10 Serafin jo lepo pojo: Častite jo, kori angelski, Pojte divici Mariji!

Svetniki se sprehajajo, Kralici se priklanjajo, 15 Roži Mariji zvoleni: Bodi češena devica ti!


Ptičice v zraku letajo, Hvalo Marij prepevajo Zavoljo serca časti tega, 2oKer je rodila Jezusa.

Ribice v morju plavajo, Mariji (čast) ponavlajo Zavoljo njenega Jezusa, Našega zveličarja.

25 Marijo naj le vse časti, Karkolj na svetu le živi! Kje si pa, grešnik, kje si ti, Alj daješ ji kaj časti?

Marijo, glej, tu vse časti, 30 Tuđi, o grešnik, ti zaupij : Bodi češena vekomaj, Spros, Marija, sveti raj ! Amen.


6524.

(S Šentviške gore.)

Angelci v nebesih hodijo, Svetniki se sprehajajo,

Rožo Marijo kronajo: 10 Kraljici se priklanjajo,

Kronaj jo, kronaj, večni Bog, Roži Mariji zvoljeni:

Oče, Sin in sveti Duh! »Bodi češćena, dvica ti!« 


5 Angelci v nebesih pojejo, Devico Marijo kinčajo: Kinčaj jo, kinčaj, večni Bog, Oče, Sin in sveti Duh!


Kerubim lepo pojejo, Serafim jo lepo častjć, 15 Časti jo, kor angeljski, Pojte devici Mariji.


6523. Zapisala Ana Hudovernik. — Iz pesmarice Jožefe Vodlak II št. 32. V v. 10. je pojo pač pomota za časte ali Častjo.

6524. Prepisa l Janez Kokošar iz nekega rokopisa cerkvenih pesmi. — Iz njegove zbirke. Zapis njegov z Oblok se loći v tem: 5 pojejo] hodijo — 15, 16J Zavoljo njenega Jezusa, * Našega i zveličarja — 17] Ribice v morju pla- vajo — 18 prep.] ponavljajo — 21 — 24 manjka.


716 IV. Pcsroi pobožne. I. 6525, 6526.

Tice v luftu letajo, 25 Marijo naj le vse časti,

Hvalo Mariji prepevajo Karkol na svetu le živi !

Za voljo serca ć i stega, Kje si pa, grešnik, kje si ti,

2oK'je rodila Jezusa. Ali daješ ti kaj časti?

Ribice v morju plavajo, Marijo, glej, to vse časti,

Ćast Mariji prepevajo 30 Tuđi, o grešnik, ti zaupi:

Za voljo njenega Jezusa, Bodi češčena vekomaj,

Našega izveličarja. Sprosi, M prija, sveti raj!


Marija hodi po nebesih in prešteva duše.

6525-

(Z Gorjanskega na Krasu.)

Anu tašnu d*vicu sa žih*r česti,

Ku \vsmiljen7a Jićžuša w rrckah derži.

Ne krizi je trpu, m krizi je wmrw, Wsm vlernin d*šican mblćs-B wodprw!

5NtbIćsT», mbfćsT» \vodprtB stojuo, Wst» vićrn-B d*šiCB w mbićs-B jreduć.

Ne srlćdi nebićs n« miška stoji, Wokiili tb misk'B S'B stolki Urjić.

Wokuli ti misk'B si stolki terjlć, 10Z« vlćrni dešici prpravljeni s«.

rćrs m mfsci n« svlćća /ori,

Po clćlih nebićsah prow Hćpo sveti.

Merija po neblćsah špencićrala je, Wsi vićrni dešici preštievala je.

15 Še wsb S'e }Or pršli, «ni sami je ni, Je ni, je ni, jen je nn bu:


Oj J Oj J


ležuš, Merija src vvsmilte čvui nju, Ićžuš, Marija sr« vvsmilte tvul nju!


6526.

(Iz Levpe nad Kanalom.)

Na križu je trpeu, na križu je umrpu, Nam je nebeske vrata odprou.

Nebesa, nebesa odprta stojć, Vse verne dušice zde gore gredć.


6525. Zapisa/ Karei Štrekeij; pela Katarina Budina. — Iz njegove zbirke; nekaj oblik (stojuć, ;reduć) ni kraških.

6526. Zapisat Jožef Cejan; pela Marija Šuligoj. — Iz Cejanove zbirke IV. št. j. Glede' začetka primerjaj zgoraj št. 6450 — 6452.


IV. Pesmi pobožne. I. 6527, 6528. 747


5 V nebesih, v nebesih na miza stoji, Na mizi, na mizi na sveca gori, Po celih nebesih od nja se sveti.

Marija po nebesih špancirala je, Vse verne dušice preštevala je.

ioVse verne dušice preštevala je, Vse so že prišle, kuj jedna še ne.

Oh tejsta nej prišla en tud* je ne bo, Jezus, Marija se vsmil'ta ćez njo !


6527.

(Z Oblok.)

Na križu, na križu Na mizi, na mizi

Je terpel in umerl. Dve sveci stoje,

Vsem vernim dušicam Vsim vernim dušicam

Nebesa odperl. 20 Pripravljene so.

5 Nebesa, nebesa No tako devico

Odperta stoje, J* ' ahko ćast \ . u

Vsim vernim dušicam £ Man J° v nebesih,

Pripravljene so. Na tronu sedl -

25 Marija r po nebesih

V nebesih, v nebesih Špancirala je,

10 Na miza stoji, Vse verne dušice

S tem zlatim, s tem srebrnim Preštevala je.

Pregrnena je.

Je vse so že prišle,

Okol miže, okol miže 30 Le edne Še ni,


Lep' stolci stojć, 15 Vsem vernim dušicam


n tište ni bilo n tud' je ne bo:


Pripravljeni so. Sam Jezus Marija

Se vsmil'ta čez njo !

6528.

(Podjunsko.)

Kak lepo boš živev, tak v'hko boŠ vmrv, Bog oće nebeski bo niebo odprv.

Nebese, nebese so dor' lepe, Nebese, nebese so vriedne prošnje.

5 V nebesah, v nebesah pa miže stoj6, Vsem vernim dušicam pripravljene so.

Nebeske trobente prav lepo poj 6, Ki vse verne dušice v nebese gredo.

6527. Zapisa/ Janez Ko kosar. — Iz njegove zbirke.

6528. Neznanega zapisovavca. — Iz Scheiniggovih NPKS. št. j66. Glede' začetka primerjaj šL 6141 in d.


n


718 IV. Pesmi pobožne. I. 6529, 6530.

Marija v nebesih Špancirava bo, ioVse verne dušice preštievljava bo.

Na mizi, na mizi pa svieče gor&. Tem zakonskim ljudem pripravljene so.

Kater v zakonskem stanu prav lepo živi, Saj mu tuđi ta svieča prav lepo gori.


6529.

(S Suhe na Koroškem.)

Tam v garteljnu 'na roža tak lepo cveti, Oj kdor jo zagleda, se vsak veseli.

Ta kosec pa priđe, jo dov pokosi, Ta roža v gartelnu suha leži.

5 Ta šmentana smrt, da tak vse pokosi, Te gorše, te manjše, te frajntlih ljudi,

Će priđeš na britof, oglej se koj ti, Ne boš vidov koj drujga kot bele kosti.

Će bodeš mislov, ne bodeš vesev, 10 Da človek ni drujga kak prah in pepev.

Pred božjemu tronu Marija kleći, Za grešnike prosi s sovzenmi očmi.

Pred božjemu tronu je krenček prepet, V nebesih je spleten z nedolžnih deklet

15 Marija v nebesih sprancirala je, Te verne dušice preštevala je:

Te druje so bile, le ene ni bio, Nikol je ne bilo, nikol je ne bo.


6530.

(Od Frama.)

Nebesa, nebesa Z vsem srebrom, z vsem zlatom

Odpčrte zdaj sq, Preudarjena je :

a v rne u lce ^ vsem srebrom, z vsem zlatom

Pnpravljene sq. iq Prevdarjena je> •

5 V nebesah, v nebesah Za včrne dušice

Mi miza stoji, Pripravljena je.

6529. Zapisa! Jurij Lulek; pela P. Jammer. — Iz Lulkove zbirke št. 29. Eesem spada sem samo s svojim koncem, prvi del primerjaj s //. 6120—6122,

6530. Zapisa/ Oroslav Caf. — Iz CO. III 47.


IV. Pesmi pobožne. I. 6531, 6532. 719


Okol mize, okol miže Za včrne dušice

Tri stoli stoj$, Pripravljene sq.

15 Zvsem srebrom, zvsem zlatom ~

J D j • • ' 25 Pri mizi, pn mizi

Preudaneni so: J xg .. ' \.

J x Manja stoji,

Z vsem srebrom, z vsem zlatom Vse srebro, vse zlato

Preudarjeni so, Pregrinjala bQ.

Za včrne dušice T7 x , x .

n . ,. . ^ Vse verne dušice

20 Pripravljen, sq. 3 oPreštevala b Q .

Na mizi, na mizi Vseh včrnih dušic

Tri luči gor§, Nam koj menjkalo bQ!

Marija spleta venec.

(Štajerska.)

Dela se, dela se pervi mrak, V starih ćasih je taka šega bla,

Marija krancel spletala. 20 Kristjan slišal većno luč Še do bo nosil krancel zlat ? zgonit,

Še ga bo nosil Jezus sam Klobuk je hitro z glave vzel,

5 Na svetiga božga telesa dan. Ino sveto većno luč molil.

Domoč ^ mladih časih se tako godi,

Živem pomoć, mertvim Kdor sUS' večno luč zgonit,

lehko noč 25 More kolene perklonit

Ino ljuba sveta večna luč, In svet0 večno luč molit

Užgi nam Marija nebesko luč! Jezus pa pravi no govori:

_ v . , „. . Marija zmirom za vas skerbi,

10 Leži, eži ravno pole, Da , e sovraštva med vami nj

Po pol. je cesta uglajena. Naj , uba Jubezen , e cyetf ,

Za čestoj stoji vertec lep,

Iz zlatim kolam nasajen, Zdaj vas zahvalim prav lepo,

Iz sreberno grajo ograjen. Ker ste poslušali me zvesto,

.... • . * 1 Oj de b nas Bog vzel gor sveto

15 Manja po verti rajžala, 00 ^

Rožce veselo pobirala, InQ ljuba syeta yečna kč

Kristjane premišlovala, m . nam Marjja nebeško lu&

K pokori njih vabila. J

6532.

(Od Sv. Andreja pod Oljsko goro.)

Drobne so rožice, K je Marija krancelj spletala,

Drobnejši je cvet, Jezusu na glavco polagala.

6531. Zapisa/ J. Zabukošek. — Iz prepisa v VO. XVI E. 1$ — 18. Za vsako stro/o, ražen zadnje, se ponavlja v. 6—g. Prim. ŠL 4880 in d.

6532. Neznanega zapisovavca. — Iz prepisa Fr. Praprotnika. Spada li v ta naslov?


720 IV. Pesmi pobožne. I. 6533, 6534, 6535, 6536.

»Večer je, večer, prvi mrak.« 

6533-

(I* Vrbovca.)

Večer je, večer, prvi mrak, 5 Smileni JezuŠ, dojdi k nam: Zvečera rosa padala. Deli nam duše svetli raj, Nju mi Marija gledala DČ jim bude konec kraj ! O' cmilenoga Jezuša :

Marija napravlja luč za verne duše.

6534-

(Iz Krivoglavic.)

Vince mi točijo, luč gori, Angelci po nebesih špacirajo,

Ura mi bije polnoči. Se duše v vicah troštajo:

Godčki v nebesih godejo, Marija gor se vstajala

Duše se v vicah troštajo. 10 In je pihala svetio luč, 5Troštajjih, troŠtaj,večniBog, Ker duše v nebesa pojdejo. Oče, Sin in sveti Duh !


Pri Mariji iŠčimo pomoči!

6535-

(Koroška iz Rožeka.)

Oh Marija, oh Marija! Oh Marija, oh Marija!

Po nebesih se sprehajaš Odpri nam nebeske vrate

In pred Jezusam perklanjaš. In premagaj vrage naše, Vsolej pred Jezusam klečiš, Kedar borno vmirali,

5 Za nas grešnike skerbiš. 15 Tebe, Marijo, klicali.

Oh sedej tečimo k njej Oh Marija pridi tedej,

In za milost jo prosimo, Kedar bo se duša loćila,

In per njej pomoč iščimo! Iz tega sveta spravlala,

Marija, vsliši naše prošnje, Pelji jo v sveto nebo

ioSprosi nam dobrote božje. 20 K svojmu ljubemu sinu!


Marija v nebesih sedi, lep sceptar v rokah drži.

6536-

(Koroška.)

Glej, radost in veselje, Ino glorijo pojć,

V nebesih znajde se: 5 Pa Marijo hvadijo.

Angelci se veselć, j

6533. Zapisat Rik. Ferd. Plohi. — Iz njegovih IINP. I. 72.

6534. Za piša l JankoBarle — Iz njegove zbirke.

6535. Zapisa/ Mat. Ma jar. — Iz CP. 12$ — 126. Prepis Majarjev v MR. se /oči v tem: 3 priklanjaš — 5 grešnike — 6 sadaj — 8 pri — 14 Kadar — 16 tadaj — 17] Kadar duša bo se ločila — 18 svela spravljala.

6536. Zapisa/ Mat. Ma jar. — Iz CP. 127 — 128. »Na Koroškem povsod znana, tuđi na GoriŠkim v Devinu in v Kovoridu (= Koboridu), pa na Šta- jerskem v Gomi/skej.* Majarjev prepis v MR. se /oči v tem: 7 Lep — 8 avčti — 9 LepŠi . . . zvčzde — 19 grešnike — 11 grešnik — 13 grehe — 16 slčdnja.


IV. Pesmi pobožne. I. 6537. 6538.


721


Marija v nebesih sedf, Lep sceptar v rokah derži: Oj kako lepo sveti se, Lepši kakor zvezde vse, 10 Prosi za nas grešnike.

Glej, poglej, oj grešnik ti, Kako Marija za te skerbi! Oj zgrivaj grehe svoje,


Poboljšaj živlenje svoje, 15 Da priđeš v zveličanje.

Kedar priđe slednja noč,

Pridi, Marija, na pomoč:

Marija, pomaj, pomaj,

Kedar bo živlenja kraj,

20 Pelji dušo v sveti raj!


6537-

(KoroŠka iz Železne kaple.)


Oj kaj za eno veselje V nebesih znajde se! Angelci se vesele Ino Marijo časte, 5 Hvalijo tud svetnike.

Marija v nebesih sedi, Lep ceptar v rokah derži: Ona tamkej sveti se Lepši kakor zvezde vse 10 In prosi za grešnike.

O grešnik, premisli ti, Marija za te skerbi: Zgrivaj ti grehe tvoje


In pobolšaj živlenje, i5Zadobiš zveličanje.

O Marija devica, Bodi naša pomoćnica? De se grešnik spokori, O Marija, sprosi ti, 20 De se grešnik spokori.

Kadar priđe zadni čas, Bodi, Marija, ti per nas! K bode duša s trupla šla Pelej jo v nebesa, 25Večno vživat Jezusa!


6538.

(Podj unska.)


Kdo popiše, kdo povć. Kak lepć v nebesih je! Angeljci se veselć, Glorijo Bogu pojć 5 Noj Marijo hvalijo.

Zlat prestol mi tam stoji, Gor Marija mi sedi, Zlato žezlo v roc' drži, Žezlo to pa sveti se, 10 Ko nebeske zvezdice.


Kadar žalost te mori, Spomni se Marije ti, Ona za nas vse skrbi. Ako grehu daš slovć, 15 Bo odprla ti nebo.

Ko bo prišla slednja noč, Tebe caka boj še vroć, Klič* Marijo na pomoč: O Marija, ti pomaj, 20 Pelji dušo v sveti raj!


6537. Neznanega zapisovavca. — S posameznega lista, ki mi ga je poslal St. Singer.

6538. Zapisa/ J. Škrbine c. — Iz *KoroŠkih bukvić* 258— 2$g. Pesmi tega naslova so glede narodnosti sumljive; zlasti zadnja številka je moČno pre- delana.

46


722


IV. Pesmi pobožne. I. 6539, 6540.


6539-

(Koroška iz Guštanja.)


Oh kaj za no veselje Tam u nebiseh znajde se! Angelci se veselo Ino gloria pojo 5 No Mario hvalio.

Mana u nebiseh sedi, An ceptar u rokeh darži: O kak ona sviti se, Lipši kakor zvižde vse, 10 Prosi za nas grišnike.

Ko spumlej se grišnik ti, Kak Maria za te skarbi: Le zgrivaj grihe tvoje Noj pobulšej žiulene, 15 Pa pojdeš u zvelićene.


Kir bo prišva ta slidna nuč, Klici Mario na pomuč: O Marija nam pomaj, Kadar bo žiulene kraj, 20 Pelej duši v sveti raj.

Ali pridem u tu (u)eselje Ino u tu zvelićenje, Z angelcmi te bom častiu Inu vekoma hvali(u) 25 Inu na uselei lubiu.

O ti žlahtne lilie Noj presveta Marie: Moje serce z veseli Ob tvoiem zveličeni, 30 Kir si uridna vse Časti !


6540.

(Iz Vatovelj

Kaj z en trošt jin veselje

U nebesih znaide se! 20

Angelci se vesele

inu glorjo pojejo

inu Marijo hvalijo.


5J

Marije u nebeseh sedi, Zlat sceptar u rokah derži: Ona lepu sveti se, Lepše kakor zvezde vse, 10 Prosi za nas grešnike.

Poglej, poglej, grešnik ti, Kaku Marija za te skerbi: Grevai grehe soje In pobolšaj žiulenje, 15 Boš peršiu u zveličanje.

Marija prez madeža,

S tabo delau Buh čudeže,

Od vekomai izvolena,


?>

Iz gnadami napolnena,

Marije usmilena!

Divica, prečisti cvet Prez greha si bla na svet, Ti si svete Ane hči, Kralica čez use reci, 25 O mati te milosti !

Divica prez madeža, Ti si spočela Jezusa, Rodila prez useh težav, Kakor ti je angel dijau, 30 De bo Jezus u tebi spau.

Kadar bo ta zadnie nouč, Pridi nam, Marija, na pomuč, Kadar bo žiulenje krei, * O Marija, pomagaj, 35 Dušo pslaj v sveti raj. Amen.


6539. Zapisa l Julij Šmelcar. — Iz njegove zbirke št. 18.

6540. Neznanega zapisovavca. — Iz zbirke Val. Cekina I 22.


IV. Pesmi pobožne. I. 6541, 6542.


723


»Ena rožica je scvetela.« 

6541-

(Koroška iz Kaple.)

Jena rožca na svet zcvetela, Sama Marija je srečna bila,


Marijino ime na sebi imela, Ta rožica je cartana, Od Boga na svet stvarjena, 5 Oj od večnega Boga !

Bog oče je jo vsadil, Sveti Duh je vertnar bil: Kaj za *n trošt in veselje Je prišlo v svet in nebese, 10 Ko Marija je rodila se.


Da je Jezusa na svet rodila, Našega zveličarja, Ljubega mesijasa 15 Ino kralja nebeskega.

Oh Marija, ti si sveta, Raz zemljo v nebesa vzeta, V svetli tron postavlena, S rumenim soncem cirana, 20 Oj Marija cartana !


Komu je Jezus pustil kranjsko stran.

6542.

(Iz Sv. Križa vipavskega.)


Tam stoji gora iblanska Na lepim ravnim vćrtiču: Češčena roža Marija!

Povhen je rožic nasajan, 5 Plavih, rudječih in višnjavih.

Marija po vćrtiču špranhala, Ljepe rožice je tčrhala.

Marija taku pravi, hovorf: »Ko bi biv sdej tu ljub moj sin!

10 Ko bi biv sdej tu ljub moj sin, Bi mu krancel narejala!« 

Marija še teha ne shovori, Nje ljubi sin za njo stoji.


»Od kod si hodu, kej si biv? 15 Od kod si hodu, kej si biv?« 

»»Povsod sim hodu, povsod

sim biv, V kraj nskej deželi nisim biv. « « 

»Komu si pustu krajnsko

stran ? Komu si pustu krajnsko

stran?« 

20 »»Notre sim pustu ljepe ljudi, Mirne ceste, frišne vodć.«« 

Vsim vjernam dušam sveti rej, Ki nam ha vsim vkupej dej : Češčena roža Marija !


6541. Zapisa! Mat. Majar. — Iz CP* iog^uo.

6542. Zapisa/ Mat. Majar. — Iz njegovega rokopisa, ki ga je hrani/ Mik/oŠič* Za vsakim parom se ponavlja verz j. — Majarjev ptepts v MR. 3$$ se /oči v tem: 1 stoji — 2 ravnem vertiči — 4 Polhen — 5 rudččih — 6 vertičt

— 7 Lepe — 9,. 10 bit — 12 zgovori — 13 stoji — 14, 15, 16 hodil . . bil — 17 bil — 18, 19, 20 pustil — 20 lepe — 22 vernam. — Prepis v VO. XIV* 7—8 se /oči od našega natiska: 2 ljepim . . . vrtiću — 3, 24 r6ža — 3 r6žic — 6 vrtcu

— 7 r6žice trnala — 8 tako — 9, 10 biti sdej tu lub — n, 12 manjka — 14, 15 biii — 16 Povsod . . povsdd biu — 17 biu — 20 ludi — 21 vode — 22 rai. — Majar je natisni/ pesem v »Novicah* II. (1844) 755 v spisu *Nekaj od Stoveneev* s temi premembami: 1 stoji — 2 vertiču — 4 Polhen . . nasajen

— 5 rudečih in višnjevih — 6 vertiču prangala — 7 Lepe — 8 tako . . govori

— 9 bil zdej tu . . sin — 9 bil zdej tu — 12 tega . . zgovori — 14 hodil . . bil — 15 manjka — 16 sem hodil . . sem bil — 18 krajnski dežćli — 19 manjka

— 20 Notri . . . pustil lepe — 22 vernim — 23 ga.

46*


724


IV. Pesmi pobožne. I. 6543, 6544.


»Lepa si, lepa si, roža Marija.« 

6543.

(Z Oblok.)

Lepa si, lepa si, roža Marija, 15 Da nas skušnjava ne pre-


Tebe časti vsa nebeska dru- žina, Angelci lepo poj ej o, Tebe, Marija, hvalijo.


hiti, Da nas sovražnik ne dobi.


Kedar pa bodemo morali

vmreti,

5 Z nebes dol pogleda nebeski Oče, Daj nam, Marija, uredno pri- Vidi na zemlji zgubljene otroke, jeti

Posije Marijo na ta svet, Rešnje telo Jezusa,

Nam je dobila gnado spet 20 Našega izvelićarja.


Ker nam je Eva zagrešila, 10 Nam je Marija zadobila, Nam je rodila Jezusa, Našega zveličarja.

Vod' nas Marija po pravem

poti, Da nas nobena skušnjava ne

zmoti,


Zdaj pa mi to pesem skle-

nimo, Tebe, Marija, prelepo pro- simo : Ko b'mo deržali v rokah

luč, Prid' nam Marija na po- moć!


6544-

(Iz Boljunca.)


Lepa si, lepa si, roža Marija, Tebe časti sa nebeska družina. Anhelci lepo pojejo, Tebe, Marija, hvalijo.

5 Z nebes je pogledal nebeski

voče, Na zemljo pogledav zgub- ljene otroke, Posije Marijo na ta svet, Vona zadobila milost spet.

Nam je Eva zagrešila, 10 De je nam Jezusa zadobila, Zadobila nam je Jezusa, Našega izveličarja.


Vodi nas, Marija, po pravi

poti, De nas ne skušnjava premoti, 15 De nas skušnja ne premoti, De nas ne satan preloti.

Kadar borno mogli vmreti, Daj nas, Marija, milo sprejeti Rešnje telo Jezusa, 20 Našiga izvelićarja.

K borno deržali roke proč, Pridi nam, Marija, na pomoć, Pridi nam, Marija, na pomoć, K borno deržali roke proći


6543. Zapisal Janez Ko kosar.

6544. Neznane ga zapisovavca. župnik IvanetiČ.


— Iz njegove zbirke,

— Iz zbirke , ki mi jo je izročil vojaški


IV. Pesmi pobožne. I. 6545, 6546, 6547.


725


6545-

(Gorenjska.

Prelepa si, lepa si, roža Marija, Tebe časti vsa nebeska der-

žina, Angelci lepo pojejo. Tebe, Marija, hvalijo.

5 Z nebes je pogledou sam oča

nebeski, Na zemli je vidou use revno

človestvo. Pošle Marijo na ta svet, Ona sprosila gnado spet.

Kar je Eva pregeršila, 10 Nam je Marija zadobila,


15


20


)

Nam je rodila Jezusa, Našga izveličarja.

Kader mi borno mogli umreti, Dej nam, Marija, vredno pre-

jeti

ReŠno telo Jezusa,

Našga zvelićarja.

Zdej pa usi to pesem sklenimo Ino Marijo prou lepo prosimo : K borno deržali v rokah luč, Prid nam, Marija, na po- moć!


6546.

(Štajerska iz Gomilskega.)


Lćpa si, Ićpa si, roža Marija, Tebe česti vsa nebćska dru- žina, Angelci lepo pojejo, Tebe, Marija, hvalijo.

5 Z nebes je pogledal nebeski Oče, Vidil na zemlji zgublene otroče, Poslal Marijo na ta svet,


15 Da nas skušnjava ne pre-

hiti, Da nas sovražnik ne per-

dobi.

Kedar pa moremo vmreti, Pomaj nam Marija vredno

sprijeti ReŠnje telo Jezusa,


Je milost nam dobila spet. 20 Našega zvelićarja. Kar nam je Eva pregrešila, Sdaj pa hoćemo pesem skle-


10 Nam je Marija zadobila, Nam je rodila Jezusa, Našega zvelićarja.

Vod' nas, Marija, po pravem potu, Da nas nobena skušnjava ne

zmoti,


niti. Tebe, Marijo, lepo prositi: K' borno deržali v rokah

luč, Prid* nam, Marija, na po- moć!


6547-

(Od Frama.)

Lepa si, lepa, roža Marija, Angelci lepo pojejo,

Tebe časti vsa nebeska družina, Kir tebe Marijo hvalijo.

6545. Neznanega zapisovavca. — Iz zbirke Franč. Križana III 10, ki mi jo je izročil Slebinger,

6546. Zapisat Mat. Ma jar. — Iz CP. 107—108.

6547. Zapisa/ Oroslav Caf. — Iz CO. IV. 41.


726 IV. Pesmi pobožne. I. 6548. 6549. 6550.

5 Z nebes se je ogledal Oča 15 Da nas skušnjava ne pre-

nebeški hiti,

Doli na zemljo v revne otroke, Da nas sovražnik ne dobi.

Poslal Marijo na ti svet, Kadar pa borno mogli vmreti,

Da bi nam sprosila gnade Da j nam> Q Marija, vredno

vz P et - prijeti

Kar nam je Eva pregrešila, Rešno telo Jezusa,

10 Nam je Marija drugoč za- 20 Vzveličaija celega sveta.

dobila, Zdaj smo to pesem sklenoli.

Nam je rodila Jezusa, Tebe Mari j a m0 lepo prosili .

Vzvehčarja celega sveta. Kadar mo meH v rokah luč>

Vodi nas Marija po pravempoti, Le prid nam, Marija, na Da nas nijena skušnjava ne zmoti, pomoč !

6548.

(S Suhe na Koroškem.)

Lepa si, lepa si, roža Marija, Kar je nam Eva pregrešiva,

Tebe časti vsa nebeska dru- 10 Je Marija zad dobiva:

žina, Ona rodiva Jezusa,

Angelci lepo pojejo, Našega zveličarja.

Tebe Marijo hvalijo. V odi, Marija, nas po pravem

5 Z nebesa pogledov sam oče poti,

nebeski, Da nas obena skušnjava ne

Vidov na zemlji zgubljene moti,

otroke: 15 Da nas skušnjava ne pre-

Poslov Marijo na ta svet, hiti,

Da bi sprosiva gnado spet. Da nas sovražnik kne dobi.

»Lepšega v nebesih ni, kakor si, Marija ti!« 

6549-

(Kropniška.)

Lepšega v nebesih ni, 5 Bog oča te je sadil, Kakor si Marija ti. Bog sin je tvoj vrtnar bil,

Sprelepo svetiš se kakor sve- Sveti Duh ti je svoj prstan

tle zvezde vse, dal,

Pa še lepši kakor solnce že : Za svojo nevesto zbral.

Na sveti ni nič lepšega od Marije.

6550-

(Štajerska.)

Na svetu lepšega čira ni, (Z) rumenim solncem gvantana, Kakor si Marija ti, Z dvanajstim zvezdam kronana.

6548. Zapisa! Jurij Lulek; pela Marija Sokol in Jurij Grm. — Iz Lulkove zbirke Št. 48.

6549. Zapisa/ Fr. (Rad.) Poznik. — Iz NB. 31.

6550. Neznanega zapisovavca. — Iz prišitka zbirki Martina Rosarja iz Teharji, št. 6.


IV. Pcsmi pobožne. I. 6551.


727


5 Bela kakor lilija, Ardeča koker galterža: To ni nobena galterža, Je le Maria cartana.

Če me skušnave motijo, 10 Misli zapelavajo,


O jaz pa nočem cagati, Kajš na Marijo klicati.

Marija, dvica teh nebes, Nam boš sprosila sveti raj, 15 Nam boš sprosila sveti raj, Jezus, Marija nam ga daj !


»ČeŠčena si, Marija ti.« 

(Iz Slovenjega gradca.)


Ceščena si, Marija ti, To angel Gabriel govorf. Marija, Marija, Prosi za nas Jezusa!

5 Ćeščena si ti, Marija, S gnado božjo napolnjena.

Od Boga si zvolena, Svete Trojice prijatlica.

Marija, si mati hožja, 10 Ki si rodila Jezusa.

Mati našega stvarnika In našega odrešenika.

Oh Marija, mati blažena, S rožicami ovenčana.

15 Marija, mati dobrotliva, Vsemu svetu ljubezniva.

Marija, mati prečista, V rojstvu ostala devica.

Marija, mati vsmilena, 20 K pomoći si nam dana.

Marija, mati ćastitliva, Vbogem ljudem ljubezniva.

Marija, sveta devica, Si lepši kakor danica.


25 Marija, sveta devica,

Pri Bogu naša pomoćnica.

Marija, vsih devic devica, Svetega Duha nevesta.

Marija, božja porodnica, 30 Nebeska si ti kraljica.

Kraljica vsih angelov, Kraljica vsih oćakov.

Kraljica vsih prerokov, Kraljica vsih apostolov.

35 Kraljica vsih mučenikov, Kraljica vsih spoznovavcev.

Kraljica deviških spolov, Kraljica vsih svetnikov.

Marija, nebeska gospa 40 In vesvolnega sveta.

Marija, cisti devićni cvet, Veseli se te vesvolen svet.

Marija, nebeska luč, Živih in mertvih pomoć.

45 Marija, pomagaš siroticam In vsim vernim dušicam.

Ti se vsmiliš ćrez grešnike In tolažiš vse kerščenike.


6551. Zafisal Mat. Ma jar. — Iz CP. 128—131. Prepis Majarjev v MR. 401 — 402 se I0Ć1 v tem: 7 zvoljena — 8 prijateljica — 15 dobrotljiva — 19 vsmi- Ijena — 21 Časti tlj iva — 23. 24 dčvica — 24 IšpSa — 27 vsčh dčvic dAvica — 30 Nebeska — 31 — 36 vsčh — 37 dćviških — 38 vseh — 40 vesolnega — 41 de vični cvčt — 42 vesolen svčt — 46 včrnim — 47 grčŠnika — 49 svojega.


728 IV. Pesmi pobožne. I. 6552, 6553, 6554, 6555.

Prosi za nas svojga Sina, K svojmu Oču nebeškemu

50 Da nas v nebesa perpeljd, In tuđi Duhu svetemu.

To nas vsliši Marija In vsa nebeska družina.


»Zapojmo na glas Mariji na čast.« 

6552.

(Iz Suhorja.)

Zapojmo na glas, Nebeski kraljici: Mariji na čast, 5 Oj prosi za nas ! Mariji Devici,

»Marijo si izberi in boŠ sladko zaspal.« 

6553-

(Iz Motnika.)

Oh preljubi fantić mlad! Priporoći se svojmu angelu,

Če ne moreš pončč' spati, 10 On ti bo to gnado dal. Nikar ne hodi po noč okol, Marijo pa za ljubco zberi, Se znaš kderkoli zapelat. Boš prav sladko zaspal.

5 Kader se po noć zbudiš, Karkoli se nje priporočiš,

Stori ta sveti križ, Za gvišno vse dobiš;

Moli sveti oćenaš, 15 Jezusa si pa za tovariša zberi, De ti bo en kratek čas. On ti bo pa žegen dal.


6554

(S Homca.)

Kadar se prebudiš, 5 Kadar se prebudiš,

Stori koj sveti križ, Stori koj sveti križ;

In spomni in spomni, Spomni na Jezusa,

Kak v večnost potujeva ! Na Marijo in svetega Jožefa !


Tice pojo o sv. Duhu, sv. Trojici in Bogu Očetu.

6555-

(Iz Selnika blizu Vinice.)

Višje, moje višje, Prva zapopčvle

Rano ste jodcvele! Jod svetoga Duha:

Svržice puščale, »Budi sam Duh z nami,

Po širokom svčtu ! 10 Marija med nami ! 5 Na je so sedale Budi Jezuš pri nas,

Tri tice nebeske. Da pe duša jod nas!« 

6552. Zapisa/ Anton Žlogar. — Iz njegove zbirke* ki jo hrani Matica.

6553. Zapisa/ G. Križnik. — Iz njegove zbirke.

6554. Zapisa/ M. Zarnik. — Iz NB. 35. »Tako uči mati na postelji zjutraj kćerko moliti.*

6555. Zapisa/ Rik. Ferd. Plohi. — Iz njegovih HNP. HL 43—44. Vsaki verz se v petju ponavlja.


IV. Pesmi pobožne. I. 6556, 6557, 6558, 6559. 729

Druga zapopčvle Trejta zapopevle

Jod svetoga Trojstva: 20 Jod samoga Boga: 15 »Budi Trojstvo z nami, »Budi sam Bog z nami,

Marija med nami, Marija med nami,

Budi Jezuš pri nas, Budi Jezuš pri nas,

Da pe duša jod nas!« Da pe duša jod nas!« 

Tice pojo o usmiljenem Jezusu.

6556.

(Zagorska.)

Tičice lepe spčvaju 5 Pelaj nam duše v svetli kraj, Od tega jugra božega, Ke se sve duše vesele —

Od smilenoga Ježuša: Svetlomu raju najbole!« 

»Smileni Ježuš, dojdi k nam,

Marija pomoćnica. I. 6557-

(Od Št. Jošta pri Vrhniki.)

Pojte, pojte, drobne tičce, Zdej jen na vsaki čas,

Razgrinjajte vse megličce, Kedar se duša loč vod nas.

De bo sjalo sončice Kedar duša gre s telesa>

Na moje drobno srčice! Mati spre j me gor v nebesa:

5 Drobne tičce že poj ej o, 15 Gor borno častil Boga Bogu hvalo, čast dajejo. Iz celiga svojga sred.

Za vse gnade jen dari, Grešnik, delaj zdaj pokura,

Ktere grešmkom đeh. Dokler je še čas in ura:

Marija, božja mati, Kedar pravo pokuro striš,

10 Ti nam hočeš pomagati 20 Potem pa gnado zadobiš.

6558.

(Iz Logatca.)

Pujte, pujte, drobne tičice, Tičce lepo pojejo,

. De bo sjalu sončice 5 Bugu čast, hvalo dajejo

Na moje drobno srčice. Za vse gnade in dari,

Ktere Jezus nam deli!

Marija pomoćnica. II. 6 559-

(Iz Gor. Vrtojbe.)

Danes je en sveti dan, Noter to — vizo (?) častitljevo

Od Marije k nam poslan, K ljubi devici Mariji.

6556. Zapisa/ I. Kukuljević. — Iz njegovih » Pesmi* 215.

6557. Zapisa/ JožefSamotorčan. — Iz njegove zbirke.

6558. Zapisa/ Andrej Prebil; povedal Al. Hočevar. — Iz prepisa v M. Rode/a zbirki IX. Št. 59.

6559. Zapisa/ Jožef Cejan; pravi/a Tina Šauerjeva. — Iz Cejanove zbirke II. Št. 5.


730 IV. Pesmi pobožne. I. 6560, 6561, 6562, 6563.

5 Marija vnebesih na troni stoji, Duše v vicah vpijejo, Usmiljenega Jezuša na ro- Marijo na pomoć kličejo,

čelji drži, Q na - bode poma g a l a>

Ona je lepa, obgvantana, Svet - a raztalala .

Svetim roženkrancem obcie- ig Kdor se Mariji prporoči> ^

r$na. Q na ^ a nj^^j. ne za p U sti.

Srećnaje sestra insrečen je brat, Prporočimo se tuđi mi, 10 Kateri k Mariji prteče rad. Da nas nikdar ne zapusti !


6560.

(Iz Renčan.)

Marija vnebesih na troni stoji, De bi jim ona pomagala, Usmiljenehajezušanaročljidrži. Svetega raja raztalala. Ona je lepo ohvantana Prporočimo se tuđi mi

Svetim roženkrancem obcie- I0 Ljubi Devici Mariji,

rana. ^ e ^ nam ona p 0ma g a i a>

5 Dušice v vicah vpijeju, De bi bli vsi z veličani,

Mariju na pomoč klićeju, De bi svet'ga raja vživali.


Marija pomoćnica. III. 6561.

(Iz Đlačan v ziljski dolini.)

Devica Marija, ti naša gospa, Boš Boga prosila za grešnike vse, Za grešnike vse ino tuđi za me.


Marija pomoćnica. IV. 6562.

(Iz Podgorja.) [Odlomek.]

Oh Marija, oh Marija, Pojdi z nami v kompanijo!


Marija pomoćnica. V. 6563-

(Od Sv. Andreja pod gorami.)

Marija devica Kadar borno morli vmreti In sveta Trojica, 5 In od sveta slovo vzeti ! Pomagala boš,

6560. Zapisat Jožef Cejan; peta neka beračka iz Renč. — Iz zbirke Cejanove lll št. 48.

6561. Zapisat Mat. Majar. — Iz CP. 128. (Napev 13.).

6562. Neznanega zapisovavca. — Iz Scheiniggovih NPKS. //. y$, kamor je ponatisnjena iz Hermanna I. 2^g.

6563. Neznanega zapisovavca* — Iz prepisa Fr. Praprotnika.


IV. Pesmi pobožne. I. 6564, 6565, 6566, 6567. 731


Priporočevanje Mariji. I.

6564.

(Iz Ihana.1

Marija, vahko noć! Le stun, svet* kriš,

Te prćs'mo za pomćć: 10 Hudič se vadpoveš, Marijo devico Marija devicB

Jo lub'mo cevo noć ! Se pd prpćroćiš !

5 Boš dol* lćgava, Marija, vahko noć!

Boš gorb vstdjava, Te prćs'mo za pomoć:

Se spomivb, se spomni*, 15 Nas vari, nas vari, K' boš v većnast rajžava. Marija, cevo noć!


Priporočevanje Mariji. II.

6565-

(Z Blok pri Cerknici.)

Marija, tjeb zroćimo se, In sriećnu gyor ne zvejzdice

De buoš nas ti varvala V nebjesa prpelala.


Priporočevanje Mariji. III.

6566.

(Iz gorjanske okolice pri Bledu.)

Kdr borno mogl.e umret.e, Kdr wura nam wodbije,

Dej nam ti pomoć prjet.e: Nas ta crne grof zakrije:

Marija, Marija, le ti pomagej Marija, Marija, le ti pomagej

nam ! nam f

Kdr duša gre 'z telesa, 10 Kdr woći wotemnijo,

5 JobritkostJTbn strah pretresa: Wusta na govarijo:

Marija, Marija, le ti pomagej Marija, Marija, le ti pomagej

nam ! nam !

»Jaz imam mater, ki prosi za me.« 

6567.

(Iz Selnice ob Dravi.)

Jaz mam pa no mater, Marijo devico,

Ki prosi za me, To sladko ime.

6564. Zapisal Anton Breznik; pela Štućkova Neža. — Iz Brcznikove zbirke HI št. 26.

6565. Zapisal Iz. Modic; pel T. Hiti. — Iz ModČeve zbirke št. 14.

6566. Zapisal Ivan Kunšič. — Iz njegoivga rokopisa, ki ga je hranil Vlad. Levec. Kdr je napačna pisava za Kidr ali Gdir; drugi zapis ima Kadar,

pisan je bol; v knjižni slovenščini, sicer se bistceno ne loči od zgoranjega natiska.

6567. Zapisal Fr. Praprotnik. — Iz njegone zbirke. — Kar = nikar. Prim. št. 6143, 6148.


732


IV. Pesmi pobožne. I. 6568.


5 Še kjer sem kol hodil, Še kjer sem kol bil, Na Marijo sem zmislil, Pri nj ej bi rad bil.


Marija devica, 10 Precartana stvar, Sam Jezus jo je ljubil, Zakaj b* jo jaz kar?


Marija svetega rožnega venca.

6568.

(Iz Biljane v Brdih.)

En zlatni cedelc je pisan, Noter v staro faro poslan, V staro faro bljensko Pred lubu devicu Mariju.


5 Srećna je le fara ta, Ki tako lepo andoht ma, Kakor v fari bljenskej Per lubi devici Mariji.

Luba devica v tronu sedi, 10 Vsmileneha Ježuša v roče

dčržf : Ona sej je ljepć ohvantana, Z svetam roženkrancam ocje-

rana.


Kdar sveti roženkranc mo- limo, Mariji krono spljetamo: 15 Oj z bjelemi, z rumenemi, z

rudečemi Oj ljepti ocjerana z r6žcami.


Naj bo sestra al pa brat, De le k Mariji perteče rad : Ona sej jim bo perpomahala, 20 Svetleha raja odpirala.

Dušice v vicah vpijejo, Marijo na pomfič kličejo: Ona saj jim bo perpomahala, Sveteha raja odpirala.


 • >#+


6568 Zapisa/ Mat i ja Majar. — Iz prepisa v VO. XIV 1 . 30. > Pišem tu pevaju pred onom, što se zove »12 urah aevice Marije,* (to je pred pesmijo naslova *Prva je ura te noči*, prim. št. 4869 — 4879). — Majar jo je na- tisni/ v CP. 134 — 135 s temi premembami: 2] V staro faro je p. — 4 ljubo devico Marijo — 5 SreČna — 6] Ki bratovština lepo 'ma — 7 ski — 8 lubi 9] Roža Marija v troni 8. — io] Vsmilenga Jezusa v roči d. — nj Ona saj je lepo oblečena — 12] S roženkrancam venčana — 13 Kadar . . mol'mo — 14 spletamo — 15] Oj s belimi, s rudečemi — 16] Oj lepo venčana s rožcami — 18 Da — 19] Saj mu bo pomagala — 20] Mu sveti raj odpisala — 22] V pomoč Marijo kličejo — 23] Saj jim bo pomagala — 24] Jim sveti raj odpirala.


 1. Nektere teh pesmi so tudi naravnost citirane pri proteslantih. Tako omenja Truber v Catehismu s dveima islagama 1575, str. 218 božično pesem Ta dan ie v∫'ga ve∫∫elia (iz nemške »Der Tag der ist so freudenreich« po lat. Dies est laetitiae in ortu regali): Inu de bi se tim preproftim, Ie ta Boshizhna peiffen, Ta dan je vfiga veffelia, v kateri povo Ta ftuar je fuiga Shtuarnika, rodila inu doyla, inu remen te ifte ta vera istoshila, koker fmo mi to i/to . . . islushili.* (Glej o tej pesmi opomnje Škrabčeve v Cvetju XXIV. 5). Ta m se^Truber tuđi bori zoper druge (očividno narodne) pesmi, katerih omenja nekaj, ki jih danes narod več ne pozna. Piše namreč na str. 21J: »Inu tv nih Fary, kadar shnimi Scryshi hodio, o/i v nih Ceroui, ne dopufte tih nashih (to je protestantovskih) peifen is Catehi/ma polohku inu saftopnu peiti temuzh lizhkake bajni, dopufte tim dezhlom naprei peiti, de vfelei vezh na diuizo Marvo inu na Suetnike klizheio, zheftee inu zhefzhe vmisli imaio, koker Boga ali nem Synu lefufa Cri/tufa, Sakai oni od J preda inu Ja Cryshi veden inu glofnu krizhe. Kir Maria Boga rody, Alleluia, O Maria v preproste pleine pouye, Alle luia, O Maria Pre- proste pleine makou zueit Alleluia O Marya. Inu kadar blifi te Cerque prido, taku te ene dezhle vpyo, OglaBife, OglaOife S. shent Peter. Le tim pag te druge dezhie odbovo, On se oglaBi, On se oglaBi, zhe Bug hozhe, Natu fazane Meshnar f goniti, rfa Veliki nozhni dan inu potle do Vinkufht poyo, Marya diuiza, bodi nasha pomozhniza, pruti tuimu Sinkuui. Inu koledniki ttd. (gl. zgoraj št. 4731)' Kakor so protestant/e zajempli iz slarejših katoliških virov, tako so po- zneje tuđi katoliški pisatelji sprejeli kaj od protestantov. Izmed pesmi morem na- vesti v Kastelčevih »Bukvicah S. Roshenkranza* na str. 390—400 natisnjeni »Paffion is uf eh fhtirih Evangeliflou* , ki je dobesedno prevzet iz znane pesmi Jurija Dalmatina, izdane v Ljubljani i. 1576.