Slovenske narodne pesmi (Štrekelj)/Razdelek IV. Pesmi pivske in v veseli družbi.

Slovenske narodne pesmi (Štrekelj)
Del III. Pesmi za posebne prilike.

Razdelek IV. Pesmi pivske in v veseli družbi.
Karel Štrekelj

Spisano: Postavila Ilona Jerič.
Izdano: Ljubljana: 1904-1907. Izdala in založila Slovenska matica.
Viri: http://www.archive.org/details/slovenskenarodn00matigoog
Dovoljenje: Dovoljenje, pod katerim je delo objavljeno, ni navedeno. Prosimo, da izmed obstoječih dovoljenj izberete ustrezno.
Stopnja obdelave: V tem besedilu je še veliko napak in ga je potrebno pregledati ali pa še ni v celoti prepisano.
Izvozi v formatu: epub       mobi       pdf       rtf       txtRazdelek IV.

Pesmi pivske in v veseli družbi.

(pripomjija..

Četrti razdelek HL dela obsega pesmi, ki se pojo v veseli družbi pri vinu in se nanašajo več ali menj na pilje, bodisi da jim je sploh glavna namera, spodbujali družbo k njemu, ali da je tak opomin le bolj pos Iransko zvezan z njih glavno vsebino, katera pak daje že po sebi priliko, da se ji pripoji tako spod- budilo.

Sem povzete pesmi so porazdeljene v šestero oddelkov. Prva dva obsegata pesmi v hvalo vinske trte in vina — piva ali žganja naša narodna pesem ne pozna — in pa pesmi o veseli družbi ali veselem sestanku, s katerimi se opozarjajo prijatelji ali vabijo nanj, ter se ž njimi taka družba povzdiguje in pa hvali tišti, ki ga boli s troski zanjo. Največ številek pak zavzemajo % zdravice ali napitnice, zvane tudi zdravljice , pozdravljice, zdravičke, napitki, kiše ž njimi vsa družba ali pa posa- meznik spodbuja in vabi k pitju, ali ki se pojo, kadar družabnik prazni čašo. Ker je mnogim podstava ali poče tek pobožna pesem, mnogim pak tudi vsebina več ali menj pobožna, se?n razdelil zdra- vice na posvetne in pobožne ter jih združil v tretjem in četrtem oddelku. V petem so spravljene pesmi, ki nam kažejo pivcev bahanje, veseljačenje in tega posledek, rcvščino. V zadnji oddelek sem naposled zbral tište pivske pesmi, ki se nišo dale zlepa uvrstiti v noben prejšnji oddelek, pa tudi nišo primer?te za kateri po- znejših razdelkov; zlasti sem sprejel sbm tudi pivske šale.

Dodatek, v katerem podajem začetne verze pivskih pesmi, ki se mi ne zdd narodne, nam kaže, da je prešlo v narod že toliko tujega blaga, da se to v obilju lehko meri z domačo robo. Pa tudi med to bo natančtujc učenje našlo še premnogo tujščine, prevzete zlasti od sosednjega nam »naroda pivcev*, kateretnu star ej ši italijanski pisat elj očita, da mu je vivere (živeti) in bi- bere (piti) isto. Zbirke nemških narodnih pesmi obsegajo prav malo sem spadaj oče ga blaga; ?iajboljŠi viri za njega poznavanje bodo pač starejše nemške pivske pes?narice (Komers- ali Com- mentbiicher), ki jih ža/ibog ni najti več v knjižnicah, kar pre- iskovavcu zeld ovira poznavanje tudi naših pesmi.


334


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. A. 5468.


Oddelek R.

Pesmi v hvalo vinske trte in vina.


»Nikaj na svetu lepšega ni.« 

5468.

(Kajkavska.)

Nikaj na svčtu lčpšega nij, Budem gakopal, trsilsebum,

Pak se napijem, dajakšibum.

Kosi po grmu fućkavaju, Kopači lozu okapavaju.

25 Bum ga prekopal još jedan

put,


Nego gorica, kada rodi. Kume moj dragi, daj se

napij, Dugo nas nebu, daj se

ga vžij !


5 MuŽek se trudi, ter se vrti, Da se mu dčlo ne zamudi.

Ognjec si loži, v klčti sedi, Kumu napija,. pak mu veli:

Moramo spravit posudu tu, 10 Vince i k lčtu rodilo bu!

To mi po glavi zmirom hodi, Da mi se dčlo dobro vgodi.

Kolja nasečem, bčlil ga bum, K trsju dopeljem, oštril ga

bum.

15 Zima prestane, rezal ga bum, Grebnice povalim, kopal ga

bum.

Žene dovedem, kopal ga bum, Dok ga uzkopam, imel ga

bum.

Vezal i snažil bum gaja sam,


Fako opravim velik ov trud.

Lagve bum strugal, kace

nabil, Da me krvavi pot bu probil.

Do toga dojde sveti Mihal, 30 Grozdje dozrie, budem ga

bral.

Kada pak sprešam svoje

grozdje, Onda pozabim na sve trude.

Mošta si točim, srce krčpim, Da se bar malo razveselim.

35 Martinje dojde, krstilgabum, Vince postane, točil ga bum.

Idem iz kleti čuturicom, Žena me čeka pogačicom.

Jedem i pijem z decom, že- nom,


20 Kajti ja posel taj dobro znam. 40 Koji se trude skupa z menom.

5468. Neznanega zapisovavca. — Iz Razlagove > Pesmarice* 43 — 44. Verz 3. in 4. se ponavljala za vsako stro/o. Razlag jo ima pač iz kttjige L. Ilica » Slavonske varoške pjesme*, katerih natisek se loči od Razlagovega (po na tisku v Kuhačevi zbirki iV. str. gg — 100 fšt. 1313J) v tem, ne glede na ie, je za č : 8 Kuma — 14 dopeljam — 16 Grebnic' — 20 Kaj ti — 24 okapaju — 25 jeden — 31 zprešam — 37 s čuturicom — 38 s pogačicom. — Da bi pak bila pesem slavonska, zoper to govori jezik (daj = zdaj!) in metrum. V v. 42. je skreće pač napak tiskano že pri Ilicu; verz se je glasil: Pipu okreče, ovak kriči.

Glede krščevanja mošta v vino na Martinje prim. opomnjo tej resno- šaljivi šegi pri Kuhaču IV. str. 154 v opazki

Zapis Iv. Mladica je narejen po natisku Razlagovem.


111. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. A. 5469. 335

Petar v pivnicu s kluči leti, Zakaj se trudim, negda pijem, Pipu skreće, ter ovak kriči: Zakaj se mučim, neg da živem!

45 Danas al sutra mrtav nam glas, Vince ostane, ne bude nas !


5469.

(Hrvaška.)

Nikaj na svetu lepšiga ni, 5 Mužek se trudi ter se verti,

Nego gorica, kada rodi. Da mu se delo ne zamudi.

Kumemoj dragi, sad senapij,

Još nas ne bude, sad se Ogniček zakuri, v kleti sedi,

ga vžij ! Vince pak pije, k tomu veli:

5469 Neznanega zapisovavca. — Iz prepisa Mateja Ravnikarja-Požen- Čana v njegovih »Povasnih p.* Št. 7, kjer je pisano: 14 Koj ti — 15 Lagne. Prepis v vP. V. št. 264 se toči v tem: 2] Kakor g., kadar r. — 3 zdaj — 4 bo

— 5 Muzek — 7, 8 manjka — 10 Doza — 11 bo — 12 vodom — 13 bodem 14 Koj ti — 15 Lokve! — 15 bom pral — 17 Zatim] kadar — 19 Kadar — mojć — 20 trudć — 22 se bum] se ga bom — 23 barilicam — 24 pogačicom

— 25 Jez . . . ženo — 26 Ki] kaj — 27, 28 manjka — 31 bom — 32 jez bom

— 33* 34 bo. Odkod ima Ravnikar svoja prepisa, nisem mogel dognati. Z drugim njegovim prepisom se čudno strinja tišti, ki je v VO. XVI. Cl 10 med vrhovskimi pesmimi, ker tudi v njem manjka verzov 7 — 8 in 27 — 28 in je pisan v hrv.-madjarskem pravopisu, katerega Ravnikar ni zna/ prav brati, piŠoč: 5 Muzek. Na isti vir kažejo tudi neki drugi pogreški obeh tek prepisov: 11 Dak — 14 Koj ti — 15 Lokve (oziroma Logve). Sicer se toči ta prepis VO. od našega natiska v tem: 2 Nego] kakor — 3 daj . . . napi — uži — 7 — 8 manjka — 9 ojstril . . . bum — 10 bum — 11 Dak — 15 Logve . , . bum bral — 16 preli val — 19 ure — 20 use — 21 bo] bum — 22 šega] se

— 23 kleta — 25 decam — 26 manom — 27 — 28 manjka — 29 ga pil] ga

— 30 bi ga vžil] bi — 31 Ure . . . ureme — 34 zelenom tratom. — Natisek v SPKN. V. 116—118 (»od hrovaške meje*) se loći od zgora njega natiska v tem: 1 Nika — 2 Kadur — 3 napi — 4 bodi . . . vži — 7 OgnjiČik — 8 pa — 9 6stril — 10 g6stil . . bum — 12 kopal z vodu — 15 Lagne . . . pral — 16] De mi kervavi put bode stal — 21 dojdi . . bom — 23 barilicam — 24 po- gačicam — 25 decem — 30 trudim] trupim — 31] Vreme vre dojde, pil ga ne bum — 32 Vince ost.] Vince — 33 bu] se bu — 34 zelenim traticom. — Opomnja je ista *Namest dveh zadnih komatov: ,Vre dojde vreme' ino ,Stezica do kleti 4 drugi za okončavanje samo tole pojo: Smertne ure dojde hoče (!) nam Časc itd.

Ta pesem se poje mnogo tero tudi po Štajerskem, toda razširila se je tam še le iz prenaredbe Ant. M Stomšeka, ki jo je v Drobtinicah I. str. 201—202 objavi/ z opomnjo »po hrvaški osnovana* tako-/e:

Nikdar na sveti boljšiga ni, Možek se trudim, tersje sa-

Kakor gorica, ki vince rodi: dim,

Kumej moj dragi, sdaj se Dela nobenga ne zamudim.

napij, Nekdaj naj nebo, sdaj si Možek donese banghco,

ga vžij ! I0 Ženka pa speče poganico.

5 Kole bom sekal, vozilgabom, Možek za mizoj v koti sedi, Služil kopače, skerbel za dom. Reže pečenko, berke masti.


336


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. A. 5469.


Kolje bom sekal, ostril ga

bum, 10 Deca obele, gostil se bom.

Dok ga nakolim, dosta ga bu, Ženu zatiram kopat z vodum.

Snažil i vezal budem ga sam, Kajti to delo najbolje znam.

15 Lagve bom strugal i bednje

opral, De me kervavi pot bo pre-

lijal.

Zatim mi dojde sveti Mihal, Grozdje dozori, budem ga

bral.

Kada vse sprešam grozdje

moje, 20 Onda pozabim na sve trude.


Martin mi dojde, kerstilgabo, Vince postane, napil se bum.

Idem od kleti z barilicum, Žena me caka s' pogačicum.

25 Ja jem i pijem z 1 ženum,

decom, I ki se trudi skupa z' menom.

Ivan v pivnicu s ključi driči, Ter pipu odpre, ure kriči.

Zakaj se mučim, ne bi ga pil ? 30 Zakaj se trudim, ne bi ga

vžil?

Vre dojde vreme, pil ga ne

bum, Vince ostane, umerl ja bum.

Stezica do kleti zarasla bu, Z zelenom tratom pokrita bu !


Na mest dveh zadnih komatov: Vre dojde vreme itd. drugi za okonča- vanje samo to pojo:

35 Vre mi dojde smertni čas, Vince ostane, ne bude nas.


Kedar nam dojde sveti Mihal, Grozdje dozori, jaz ga bom

bral.


Kedar smert dojde, vtihnil

bo glas, Vince ostane, ne bode nas.


15 Kedar pa dojde sveti Martin, V diki nebeski, Bože nam daj, On ga bo kerstil, de bode 20 Hvaliti tebe na vekomaj !

v i n \ Kumaj moj dragi, pij va tako ,

Da nama tamo hudo ne bo!

Po tem predelku se poje v Slatini (zapisat Zmagoslav TkaiecJ s temi poglavitnimi razlikami: 3 Kuma — 4 Nekdaj naj] JošČe ga — 5 Kola — 7, 81 trudi . . sadi . . zamudi — 10 gibanico — 12] Boza pečenko, si b. m. — 23 nam] mi — 16 bo] de — 21 — 22 = 3, 4. Zapis Tutekov v zbirki A.^KovaČiča je prepis iz »Drobtinic*. — Zapis Jož. Krajnca od Sv.Jurija na Sčavnici (na- rekoval Borko) se loči zlasti v tem: 1 Nikaj — 2 Kak je — 3 Kumek — 4 Negda ga ne boŠ itd. — 5 Kolje — 9 barilčico — 10 pogačico — 15 pak] nam — 16 ga bo] bo ga — 16 de] kaj — 19 Bog, Še nam daj — 21, 22 = 3, 4. — Zapis neznanega zapisovavca v prepisu Fr. Praprotnika (iz savinske doline) se loči v tem: 1 Nikdar] Nič — 4 N. n.] Nikdar ga — 5 Kolje — 10 pogačico. Od v. u. dalje manjka.


III.— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. A. 5470, 5471, 5472. 337


Kmet si namilo

V kleti sedi,

Ogenj si kuri,

Pečenko vrti. 5 Ljubi moj kumek, Zdaj se napi, Enkrat naj nede, Zdaj si ga vži.

Kolje si tere, 10 Kaj de ga žga,


5470.

(Od Cerovca.)

K trsji ga nema, Kaj bi ga dj&.

Skoro de prišd Sveti Mihdl, 15 Grozdje de zori&, Jaz pdm ga brL

Skora de prišd Sveti Martin, Vino de krstjd, 20 Jaz p&m ga pid.


5471.

(Od Bleda?)

Nikdar na svetu lepšega ni, Snažil in vezal bodem jih

Kakor gorica, ki vince rodi. sam,

Oj, kume moj dragi, zdaj 10 Kajti to delo dobro jaz znam.

Ko mi pa dojde sveti Mihal, Grozdje je zrelo, jaz ga bom

bral.


se napij, Nikjer na svetu boljšega

ni I


5 Možek se trudi, ter se vrti, Da se mu delo ne zamudi. Kadar pa dojde sveti Martin,

On ga bo krstil, jaz ga bom Kole bom sekal, ostril jih pil.

bom, _

Deca jih b'lila, gostil se bom. *5 £ čka donesejo čutanco,

Mamca pa spečejo gibanico.


5472-

(Iz Slamne vaši.)

Martin donese čćturicu, 5 Le ga pi, le ga pi, sveti

Kuma donese pćgačicu : Martin,

Kumič moj dragi, zdaj se Ti ga boš krstil, jaz ga bom

napij, pil!

Pole ga ne boš, zdaj se ga vžij !


5470- Zapisa/ Stanko Vr a z. — Iz VO. XIX. J. 12 (53), kjer je ta-le melodije nacrt:$


r^


£*r-
•Jtz
=*=Gf


^


te:


5471. Zapisa/ Janko Žirovnik. — Iz njegove zbirke TI.st.24, tf er J e tudi melodija.

547a. Zapisa! Janko Barlž. — Iz njegovega rokopisa.

2-2


338 III.— IV. Pesmf pivske in v veseli družbi. A. 5473, 5474, 5475-

5473-

(Iz Cvetlina v hrvaškem Zagorju.)

Gorice si rčžem, Gorice si skubam . .

Pot me topi : Gorice si berem . . .

Vince si pijem, Grozdiće nosim . . .

Serce hladim. I5 Grozdiče pre šam 5 Kume moj dragi, p ot me t ^

Zdaj se napi, yince si »

Doge nas ne bu, Srce hladim

Zdaj se ga vži ! Kume moj dragi>

Gorice si kopam . . » 20 Zdaj se napi,

10 Gorice si grobam . . . Doge nas ne bu,

Gorice si vežem . . . Zdaj se ga vži !

Vinograd bom obdeloval.

5474-

(Iz Žreč na Štajerskem.)

V slovenski gorici vinogarček 'mam, Z vinjekom zlatim obrezo ga bom. Z dobrim gnojam pognoju ga bom, Z motkoj jeklenoj okopo ga bom.

5 Z žlahtnim koljem obstaviv ga bom, Z židoj zelenoj obvezo ga bom, Z mojoj rokoj oplev ga bom. Grozdje dozori, obtrgo ga bom,

V klet ga znosim in prešo ga bom, 10 V sode natoču in piv ga tud* bom,

Parjatle povabu, tem piti bom dav. Zahvalmo Bogd, ki vince nam da, De bi le zmerno vživali ga, Z greham kar ražalili Boga!


5475-

(Od Sv. Andreja pod Oljsko goro.)

Tam gori za hramom vinograd imam, S srebernim vinjakom obrezal ga bom, S cinjastoj motkoj okopal ga bom.


5473. Zapisa/ Rik. Ferd. Plohi. — Iz njegovih IINP. III. 75—77. Pesem se poje tako, da se spreminja v vsaki strofi samo prvi verz, kakor je ozname* njeno gori.

5474. Zapisa! Iv. G. Naglič. — Iz Besednika VII (1875) 99. Poje se tako, da se ponovi (ražen predzadnjega) vsaki verz, zapoje potem oj a, oj a in vnovič ponovi druga polovica verza t. ;. od cezure dalje (u-^v-ullu-^^-) tako-Je: V slovenski gorici vinogarček 'mam, * V slovenski gorici vinogarček 'mam; * Oja, oja, vinogarček 'mam.

5475- Neznanega zapisovavca. — Iz prepisa Fr. Praprotnika.


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. A. 5476, 5477.


339


S srebrnim kolcem ogradil ga bom, 5 Z rudečoj židoj obvezal ga bom, V pondeljek in torek trgatev imam!


5476.

(Od Brasloveč.)

An hripček bom kupu, Iz zelenoj židoj

Bom terte sadiv. 10 Ovezav ga bom.


Iz srebernim vinčkam Obrežu ga bom, 5 Iz vinčskoj motkoj Okopal ga bom.

Z zlatim kolčam Ograjal ga bom,


V ppndelk nu pa vtork Pa tergatvo imam, Pa vse svoje perjatle Povabu juh bom.

15 Al tam ga bma pila En glažek al dva, En glažek al dva Ćasti Boga!


>En hribček bom kupil, bom trte sadil.« 

5477.

(Štajerska.)

En hribček bom kupil, Prijatle povabil,

Bom terte sadil, Še sam ga bom pil.

5476. Neznanega zapisovavca. — Iz pesmarice Jožefe Vodlak I. št. //. Za vsakim parom se poje: Ledraj, ledraj!

5477. Neznanega zapisovavca (najbrž Slomšeka). — Iz Ahacljevih *Ko- roških ino štaj. toesmi* 66 — 6y, kjer je pripomnjeno na koncu ^ Po stari pomno- žena*. Pri beseai čriček (v. 2') je opomnja: * Vengerl, ki začne pe'ti, kedar grozd/e medi (mehko postaja), ino nehd, ker grozdja već v' vinogradi »/.« V dodatku je ta-le melodija (št. 31):

Vivace.


J*fe&p^^^^


En hrib - Ček bom ku - pil, Bom ter - sje sa - dil, Pri« 
 • 3=|=fc=3


X


i


tle


bil. Š<


bom


ja • tle po - va - Dil. se sam ga Dom pil.

Pesem je z melodijo ponatisnil Kuhač v svoji zbirki (IV. Št. 1361). Drugo melodijo ima Kuhač v istem zvezku pod št. 1434, kjer je opomnjeno, da se za vsako strofo poje: Lora lora lora lola * Lora lora lola: Prijatle povabil, še sam ga bom pil.

Zapis Alojzije Šalamon od Makol (v njeni zbirki št. 8y) se loči ne glede' na apostrofe in naglasna znamenja od Ahaclja v tem : 2 trsek — 7 grojzdom

— 8 Da komaj — 12 pojdemu — 13 Škerblajo — 14 In] Ki — 15 Ker] Ki

— 16 K* je] Je — 17 — 20: Le pimo pošteno * To žlahtno blago * Je lepo rumeno * Ko čisto zlato. — Alojzija Salamon je pela pesem Juriju Lulku, kateri

je zapisat melodijo (prim. drugo Kuhačevo) tako:

22*


340


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. A. 5477.


5 Tam gori za hramam En tersek stoji, Je z* grozdjam obložen, De komej deržf.

Žć čriček prepeva 10 Ne more več spat', V tergatuv veleva, Spet pojdemo brat.


Konjički škreblajo In vozjo težkć, 15 Ker vince pelajo, K' je moćno sladkć!

Prelepo, rumeno, Kak čisto zlato ; Le pijmo pošteno 20 Prežlahtno blagć !En hrib-ček bom ku-pil. Bom tr - sek sa • dil,


i


I


t=t


?£l=3


■+ 1 — I 1


X


X
t


Pri-

— A-*
ja - tle po


va • bil, Še sam ga bom pil.


Tra - la-


^


— «—- 1 — -1-


isg


i


I


la - la - la - la - la - la - la • la Tra - la - la - la


"I '


la - la Pri-


3


H—H


l~*~ —• • <


X


mwm


ja - tle po - va - bil, Še sam ga bom pil.

Po Akaciju je natisnil pesem Razlag v *Pesmarici* str. 48 s temi raz- likami, ne glede na naglaske in e pred r-om: 5 hramom — 7 grozdjem — 8 Da komaj — 9 prepeva — 11] V trgatev velčva — 13 Škrebljajo — 15 peljajo — 17 Prelčpo — 18 Kot. Iz *Pesmarice* je zapis Ivana Mladica.

Zapis M. Ravnikarja-Poženčana v *Povasnih pesmih* št. 12 se loČi od Ahacljevega v tem: 8 komaj — 9 čričik — 13 Škerbljajo — 15 peljajo. Na- po s led stoji opomnja: Drugi pojo (namesto zadnjih dveh verzov):


Pa poglej, pa poglej, 20 Če je vince za kaj : Farbo jma lepo


Ko čisto zlato,

Pa še boljiga žmaha,

Ćast, hvala Bogu !


Dtugi prepis Ravnikarjev v VO. V. str. 238 Št. 38 se loČi od ravnokar omenjenega v tem: 10 murem — 11 tergatev veljeva — 13 škrabljajo — 16 K'je] Prav — 18 Kak] Ko — 23 boljšiga.

Zapis Jožefa Kranjca od Sv. Jurija ob Sčavnici (narekoval Fr. Mikl), se loči v tem od Ahacljevega teksta, ne glede' apostrof ov in naglaskov v tem : 5 hramom — 7 grozdjom — 8 Da komaj — 13 škrebljajo — 15 peljajo. Za vsako strofo se po je tam druga napitnica:

5 Če pa pride noć, Mo prižgali luč, Sladko vince pili


Sladko vince piti To me veseli, In Boga častiti,


Svoje žive dni.


Ćelo noč!


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. A. 5478, 5479, 5480. 341


Tam gor per kleti En tersek stoji, Tak jako je roden, Da komaj drži.

5 Pa tam bom ja kopa No tersje sadi&,


547 8 -

(Štajerska.)

Perjatle napajd,

No sam bom ga pi&.

Konjići cinglajo, 10 Ki vince pelajo: Lehko oni cinglajo, Da je vince sladkd!


5479-

(Iz savinske doline.)


En hribćek bom kupil, Bom trte sadil, Prijatle bom vabil, Še sam ga bom pil.

5 In gćri za hramom En trstek stoji, Je z grozdjem obložen, Da komej drži.

Crnina črnuje, 10 Belina r'meni, Črviček že poje, Ko grojzdje zori.

Konjički cingljajo, Ko voz'jo težkć,


15 Ko vince peljajo, K' je sladko moćnć.

Le pridi, prijatel, Na mojo gorć, Bom vinca natočil, 20 Boš pil ga z menć.

Ko pride tergatev, Pa greva obd, Po gorah hodila, Hvalila Boga,

25 Devico Marijo In svet'ga Duha, Da nam še tak dobro Kapljico d£.


En hriberč bom kupov, Bom trte sadiv, Bom prijatle povabov, Še sam ga bom piv,

5 Torej med kvoštram An vinograd stoji,


5480.

(Koroška.)


Je pa z grozdjam obvožan, Da komaj drži.

Konjci škrabljajo, 10 Ki vozijo težku. Ko vince peljajo. Te žlahtne blagu.


5478 Zapisa I St. Vraz; pela Barika. — Iz VO. XIX. t. 30/. Na koncu je pesmi pripisano itd., Česar ni v Vrazovem prepim v VO. IV. 16, ki se sicer popolnoma strinja z zgoranjim natiskom.

5479. Zapisat G. Križni k. — Iz njegovega rokopisa. Tiskana je v *Ko- roŠkih bukvicah* str. 459 — 460 s edino prememoo: 8 komaj.

5480. Neznanih zapisovavcev. — Iz Scheiniggovih NPKS. y kj'er je vsaka strofa tiskana kot posebna pesem, in to prva pod št. 100$ (*Povsodi*), druga poa št. 1007 (* Podjunsko*) , tretja pod št. 1006 (->Podjunsko«). Pito strofo je zapisat tuai M. Majar v Rožju (giej Kuhačevo zbirko III. Št. 1112, kjer je tudi melodija), s temi razločki: 1 hribeč . . kupil — 2 terse sadil — 3 povabit — 4 pil. — Torej med kvoštram = Tam gori nad kloštrom.


342 III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. A. 5481—5484.

5481-

(Torovo pri Vodicah.)

Tam zadaj za hramam 5 Ćvrliček prepeva, en trsek stoji, K' na more več spat,

e z grozdjam obložen, M' ga trgat veleva,

De komaj drži. Le pejma ga brat!


5482.

(Od Loškega potoka.)

Tam gori za hramom ena terta stoji, Res grozdja je polna, da komaj derži.

En nograd bom kupil, bom terte sadil, Bom znance povabil, še sam ga bom pil.

5 Konjički skerbljajo, ker vince peljajo, Moj bratec, poglej, če je vince za kaj !

Še lepši je barve, ko čisto zlatć, Boljši za piti ko samo srebrć.

Zdaj ga pimo en glažek al dva 10 V imenu Marije in svet'ga Duha!


5483-

(Iz Gorenjih Radovelj.)

Ana tićka parlitela, Tamkaj za hramčam,

Za bregam leti, 10 Ana tarta stoji, Je pošta parnesla, Je pohana grojizdje,

De grojzje zari. Ga komaj darži.

5 Prabogi je kmiteč, An hribček bom kupo,

Kaj vandar tarpi! Bom tarte sadiu,

Če Bog na požigna, 15 Bom brace napaju, Zastojn je nigou del. — In sam ga bom piu!


5484.

(Vrhovska v Belih Kranjcih.)

En lašček bom kupei, 5 Doli za hramam Bom terte sadil, Ena terta stoji,

Bom bratce napajal, De komaj, de komaj

In sam ga bom pil. Grozdiće derži.

5481. Zapisat France Francetov. — Iz njegove zbirke III. št. 12. Pevka ni znala konca,

5482. Zapisa l J. Ve se 1 -Vesni n. — Iz *Novic« XIX. 186 1. 120.

5483« Zapisa/ Jožef Androjna. — Iz njegove zbirke L št. 2$. Zadnja verza vsake strofe se v petju ponavtjata. Začetci spada k drugi pesmi. 5484- Neznanega zapisovavca. — Iz VO. XVI. Č. 6.


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. A. 5485—5488.


343


Moji konjči skrebljajo, 10 Ker vince peljajo. Pa poglej, pa poglej, Ce je vince za kaj!


Farbo ma lepo Kot čisto zlato, 15 Pa še boljšiga žmaha, Čast, hvala Bogti!


5485-

(Izpod Melec.)


En vrtec bam kupu, Bam trte sadiu, Prjatle pauabu, Tud sam ga bam piu.

5 Ta gare za grickam En hribček staji, Ku je z gruozdjem abdan, De ga kume drži.


Ti kunjki škripaj o, 10 Ki imajo težku, Tuo vince peljajo, K je mačna sladku.

Le pimo paštena Tuo vince rumena, 15 Tuo vince sladku, K je ku čistu zlatu!


En hribec bom kupil, Bom terte sadil, Prijatle povabil, Tud sam ga bom pil.

5 Ti kunjki škripljajo, Ker voz'jo težko, To vince peljajo, K 1 je močno sladko.


5486.

(Iz Hudojužne.)

Tam gori za hribcem 10 En tersek stoji,

Pa je z grozdjem obložen, Da ga komaj derži.

En tiček prepeva, K* ne more več spat, 15 Zjutraj zgodaj ustane, Sladko grozdje gre brat.


Moji konjčki škripaj o, Sladko vince peljajo. Pogledaj, brat moj, Je vince za kaj?


5487-

(Z Banjšic.)

5 Ko b' dobro ne bilo, B* ne strilo tako, B' ne človeka perpravlo Na petlerski stan!


Koničknb šk'Brbldjo, Kt> vozjo t'BŠkĆ,


5488.

(Iz Ihana.)


K'B vince peldjo, To močrn* bvagć.


5485. Zapisa/ Janez Murovec. — Iz njegovega rokopisa.

5486. Zapisat J an ez KokoŠar. — Iz njegove zbirke, V krajih, kjer ne poznajo ni vinogradov ni čirička ali črička (Weingrille, vengrlj), se je morala ta Žuželka premeniti v tička ali črvička.

5487. Zapisat Ivan Humar. — Iz njegove zbirke št. 72.

5488. Zapisat Anton Breznik; peta Smolajdrova Ana. — Iz Brezni- kove zbirke II. št. 100. Konec je posebna napitnica.


344 JH. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. A. 5489, 5490, 5491.


5 Hi, hi hi!Sej b' ga ne tokć,


Ta vince vtn popi!Kx b* t'ko dobri, na bo,


Presneti pijdm.c,Sej bi» ga še večkrat,


Pobćlši se zdej!Pa nimam d'narca vsaki»-


Pobćlšan'B p'jancBkdt!


10 Velajo še kej;

5489.
(Od Sv. Eme.)


'Na bab'ca je vmrla,Pa ima po dva.


V nebese je šla,Pa zakaj ? —


V nebesa je šla. Pa zakaj?Konjički škrbljajo, Ker vozjo težkć,


5,


e šolne pozabla,


If


Ker vozjo težkć.e prišla nazaj,Pa zakaj ?e prišla nazaj. Pa zakaj ?Konjički škrbljajo, Ker vince peljajo,


Na krofasta babcaKer vince peljajo.


10 Pa ima po dva,

m


2C


> Pa zakaj ?5490.
(Kranjska.


)


En hribic bom kupil.Deklćta napdjal,


I


Bom tčrte sadil,Pa sam ga bdm pil!


Če nas kop žalosti, nas vino veseli.

549i

(Štajerska.)


Mene zdaj močno veseli,


Oča nebeski tak vuči,


Da en glašek vina za me 10 Kaj on veli, se naj zgodi.

stoji.


Le pimo ga, le pimo ga, Saj vino nam je vajvoda.

5 Da sosed pride k sosedi, Le glažek vina mu nali:

Ne smeš mu oponašati, Ne tudi ogovarjati.


Le primi, Tonček, toti glas No se n&pi zdaj, da ga maš.

Človik popred dosti sterpi, Kak ters ti sladki sad rodi.

15 Či glih nas kop razžalosti, Drugoč nas vino razveseli.


5489. Zapisal Anton Kovači č. — Iz njegove pesmarice II str. 72. Začetek spada i Šaljivi.

5490. Neznanega zapisovavca. — Iz SPKN. 11. iog. Ista v zbirki Iv. Mladica z razločkom : 1 hribec. — Natisnil ;o je brez naglasnih znamenj tudi Kuhač II šl. 530 7' zvezi s pesmima » Ti misliš, ti rajtaš* (št. 4400 J in

 • Od lube 'mam i ti* (Št. 425$) (z melodijo).

5491« Zapisal Fr. Schweigl. — Iz njegove pesmarice, ki mi jo je v porabo izročil K. Ozvald.


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. A. 5492, 5493.


345


Zdoj deno, Tonček, zmisli se, Či nam vsako leto tak dobro Da tudi sosid žejen je! bo,

20 Mi gvišno pa sem pridemo.

»Na svetu lepše rožice ni.« 

5492.

(Kranjska.)


Na svetu lepši rošce ni, Kot je ta vinska terta. Po zimi spi, Po let' cveti, 5 Jesen nam vince daje.

Tud druge rožice cveto, Pa vender t'ga ne strijo, Lih kakor zna Edina ta, 10 Ki nas je napojila.

Lć pijmo ga vsak en glaž V jmen Jezusa, Marije In svetiga Tud Jožefa 15 Na zdravje tovaršije!


Zdaj pa ga pijmo še naprej Na zdravje gospodarja, Ker je per nas Za kratek čas, 20 Nam sladko vince daje!

Zdaj pa ga pijmo še naprej Na zdravje gospodinje, Ker zdaj postav* Pred nas bokal 25 Na mizo te sladćice.

De b' mi še dolgo vince pil\ Boga častili uselej, To vošimo In prosimo, 30 Dodeli Bog nam sveti raj !


5493-

(Iz Krasinca.)


Na svetu take rože ni, Kakor je vinska trta: Po zimi spi, spomlad cvete, V jesen nam vince daje.

5 Saj druge rožce tud cveto, Pa tega ne storijo, Kaj je storila sama ta, Ki nas je napojila.

Pšeničen klas, vinska trta, 10 To je hrana naša:

Ko mašnik začne maso brat, Pšenica zraven stoji :


Ko mašnik začne maso brat> Tud vince zraven stoji.

15 Zdaj ga izpijmo vsak jen glaž Na zdravlje gospodaru, Ki je pri nas za kratek čas, Nam sladko vince daje.

Zdaj ga izpijmo vsak jen glaž 20 Na zdravlje gospodinji. Ki je. pri nas za kratek čas, Nas prav lepo trahtiri.


5492. Zapisat Matej Ravnikar-Poženčan. — Iz PP. str. jg — 40. V v. VP. II. št. 110, ki se toči ne glede' na naglasna znamenja in apostrofe sicer v tem: 27 vselej — 29 In] To — 30] Dodel' nam Bog ti svet raj. Natisnjena je v SPKN. III. 102 — 104 s temi premembami, ne glede na naglaske in apo- strofe: 1 rožice — 2] Kakor je v. t. — 7 vunder tega ne storijo — 11 pimo — 11 glaž] kozar'c — 12 imćnu — 16 pijmo Še] pimo — 18 pri — 21 pimo — 22 Ker] Ki — 22 vselaj.

5493. Zapisat Peter Črnič,„^i/a mu mati Ana Crnič. — Iz njegovega rokopisa, ki mi ga je poslat Ivan Sašelj. Trelja strofa je $ krčena iz dven; za- Čete* druge se je paČ glasil enako vet zorna 9—10.


346


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. A. 5494 — 5497« 


Zdaj ga izpijmo vsak jen glaž Na zdravlje vsi družini, 25 Ki je pri nas za kratek čas Zavoljo kumpanije.


Zdaj ga pijmo še naprej V imen' Jezus' Marije, Da b* bli pri nas za večni čas 30 Zavoljo kumpanije!


5494-

(Iz Ihana.)


Na svet' jo levše roš'ce ni, Kokir ja vinska tarta. Po zim'L spi, spomvad' ćudi, Na jćs'Ln vince daj a.

5 Sej tud' druge roš'ce cudć, Pa tega na sturćjo,


Kokir ta vinska tarteca, Ptr ni smo vst vesćli.

'Dej ga pa spimo 'n gvaš

al' dva, 10 V imćn' svet' ga Š'Lntjanža, In tud' d'ga berta hišinga, K' nam svahk'L vince daj a.


5495

(Iz Cerkna.)


Na sveti lepše rožce ni, Kot je ta vinska trta: Po zimi spi, spomlad cveti, V jesen nam vince daje.

5 Te druge rožce tud cvetć, Pa tega ne storijo, Kot je storila rožca ta, Ki nas je napojila.

Le pimo ga en glažk al dva 10 Na zdravje gospodarje,


Sedi pri nas za en kratki Čas, Nam sladko vince daje.

Le pimo ga en glažk al dva Na zdravje gospodine, 15 Ona nas traktera prav lepć, Prnese firkel vina.

Le pimo ga en glažek al dva V imenu svetga Šentjanža: Šentjanž j6n pomočnik, 20 Vseh pijancev ozdravlenik.


5496.

(Iz Motnika.)

Na svetu lepše rožce ni, 5 So tudi druge rožice,

Kakor je vinska terta:

Po zimi spi, spomlad cveti,

V jesen pa glaške naliva.


Pa tega ne storijo, Kakor ta storila je, Ki je nas napojila!


5497.

(Štajerska.)

Na svetu lepše rožce ni, Po zimi spf, po let cveti,

Kakor je vinska terta: V jesćn sode nataka.


5494. Zapisa/ Anton Breznik; povedala Korezova Jera. — Iz Brez- nikove zbirke IV. št. 4.

5495. Zapisa! Franč. Sedej. — Iz njegove zbirke.

5496. Zapisai Fr. Sajevec. — Iz njegove zbirke, ki jo hrani Matica,

5497. Zapisai pač A. M. Slomšek. — Prijavil jo je kot »iz stare prede- lano* v Ahacljevih »Koroških in štaj. pesmih* str. 64—66 s to melodijo (št. 30):


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. A. 5498.


347


5 Te druge rožce tud' cvet6, Nobena ni tok žlahtna; En čas cvet6, se posuš6, In minejo brez sadja.

Po hribcih je nasajena, 10 Od sončica obsjana, Od kmetiča obrćzana, Od Jezusa darvana.

Nobene svete maše ni, De bi ne b'la darvana, 15 Nobene dobre volje ni, De bi ne bla spoštvana.


Našo serce razveself, Povzdigne nam veselje, Tud' slabim svojo moč deli. 20 Tolaži naše želje.

Otrokom sladko grozdje da, Možam pa dobro vino, Za vsakiga veselje 'ma, Zato jo vsi čestimo.

25 Kok sladko je, pokusmo zdej Od vinske terte piti, Bog ji še tudi zanaprej Obilno daj roditi!
5498.

(Iz Frama.)

Preljuba vinska trtica, Po zimi spiš, k' zmladlčt cvčtiš,

Ko si ti vesela: V jesen sode nali vaš!

Andante.


mi


H—
%


pzt


t=Z


-#■ — ► ^ ■#• -^- • Na 8ve - ti lep - Ši rož - ce ni, Ka - kor je vin • ska ter - ta, Po


w


$ — j-S-p -


V=l


1


Hl


t


&=$


zi - mi spi Po let' cve - ti, V'je - sen' so - de na - ta - ka.

Predelek SlomŠekov se je razširil po Štajerskem in Koroškem, Zapis N, Srienc s Suhe (Št. 38 v prepisu Jurija Lulka) se /oči v tem: 6 tak — 11 ob- vezana — 25 Kak. Zapis Alojzije Salamon od Makol (št. 37) se loČi v tem: 1 sveti] zerali — 5] Tud d. rožice cv. — 6 tak — 7 cveti . . posuši — 10 Osolnč- nica (1) — 11 obrez.] nasajana — 12 požegnana — 13 — 16 prihaja za 24. verzom — 14, 16 Da — 17 Naše — 21 Otrokom — 22 Možem — 23 Vsakega — 25 Kak . . . zdaj. Zapis Urše Košak (od Sv. Martina na Paki v prepisu Fr. Pra- protnika) se /oči v tem : 4 natoči — 6 tak — 7 posušć — 9 hribih — u obr.] obdelana — 12 obdarvana — 13 Nobena sveta masa ni — 14, 16 Da — 16 spo- štovana — 17 Naše . . . razveseliš — 18 Povzdigni — 19] Tud' slabi svojo moč dobi — 21 Otrokom — 22 Možem — 23] In vsakemu veselje da — 25 Kak . . . pokusno je, — 27 še tudi] daj še — 28 daj] tud. — Natisni/ jo je Kuhač v svoji zbirki IV, št, i^jg (z Ahac/jevim napevom) s temi prearugačbami, ne g/ede' na nag/asna znamenja in apostrofe: 4 Jesen — 6 tak — 12 Jezuša — 14, 16 Da — 17 Naše srdce — 23 vsakega — 25 Kak . . . zdaj. Natisek Schei- niggov v NPKS, Št, 1000 se ne /oči od Kuhačevega, izvzemši e pred v-om in: 16 spoštovana — 17 srce.

V VO, XVI, D. št. 21 se nahaja ista pesem in se /oči bistveno samo v drugi strofi od prede/ka S/omŠekovega ; ta stro/a slove namreČ tam: Te druge rož'ce tud' cveto, * Pa tega ne storijo, * Kakor je storila tertica, * Ker nas je napojila. (Primerjaj Št. 5492— gj, $495—96.) Drugi raz/očki ražen apostrofov so ti'/e: 1 sveti — 14 b' — 22 Možem — 23 ima.

5498. Zapisa/ Oroslav Caf; pe/a Mar. Krajne. — Iz CO. I 70 — 7/. Strofa tretja spada k pesmim nastopnega nas/ova.


348


HI. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. A. 5499, 5500.


5 Vse druge rožce tudč cvčto, Pak nčso tako žlahtne, En cajt cvčti, s$ posuši, Pa mineJQ brez sada.

Prek morjica prinesena, 10 V gorico je vsajena, Od kmetiča obrčzana, Od Jezusa žegnana.

Nijedna sv^ta mesa ni, Da bi ne bla obdarovana; 15 Tud' niedne dobre volje ni, Da bi ne bla spoštovana.


Moje serce razveseli, Pozdigne mi veselje, Tudč nam svojo moč dčli, 20 Tolaži naše želje.

Otrokom sladko grozdje da, Možom pak dobro vino, Vsaki ga v' veselji 'ma, Zato JQ vsi čestimo.

25 Pokusmo ga, ko sladko je, Od vinske terte piti, Bog nam ga daj zanaprej Po obilnem ga roditi!


5499

(Iz okolice Št. Ruperta na Dolenjskem.)


Na svetu lepši rožce ni, Kakor je vinska terta: Po zimi spi, po let cveti, V jeseni nam sode nataka.

5 Te druge rož'ce tud cveto, Nobena ni tak žlahna, En čas cvedi, se posoši, In mnijo brez sadja.

Po hribcah je nasajena, 10 Od solnćica obsajana, Od kmetića obrezana, Od Jezusa darvana.


Nobene svete maše ni, De b' ne bla darvana, 15 Nobene dobre volje ni, De b' ne bla spoštvana.

Zdej ga pa pimo vsak en

glaž Na zdravje gospodar) e, Ker je pri nas za en kratek

čas, 20 Nam sladko vince daje!


5500.

(I2 Hudojužne.)


Nobene lepše rož'ce nij, Kot je vinska terta: Po zimi spi, spomlad cveti, V jeseni sode nalije.

5 Po hribih je nasajena, Od solnca je obs'jana,


Od kmeta jo obrezana, Od Jezusa dar'vana.

Otrokom sladko vince da, 10 Možem pa dobro vino, Vsacega veselja je, Zato ga mi častimo.


5499. Zapisat J. Bercer. — Iz njegove zbirke, ki jo hrani Matica str, 41. Ta zapis se naslanja deloma na predelek Siomšekov (gi. št, 5497), kar spfičuje zlasti verz 8.

5500. Zapisat J an ez KokoŠar. — Iz njegovega rokopisa, O tem zapisu velja isto, kar prejšnjem.


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. A. 5501, 5502, 5503. 349


Vinska trta — veselje mojega srca.

(Iz Sv. Roperta v Slov. gor.)

O preluba vinska razga, Ti veselje srca mojega!


Prek morja si prepelana, Na goro si posajena.

5 V spomladi si obrezana, Od Jezusa požegnana.

Od moža si pogrobana, Od Jezusa požegnana.

Od fantov si skopana, 10 Od Jezusa požegnana.


Od deklice opleta si, Od Jezusa požegnana.

Ti s slamcoj si zvezana, Od Jezusa požegnana.

15 Po zimi spiš, pot let cvetiš, V jesen pa sode nam polniš.

Pri meši si gor ofrana, Od Jezusa požegnana.

Pri meši si povzdignjena, 20 Od Jezusa požegnana.


Zahvalimo mi Jezusa, Kater nam sladko vince da.


5502.

(Od Sv. Jurija ob Ščavnici.)

Oh preljuba vinska rozga, Od divojčice opleta si, Si veselje srca mojega ! 10 Od Jezusa požegnana.


Prek morja si priplavala, Na gori si posajena.

5 Od moža si obrezana, Od Jezusa požegnana.

Od fanta si okopana, Od Jezusa požegnana.


Slamicoj si zvezana, Od Jezusa požegnana.

Po zimi spiš, po let cvetiš, V jesen nam lagvi napolniš.

15 Vinčice prav sladko je, Jezusi zahvalmo se!


5503.

(Štajerska.)

O preljuba vinska trtica, Od fantov si okopana,


Ti veselje srca mojega! Po Dravi si priplavala, Na hribček si posajena.

5 Od možov si obrezana, Od Jezusa požegnana.


Od Jezusa požegnana.

Od deklic si ovezana, 10 Od Jezusa požegnana.

Od žene si oplejena, Od Jezusa požegnana.


Po zimi spiš, po let cvetiš, V jesen nam sodeke natakaš.


5501. Zapisal JankoSlebinger. — Iz njegove zbirke L str. 22 — 24, Verza 1. in 2, se pojeta pred vsakim parom.

5502. .Zapisal Jožef Krajne. — Iz njegove zbirke. Prva dva verza se pojeta pred vsako kitico,

5503. Neznanega zapisovavca. — Iz zbirke Jurija Tutka; poslal A. Ko- vačič. Prva dva verza se pojeta pred vsakim naslednjim parom.


350 HI« — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. A. 5504, 5505, 5506.


5504-

(Od Sv. Trojice v Halozah.)

Oj preluba vinska trta, Od fantov si okopana,

Ti si veselje mojga srca! Od Jezusa požegnana.


Po Dravi si priplavala, Na hribih si nasajena.

5 Od kmeta si pogrobana, Od Jezusa požegnana.


Od dekličev si okoljena, 10 Od Jezusa požegnana.

Po zimi spiš, po let cvetiš, Jesen nam dober sad rodiš.


Će vinska trta sad rodi, To moje srce veseli.


5505-

(Od Sv. Andreja pod Oljsko goro.)


Ti ljuba vinska trta, Ti si veselje mojga srca! Po zimi spiš, po let' cvetiš, V jesen* nam sode natočiš.

5 Od moža si obrezana, Od Jezusa požegnana: Ti ljuba vinska trta, Ti si veselje mojga srca!

Od. fantov si okopana, 10 Od Jezusa požegnana: Ti ljuba vinska trta, Ti si veselje mojga srca!

Od deklet si ovezana, Od Jezusa požegnana: 15 Ti ljuba vinska trta, Ti si veselje mojga srca!


Od žen si otrgana, Od Jezusa požegnana: Ti ljuba vinska trta, 20 Ti si veselje mojga srca!

Od možev si oprešana, Od Jezusa požegnana: Ti ljuba vinska trta, Ti si veselje mojga srca!

25 Od konjičkov si odpeljana, Od Jezusa požegnana: Ti ljuba vinska trta, Ti si veselje mojga srca!

Od Slovencev si popita, 30 Od Jezusa požegnana : Ti ljuba vinska trta, Ti si veselje mojga srca!


5506.

(Od Sv. Antona v Slov. gor.)

O preluba vinska rozga, Si veselje srca moj'ga: Prek morja si priplavala, Od Jezusa požegnana! 5 Na gori si posajena,


Od pajbov si vkopana; Od deklet si obrezana, Slamicoj si povezana; Z grozdjem si obložena, 10 Pri sveti meši ofrana.


5504. Zapisa/ Andrej Hren. — Iz njegove zbirke. Prva dva verza se pojeta pred vsakim nas led njim parom,

5505. Neznanega zapisovavca. — Iz prepisa Fr. Praprotnika, ZaČetek je iz pesmi ptejbijega naslova,

5506. Zapisal Jožef TuŠak. — Iz njegove zbirke III


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. A. 5507 — 5510.


351


5507.

(Iz Jarenine.)


Preluba vinska trta, Ti si veselje moj ga srčeka : Prek morja je priplavala, Na hribček je zasajcna: 5 Halilileja, halilileja, Halilileja, halilileja!


Skoz Skoz Skoz 10 Skoz Skoz Skoz


paura je okopana, Jezusa požegnana; dekline je povezana, Jezusa požegnana; žene je opleta, Jezusa požegnana!


5508.

(Od Sv. Jurija na južni železnici.)


prežlahtna vinska terta, Si veselje mojga serca: Od možov si bla obrezana, Od Jezusa požegnana!

5 Od fantov si okopana, Od Jezusa požegnana!


Od žen si bla oštrejfana, Od Jezusa požegnana!

Od deklet si bla ovezana, 10 Od Jezusa požegnana !

Od perjatlov si pokoštana, Od Jezusa požegnana!


5509 :

(Ziljska.)

Le pijmo ga en glaž bol dva, Saj nam ga le sam Jezus da: 10 Oj prežlahtna vinska trta, Ki je veselje moj'ga srca!

5 Dar se trta zeleni, Se sam Jezus veseli: Oj prežlahtna vinska trta, Ki je veselje moj'ga srca! 15


Črez morje je pripeljana, Na hribre je zasajena: Oj prežlahtna vinska trta, Ki je veselje moj'ga srca!

Še mešnik ne more meso brat, Mora sladko vince zraven

stat: Oj prežlahtna vinska trta, Ki je veselje moj'ga srca!


55IO.

(Ziljska.) [Odlomek.}

Oj le pimo ga en gwaš bel Oj ta liepa vinska terta,

dwa, Ki je veselje našega serca! Saj nan ga san Jezoš da: 5 — —


5507. Zapisal Svitoslav Hauptmann. — Iz njegove zbirke II 57.

5508. Neznanega zapisovavca. — Pisana z drugimi vred na posamnem listu, ki mi ga je poslat Valentin Jare. Prva dva verza se pojeta pred vsakim naslednjim parom. *

5509. Zapisal U. Jarnik. — Iz njegove zapidčine priobčil J. Scheinigg v NPKS. št. 999.

5510. Zapisal St. Vraz. — Iz VO. XVI C. 3.


352 III.— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. A. 55 11, 5512, 5513.


551

(Z Vrhpolj nad

spreluba vinska trta, Ti si mladika mojega srca: Po zimi spiš, spomlad cvetiš, Jesen pa sodke napolniš.

5 O spreluba vinska trta, Ti si vesele mojega srca: Od fantov, deklet si okopana, Od Jezusa požegnana!


I.

Kamnikom.)

O spreluba vinska trta, 10 Ti si vesele mojega srca: Od mož, žena si obrezana, Od Jezusa požegnana !

spreluba vinska trta, Ti si vesele mojega srca : 15 Čez morje si priplavala, Na hribićku si usajena,


5512.

(Iz Višnje gore.)


Preljuba vinska trtica, Veselje mojga srčeca.

Čez morje prepeljana je, Na Kranjskem zasajena je.

5 Od fantov je obkolena, Od Jezusa požegnana,

Od dekletov je okopana, Od Jezusa poživljena.

Od moških je obgrobljena, 10 Od Jezusa ustvarjena.


Od ženskih je utrgana, Od Jezusa povzdignjena.

Zdaj ga pa pijmo vsak en

glaž, Da bo tud Jezus prijatelj naš!

15 Zdaj ga pa pijmo vsak po

dva, Da bi tud' Marija med nami

bla!

Zdaj ga pa spijmo vsak po

tri, Da bi tud' angeljci b'li !


5513

(Iz Suhorja,

Preljuba vinska trtica, Veselje moj'ga srčica:

Od kmetičv obrezana,

Od Jezusa požegnana!


5 Od kmetiča nastavljena, Od Jezusa požegnana!

Od kmetiča prirezana, Od Jezusa požegnana!

Od kmetiča okopana, 10 Od Jezusa požegnana!


15


20


)

Od kmetiča oprašena,

Od Jezusa požegnana!

Od kmetiča potrgana, Od Jezusa požegnana!

Od kmetiča izprešana, Od Jezusa požegnana!

Od kmetiča pospravljena, Od Jezusa požegnana!

Nobena masa brana ni, Da zraven vince ne stoji!


551 1. Zapisa l Leop. Trotoevšek. — Iz prepisa v zbirki M. Rodeta VI. št. 56. Začetek spada k pesmim prejšnjega naslova.

5512. Zapisat Alojzij Kralj. — Iz njegove zbirke II št. 10. Konec spada k drugi napitnici, priobčeni spodaj.

55*3. Zaptsal Anton Zloga r. — Iz njegovega rokopisa, ki ga hrani Matica. Prva dva verza se pojeta pred vsakim naslednjim parom.


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. A. 5514— 5518. 353

5514-

(Iz Dobravu.)

Preljuba vinska trtica, Čez morje prepeljana,

Ti si veselje mojga srca! V hribcih zasajena!

Prav lepo si cvetela, 0d kmetiča obdelan

Nam vmce dozorela : I0 0d Jezusa pože?nana .

5 Od Noeta iznajdena, O Jezus in Marija,

Od Jezusa požegnana, Bodi naša tovaršija!

55^5-

(Iz Primo8tka.)

Preljuba vinska trtica, Od Jezusa požegnana! —

Veselje naš'ga srčica: Kralj kraljca praša:

Čez morje prepelana, »Kje bo jutri maša?c

V hripci zasajena; >>Tam na planini

5 Od kmetiča obrezana, 10 Pri sveti Katarini Uc

5516.

(Belokranjska.)

Preljuba vinska trtica, 5 Od kmetiča obdelana,

Veselje našga srčica: Od Jezusa požegnana:

Ćez morje prepelana, Bodi, Jezus in Marija,

V hripček zasajena! Bodi naša kompanija!

5517.

(Iz Št. Lovrenca ob Timenici na Dol.)

O ti preljuba vinska trta, Si okopana, obrezana,

Ti si veselje moj'ga srca ! Od Jezusa požegnana.

Po zimi spiš, po let' cvetiš, ti pre lj u ba vinska trta,

V jesen' nam sad rodiš. I0 Ti si vesel j e mo j' ga srca !

5 O ti preljuba vinska trta, Zdaj gapapijmo vsakenglaž,

Ti si veselje moj'ga srca! Da bo vselej Jezus pri nas!


5518.

(Iz Gor. Vrtojbe.)

Preljuba vinska trtica, Pej tega ne strijo,

Le ti si trošt moj'ga srčica: 5 Kar le ti, vinska trtica!

Sej tudi druge rožce cvedejo,

5514. Zapisa/ J a n k o Barle; pela Kata Judnič. — Iz Barletove zbirke,

5515. Zapisa/ Tanko Barle; pela Tome Katarina — Iz Barletove zbirke. Konec spada drugam.

5516. Neznanega zapisovavca. — Iz okorno pisane knjižice v Barle~ tovi zbirki.

5517. Zapisal Ivan Šašelj; povedala Franč. Lavrič. — Iz Šašljevega rokopisa. Začetek spada k pesmitn prejšnjega naslova.

5518. Zapisal Jožef Cejan; pravila M. Nemec-Lutman. — Iz Cejanove zbirke II. št. 45. Začetek je iz pesmi prejšnjega naslova.

23


554 HI- — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. A. 5519 — 5522.

Ćrez morje si prepeljana, Od Jezusa požegnana.

Na hribcu zasajena, 10 Šemašnikne more maše brat,

Od kmeta obdelana, Ku vince more zraven stat'!


Vinska trta daje človeku moč.

5519-

(Kranjska.)

Vse drevćsa so preslabe Pod podćbo kruha in vina

Za roditi to sladkćst, Pride Jezus na olt&r.

Kakor sama vinska terta, _> A . ... *, ,

K' da človćku mćč. Bratec, če S1 hh v teždvah,

10 Hočem te razveselit ,

5 Žihro so ljudjć vesćli Polno kup'co čem t* nalit',

Za leta prejćti ddr: Ti ga moraš čisto spit\

Moj pajdaš, Dobro ga znaš!


5520.

(Iz Belih Kranjcev.)

Vsa drevesa so preslaba, 5 Žiher smo ljudje veseli Da b' rodila to sladkost: Za leta prečisti dar,

Samo ena vinska trta, Pod podobo kruha, vina

Ki nam daje kraft no moč. Pride Jezus na oltar!

5521.

(Iz Krasinca.)

Na svetu lepšega ni drevesa, 5 Saj ti hočem pomagati: Kakor je ta vinska trta, Eden glažek zrelga vinca

Ki nam daje kraht in moč. Spij ga van, kaj Jezus tukaj, Ak si, bratec, na teža vi, Da z Marijo v nebesa greš !


5522.

(Iz krške okolice.)

Vsa drevesa so preslaba, 5 Če s' pa ti, France, v kak-

Da rodile bi sladkost, šnih težavah,

Kakeršne je vinska trta, Zdaj se lćhko veseliš:

Ona nam daje kraft in moč. En glažek vinca je natočen,

Čisto ga moraš venkaj popiti !

5519. Neznanega zatisovavca. — Iz SPKN. III $9 — 100. V verzu 4, je vrednik pred moč izpustil besedi kraft in, ker se je hotel izogniii tujki, g/e/ na- stopne Številke. V v. 12. je za Ti ga moraš tiskano napak Figo maraŠ.

5520. Zapisa/ Janko Barle. — Iz njegove zbirke.

5521. Zapisal Peter Črnič; v pela mu mati Ana Črnič. — Iz njegovega rokopisa, ki mi ga je poslat Ivan SaŠelj.

5522. Zapisal Vinko Kapler. — Iz njegove zbirke.


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. A. 5523 — 5526. 355

Vsi pravijo, da se z vinom zdravije

5523.

(Iz Slov. goric.)

Stari moži pravijo, Fanti znajo glih tako,

Da se z vinom zdravijo ; Radi vino pijejo.

Ženske znajo glih tako, Kaj črez teden zaslužijo

Rade vino pijejo. I0 v neddjo vse 2 ap rav ijo.

5 Možem pšenico kradejo, Dekline znajo glih tako,

Da za vince dajajo. S fanti vino pijejo.

5524-

(Od Sv. Andreja pod Oljsko goro.)

Fantiči Čez teden služijo, 5 Dfekleta so pa glih takć, V nedeljo vse zapijejo. Da rada vince pijejo.

Naj bo, naj bo, naj bo tako žene SQ Hh tak

Naj bo, naj bo, naj botako ! Da rade ^ pijejo

Možje so pa glih tako, 10 Da radi vince pijejo.


5525-

(Iz Ihana.)

Slišu sim u gojzd* kukuco Možćm všinico kradite,

pet', De za svahki vince dajite.

Vs^m tičkam cajt ja prletet' Ty . . .

Iz te diževe štdjarske X 1 l ]t *-* T toko '

Na tć pvanin'ce zćlene. g e rad * ™ ce P^J :

r 15 Kar cev ted^n zašužite,

5 N'dva sva pa že bratca dva, y m,dćlo pa zapij^te. De rada vince pijeva.

Si star* možg pr&vijo, Ve di»kleta ste ravLn toko,

De se z vincam pozr&vT»jo. De rad e vince pfj-Lte:

, r x , A A , , Se z lćp'Lm gvantam gvdntate,

Ve ž*rje ste ravro tokć, 20 De fa ^ tam s b ^ dop S adl>t e.

10 De rade vince pijete : r


5526.

(Iz Žej pri Komendi.)

Možje pa glih tokć, Ki po oštarijah hodijo

De radi vince pijejo, Soje žene opravljajo:

5 Oja, oja, oja!

5523. Zapisat Janko Šlebinger. — Iz njegove zbirke II. str. 33—34.

5524. Neznanega zapisovavca. — Iz prepisa Fr. Praprotnika. Verza 3. in 4. se ponavljata za vsakim parom.

5525. Zapisat Anton Breznik; peta Lovrenčevka. — Iz Breznikove zbirke II št. iog. Za vsakim verzom se poje: Oja!

5526. Zapisat Fr anc e Francetov. — Iz zbirke Fr. Stele'ta VI. št. $0.

23*


356 IH« — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. A. 5527, 5528, 5529.


Žene pa glih tokć, De rade vince pijejo, Možem pšenico kradejo, Za sladko vince daj ej o: 10 Oja, oja, oja!

Fantin pa glih toko, De radi vince pijejo, Čes teden kar zaslužijo, V nedelo vse zalumpajo : 15 Oja, oja, oja!


Dekleta glih tako, De rade vince pijejo, Se z lep'm gvantam gvantajo, De fantam bi»l dopadejo: 20 Oja, oja, oja!

Dohtarj'L pa glih toko, De radi vince pijejo: Znate pisat* ino brat', Pa tudi kmete golufat* : 25 Oja, oja, oja!


5527-

(Kranjska.)

Midva sva tukaj bratca dva, Naši fantići ravn' tako,


Rada vince pijeva.

Naše žene ravn' tako, Rade vince pijejo, 5 Možem pšenice kradejo, Pa za vince daj ej o.


Radi vince pijejo, Kar čez teden zaslužijo, 10 V nedelo vse zapijejo.

Naše dekleta ravn' tako, Rade vince pijejo, Lepe obleke si napravljajo, De možkim bolj dopadajo.


Maček je šel snubiti, Vuci so šli tuliti, Medved je šel tancati. Lisica je bla kelnarca, 5 Mačka je bla kuharca, Zajec je bil ženih, Srna pa nevesta. —

Ti si baba nora, Greh je tebe dal, 10 Ti si baba djala, Da me imaš rada:


5528.

(Iz Osilnice.)

Vsaka lepa mlada Ima sebe rada* —

Vi ste moži glih tako, 15 Moži ženan kradejo, Za sladko vince dajejo.

Ženi so pa tud tako: Ženi možen kradejo, Za sladek čajek dajejo.

20 Fanti, vi ste ravn 1 tako Kar čez teden dobij o, To v nedeljo zapijo! —


5529.

(Iz Kamena na Soči.)

Vi fantiči ste lih taki, Vse, kar čez teden zaslužite,

Ker vince pijete radf: V nedeljo pa zalumpate.


5527. Neznanega zapisovavca. — Iz SPKN. V. 43—44. Vsakemu dru- gemu vetzu se pripeva: ajo!

5528. Zapisa! Jož ef Ma 1 nar. — Iz nje gorega rokopisa. Pesem je zlo- Žena iz treh; začetek spada k živalskim, sreda k sianovs&im, konec pa sent. Cajek je paĆ še ie v najzad njih časih prišel v pesem.

5529. Zapisa/ JožefMaligoj. — Iz njegove zbirke.


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. A. 5530, 5531, 5532. 357


5 Vi dekleta ste lih takć, Ker vince pijete radć: Birtahe prodajate, Za sladke vince dajete, Vince rade pijete, 10 Pa fantom ga zakrivate.

Vi možć ste lih takf, Ker vince pijete radi:


Ženam kiklje prodajate, Za sladke vince dajete.

15 Vi žene ste lih takć, Ker vince pijete radć: Možem pšenico kradete, Za sladko vince dajate!


5530.

(Z Otlice.)


Vi moški glih taku, Radi vince pijete sladku: Cev teden se uogreblete, ZveČer ženć prateplete 5 O ja zatu!

Vi ženske glih taku, Rade vince pijete sladku : Možem pšenico kradete, Za sladku vince dajete 10 O ja zatu!

Vi uduvci glih taku, Radi vince pijete sladku: Cev tćden se spolbirate, V nedeljo punce zbirate 15 O ja zatu!


Vi uduve glih taku, Rade vince pijete sladku: Se z usakm rade kregate, Zatu uobenga nemate, 20 O ja zatu !

Vi fantje glih taku, Radi vince pijete sladku: Kar v tćdni si prislužite, V nedeljo vse zalumpate 25 O ja zatu!

Vi punce glih taku, Rade vince pijete sladku : Se z lepmi gvantmi gvantate, De fantom belj dopadate 30 O ja zatu!


Vsaki želi, da trta rodi.

553i-

(Iz Litijskega okraja.)

Vsak srcć tako želi, Da je fantom za pomoč,

Da enkrat trta še obrodi, Oh dekletom lahko noč!


Vinska trta Nima grla,


Vinska trta daje vino za nas.

5532.

(Kranjska.)


Da bi sama Vince žrla.


5530. Zapisat Janko Bratina. — Iz njegove zbirke št. 39.

5531. Zapisa/ H. Se var. — Iz njegove zbirke II, str. j.

5532. Zapisa l ]oi ti Jurčič. — Iz *Desetega brata* (Zbrani spisi I ig6J.


358 HI. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. A. 5533—5537.

Rujno vince gladi grlce.

5533.

(Hrvaška.)

Rujno ovo vince Živi njega dragi Bog,

Gladi naše gerlce, Š čije je pivnice!

Gladi naše gerlce, Ma ■ ču ; t j

A rumeni hce. IQ Dob J re vo £ ^

5 A rumeni Hce, Dokler bodem moga

A veseli serce: Stojati na noga.


5534-

(Iz Za vreća?) O rumeno vince, Vsi vkupe:

Gladi moje gerlce! Daj da ču ga piti,

Kranjci, Pemci i Moravci Dobre vole biti,

Piju vince radi, Dokler bodem mogu

5 Kada se napiju, 10 Stajati na nogu! Za lasi se loviju :

»Sladko je vince iz krŠke gorice.« 

5535

(Iz Domžal.)

Sladko je vince Tako, tako, bratec moj,

Iz krške gorice, 5 S sladkim vincam me napoj,

Lepo rumeno barvo ima. Potlej pa ostaneš prijateljček

moj !

5536.

(Iz Ihana.)

Svahk-L ja vince T&ko, t&ko, bratac moj,

Iz k&rške gorice, 5 Sv&hk'Lm vincam me napoj,

Lćpo romćno barvo ima. Potli vastan'LšprjatuČ'Lkmoj !

5537.

(Iz Suhorja.)

Pijmo, bratci, vince, Tako, tako, bratec moj,

Iz vlaške gorice, 5 Sladkim vincem me napoj,

Lepo rumeno farbano. Potlej pa ostaneš prijatelj moj !


5533. Neznanega zapisovavca. — Iz VO. XVI D. 4 b, kamor je, kakor vse kaže, prepisana od dntgod.

5534. Zapisat Iv, Macun. — Iz njegove zbirke, ki jo hrani Matica, str. 80. Pesem je pač prvotno kajkavska.

5535. Zapisat M. Rodč. — Iz njegove zbirke VIII //. g8.

5536. Zapisat Anton Breznik; peta Zelnikarjeva Micika. — Iz njegove zbirke II št. 104.

5537- Zapisat Anton Zloga r. — Iz njegovega rokopisa, ki ga hrani Matica,


IH. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. A. 5538—5542. 359


Blažene roke, ki so vince pridelale!

5538.

(Od Kolpe.)

Dobro je vince Kć so ga kopale:

Iz tance gorice, 5 Živel njega dragi Bog,

Blažene so roćice, Ciga je pivnica!

5539.

(Iz Gorenjih Radolj.)

Dobro je vince 5 Zde ga pa tokaji pijema.

S ti sinske gorice: Gdor ga kol pije,

Sa ga pardlavale Ta žihar zapoje,

Use virne došice, Dejima čast hvala Bogo!

Blažena gorica, ki vince rodi!

5540.

(Kranjska.)

Dobro je vince, blažna gorica,

Ki serca hladi, Ki njega rodi !

Vesel je, kdor sladko vince pije.

554i-

(Od Sv. Trojice v Halozah.)

Jeruzalem, kjer sladko vince rase, Gorica sem in tje, gorica sem in tje, Veseli je, gdor sladko vince pije, Če le ga piti ma, če le ga piti ma!

5 Prijatel moj, le pijmo sladko vince, Ki nam ga daje Bog, ki nam ga daje Bog, Te gremo mi, gdaj bo rudeče lice, Veseli vsi domo, veseli vsi domo!


5542-

(Iz Zavreču.)

V Halozah, ki sladko vince rase, Gorica sem no ta, gorica sem ta, No te mo šli, gda bo erdeće lice, Veseli vsi domo, veseli vsi domo.


5538. Zapisa/ J. Kobe. — Iz *Novic* XV (1857) 37 * v spisu *Čakavci po Vuku z ozirotn na kekavce« v št. 11.

5539. Zapisa/ JožefAndrojna. — Iz njegove zbirke I. Št, ij. Use virne došice je pač pogrešeno ali nerazum/jeno zapisano namesto Pričine (ali kaj enakega) ročice.

5540. Neznanega zapisovavca, — Iz SPKN, V 42,

5541. Zapisa/ Andrej Hren. — Iz njegove zbirke,

554a. Zapisal\v. Macun. — Iz njegove zbirke, ki jo hrani Matica, str, 80,


360 ni. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. A. 5543, 5544.

5543-

(Štajerska.)

Vu Halozah to slatko vince rase

V goricah sem no ta, v goricah sem no ta

Veseli se, ker toto vince pije,

Če ga le piti ma, če ga le piti ma.

5 Prijateli, zdaj s' kupic vino spite, Da se bo vidio dno, da se bode vidio dno, No gremo mi, da bu rudečo lice, Veseli vsi domo, veseli vsi domo.

Dobro je vince, kir serce hladi, 10 blažena gorica, kir njega rodi : Le pimo, le pimo, dokler ga kaj je, Na zdravje onoga, ki nam ga daje.

Pil sem vince, pil sem vince, Le pi ga, bratec moj, Vince belo, čermeno, Le pi ga, bratec moj,

15 Od kojega serce moje Pa z dobrim vincem se napoj,

Kruto jako veselo. 20 Pa z dobrim vincem se napoj,

Anda budeš bratec moj !

Vino teče kakor maslo.

5544-

(Iz Frama.)

Enkrat si zapejmo, Vemda je vino v kleti,

Brati, ki tu sedimo, Enkrat mormo vmreti,

Sedimo, sedimo Vmreti, ja vmreti,

Ker smo Štajarci. 20 To vć vsaki sam !

5 Glaške si nalijmo Serce je gorelo,

In jih vun popijmo, Vince je cvetelo,

Popijmo, popijmo, Cvetelo, cvetelo

Vsej Bog nam druge da! Kakor gartroža.

Pijte, kolikor morte, 25 Slovo vsem tem vernim, 10 Vince je vse sorte, Vitam eternam,

Vse sorte, vse sorte Vitam eternam

Vinca sladkega. Tako 'do peli nam.

Vince je priraslo, Tam na onem sveti

Teče kakor maslo, 30 Ne bo vina v kleti, 15 Kakor maslo, ko maslo V kleti, ja v kleti

V grlo štajarsko. Tam pa suša bo !


5543. Zapisa l Fr. Schweigl. — Iz njegove pesmarice, ki mi jo je v porabo izročil ar. K. Ozvald.

5544. Zapisa/ Oroslav Caf. — Iz CO. IV. 2.


III.— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. A. 5545, 5546.


361


5545-

(Od Sv. Antona v Slov. gor.)

Eno si zapojmo, Bratje, to mi vemć, Ja vemo, ja vemo, Da Slovenci smo!


Srce bo gordo, Lice bo cvetelo, Cvetelo, cvetelo Tak kak gatroža.


5 Kaj mo si začeli? Vinca mo si vzeli, Ja vzeli, ja vzeli Vinca sladkega!

Kupce si nalimo, 10 Čista vun popimo, Popimo, popimo, Da nam Bog da.

Pijte, kelko morte, Vino je vse sorte, 15 Vse sorte, vse sorte, Vino štajersko.

Vino je priraslo, Teče kakor maslo, Ja maslo, ja maslo, 20 Vino štajersko.


Eno si zapojmo, Bratje, to mi vemo, Vemo, da vemo, Da Slovenci smo.

5 Kaj smo si začeli? Vina smo si vzeli, Vzeli, da vzeli Vinca sladkega.

Glažke si nalijmo, 10 Čisto ven popijmo, Popijmo, popijmo, Saj nam Bog ga da!


25 Skrbi do odišle, Dobre misli prišle, Ja prišle, ja prišle Od vinca sladkega.

K čem' je vino v kleti? 30 Enkrat mormo vmreti, Ja vmreti, ja vmreti, To zna vsaki san !

Slava vsem tabernam! Requiem aeternam, 35 Aeternam, aeternam Bodo peli nam.

Tam ne onem sveti Ne de vinca v kleti, Ja v kleti, ja v kleti Tam le suša bo!


5546.

(Štajerska.)

Pijte, kolkor morte, Vino je vse sorte, 15 Sorte, vse sorte Vinca sladkega.

Vino je priraslo, Teče kakor maslo, Maslo, je maslo, 20 Vino štajarsko.

Srce bo gorelo, Lice bo cvetelo, Cvetelo, cvetelo Tak kak gatroža.


5545. Zapisat JožefTušak. — Iz njegove zbirke III Istega zapis v zbirki II se ločt v tem: 2 vejmo — 3] Vejmo, vejmo — 10 viin — 12] Se nan Bog ga da — 14 Vince — 21—24 prihaja za 25 — 28. — 29 vino] ono — 31 mreti . . mreti — 37 oven — 38 Ne] Ga ne.

5546. Neznanega zapisovavca. — Iz zbirke Ant. KovaČiČa II str. $$ — 56.


362


III.— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. A. 5547, 5548.


25 Skrbi 'do odišle, Dobre misli prišle, Prišle, da prišle Od vina sladkega.

K čem je vino v kleti? 30 Enkrat mormo vmreti,


Vmreti, da vmreti, To ve vsaki sam !

Slava vsim tabernam, Requiem aeternam, 35 Aeternam, aeternam Bodo peli nam !


Eno si zapojmo, Brati, to vsi vemo, Vsi vemo, vsi vemo, Da Slovenci smo !

5 Kaj si mo začeli, Vinca si mo vzeli, Da vzeli, da vzeli Vinca sladkiga.

Kupice nalijmo, 10 Žlahtno vince pimo, Le pimo, le pimo, Saj nam Bog ga da!

Pijte, kolkor morte, Vince je vse sorte, 15 Vse sorte, vse sorte, Vince štajersko.

Da nam je priraslo, Teče kakor maslo,


5547-

(Od Makol.)

Ko maslo, ko maslo, 20 Vino štajersko.

Srce bo gorelo, Lice bo cvetelo, Cvetelo, cvetelo, Kakor rožica.

25 Skrbi da bi odišle, Dobre misli prišle, Da prišle, da prišle Od vinca sladkiga.

Ćemu je vino v kleti! 30 Enkrat mormo vmreti, Da vmreti, da vmreti, To vemo vsaki sam.

Slovo daj tabernam, Rekviem aternam, 35 Aternam, aternam Bojo peli nam!


5548

(Od Sv. Trojice v Halozah.)

Eno si zapojmo, Ja vemo, ja vemo

Brati, to vsi vemo, Da Slovenci smo.

5547. Zapisala Loj za Šalamon. — Iz ujene zbirke (šl. nj). Melodijo je po njenem petju zapisa l Jurij Lulek tako-le:X-


E - no si za-poj-mo, Bra-ti, to vsi ve - mo, Vsi ve


mo, vsi


«eIe;e?^=^


t


3^P£


ve - mo, Da Slo-ven-ci smo!

5548. Zapisal Andrej Hren. — Iz njegove zbirke.


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. A. 5549, 5550.


363


5 Kaj mo si začeli, Vino mo si vzeli, Ja vzeli, ja vzeli, Vina sladkiga.

Kupice nalijmo, 10 Žlahtno vince pijmo, Ja pijmo, ja pijmo, Saj Bog nam ga da.

Pijte, kolko morte, Vino je vse sorte, 15 Ja sorte, ja sorte, Vino štajersko.

Da nam je prirastlo, Teče kakor maslo, Ja maslo, ja maslo, 20 Vino Štajersko.


Srce bo gorelo, Lice bo cvetelo, Ja cvetelo, ja cvetelo Kakor rožica.

25 Skrbi do odišle, Dobre misli prišle, Ja prišle, ja prišle Od vina sladkiga.

K čem je vino v kleti ! 30 Enkrat mormo vmreti, Ja vmreti, ja vmreti, To ve vsaki sam!

Slovo daj tabernam, Rekve eternam, 35 Ja eternam, eternam Bodo peli nam !


5549-

(Od Sv. Martina na Pak i.)

Zdravico si zapojmo, Zakaj t' je vince v kleti,

Kakor bratje vemo, Ne veš, da moraš vmreti?

Ja vemo, ja vemo, Ja vmreti, ja vmreti,

Da Slovenci smo. 20 To dobro vemo vsi !


5 Vince bo priraslo, Teklo bo prav gladko, Ja gladko, ja gladko, Vince štajersko.

Glažke si nalimo, 10 Cisto ga popimo, Popimo, popimo, Vince štajersko.

Srce bo gorelo,

Lice bo cvetelo,

15 Cvetelo, cvetetelo,

Kakor gartroža.


Tam na onem sveti Ne bo vinca v kleti, Ja v kleti, ja v kleti, Oh tam le suša bo!

25 Tam bom vsi veseli Rajsko vince pili, Ja pili, ja pili Veselja rajskega.

Slovo dajmo vernim, 30 Requiem eternam, Eternam, eternam Bodo peli nam!


5550

(Iz konjiške okolice.)

Eno si zapojmo, Ja vemo, ja vemo,

Bratje, to mi vemo, Da mi Slovenci smo.

5549. Zapisala (?) Urša Košak. — Iz prepisa Fr. Praprotnika. Konca pevec ni ume/.

5550. Zapisat Lovro StepiŠnik. — Iz njegove knjižice *Ženitbene ali svatbene navade in napitnice* 1885, str. 61, 62, kjer je pač marsikaj prenarejeno, n. pr. Slovenci, slovensko nam. Štajerci, štajersko, vrtnice nam. gartroža itd. V tem zapisu je mnogokaj prenarejenega.


364


HL— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. A. 5551, 555 2 -


5 Kaj borno začeli ? Vinca 'mo si vzeli, Ja vzeli, ja vzeli Tega vinca sladkega.

Vinca si nalijmo, 10 Cisto vun popijmo, Popijmo, popijmo, Saj birt nam druz'ga da.

Pijmo ga pošteno Zdaj to vince zrelo,


15 J


a vince, ja vince, a vince slovensko.


Vince je priraslo, Teče kakor maslo, Ko maslo, ko maslo 20 Po grlu Slovencem.

Srce bo ogorelo, Lice bo cvetelo,


Cvetelo, cvetelo, Ko vrtnica lepć.

25 Skrbi so odišle, Dobre misli prišle, So prišle, so prišle Od vinca sladkega.

Vince k čem' je v kleti, 30 Ker mor'mo enkrat umreti, a umreti, ja umreti, a, to vsaki sam ve!

V slovć roke si dajmo, Ta zadnji glaž nalijmo

35 Za slovć, za slovo Ima bit to zadnjokrat.

Zmir* aleluja peli,

V nebesih zrner* veseli Veseli, veseli,

40 Slovenci vekomaj !

Ž. •• ivijo . . .

Živili Slovenci vekomaj!


\


Le pij, le pij,

Sam Bog te naj živi!

Vince je cvetelo

Rudeče in belo,

5 Cvetelo, cvetelo

Je vince štajarsko!

Vince je vse sorte, Le pijte, kolkor morte:


5551-

(Štajerska.)

Vse sorte, vse sorte 10 Je vince štajarsko!


Vince je priraslo,

Nam teče kakor maslo e maslo, je maslo, e vince štajarsko!


Vince je poraslo, Teče kakor maslo: Maslo je, maslo je Leto vince drašičko!


5552-

(Iz Dobravic.)

Srce je gorelo, 10 Vince je cvetelo : Cvetelo je, cvetelo je Kot ta bela lilija.


5 Vince je za rajžo, Daje nam korajžo: Vinček moj, vinček moj, Rajžaj ti z menoj.


Vince je rumeno, Teče nam medeno: 15 Medeno je, medeno je Vince prav sladko!


5551. Zapisat Janko Šlebinger. — Iz njegove zbirke IV. str. 7/. Prva dva verza se pojeta pred vsako strofo.

555a. Zapisat Janko Barld; pela Kata Indnič. — Iz Barletove zbirke. Glede* 2. strofe glej spo daj v odd. C. naslov » Vince je za rajžo*.


HL— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. A. 5553, 5554, 5555. 365


Borno eno zapeli, Da borno vsi veseli, Veseli, veseli, — Da Slovenci smo!

5 Tam na unem svejti Ne bo več vinca v klejti,


5553

(Kranjska.)


V klejti, v klejti — Večna suša bo!

Bog daj usem vernim 10 Requiem aeternam, Aeternam, aeternam — Borno peli tam !


»En glažek ali dva — to nam korajžo da.« 

5554-

(Iz Toplic na Dolenjskem.)


Bratci, veseli vsi Pesem zapojmo si:

Od vinca sladkega Kot solnce čistega.

5 En glažek al pa dva, To nam korajžo da.

En glažek al pa tri, To nam korajžo stri.

En glažek al pa štir, 10 To je vse skup hudir.


En glažek al pa pet, Zdaj ga pa dajmo spet.

En glažek al pa seks, Zdaj ga pa dajmo eks !

15 Ti zvončki u dolinci

Zvonijo bin bin bom, juhćl Ti zvončki u dolinci Zvonijo bin bin bom: Zvonijo bim,

20 Žvenkljajo bom, Donijo bom bom, Bom bom, bom bom!


5555-

(Iz Žej pri Komendi.)


An glaž'k al pa dva,

To nam korajšo d&.

An glaž'k al pa tri,

To nam še n'ć ne stri.

5 An glaž'k al* pa šter,

To nam je vse 'n hodćr.


An glaž'k al pa pet, Pili ga borno spet.

Solnce nam doli gre, 10 Lunca nam sveti že.

Lučko prižgali smo, Fir'nčke djali smo! — —


 • <$*■


5553. Zapisa/ Janez Kokosa r. — Iz njegove zbirke.

5554. Zapisat M. Rode; povedal Fr. Župane. — Iz Rodetove zbirke VII. st. 21. Vse kaže, da je pesem moderna, narejena Še le po znani, navadno za gorenjsko izdaj aiii pesmi »Bratci, veseli vsi, * Pesem zapojmo mi, * Od vinca sladkega, * Kot sonce čistega« (prim. Razlagovo Pesmarico 1863, str. 41—42), ki se je iz » Grlice* (II. zvezek) razširila povsod; na Štajerskem je v Siov. go- licah nerazumevani kranjski verz Kot sonce čistega premenjen ćelo v od sunca Čistega. Toda ta *gorenjska* zdravica nikakor ne kaže biti narodnega spočetka, ampak je, ker jo je narod zelo malo prenaredil in jo po je povsod z istim i be- sedami, narejena od umetnega pesnika, ki je porabil za njo nemŠko melodijo napitnice: »He Leutln, horts mich an, Trallalala, trallalala, * Was ich euch singen kann: Trallalala, * A Liedl ubern Wein, * Sonst falit mir gar nichts ein! Trallalala, trallalala, trallala, trallala, Trallala, trallala. trallalala«.

5555. Zapisat France Francetov. — Iz zbirke Fr. Steleta VI. Št. 46.


366


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. B. 5556 — 5560.


Oddelek B.


Pesmi o veseli družbi, o vabilu vanjo, o nje hvali in v zahvalo gostitelju.

Pojdimo gledat, če še čepek drži.

5556-


Le lesem, le lesem, Sosedje moji, De bodemo vidli, Će čepek derži.


Le pridi, le pridi, Soseska maja, Le pridi pogledat, Če čepek drži!


(Šentjernejska.)

5 Će ne derži, Pa ga žabi In svojimu sosedu En glažek nali!

5557-

(Štajerska.)

5 Če ne drži, Pa ga zabij In svojmu prijatlu En glažek nalij!


Le sam, le sam, Soseda moja, Le pojma gledat, Će čepek drži !


5558

(Iz šaleške doline.)

5 Će pa ne drži, Ga pa zabij, Svojmu prijatlu Pa druzga nalij!


5559-

(Iz šaleške doline.)

Pil, pil, kar je prav! Pojva gledat obedva,

Al' si čepek prav zabil? Da bolj ga varjema!


5560.

(Iz Motnika.)

Mene moj prijatel vabi, 5 Pejmo ga v glažek nali vat Da pit ga poj deva: Svojmo bracu prov veselmu :

Pejmo gledat k sodci, V glažek nalimo,

Če čepek še kaj derži! Ven ga popimo!


5556. Neznanega zapisovavca (M. Kobeta?). — Iz VO. XV L Č* 16 med vrhovskimi.

5557. Zapisal Janko Šlebinger. — Iz njegove zbirke IV. str, 75. 5558 Neznanega zapisovavca. — Iz prepisa Fr. Praprotnika.

5559. Neznanega zapisovavca. — Iz prepisa Fr. Praprotnika.

5560. Zapisal GaŠpar Križni k. — Iz njegove zbirke GK. I. jg.


III. — IV. Pcsmi pivske in v veseli družbi. B. 5561—5563.


367


Pojdi z menoj v gorico!

55 61 -

(Iz Frama.)


Ena nova zdravica Je vunkaj prišla, Prav lčpo zapčla Od Štajarskega: 5 Od teiste gorć, Ko mi rastejo rozgć, Ko mi rastejo rozgć Ino presladko vince.

Le bratec ti moj, Pojdi z menQ:


10 Ma pila glaž vinca No hvalila Boga. Zahvalimo Boga No svetga Duha, SvetQ TrojicQ,

15 MariJQ dčvicQ:

Le prosi za nas, Usmili s§ krez nas! Le prosi za nas, 20 Usmili s§ krez nas!


Ne hodi mimo, tu je dobro vino!

5562.

(Iz Frama.)


Sem bil na Štajarskem, Sem slišal ptice pet, Tam sem se naučil, Kak imam živet': 5 V tem ledik stani, Dokler sem še sam, Bogu lehko hvalo dam.

Če pa dnarce mam, Za firkelj vina dam; 10 Će prijatelj pride, Vsej mu piti dam:


O le pijmo ga V imeni Boga, Kter nam sladko vince da!

15 Le ne hodi mimo,

Tu je dobro vino;

Le ga pij en glaž,

Tu je kratek čas:

O le pijmo ga 20 V imeni Boga,

Ker nam dobro vince da!


5563-

(Od Sv. Juri ja na Ščavnici.)


Sem priša v Štajarsko, Tam sem sliša ptičke pet, Tam sem se naviiča, Kak se ma živet.

5 Či kak krajcar mam, Ga za pintič vina dam. Če prijatel pride, Njemu piti dam:


»Le pi, le pi v imen gospod

Boga, 10 Ki nam sladko vino da U —

Kelnarca mi pravi: »Prite po navadi, Prite radi k nam! Jaz vas rada mam 15 In vam piti dam,

Tak kak inda vsaki dan!« 


5561. Zapisa/ Oroslav Caf. — Iz CO. III. 4$.

5562. Zapisa/ Oroslav Caf. — Iz CO. IV. 24.

5563. Zapisa/ Jožef Krajne; narekala Ana Kapun. — Iz Krajnčevega rokopisa.


368 IH. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. B. 5564—5567.

Pozdravilo veseli družbi.

5564-

(Iz Dobravic.)

Hvalen bodi Jezus Kristus, Srečni bratje in sestre,

Dober večer Bog vam daj ! Najsrečnejši. tišti čas,

Pri vas lepa kompanija, 10 Če je Jezus poleg vas!

Pri vas Jezus in Marija, Zdaj ga pimo vsak' jen gla-

5 Pri vas je res kratek čas, žek,

Teče vince nam čez glas. Vsak' jen glažek ali dva:

Srečni oče, srečna mati, Pi ga, bratec, jen bokal,

Ja bom pa za druzga dal!


5565-

(Od Sv. Jurija na južni železnici.)


Hvaljen bodi ^ Hvaljen bodi


ezus Kristus, 5 Pri nas je pač ena luštna

ezus Kristus! kompanija,

An dober večer nam Bog Kir je Jezus in Marija,

daj! Pri nas je pač en kratek čas,

An dober večer nam Bog daj ! Kir je Jezus polek nas!

Zdej ga pimo vsak dva glaža 10 V imen Janeza in Pavla ! Prinesi ga en pisan bokav, Birt bo pa za drujga dav.

5566.

(Iz Frama.)

Hvalen bodi Jezus Kristus, Pijmo vsak iz enga glaža

Dober večer nam Bog daj! V imenu svetega Sentjanža:

Dober večer nam Bog daj ! 10 Vsej te bQ nam kratek čas,

rr, . , t .. Će bo Tezus poleg nas.

To je ena lepa kompanija, J

5Ki je Jezus no Marija: Prinesi ga en pisan bokal,

To poleg je kratek čas, Vsej ti ga bQm plačal sam ;

Ker je Jezus poleg nas! Prinesi ga en pisan bokal,

15 Vsej ti ga DQm plačal sam!

Veselemu ni nobeno vino predrago.

5567.

(Od Celja.)

Serčni veseli glas, Slatko vin pijemo,

Kok je lušno per nas: Lepo mi pojemo!

5564. Zapisa/ Janko Barle ; pela Judničeva Kata. — Iz Barletove zbirke, Pesetn se poje navadno na veselici, kadar prišigajo luč.

5565. JVeznanega zapisovavca. — Pisana z drugimi vred na posamnem listu, ki mi ga je poslal Valentin fare; v v. 8, je nam. polek (poleg) pač po- grešno pisano prerok.

5566. Zapisal Oroslav Caf; pel BI. Bedenik. — Iz CO. L 80.

5567. Neznanega zapisovavca. — v Iz pesmarice Martind Rosarja iz Zagabra pri Teharjih, ki mt jo je poslal Štef. Šinger iz Železne Kaple. Strofo 7. przmer/aj z začetkom št. 1188.


HI. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. B. 5568, 5569.


369


5 Le poglej, moj tovarš, Kok je veseu ta glaž, Tukaj na mizi stoji, Vsak se ga veseli.

Dokler je glažek pon, 10 Mi smo korajžni zram; Kadar pa v glaž več ni, Gremo nerazn mi.

Zdej ga en glažek pi, Lubi moj bratec ti! 15 Menš, de neč na vela? Vince prau šnajt ima!

Kir je človk per korajž, Noče imejt prazn glaž,


Ko b' bio po tolarji, 20 Sej mo predrago ni.

Oštir tak govori, Neč se ne strašmo mi, On je rat porok moj, Kolk ga čem pit nicoj!

25 Dekle mam šikano, Kiklo ma pisano, Sakmu zna antvert dat, Naj bo star al mlat.

Štajarc, zdej vzemi glas, 30 Če si perjatev naš, Vonkej ga zdej popi, De bomo lušni kaj!


»Od daleč sem privandral, rad bi pri vas ostal.« 

5568.


(Iz Frama.)


Jaz sčm vboga Šlapca, Ne včm, kam bf s$ dčjal: Sem tudč k vam pritekel, Pri vas b! rad ostal.

5 Vidim mizQ pokrftQ, Gorč vino no mčso;


Jaz bi tudč h vam sčdel, Vsej s§ meni spodobi takć.

Kelnar vino nese, 10 Ne vč, kam bi ga dčjal: Le meni ga v rQke dajte, Vsej imam gčrlo ko rQkav!


5569-

(Iz Trzina.)


Od daleč sem privandral, Pri vas bi rad ostal; Za en stolček bi vas prosil, Da b' jaz na njem sedel.

5 Za mizo je pripravljen' Klobase in meso: Glih jaz sem en popotnik, Glih men' se šika to.

Ta birt je pa ošaben, Napravljen je lepo !


10 Glih jaz sem ena slapa, Glih men še šika to.

Pa brineva matika, Pa vrbov je pa kramp: 15 T'ko dolg ga bova pila, Da bo ga en poln vamp. —

Ta rauhtobak, ta Šnoftobak, Le to je pića naša; Tri dni naprej, tri dni nazaj, 20 Ne bomo vinca pili !


5568. Zapisal Oroslav Caf. — Iz CO. II 144, kjer je v verzu 1, na- mesto šlapca zapisano samo šla; da je besedo popolniti v Šlapca, kazeta na- s/opni številki.

5569. Zapisal M. Rode. — Iz njegove zbirke L št. 40. Konec spada nafbrš drugam. Glih v v. 7. je pač slabo razumijem Li (= le).

U


370


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. B. 5570 — 5573.


5570-

(Iz lhana.)


Vad dćleč sim prvandru, Pir vas bi. rad ustov; Za 'n stćvčik vas bi prosu, De b' jast na nčm sidov.

5 Vse bćrtne so košate, Napravlene Tp6:


A'l jast sim ana šlap'ca, Na gćnte me domu.

Pa brinava matika, 10 Pa varbu ja biv kramp : T'kć dovgi ga 'va piva, De v pohin vamp, vamp, vamp!

5571.

(Torovo pri Vodicah.)


Poglej tega Grogorja, Ki prazno nivo orja, Postran klofuto nos', Za trebuh hruha prosM

5 Oh deleč sim prvandrov, Pr vas bi rat ostov,


Za stolćek bi v&s prosov, De bi en maP počov.

Dolenc pa mora znati 10 Saj nograd obdelvati: Će ga delov prov ne bo, Bo pa piv vodo!


Z vinom nas napojite. 5572.

(Iz okolice Št. Ruperta na Dolenjskem.)


Bratci se skupaj snidejo In za mizo se vsedejo, Skupe roke podadć In veselo zapojo.

5 »Hišni oče, prosmo vas, Z vinam napojite nas! Mi smo pa zato ljudje,


Hišni oče odgovori: 10 »»To me v serce veseli: To je meni na čast, K' ste se peršli h men

oglast!

»Preljub prijatel naš, Vzemi v roke glas,


«« 


Pif ga čemo do belga dne!« ^ T Z slad "™ vincam 8* nali » & ° In era čisto ven dodi!« 


»Tu bom počival do bele zorć.

5573.

(Iz Stubice.)

Truden sem došel z vinske gorć, Tu bum počival do bele zorć. Bratec sa sestrom za stolom sedć, Krute i jake mi žeju trpć.


popi


5570. Zapisa/ Anton Breznik; pel MihaČonov Jaka. — Iz njegove zbirke II. š/. 104.

5571. Zapisa/ France Francetov. — Iz njegove zbirke V. //. 20. Konec spada pač drugam.

5572. Zapisa/ Iv. Bercer. — Iz njegove zbirke, ki jo hrani Matica, str. 44.

5573. Zapisa/ Nik. Stokan. — Iz »Bisera* 61.


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. B. 5574, 5575, 5576. 371

5 Pak dajte mi vinca, kaj srdce hladi : Blažena gorica, kaj vincem rodi! Pimo ga, pimo ga do bele zorć, Plaćali ga burno svak z svoje mošnjć, . I nega napimo, ki nam ga dajć: 10 Bog živi onoga, ki nam ga dajć!


5574-

(Iz Jurketincev pri Varaždinu.)

Zvečer si pojdem vu vinske gore, Tam si bum čekal do bčle zorje, Dč bratec sestrićem tak žeju trpi, Kupičku natoči, pa žeju gasi. 5 Oj srečna pivnička, kaj lagve drži, Oj srečni lagviček, ki vince drži, Oj srečna pipička, ka vince toči, Oj srečna kupička, ka vince drži!


V dobri družbi sem prišel k vam.

5575-

(Iz okolice Št. Ruperta na Dolenjskem.)

Jest sim peršu tukaj k vam, En glažek vinca frišniga, Kompanije našel sim; 10 Na zdravje očeta hišniga!

Pa nisem peršu sam, T/J . , A ..

T. ,w**„ ¥~„« , monn; . Kd ° r te g a ne b ° St0nl »


5J


e peršu Jezus z menoj : ~ , ? A .,

jest sem vedil še doma, ? a b ° J ezu * za P U( J d '

De ne pojdem brez tega. £ m P ak "* J r « *****?*>

. . Ce ne stn kaj grešniga!


En glažek vinca bom popil, Kompaniji bom napil:


»Zmirom se veselim, bolj po leti ko po zimi.« 

5576.

(Iz Razbora.)

Zmirom se veselim, Lan je bio vse drago,

Bol po let ko po zim': 10 Bog je polajšav to,

Saj nam ni nič hudo, V gorčah je vse lepo,

De b' še le zdravje bio! V polju pa ravn tako.

5 Let's je en slabo let, Bratci se snidemo,

Pa bo za žvet na svet: VinČice pijemo:

Prosmo le vsl Boga, 15 En glažek al pa dva, De nam še zdravje da. To nam korajžo da.

5574. Zapisa! Rik. Ferd. Plohi. — Iz njegove zbirke IINP. HL 33. 5575« Zapisa/ Iv. Bercer. — Iz njegove zbirke št. 40. 5576. Zapisa/ Blaž Jurko. — Iz njegove zbirke št. 1, kjer je pripisana ta-le melodija:

24*


372


HL — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. B. 5577, 5578.


Oh ta firndrajsigar Je biv en žlahen dar, Kdor ga je koli piv\ 20 Boga je vsak častiv.


Vi oče, hišna mat, Bog vam lonaj stokrat, Ker ste povabl nas, Da nam je kratek Čas!


»Imam volju danes vesel biti.c

5577-

(Hrvaška.)

Imam volju danas vesel biti, > Hvala, hvala, dragi prijateli,

10 Ko ste mene danas pohodili : Ispi čašu, ispi čašu,


Kuče gazdu lepo zahvaliti, Koj nam daje, koj nam daje, Današno goščenje.

5 V* to ime čašu v ruku pri-

mem, , Daj, komšija, da ti ju na-

lijem! Ispi čašu, ispi čašu, Ljubi našu gazdu!


Ljubi ćelu kompaniju.

V to ime čašu v' roke pri-

mem, Daj, kumšija [bratec], da ti

ju nalijem, 15 I još k' tomu, i još k' tomu Vabim na veselje!« 


5578.

(Iz Huma v hrv. Zagorju.)


Denes imam volju vesel biti, Kučegazde lepo zahvaliti, Koj nam daje, koj nam daje Denešnje veselje.


5 Išče k tomu, išče k tomu Babino veselje: Nuder ti, kako mi, gazdi na

veselje !


Veselo (staccato) Solo.
£:=$:


 • =3:


'^m


Zmi-rom se ve - se -lim Bol po let, Ko po zim, Vsaj nam ni

Vsi
 • -iS—Č3EE


nič hu-do Dab Še le zdrav-je bio! Traj-dje traj-la • la traj-dje


- k v i v *. I °« w ndo.


traj - la - la traj-dje traj - la - Ja ho - la - la ho - la • lo ho !

5577- Nezna?iega znpisovavca. — Iz prepisa Mateja Ravnikarja- Po- ženčana v »Povasnih p.* $t. 5.

5578. Zapisal Fr. Kuhač. — Iz njegove zbirke IV. št. 12 Q4 (z melodijo), Konec je pokvarjen, kakor kaže prejšnja številka.


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. B. 5579 — 5582. 373

»Pun veselja danas dan.« 

5579

(Hrvaška.)

Pun veselja danas dan, Primi čašu brate moj,

Kuče gazdi alduvan, 10 U ljubavi ti ne dvoj ; Koj iz serca, ljubavi Ar si vredan ljubavi,

Želi, budmo veseli: Hoću zato ja piti:

5 Jal i nazlob naj zgino, Bog te živi mnogo let,

Ljubav sercu aldujmo, Našiga pajdaštva cvet!

Da mi onde skupa vsi 15 Možbit k'letu ne bu me, Budmo danas veseli! Da bi napil zdravje tve.


»Bog nam živi gospo dar ja.« 

558o.

(Od Sv. Jurija na Ščavnici.)

Bog nam živi gospodarja, Bog nam živi gospodinjo,

Ki nam sladko vince daja! Ki nam peče tiično svinjo!

Men pa vse jedno je, _ v . . , . y .

5 Imam dnarcov al pa ne. ^og nam živi vse po hiši,

u Ker njim čast in slava shši !


5581.

(Iz Suhorja.)

Bog pozivi naše hrame, Bog pozivi gospodarja,

Kot na nebu zvezde jasne: 10 Ki daje vince brez denarja: Bog jih živi mnogo let, Bog ga živi mnogo let,

Veseli se ćeli svet! Veseli se ćeli svet!

5 Bog pozivi prijatelje, Bog pozivi gospodinjo,

Prijatelje, roditelje: Ki nam daje kruha in vina:

Bog jih živi mnogo let, 15 Bog te živi mnogo let, Veseli se ćeli svet! Veseli se ćeli svet!


5582-

(Iz Ihana.)

Zahvalimo gospodarja, Če 'mam d'narce al' pa ne:

Kt> nam dajč vincč brez 5 Će 'mam d'narce, pfjam

d'ndrja. vince,

Men' vse jedno je, Če nimam d'narce, p'jčm

vadć !

5579. Neznanega zapisovavca. — Iz prepisa M. Ravnikarja-PoŠenčana v njegovih *Povasnia />.« št. 6. Iste pesmi prepis je tudi med vrhovskimi v VO. XvL I), št. 5 s temi razlikami: 2 gazdu — 5 zginu — 6 aldujmu — 7 ovdi — 10 V . . . dvuj — 11 ureden — 12 to] te. Zadnji štirje verzi vsake stro/e se paroma ponavbajo,

5580. Zapisat Jožef Krajne; narekovala Marija Štelcl. — Iz Krajn- čevega rokopisa.

5581. Zapisat Anton Zloga r. — Iz njegove zbirke, ki fo hrani Matica. 558a. Zapisa/ Anton Breznik; pel Repinec. — Iz Breznikove zbirke

II št. 9 8.


374 III.— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. B. 5583—5586.


5583-

(Od Sv. Martina na Paki.)

Le pijmo ga, ne glejmo ga, En glažek vinca frišnega

Saj je le vince, ni voda: ioNa zdravje birta hišnega, Ta Čas, ker vinca več ne bo, Na zdravje totih vseh ljudi, Bmo pili pa vodo. Sam Bog jih naj živi!

5 Le pijmo ga z majolčice En glažek v roke bom vzel,

Na zdravje te okolčice: Prijatlu mojemu bom napil

Zato smo sem prirajžali, 15 Inoj bom tako govoril: Da bi prav dobre volje bli. Prijatelj, Bog te živ'!


>Prav lepa je farba, še boljši je žmah.« 

5584-

(Z Rake na Dolenjskem.)

Eno pesem zdravico vam bodem zapel, K jo je pela ene tica iz dežele štajerske:

Od žlahtnega hribca, od vinske gorice, Od sladkega vinca, k je farbe lepe.

5 Prav lepa je farba, še boljši je žmah: Zavoljo kompanije, natoči ga še 'n glas !

Kdor hoče le to zdravico piti, Mora glažek vinca spiti :

Glažek vinca frišnega 10 Na zdravje očeta hišnega !


5585-

(Od Sv. Andreja pod Oljsko goro.)

Bog ga živi gospodarja,

Ki nam vince da brez dnarja!


5586.

(Od Sv. Andreja pod Oljsko goro.)

Men' vse jedno je, men' vse Nimam dnarcev, pijem vodo!

jedno je 5 Men' vse jedno je, men' vse Imam dnarce ali pa ne: jedno je,

Imam dnarce, pijem vince, Imam dnarce aP pa ne I


5583. Zapisala Urša KoŠak (?). — Iz prepisa Fr. Praprotnika.

5584. Zapisa/ Fr. (Radivoj) Poznik; pela Ana GorŠakova. — Iz nje- gove zbirke.

5585. Neznanega zapisovavca. — Iz prepisa Fr. Praprotnika.

5586. Neznanega zapisovavca. — Iz prepisa Fr. Praprotnika. — Pri- merjaj tudi št. 2154. Podooen re/rain ima/o tudi nemške pesmi: »Mir ist alles eins, mir ist alles eins, * Ob ich Geld hab* oder keins«.


III. — IV. Pcsmi pivske in v veseli družbi. B. 5587, 5588, 5589. 375

 1. -

5587.

(Z Block pri Cerknici.)

Mien vse jednu je, mien vse jednu je, Če jmam dnarce, dnarce ual pa ne :

Će dnarce imam, pijem vince, Će dnarcu nejmam, pa vodo.

5 Mien vse jednu je, mien vse jednu je, Će jmam kajžco, kajžco ual pa ne:

Će jmam kajžco, griem pod strejšco, Će kajžce nejmam, pa pod smrejčco.

Mien vse jednu je, mien vse jednu je, 10 Će jmam dukle, dukle ual pa ne.

Će dukle imam, griem vasvat, Će lubce nejmam, griem pa spat


Bog ga živi, ki nam vince daje!

5588.

(Od Sv. Trojice v Halozah.)

Bog nam živi gospodarja, Men pa vse jedno je,

Ki nam sladko vince daja. Men pa vse jedno je,

Men pa vse jedno je, 10 Imam dnarcev al pa ne.

Men pa vse jedno je, Bog nam živi vse p0 hiši>

5 Imam dnarcev al pa ne! Ker j im čast in slava sliši .

Bog nam živi gospodinjo, Nam pa vse jedno je,

Ki nam sladko vince daje. Nam pa vse jedno je

15 Mamo dnarcev al pa ne!


»Zato smo sem prirajžali, da bi prav dobre volje b'li.« 

5589-

(Iz Lučan v Solčavi.)

Lepijmo ga, k ne glejmo ga, 5 Le pijmo ga z majolčice Saj je le vince, k ni voda: Na zdravle te okolćice:

Ta čas ko vinca več ne bo, Zato smo sem prirajžali, Borno pili pa vodo. Da b dobre vole bli.


5587. Zapisa l Izidor Modic. — Iz njegove zbirke št. 74.

5588. Zapisa/ Andrej Hren. — Iz njegove zbirke.

5589. Zapisa/ Franč. Zemljič. — Iz njegove zbirke št. 8. — Zapis Fr. Praprotnika iz šaleške do/ine se /oči v tem : 1 K ne] ne — 2 Saj — 2 k ni] saj ni — 10, 11 zdravje — 11 pa tud] totih — 13 — 16 manjka. Enako se začenja druga spodaj priobčena napitna pesem. Za verzom 9. paČ manjka eden, ki se je g/asil: Na zdravje birta hišniga.


376 HI. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. B. 5590, 5591, 5592.

En glažek vinca frišniga En glažk bom zdaj u roko uzel,

10 Na zdrauje pa tud vseh ludi, Prijatlo sojmo bom napil Sam Bog jih naj živi! 15 In bom tako govoril:

Prijatelj, pog te živ'!

»Zato smo sem prišli, da bi dobre volje bili.« 

5590.

(Iz Levca v Sav. dol.)

Trinka bajn, trinka bajn, V imen Marije Device

Majn liber, lustig sajn: In svetga Jožefa!

Zato , s mo s em perrajžali, Hvak bod B

Da b dobre volje bh. IQ Tak dobre volje smo .

5 En glažek al pa dva Na zdravje našga I . . .,

V imen gospod Boga, Ga Jezus rad ima.

Prišli smo k dobremu možu.

559i.

(Kranjska.)

Dajmo zdaj čast hvalo Bogu, 10 Kaj se deržiš tak žalostno,

Ker smo se vkupej zbrali, Sai še pipa popuša,

Prišli h'temu dobrimu možu, Će ga lih pijemo močno,

Zato borno mi djali: Korajža ne zapuša.

5 Bodi vesel, Pij, bratec, zdaj

De bodeš pel 15 Nič ga ne glej,

Z nami leto zdravico, Saj rado doli teče;

Potem boš glaž v' roke vzel, Li naglo notri v' glaž poglej,

Terdil našo pravico. Ne boj se, nič ne reče!

»Če sem lih dužen, nisem sužen.« 

5592

(Kajkavska.)

Će sim ti lih dužen, Vince serce raci,

Z&to nisim sužen, Betežnike jači:

Komur groš, komur dva, Li ga pij, kakor mi,

Komur sto talfrjov, 10 Gazdu na veselje !

5 Ven je bio spoznano * .

Od svih kavalirjev. Ce sim tl llh dužen ltd '

5590. Zapisa/ Ivan Pilih. — Iz njegovega rokopisa št. 8. Glede verzov 3. in 4. gle; enako se glaseč prejšnji naslov.

5591. Zabisal M. Ravnikar-Poženčan. — Iz njegovih »Povasnih p.«  št* 3. — Prvi ael je tiskan v SPKN. V. 46, drugi kot posebna zdravica na str. 4J s temi razlikami, ne glede' na apostrofe in naglasna znamenja : Dajmo zdaj] Dajmo — 2 skupej - 3 h' temuj k' — 5 Bod' — 8 glaŠ — 12 če lih p. ga m. — 13 Koraža — 17 noter. Narodnost pesmi je sumljiva.

5592. Neznanega zapisovavca. — Iz Matevža Ravnikarja- Poženčana

 • Povasnih pesmi* št. 60. Natisnjena je pozneje SPKN. V. 45—46 s temi raz-

likami: 1] Ako sim lih d.] — 4 talirov — 5] Tako je spoznano bio — 6 ka- valirov.


IH. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5593—5596. 377

Oddelek C.

Zdravice in napitnice posvetne

vsebine.


-•—


»Glažki so naliti!«  5593-

(Sv. Trojica v Halozah.)

Hajdi, bratje, piti, Ker lubezen vmira,

Glažki so naliti, iojo vince podpira: Že so polni svetlega Zato, ženske, pite vi,

Vinca dobriga! Tud vam dobro stri!

5 Zato, bratje, pijmo, Še eno zdravico,

Glažke vsi spraznimo: Nam vsem veselico:

Žlahna kapla nas živi, 15 Bog nas živi prijatelje Stare omladi! In tud prijatlice!

Že dolgo nismo pili ga.

5594-

(Iz Šiške.)

Že dolgo nismo pili ga, 5 Primi, bratec,

Pili ga, pili ga, Primi, bratec, kupico,

Zatorej danes dajmo ga, Povezni jo,

Dajmo ga, dajmo ga! Povezni jo na mizico!

5595-

(Iz Ihana.)

Že dovgi nismo pili ga, pili ga, Zaturi donis dejmo ga, dejmo ga! Primi, bratić, primi, bratić, kupico, Podvćzni jo, podvezni jo na mizico, 5 Hop mi, bratić, hop mi, bratić, hop, hop, hop !

5596.

(Od Bleda.)

Že dolgo nismo pili ga, pili ga, pili ga, Zdaj, oj brate, pijmo ga, pijmo ga, pijmo ga! Primi, bratec, primi, bratec, kupico, Povezni jo, povezni jo na mizico!

5593. Zapisal Andrej Hren. — Iz njegove zbirke. Narodna?

5594. Zapisal M. Rodfc; povedal Bojan Kolečck. — Iz Rodetove zbirke VIII. št. 18.

5595. Zapisa/ Anton Breznik; pela Barba Orchek. — Iz Breznikove zbirke II. //. 80.

5596. Zapisal Janko Žirovnik. — Iz njegove zbirke II. št. 25, kjer je tudi melodija.


378


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5597—5599.


Sam ne bom pil. 5597-

(Iz Slatine.)

Danes sem jaz pa le za nić, Vince me greje po zim',

Vsa dobra volja je preč: Ž njim se tu<T lahko hladim,

Glej, kako tresem se, Kadar mi vroče je.

Glej, kako zebe me! Torej ga pijem le,

5 Kak' bi, kak* bi pomagal si 20 Dokler — dokler mi v glavo


le?

Žnabli me pečejo zlo, V ustah skor sline ne bo: Vroče prihaja mi, Pot že na čel stoji: 10 Aube, aube, pomagajte mi !

Kje bi le našel pomoč, Da lahko spal bi ponoč? Da se spet posuši, Da več mrzlo ni, 15 Hitro, hitro mi vinca nali!


ne gre!

Sam ga pa jaz ne bom pil, Bom še sosedu nalil, Pojde po vrsti zdaj, Dokler imamo kaj, 25 Sosed, sosed sosedu ga daj I

Hvala Bogu še za to,

Ker nam da vince sladko!

Zdaj pa le gremo spat,

Jutre na delo rad', 30 More, more vsak zgodaj spet vstat!


Pijmo ga, ne kregajmo se!


Le pijmo ga vsi, Ne krćgajmo se! Saj dnarce im&mo, Pa plaćamo vse!

5 Kaj mdramo mi, K' smo fantje mladi!


5598.

(Kranjska.)

K' soldatov pomanjka, Pa pojdemo mi.

Će pćjdemo mi, 10 Skj pćjdete vi : Će pojdete vi, Saj pojdemo mi!


5599-

(Iz Ihana.)

Bratić, nikdr se na krćgiva, Men' pa no srečno rajž^co:

Sej d'narce 'mava, de pvd- 5 V nebesih nama pa uč god,

čava; Gvar se Marija viseli! Zdej pa piva šntjanžuca,


5597. Zapisa/ Zmagoslav Tkalec. — Iz njegovega rokopisa št. /.

5598' Neznanega zapisovavca. — Iz SPKN. HL 102. Konec spada k vojaški.

5599. Zapisat Anton Breznik; ptla stara Kajžnica. — - Iz Breznikove zbirke II št. 101.


III. — IV. Pesrai pivske in v veseli družbi. C. 5600, 5601, 5602. 379


Le pijmo ga še, Pa ne kregejmo se,


5600.

(Kranjska.)


Sej dnarce imamo, De plaćamo use!


Pijte, ne kregajte se! 5601.

(Štajerska.)

Kaj se boste štrejtali? 5 Ženska skuha župico,

Žinte, jest sem žejen! Mož natoči kupico:

Dober kraj je v Štajeri, Rumpum, pumpum — pum!

Keri jeožejen: To kupico spi vun!


Prinesite še en bokal, dasi imam strgan rokav.

5602.

(Iz Razbora.)

Bratci, skupaj veselimo se, 5 Kadar vidim kacga gormana,


Dokler v glažkih vinca mamo

še: Kadar v glažkih vinca več

ne bo, Kaj za naše zdravje bo?


Da svoj hramček količkaj

odprt ima, Hitro, hitro za njim prihitim, Da pa še en glas dobim.


5600. Zapisa/ Andrej Smole. — Iz njegovega rokopisa v VO. III d. 191. Vrazov prepis v VO. XVIII. 6$\i se /oči v tem: 2 kregajmo — 4 wse.

5601. Zapisa/ neki Domainko. — Iz papir jev v CO*

560a. Zapisa/ Blaž Jurko. — Iz njegove zbirke ši. j/. »Ta popevčica se po/e pri ,dobrih voljah* (, Martin, furovž, likof itd.).* Melodija je taka:


i


±


-i—i-r-i— f * . ->— t — i-f-i-L-J-


Brat- ci sku-paj ve • se - li - mo se, Do-kler v glažkih vinca ma-moše
"0-

V-


&


Ka-dar vglaž-kih vin • ca več ne bo Kaj za na - Še zdrav-je bo


$


" j-U— v


■$=&.


1 *
Traj-la di - di -ja traj-la di - di • jo, Traj-la di - di-


P


t


Imo.


j


> />


II do.


£±=


t3l


ja traj - la di - di - jo ja - di - ja

Narodnost pesmi je ze/o dvom/jiva.


ho!


380 DL — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5603 — 5606.

Kadar mož bolan doma leži, Prinesite ga še en bokav, 10 Prines mu, žena, firkl vinca Će imam glih razstrgan ro-

ti, kav,

Da si svoje srce ohladi, 15 Će imam glih razstrgan ro-

Svoje zdravje zadobi. kav,

Saj bo birt za druzga dav!

5603.

(Iz Višnje gore.)

Le prines' mi ga bokal, 5 Će večja je lodrica, Će prav imam strgan rokav, Bolj poje petica ; De mi srce razveseli, Potem bom še bolj vesel

Celimu životu korajžo stri! Glažek v roke vzel!


Če kdo neče piti vina. A.

5604.

(Od Sv. Jurija ob Ščavnici.)

Ena kupica Tota neče piti

Sladkga vinćeca Ne dobre vole biti: Senota po mizi 10 Piti, piti, piti,

Je privandrala. No dobre vole biti.

5 Le popimo ga, Prešmentana pijanjka,

Le zavžimo ga Kaj še s tebe bo,

Na zdravje našoj Miciki! Će se poboljšala ne boš?

5605.

(Sv. Anton v Slov. Goricah.)

Ta prva kupica sladga vin- (Ako pa noče piti, mu pojejo:)

čeca 5 Toti ded (tota baba) neče piti

Sen na to po mizi je pri- No dobre vole biti, piti, piti,

vandrala, piti

Le popimo ga, le zavžimo ga, No dobre vole biti! Na zdravje našega I . . . Prešmentani pijanec (uka),

10 Al* še kaj s tebe bo, Če se pobojša ti ne boš?


Če kdo neče piti vina. B.

5606.

(Štajerska.)

Rumpum, rumpum, rumpumpum ! Ker pa neče, naj gre vun Dobre vole bodmo! Tečas ležat v parmo!

5603. Zapisa/ Alojzij Kralj. — Iz njegove zbirke II. št. 75.

5604. Zapisa/ Jožef Krajne; nateka/a in pe/a Lucija Cagran. — Iz KranjČeve zbirke. GUde' konca gle; spodaj.

5605. Zapisa/ Jožef TuŠak. — Iz njegove zbirke II.

5606. Zapisa/ neki Domainko. — Iz papir jev v CO.


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5607, 5608, 5609. 381


5 Naj bo Krajec al Hrovat, Vsaki pije vince rad: To kupico nali,


No bracom vsem napi, No bracom vsem napi!


Če kdo neče piti vina. C.

(Štajerska.)

Tri dekline po poti gredo, »»Keri neče vina piti,

Perva pr...e, druga pita: 5 Naj mo bo, naj mo bo!««  »Komi to? Komi to?« 1


Ali pij ali idi! 5608.

(Kranjska.)


Nograd imam ko en vert, Hram je malokdaj odpert. Prijatli moji, Slabo se godi, 5 Ključ se malokdaj verti ! —

Kdor hoče pri nas biti,

Mora vesel biti;

Kdor se bode gerdo deržal,


Pa naj gre proč od nas! 10 Doma za pečjo Pijejo vodo, Ker jim vinca ne dado.

Mi korajžo imamo, Sladko vince pijemo: 15 Će tega spijemo,

Pa po druzga pojdemo.


Kdor neče biti vesel, bo tepen!

5609.

(Iz Središča.)


Luštni bote in veseli, Ki ste gnes klobase jeli: Na Franca Frica god, Na Franca Frica god!

5 Luštni bote vsi kaplani, Ste debeli kak purani!

Luštni bote pokrivači, Keri se gor po latah vlači!


Luštni bote vsi orači, 10 Keri orje ino vlači.

Luštna bodi vsa družina, Pij vodo, če nimaš vina!

Keri neče lušten biti, Dvejsti pale (če) na r . .

dobiti !


5607. Zapisat Fr. Schweigl. — Iz njegove pesmarice, ki mi jo je v porabo izročil ar. K* Ozvald.

5608. Zapisa/ Mat. Ravnikar-Poženčan. — Iz njegovih »Povasnih pesmi* //. 63. Žačetek spada drugam.

5609. Zapisala Tereza Pošepl (poslat M. Slekovec). — Iz njene zbirke št. /j.


382 HI. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5610— 5613.

Še ga je v kleti en sod!

5610.

(Od Sv. Erae.)

En glažek bom v roke prijel, Ura odbila tri proč, Eno zdravico napil: Trudne so moje oči,

Glažek okrog, Rad bi šel leč,

Glažek okrog, Gor tja na peč,

5 Saj ga je še v kleti en sod! 15 Pa mi je že vince bolj všeč!

Tam ga peljajo en voz, Zidane volje smo vsi,

Tistemu nismo mi kos: Vsak si naj roko poda:

Će ga glih pijemo Naj si poda,

Ćele tri dni, Naj si poda,

10 Pa ga še nić ne sfali! — 20 Borno v nebesih mi vsi!

»Poleg navade stare društvo se sestalo je.« 

5611.

(Iz hrv. Zagorja.)

Poleg navade stare I da u družtvu ovome

Družtvo se sastalo je, Ljubav se nam uzdrži!

Bilo, ne bilo na pare, Dvignimo čaše visoko,

Samo da veselo je! 10 Zkriknimo složno na glas: 5 Anda, Franjo ljubljeni, Našega Frana Bog živi

Nek te Bog nam pozivi, Veselo mnoga leta!

5612.

(Od Sv. Trojice v Halozah.)

Polek navade stare Zdihnimo z srca globoko:

Društvo se zbralo je, Bog živi nam našega

Bilo, ne bilo na pare, Veselo mnoga leta!

Samo da veselo je! Zdaj ga pij, zdaj ga pij

5 Zdignemo čaše visoko, 10 Bratom na veselje!

56I3-

(Od Sv. Jurija na Sčavnici.)

Poleg navade stare Zdihnimo srca globoko :

Društvo se zbralo je, Bog živi nam našega Jiirja

Bilo, ne bilo na pare, Mnoge in srečne leta !

Al samo da veselo je! Izpijo, popijo,

5 Zdignimo čaše visoko, 10 Bratci vsi veseli !

5610. Zaphal Anton Kovači č. — Iz Jijegove pesmarice I. str. 44 — 4$. Konce spada k umetni, katera se zaČcnja: Oh, on, ura že bije, * Sonce već mi ne sije; * Zdavnaj že se je skrilo, * BliŠč pošilja mi milo itd.

5611. Zapisat Franjo Kuhač. — Iz njegove zbirke IV. št. /j// (z me/.J.

5612. Zapisa/ Andrej Hren. — Iz njegove zbirke.

5613. Zapisat Jožef Krajne; narekoval T. Borko. — Iz KrajnČevtga rokopisa.


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5614— 5619. 383

5614-

(Od Sv. Antona v Slov. gor.)

Poleg navade stare 5 Vzdignimo glažke visoko, Ljudstvo se zbralo je, Zdehnimo v srcagloboko:

Bilo, ne bilo na pare, Bog živi našega I . . .

Oj samo da veselo je! Veselo mnoga leta!

Naj bratec živi, ki se veselo drži!

56i5-

(Iz šaleške doline.)

Jaz čem pit, jaz čem pit, Naj bratec živi,

Oj jaz ga hom pil ! * 5 K' se veselo drži !

Vsa kompanija veselo naj pije:


Kolikor kapljic, toliko let!

5616.

(Od Bleda.)

Kolkor kapljic, tol'ko let Kdor pa čmerno se drži,

Bog nam daj na svet živet, 5 Ta za našo družbo ni ! Živijo, živijo, živijo na svet! Živijo, živijo, živijo na svet!


5617-

(Od Sv Trojice v Halozah.)

Kolko kapljic, tolko let Živijo, živijo,

Bog nam daj na svet živet: Živi nas Bog!

5618.

(Kranjska.)

Kol'kor kapljic. tol'ko let To nam korajžo da;

Bog nam daj na svet* živet* ! 5 Dva al' pa tri,

En glažek al' pa dva, To nas korajžne stri !


5619.

(Iz konjiškega okraja.)

Bog te živi, bratec moj, Kolkor kaplic, tolko let

Oj živi te, oj živi te ! Bog ti daj na svet živet !


5614. Zapisa/ Jožef TuŠak. — Iz njegove zbirke II

5615. Neznanega zapisovavca. — Iz prepisa Fr. Praprotnika.

5616. Zapisa! Janko Žirovnik. — Iz njegove zbirke II. Št. 21, kjer je tudi melodija.

5617. Zapisa/ Andrej Hren. — Iz njegove zbirke.

5618. Neznanega zapisovavca. — Iz M. Rodeta zbirke I. št. 24, 5. 56x9. Zapisa/ Lovro StepiŠnik. — Iz njegove ga rokopisa, ki mi ga

posla/ A. KovaciČ. Zapisovavec jo je natisni/ kot 1. strofo Št. XV. (g/. št. 2628) v knjižici » Zenit b. a U svatb. navade in nap.« 1885 s temi predrugačbami, ne glede apostrofov: 3 kapljic, in pristavivši na koncu: Živio! živio!


384


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5620—5623.


Ljubiš me, kušni me! 5620.

(Štajerska.)

Lubi brat, jaz kušnem, lu- Za vse, keri so ovde:

bim te, 5 Da bi pili no veseli,

Napijem ti za zdravje: Da bi pili no veseli,


Za moje, za tvoje,


Ljubiš me, kušni me, Pijem ti na zdravje, Za tvoje, za moje, Svaki, nam pomore.


De bi dugo vživali!


5621.

(Iz Jaske.)

5 Zdravi bili i veseli, Zdravi bili svi, Mi, koji smo ovdje Skupa spravljeni !


Bog daj polno klet, da se današnja škoda zakrije!

5622.

(Od Sv. Juri ja na Ščavnici.)

Na zdravje Frančeka in tudi Naj ga po meri vsaki viin


Janeza, Ki sta za toto ime zezvana ! Bog vama daj še dolgo živeti, Ino prav lepo pesem zapeti !


spije, In si ga dolge leta zavžije!


Bog vam le daj še puno

klet vina, 5 Pesmo le tako borno zapeli, 10 Da b se današnja škoda za-


Glažeke polne borno naleli:


knla:

Zato še zapojmo veseli vi vat, Da bi še šaznaver natakat!


Pijmo in režimo, bratovščino vežimo!

5623.

(Iz Frama.)


Ti ti tidl hojsasa, Vino se piti da:

Na zdravje tega,

Ko ga v rokah ima!

Hojtadraj daj a,

Di rajta daja,

Drajta didi drajdade,

Drajta daj da !


Pijmo no režimo, 10 Bratovšnjo vežimo, Na zdravje tega itd.

Vince je sladko, Teče nam gladko ; Ko bi sladko ne bio, Bi ne teklo tako!


5620. Zapisa/ Fr. Schvveigl. — Iz njegove pesmarice, ki mi jo je v porabo izročil ar. K. Ozva/d.

5621. Zapisa/ Franjo Kuhač. — Iz njegove zbirke IV. Št. 1350. Pri- merjaj med svatovskimi nas/ov *Ko se svatje po/jub/jajo* št. $366.

5622. Zapisa/ Jožef Krajne; nareka/ Fr. Borko. — Iz Krajnčeve zbirke. Zapis Jožef a Tušaka od Sv. Antona v S/ov. gorieah se /oči v tem: 1] Na zdravje I . . . in tudi I . . . — 2 zazvana — 4 pesem — 6 pune — 6 naleli] imeli — 7 Naj] Vsaj — 10 bi — 11 Zato] In — 12 Da bi Še Ša] Naj se ne mili.

5623. Zapisat Oroslav Ćaf. — Iz CO. IV. 25. — Konec spada k drugi napitnici.


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5624, 5625, 5626. 385


Popito vince ne pride več.

5624.


(Iz hrv. Zagorja.) Moije:

Prijatelji, koji smo skupa, Svi veseli budimo: Zgubljeni bratec ne dojde

već, Popito vince ne dojde već, 5 Ne, ne, ne, ne dojde već, Ne, ne, ne, ne dojde već, Ne, ne, ne, ne dojde već!


Žene:

Prijatelji, koji smo skupa. Svi veseli budimo:

10 Zgubljena ljuba[v] ne dojde

već, Popito vince ne dojde već: Dojde, dojde, dojde već, Dojde, dojde, dojde već, Dojde, dojde, dojde već, to

dojde već!


»Vince nalivamo, vince zavživamo.« 

5 62 5-

(Od Sv. Antona v Slov. gor.)


Vince nalivamo, Vince zavživamo, Vince nam trošt deli, Srce nam ohladi : 5 Vince je stvaril Bog Veselje svojih otrok : Vince naj I . . . razveseli!

Bratec, le zmisli si, Da otrok božji si, 10 Glažek zdaj nagni ti,

Čista ga vun popi:


Spomni se na sveto kri,

S keroj odrešen si,

Zato te v srčice razveseli !

15 Vsi vkiip zapojmo mi Čast, hvalo večnemi: Glažek pa zdaj nali Svojemi sosedi. In da bi družbica

20 Vedno vesela bla,

Hoćemo jedno od kraja

zapet !


Te kaplje zlate spijemo za te.

5626.

(Vrhovska iz Belih Kranjce v?)


Francek, dobro naše, Z pune ove flaše I ti od nas jeden Napitek je urejen.

5 Sim tve hiti oči, Ar se zate toči, Kaplje ove zlate Spili burno zate.


Bog te anda živi, 10 Bratec ljubeznivi, Žitek brez nesreće Naj tvoj navek teče !

Koj ti drugači, Neg sad z usti, veli, 15 On do denes leta Naj ne vidi leta!


5624. Zapisa/ Franjo Kuhač. — Iz njegove zbirke IV. št. 1351.

5625. Zapisa! JožefTušak. — Iz njegove zbirke III. Zapis Jožefa Krajnca od Sv. Jurija na Sčavnici (narekal F. Borko) se loči v tem: 14 raz- veseli] naj veseli. — Mesto bratec se poje sestra, če se napiva žensku

5626. Neznanega zapisovavca (M. Kobeta?). — Iz VO. XVI. C. št. 39. Pisana je med vrhovskimi, pa je morda severnokajkavska !

25


386 III.— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5627—5631.

Napijem ti z vinom in zdravjem.

5627.

(S Krasa od triaške strani.)

Tovarš, Bog ti pomagaj ! 5 Zdravlje jemava, Bog ti žegnaj ! Bog ga potvrdi, —

Odgovor: Tem » ki g a nejma,

Jest ti napijem z' vinam, G a mu poverni!

S' tem ljubim zdravljan:

»Dobro zdravje, bratec, tebi.« 

5628.

(Iz konjiškega okraja.)

Dobro zdravje, bratec, tebe, Hola, hola!

Ne le koj tebe, tudi mene ! Dokler se vince z glažka pit

da!

5629.

(Iz St. Jurija na južni železnici.)

Bog pozivi, I . . ., tebe, Pijmo, spijmo ga,

Ne le tebe, tudi mene: 5 Pijmo ga v imen Boga!

Pijmo, spijmo ga,

5630-

(Od Sv. Eme.)

Bog naj živi, 5 Aj le pijmo ga,

Micka, tebe, Aj le pijmo ga,

Pa ne le tebe, Pijmo ga

Pa tudi mene, V imen' Boga!

Kupico natoči in si srce odmoći.

5631-

(Sv. Peter na Štajerskem.)

Zdaj pa borno pili K nam pride en sosed,

Na zdravlje Micike : En sosed žalosni :

Daj nji Bog živeti, Kupico natoči,

Pa pone sode meti, 10 Si srdčece odmoći, 5 De borno pili ga, Pa gre vesel domu,

De borno pili ga! Pa gre vesel domu.

5627. JVežnanega zapisovavca. — Iz VO. XVIII. 6. d.

5628. Zapisat Lovro StepiŠnik. — Iz njegovcga rokopisa, ki mi ga je poslat A. Kovačič. Zapisovavec jo je kot 2. strofo št. XV. (gl. Št. 26igJ natisnit

v knjižici *Ženitb. ali svatb. navade in napitnice« s temi predrueačbami (ne glede apostrof ov) : 1 tebi — 2 tebi . . meni — Hola] Živio. — jv<z koncu je pristavil: Živijo!

5629. Zapisala Zinka Kavčičeva. — Iz njene ga rokopisa.

5630. Zapisal Ant. Kovačič. — Iz njegove pesmatice II. št. ji.

5631. Zapisal Fr. Kuhač. — Iz njegove zbirke IV. št. 7J55 (z melod.J.


1

I


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5632 — 5636. 387

Na zdravje vseh — vas in nas! A.

5632.

(Iz konjiikega okraja.)

Na zdravje vas, De bi ga pil,

Na zdravje nas, 5 De b' ga zavžil,

Na zdravje vseh nas okol: Svoji duši svet raj dobil!


Na zdravje vseh — vas in nas! B.

5 6 33-

(Iz Frama.)

Na zdravje vseh nas, Bog daj, dabibilavzveličana,

Ko' t bQdi Jezus no Marija pri nas! 5V nebesih kronana! Će nas je družba ravno majhena,

Kukavica mi poje prvikrat.

5634-

(Od Sv. Jurija na Ščavnici.)

Kukovca mi poje že to prvo- 5 Gda kukovca zapela, zapela

krat, mi bo!

Jaz pa ga pijem že to dru- „ . . ..

eokrat • Kukovca mi poje že to dru-

Ne grem poprej domo, T .. S J '

Ne |rem poprej domo, > z P a & ™ em že t0 ^ }0 '

Ne grem itd.

(To se ponavlja y »brezkončnost«. Namesto: »Jaz pa ga pijem« se poje tudi: »Fantič dekle lubi!«)

5635

(Iz Ihana.)

Ktikuca mi» p6je pdrukrat, Na grem, na grem poprćd

— u ga pije ta paru gvaš: domć,

De kukuca zapćva bć!

5636.

(Od Sv. Bme.)

Kukovca zapela prvokrat, Da kukovca zapela mi bo.

Mi ga že pa pijemo drugokrat : 5 Kukovca zapela je drugokrat, Ne grem poprej domov, Mi ga še pa pijemo tretjo-

krat. itd.

563a. Zapisat (?) Gregor Cenc. — Iz rokopisa Lovr. Stepišnika, ki mi ga je poslal A. KovačiČ.

5633. Zapisat Oroslav Caf. — Iz CO. III. 43.

5634. Zapisat JoŽef Krajne; narekovai Tomaz Kapun. — Iz Krajn- čevega rokopisa.

5635. Zapisat Anton Breznik. — Iz njegove zbirke II št. io$. »S to pesmico se naptva vsem osebam okrog miže, in pri tem se poje ime iistega, ki mu napivajo.*

5636. Zapisat Ant. Kovačič. — Iz njegove pesmarice II str, 37.

25*


388 ni. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5637 — 5640.

»Jaz in moji bratje žlahtne smo krvi.« 

5637.

(Od Sv. Antona v Slov. gor.)

Jaz in moji brati žlahtne smo krvi, Antverh mamo dober, treba delat ni. Štirje brati vsi smo tati, Vsa družina je tatvina: 5 Hopsasa, pijmo ga pinta dva ! Nas pa še caka en poseben Ion, Ker de nan prepeva te po smrti zvon. Zvon de prava: klinkl, klankl, Jaz pa mo na gogah cankl, 10 Hopsasa, pijmo ga pinta dva!


5638-

(Okoli sv. Bolfanka na Pesnici.)

Mi smo paČ ene žlahtne kervi, Mi borno dobili vsi en dober

Oča no mati na gaugah visi, Ion,

Mati se tildi s' pepelom kadi, Nam bode zvonil samo v'

Štirje brati, vsi smo tati: eden zvon.

5 Vsa rodvina je tatvina, Zvon de rek&: klinkl, klankl,

Hopsajsa, pimo ga ali pinta 10 Z' nami pa na gauge zajnka,

dvd! Hopsajsa, pimo ga ali pinta dva!

5639-

(Iz Pečin na Tolminskem.)

Naš antverh je dober, ki ima- Naš oče, naš oče na gavgah

mo ga mi, maji,

Ni treba nam delat, noj Je jemu tak antverh kot

hodmo štmani. 'mamo ga mi:

Štiri brati, vsi smo tati, Cinkl, conkl, krinki, kronkl,

Vsa družina je tatina, Vsa družina je tatina,

5 Gopsasa, pima ga pintarje 10 Gopsasa, pima ga pintarje

dva ! dva !


Da bi ga vedno veseli pili.

5640.

(Iz Zagorja za Savo.)

Pijmo vsak en glaž, Pili vsak' čas — De b' b'li vesel' pr nas, 5 Po noč! Zdravi veseli ga

5637. Zapisa/ JožefTušak. — Iz njegove zbirke III.

5638. Zapisa! Iv. Macun. — Iz njegove zbirke, kijo hrani Matica, str. 79.

5639. Zapisa/ Fr. Kofol. — Iz n/egovega rokopisa; pintarje dva je ne- raztitn/jeni štaj. pinta dva, ker ta mera ni na GoriŠkem znana.

5640. Zapisa/ H. Se var. — Iz njegove zbirke III. 22.


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5641, 5642, 5643. 389

Dale so ga kanalske micike.

5641-

(Iz Žabnic.)

Ta svamca mora drobna bit, Saj je le vino, ne voda, Ta dakle mora moja bit! 5 Le pijmo ga z majolčice, Le pijmo ga, ne glejmo ga, Saj so ga dale kanavske

mojčice.

Pijmo ga, saj ni vodk. 5642.

(Iz Podare de.)

Le pijmo ga, ne glejmo ga, 5 Ta čaša mora prazna bit* Saj vince je, saj ni voda. Zavoljo tovaršije.

Takrat b'mo pili pa vodo, . . . mor* po hrbt' dobit

Ko vinca več ne bo. Zavoljo lumparije!


5643-

(Kranjska.)

Le pijmo ga, ne glejmo ga! Saj je vince, ni voda.


5641. Neznanega zapisovavca. — Iz Scheiniggovih NPKS. //. gg6.

5642. Zapisat A. Potočnik; poslat G. Majcen. — Iz Potočnikovega ro- kopisa. Glede začetka gle; zgoraj naslov *Zato smo sern prira/šali, da bi prav dobre volje bili*- (ŠL 5589.)Le pij - mo ga, ne glej-mo ga, Saj vin - ce je, saj ni vo-
da, Ta-kratbmoy f " ' " U

li pa vo - do, Ko vin - ca več ne bo.


SE3=
Ta ra


U V U 4 v * v 4

ča - ša mo - ra pra-zna bit Za - vo la - la - la ti - ra - la • la ti - ra


-p


1 tJ tr 3


ljo to - var- la - la - la


i


fc


n.


BS
Sf


£=3s


%


irU


r u u w 9 \> y ^ v v


ši - je - - - mor' no hrbt dobit za - vo-ljo lum-pa - ri - je ti- la-la ti - ra-la-la ti - ra - la-la ti - ra-la-la-la


la.


5643. Zapisat Jožef Podmilšak (Andrejčkov). — Iz »Slov. ■Glas- nika*. X. (1867.) 44.


390


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5644—5647.


5644-

(Iz Ihana.)

Le pimo ga, na glejmo ga, 5 Sej p6j ga na borno, Sej ja vincč, sej ni vadd ! Kx letak na borno !

Le pimo ga zdej, Le pimo ga š-Bntjanžuca,

K' smo led'ik jn frej, Men' pa 'no srečno r&jž'LCo!


Take si brate želimo, ki radi pijejo vino.

5645-

(Od Sv. Trojice v Halozah.)

Takšne si brate meti želimo, Naj ga le pijejo, naj ga le pijejo, Kteri nam radi pijejo vino: Naj ga le pijejo, saj jimdiši!


5646.

(Iz konjiškega okraja.)

Take bratce hočmo mi imeti, Pijmo ga, pijmo ga, pijmo Kteri znaje vince prav pit: ga prav,

Pijmo ga prav!


Trč, trć, trč', Pćln je še vrč! Trč', trč 1 , trč', Sod ga ima še več: 5 Saj smo vsi še mladi Pijemo ga radi — S kupice!

Trč', trč', trč\ Pijmo ga po več! 10 Trč', trč', trč', Vsaj ga je še več; V kleti je še slajši, K' ga srkamo tud rajši S kupice!


Trči, poln je vrč! 5647-

(Kranjska.)

15 Trč 1 , trč', trč',

Zmir je poln tvoj vrč! Trč', trč', trč', Oj premlad deklčč: Lej, da si najzalši

20 Kaj ne piješ rajši — S kupice!

Trč', trč', trč', Ob moj pćlen vrč! Trč', trč', trč', 25 Vsaj si zal fantčČ: I. (Jakec) je najmlajši, — Pije ga naj rasi —

S kupice!


5644. Zapisa/ Anton Breznik; pela stara Tavčarica. — Iz njegove zbirke II. št. ijq.

5645. /iapisal Andrej Hren. — Iz njegove zbirke. Gle; spodaj naslov

 • Prelepo ime I , sam Bog naj te živi .U (št. 5671 in d.) in » Veselimo se, brat je,

da se vidimo* (št. 56 £4 in d.J.

5646. Zapisat Lovro StepiŠnik. — Iz njegovega rokopisa, ki mi ga je poslat A. KovačiČ.

5647« Zapisat Dav. Petelin (?). — Iz njegove zbirke II. št. 2$.


HI. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5648 — 5651.


391


Kelnar, poj, poj, Nikar ne stoj : Tam notri gori, Zlo se svetli!


V grlu gori! 5648.

(Iz Zavreča.)

5 Bog vari nesreće, Naj mokro dol steče ! Veseli smo zdaj, Od ognja smo fraj !


»Glažek praŠa, kje je flaša.« 

5649-

(Iz okolice konjiške.)

Mi smo štirje skupej zbrani, Eden pa po mizi rajža, Radi vince pijemo,


Karkol mamo, vse prodamo, In za vince zdajemo.

5 Pri prazni mizi ni korajže, To sam birt nam govori;


Kermu glažek je ime.

Glažek praše, kje je flaša, 10 Flaša praša, kje je glai : Jes pa ne grem prej od tod, Dokler bo kej vinca v sod!


Glažek vinca Po mizi binca Od enega kraja Do drugega. 5 Hojdi rajdi rajdi, Rajdi daja, Hojdi rajdidaj, Drom ti dro!

Glažek praša: 10 Kdo je flaša,


5650

(Iz Frama.)

Flaša praša: Kde je sod, Mi pa ne' gremo Prej od tod, 15 Dokler ne bo Prazen sod!

Vse je sladko, Teče prav gladko ; Bi sladko ne bio, 20 Bi ne teklo tako.


5651-

(Iz Podzemlja.)

— — — — — — Jaz pa prej ne grem od tod,

Glažek vpraša, kje je flaša, 5 Dokler ne spijem povhen Flaša vpraša, kje je sod: sod!


5648. Zapisal Ivan Macun. — Iz njegove zbirke, ki jo hrani Matica, str. 81. Verz 5. in 6. se pojeta dvakrat ali večkral, dokler ne izpije, komur se napiva.

5649. Zapisal GregorGrifič. — Iz rokopisa Lovr. Stepišnika, ki mi ga je poslal A. KovačiČ. Prim. glede' začetka št. 48 2g in d.

5650. Zapisal Oroslav Caf. — Iz CO. IV. 25. Začetek in konec spadala drugam. Isti konec v pesmi »Titi didl hojsasac (št. 5627).

5651. Zapisal Janko Barle. — Iz njegove zbirke. Začetek se je izgubit.


392


m. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5652 — 5655.


»Čašica sem pa tam potuje.« 

5652.

(Iz Podzemlja.)


Oj ti mala čašica, Sem pa tam potuješ, Naš'mu drag'mu Tonetu Lepo nazdravljuješ, 5 Saj ti, Tone, dobro veš, Kaj ti je storiti:


GlaŽek moraš nagniti, Vince ven popiti ; Le popiti, pa zavžiti, 10 Dosti let dočakat', Le popiti, le zavžiti, Dosti let dočakat'!


»Glažek po mizi vandra.« 

5653-

(Iz saleške doline.)


En glažek po mizi vandra Od soseda do soseda. Oj moj pajdaš, No kaj mi daš? 5 En poln glas, Tukaj ga imaš!


(Ko spije:)

O moj pajdaš, Oj kaj mi daš? En prazen glas!


5654-

(Iz konjiškega okraja.)


Kaplica mi vandra, Mi vandra, mi vandra Odi soseda do soseda : No, moj pajdaš, 5 No, kaj mi daš? Le vinca en glaž, Le tu ga imaš:


Le vince vun, le vince vun Le vince vun !

10 Le moj pajdaš,

No kaj mi daš?

En prazn glaž,

No tu ga imaš :

Le nalij s' ga, moj pajdaš, 15 Le nalij s' ga, moj pajdaš!


Kupaca, le vandri, Le vandri naprej, Vad jan'Bga suseda


5655-

(Iz Ihana.)

Do druz'Bga naprej : 5 Le z vincam vBn ! Le z vincam vtn !


5652. Zapisa! Janko Barle. — Iz »Letopisa slov. Matice* 1889. str. y8. Podobne išči sbodaj.

5653. Neznanega zapisovavca. — Iz prepisa Fr. Praprotnika.

5654. Zapisa! Lovro StepiŠnik. — Iz njegovega rokopisa, ki mi ga je posial A. KovaČič. Kaplica pač nam. kupica ali glažek.

5655. Zapisat Anton Breznik; peta Zelnikarjeva Micika. — Iz njegove zbirke II. št. 96.


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5656—5660. 393

5656-

(Iz šaleške doline.)

En glažek mi vandra, mi Kakor smo storili mi,

vandra, 5 Storite tudi vi :

Od enega do tega drugega Takć, takć, takć, takć,

Gre zmirom naprej. Da glažek prazen bć!


5657.

(Iz Ihana.)

Prva kupaca Ta prv&ndrava.

Zretaga vf iTLca 5 Se na zravje nažga (naše) — u !

Gv&r 'n dv^l po mfzx Sami Boh nej te živi!

Natoči si, saj si ga znaš.

5658.

(Iz Ihana.)

Prelub'L moj pajdaš, »Pa s' ga natćči*, Kaj pa ti men daš, 5 Sej st> ga znaš!«  Ani prazni gvaš?

»Pijmo, pijmo, bratci, vince.« 

5659

(Iz okolice Št. Ruperta na Dolenjskem.)

Pimo, pimo, bratci, vince Će ga pije, nej ga pije,

Iz le te I . . . gorice, Nej gre vince vajn!

Kdo ga nam pridelov bo, ( Kedar ta vince pije :)

Ko bratci in sestrice ! Zdej le zdej le

5 To je ta I . . ški ban, I0 z e J n0 d * br0 vo j jo: On ga pije vsaki dan. Nej , e gre> nej k gre

Z eno dobro voljo !

Le pijmo ga, saj ga je Še več!

5660.

(Kranjska.)

Le pijmo ga, le pijmo ga, Morebiti danes let

O saj ga je še več; Ne borno već na svet


5656. Neznanega zapisovavca. — Iz prepisa Fr. Praprotnika.

5657. Zapisat Anton Breznik; pela Štučkova Neža. — Iz Breznikove zbirke III //. 2.

5658 Zapisa/ Anton Breznik; pela Smolajdrova Franica. — Iz Brez- nikove zbirke II. //. 82, kjet zadnji verz pač pomotoma začne Če st itd.

5659. Zapisa/ Iv. Bercer. — Iz njegove zbirke št. 3.

5660. Neznanega zapisovavca. — Iz zbirke M. Rode'ta IX. št. 6$, ka- teretnu jo je dal Andrej Prebil po ptepisu J. Pečevnika, ki jo je prepisal pri vojakih v Pulju.


394 HI« — IV." Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5661 — 5664.

5Prepevali: lok, lok, lok! Od enga soseda do druzga Naj se to vince v usta spe- naprej !

ljuje, Le vino ven, vino ven, vino Naj se to vince v usta spelja, ven!

Saj zanj I. lahko še d&! — Naj se to vince v ljubce

Le vandraj, le vandrej Naj se Jjuj nj j2^S jal

10 Ta glažek naprej, J r J J J r J

Danes k letu ga morda ne borno več.

5661.

(Iz krške okolice.)

Bratec prim' za ktipico, Pojdemo v crno zemljć,

Zapćj nam to zdravijčico : Od tam nas več nazaj ne bć ;

Morbit'B, da danes k letu Le tam na ćnem svetu

Ne borno već na svejtu Ne bode vinca k letu,

5 Prepćvali. 10 Tam suša bo.


5662.

(Iz Podlipovice pri Izlakah.)

I . . ., prim* za kupico, Tam v crni zemli gnili, Zapeli borno zdravičico. Ne bomd vinca pili, Morbit* da danes h letu, fam suša bo! Ne borno več na svetu 5 Prepevali.

5663.

(Iz okolice Št. Rupe rta na Dolenjskem.)

Oh bratec preljubi, 5 Le prim ga za roče, Ozri se okoli, Naj teče, dokler hoče:

Na mizi prav blizi Zavolje kompanije,

En glažek stoji. De b' dobre volje b'li!

Strink, strink! saj ga je več, 10 Strink, strink! saj ga je še več! Sej morda dones letu, Ne borno več na svetu Prepevali !

5664.

(Od Sv. Eme.)

Micka, primi za kupičko Ne borno več na sveto

In napij družičičko, 5 Prepevali.

Znabit je danes leto,


5661. Zapisa/ V. Kapler. — Iz njegovega tokopisa. K letu (9) = v kleti,

5662. Zapisal Ivan Lovrač. — Iz njegove zbirke I. Št. 60.

5663. Zapisal Iv. Bercer. — Iz njegove zbirke št. 4.

5664. Zapisal Ant. Kovači č. — Iz njegove pesmarice II. str. 24.


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5665 — 5669. 395

Zdaj borno šli v Crno zemljć, Ne bo več vinca v kletu, Tam na onem svetu Tam vel'ka suša bo!


Pijmo ga, dokler živimo.

5665.

(Okoli 8V. Bolfanka na Pesnici.)

Sonce, sonce sijalo bo, Dokler na sveti živimo,

Dokler ga nas na sveti ne bo : 5 O zdaj ga le pimo,

O zdaj ga le pimo, Dokler na sveti živimo !

5666.

(Iz Kaplišča v Belih Kranjcih.)

Pimo, le pimo, 5 Mrtvi ne pijo Dokler živimo, Ne vinca ne vodi,

Saj ga ne borno V zemlji trohnijo

Kapljice tam. Do sodnega dne.

Pij ga, dokler je čas. 5667.

(Od Sv. Andreja pod Gorami.)

Bratec, glej, glej, Tvoj leben odhaja! Kaj te caka zanaprej! 5 Oj bratec, kaj bo? Tvoja ura prihaja,

Bog je vince dal le za ljudi.

5668.

(Kranjska.)

Bratec, ostani, z' manoj pij, Bog vince deli lih za ljudi, In tvojo kupco si nalij : Samo pamet* ne zapij !


Ne boj se ga, saj je Bog vstvaril!

5669.

(Iz Podzemlja.)

Veselo združeni Saj ti je srcu ljubljeno.

Zapojmo vsi, Primi ga,

Saj je to lepo slišati; Zvrni ga,

Martin ti, 10 Nič se ne boj, 5 Le ga pi, Saj ga je vstvaril

Vse sladko, Stvarnik tvoj!


5665. Zapisal Iv. Macun. — Iz njegove zbirke, ki jo hrani Matica str. 81.

5666. Zapisal JankoBarle. — Iz njegovega rokopisa. Prva strofa se strinja z Vilharjevo »Pijmo, ga pijmo«.

5667. Neznanega zapisovavca. — Iz prepisa Fr. Praprotnika.

5668. Zapisal M. Ravnikar-Poženčan. — Iz njegovih »Povasnih p.< št. 14. Prepis v VO. V, št. 260 se loči: 1 manoj — 3 li.

5669. Zapisal Janko Barle. — Iz njegove zbirke, Vse = vsaj je.


396 HL — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5670—5673.

Če je prazen tvoj glaž, le veselo zapoj!

5670.

(Škofiče, Radiše, Podkrnos.)

Če pa dnarja ča maš 5 Hlej, prej da bo stue liet, In je prazen tvoj hvaž, Na bo ćrievlov bel driet,

Le vesevo zapoj, Al pa hvale bel vas,

BoŠ mov spet pokoj. Bel pa najov an hvas.

Prelepo ime L, sam Bog naj te živi!

5671-

(Iz Pušćencev pri Ormožu.)

Prelepo ime Lojzek, 10 Takšne si bratce meti žele-

Sam Bog te naj živi! jemo,

Primi kupco v roke (ali: Takšne si sestre meti

In sladko se napij: želejemo)

5 Le ga pi ti no zavži ti! Keri(e) nam radi(e) pijejo

Le ga pi ti, viin ga spi ti ! vino :

Živa žaba notri plava! Pijmo ga, pijmo ga,

Kam je šio? Saj nam diši!

Spili ga smo !

5672.

(Iz Mozirja.)

Prelepo ime Zefa [N], 5 Le popi ti, le zavži ti, Sam Bog te naj živi, Dobre volje hoćmo biti,

Zdaj pa iz tega glažka, Veliko let učakati,

To vince von popi: Od veselja skakati!

5673-

(Od Sv. Juri ja ob Šćavnici.)

Prelepo ime L, 5 Le ga spi ti no zavži ti, Bog te naj živi ! Le ga spiti no zavži ti ! Primi glažek v roke, —

No ga viin popi ! (Ta vrstica se poje tako dolgo, dokler ni kupica prazna; ako nazdravljeni neče izpiti, mu pojo:)

Živa žaba notri plava!


5670. Neznanega zapisovavca. — Iz Scheiniggovih NPKS. št. 1013,

5671. Zapisa/ Alojzij Trstenjak; poveda/brat Anton T. — Iz zbirke AL Trstenjaka št. 75. Konec je najbrž posebna pesem, glej zgoraj št. $645 in d,

5672. Zapisala Ivana Cesar. — Iz prepisa jfir. Praprotnika.

5673. Zapisa/ Jožef Krajne; nareka/ godec AndraŠič. — Iz Krajn- Čeve zbirke.


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5674 — 5678. 397

5^74-

(Od Sv. Jurija na ŠĆavnici.)

Prelepo ime Franček. Sladko se napi!

Bog te naj živi, 5 Le ga pi ti, no zavži ti,

Vzemi kupco v roko, Dolge leta vživati!


5675.

(Od Sv. Jurija na ŠĆavnici.)

Sladko je vince z visoke gore, Kaj je notri, naj le gre !

Ker lubi Jezus požegna gaje. Zdaj že gre, naj le gre,

Prelepo ime I. ti, Kaj je notri, naj le gre!

Iz tega glažka vun popi! —

5 Zdaj že gre, naj le gre,

5676.

(Od Sv. And r ej a pod Oljsko goro.)

Prelepo ime I., Le čisto vun popij :

Sam Bog te naj živi ! 5 Le popi ti, le zavži ti,

Iz tega glažka vince Dosti let dočaka[j] ti !


5677.

(Iz Ihana.)

Prelćpi t' ja jmć — u, Dosta let da včakati,

Sam Boh nej te živi: Vad vesćla skakati.

Zdej pa s tega gvaška De b' le b'vd, de b' le bva

To vince vin popi. 10 Dobra kompanija,

5 Le popij ga, pa zavžij ga, De b' le b'va, de b' le bvd

Le popij ga, pa zavžij ga: Ježiš jn Marija!


5678.

(Kranjska iz Domžal.)

Tebi je ime I., Pa Bog Sin je med nam,

Sam Bog te naj živi ! Pa Marija in svet* Jožef

Ti pa iz tega glažka Na desni nam stran'.

To vince von popij. Vi vat, vi vat, ven ga izpij,

5 Pa Bog Očka je nad nam', 10 Pa druzega nalij !


5674. Zaptsa/ Jožef Krajne; narekovala Marija Štelcl. — Iz Krajn- čevega rokopisa.

5675. Zapisa/ Jo žef Krajne; narekova/a in pe/a Ivanka KoŠar. — Iz Krajnčwega rokopisa.

5676. Neznanega zapisovavca. — Iz prepisa Fr. Praprotnika.

5677. Zapisa/ Anton Breznik; pe/a mati Terezija. — Iz Breznikove zbirke II., št. 84.

5678. Neznanega zapisovavca. — Iz M. Rodeta zbirke I, št. 24, 1.


398 I'I. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5679—5684.

5679

(Iz Krope.)

Prelepo ime I., Vince ven popij :

Bog te naj živi ! 5 Le popij ga, le zavžij ga,

Zdaj pa iz tega glaška Dosti let dočakati !

5680.

(Iz krike okolice.)

Lepo ime Janez, Vince ven popij.

Tebe Bog živi ! 5 Le popij ga, le zavžij ga,

Zdaj pa *z tega glažka Dosti let dočakati!

5 68x.

(Iz okolice St. Ruperta na Dolenjskem.)

Lepo ime I., 5 Le popi ti, pa zavži ti, Sam Bog te živi, Le popi ti, pa zavži ti, Zdej pa iz tega glažka Dosti let dočakati! Vince ven popi :

5682.

(Z Orahova.)

Kako je pa tvoje lepo ime? 5 Na zdravlje vas, Tvoje ime je I. I. . ! Na zdravlje nas, I. I. pa iz tega glažka Na zdravlje ćele družbe! Vince von popij :

Micika z imenom, Bog te naj živi!

5683.

(Od Sv. Jurija na Sćavnici.)

Micka z imenom, No še prav dolge

Bog te naj živi! Leta živi ti!

Ker smo veselem yino naj steč

Društvi pri vas, 10 Vam se naj reče .

5 En glažek nali ti B vas n ^ živi

No vun ga izpi t., Zdaj in na yek ,

»Veselimo se, bratje, da se vidimo!« 

5684.

(Od Sv. Jurija na Ščavnici.)

Veselimo se, brati, da se vidimo ! Žalost nas obide, gda razidemo.

5679. Zapisa/ Ivan Mladić. — Iz njegove zbirke*

5680. Zapisa/ V. Kapler. — Iz njegovega rokopisa.

5681. Zapisa/ Jan. Bercer. — Iz njegove zbirke št. 3. 568a. Zapisa/ Anton Črv. — Iz njegove zbirke A. 24.

5683. Zapisa/ Jožef Krajne. — Iz njegove ga rokopisa.

5684. Zapisa/ Jožef Krajne; narekal Fr. Mi kl. — Iz Krajnčeve zbirke. Glede* prvega pripevka prim. zgoraj št. $64$ in d.


III.— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5685, 5686. 399

Ta vesela kompanija tega ne dovoli, Kranjska, štajarska dežela tega ne dovoli. 5 Prelepo ime Franček, Bog te naj živi, Prejmi glažek v roke, sladko se napi!

Pripevki, ko je kupica izpraznjena.

Takse si brate meti želimo, Keri nam radi pijejo vino. Pimo ga, pimo, se nam diši! 10 Al pimo ga, pimo, se nam diši!

Izpijo, popijo, bratci, na veselje, Izpijo, popijo bratci, na veselje. Dokler ćemo piti, dobre vole biti. Sami smo Slovenci, dobre vole v senci.

15 Sivo je vino al sivi je gut,

Katero rado teče skoz naš nemarni gut.

Le vincajmo, le vincajmo,

Preliibi moj pajdaš, le daj, či kaj maš.

Jaz idem domo, pa jemlem slovo 20 Od Frančeka liibega: Pri vas ostane večni Bog, Kre nas pa naj ide Marija!


5685.

(Štajerska.)

Veselimo se, bratci, Primi glažek v roke,

Da se vidimo, Sladko vince pij. Žalost nas obide,

Kda se razidemo. Le ga pi ti no zavži ti,

5 Ta vesela kompanija Do ^ leta vživati !

Ne de nikdar doli : x 5 Kam je šio ?

Kranjska, štajerska dežela _ ~ P . S Č 8 - ■ « ,- Tega ne privoli! J ake . S1 brate imeti želimo,

 1. r Kten nam radi pijejo vino.

Prelepo ime L, Pijmoga, pijmo, saj nam diši ! 10 Bog te naj živi,

5686.

(Od Sv. Trojice v Halozah.)

Veselimo se, bratje, 5 Ta vesela tovaršija Da se vidimo; Ne nehaj nikoli,

Žalost nas obhaja, Naša štajerska dežela

Gdar se razidemo. K temu ne privoli!

5685 Neznanega zapisovavca* — Iz pesmarice Antona Kovačiča Ih,

str. 53—54-

5686. Zapisat Andrej Hren. — Iz njegove zbirke*


398 HI« — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5679—5684.

5^79-

(Iz Krope.)

Prelepo ime L, Vince ven popij :

Bog te naj živi ! 5 Le popij ga, le zavžij ga,

Zdaj pa iz tega glaška Dosti let dočakati !

5680.

(Iz krške okolice.)

Lepo ime Janez, Vince ven popij.

Tebe Bog živi ! 5 Le popij ga, le zavžfj ga,

Zdaj pa *z tega glažka Dosti let dočakati !

5681.

(Iz okolice St. Ruperta na Dolenjskem.)

Lepo ime I., 5 Le popi ti, pa zavži ti, Sam Bog te živi, Le popi ti, pa zavži ti, Zdej pa iz tega glažka Dosti let dočakati! Vince ven popi :

5682.

(Z Orahova.)

Kako je pa tvoje lepo ime? 5 Na zdravlje vas, Tvoje ime je I. I. . ! Na zdravlje nas, I. I. pa iz tega glažka Na zdravlje ćele družbe! Vince von popij :

Micika z imenom, Bog te naj živi!

5683.

(Od Sv. Ju rij a na Ščavnici.)

Micka z imenom, No še prav dolge

Bog te naj živi ! Leta živi ti !

Ker smo veselem vino naj 8tefie

Društv. pri vas, 1Q Vam se • reče . 5 En glažek nali ti B vas naj živj

No vun ga 1Z pi t., Zdaj in na vek ,

»Veselimo se, bratje, da še vidimo!« 

5684.

(Od Sv. Jurija na Ščavnici.)

Veselimo se, brati, da se vidimo ! Žalost nas obide, gda razidemo.

5679. Zapisa! Ivan Mladić. — Iz njegove zbirke*

5680. Zapisat V. Kapler. — Iz njegovega rokopisa.

5681. Zapisat Jan. Bercer. — Iz njegove zbirke št. 3. 568a. Zapisat Anton Črv. — Iz njegove zbirke A. 24.

5683. Zapisat Jožef Krajne — Iz njegovega rokopisa.

5684. Zapisat Jožef Krajne; na rekal Fr. Mikl. — Iz KrajnČeve zbirke. Glede' prvega pripevka prim. zgoraj š/. $64$ in a 7 .


III.— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5685, 5686. 399

Ta vesela kompanija tega ne dovoli, Kranjska, štajarska dežela tega ne dovoli. 5 Prelepo ime Franček, Bog te naj živi, Prejmi glažek v roke, sladko se napi!

Pripevki, ko je kupica izpraznjena.

Takse si brate meti želimo, Keri nam radi pijejo vino. Pimo ga, pimo, se nam diši! 10 Al pimo ga, pimo, se nam diši !

Izpijo, popijo, bratci, na veselje, Izpijo, popijo bratci, na veselje. Dokler čemo piti, dobre vole biti. Sami smo Slovenci, dobre vole v senci.

15 Sivo je vino al sivi je gut,

Katero rado teče skoz naš nemarni gut.

Le vincajmo, le vincajmo,

Prelubi moj pajdaš, le daj, Či kaj maš.

Jaz idem domo. pa jemlem slovo 20 Od Frančeka liibega: Pri vas ostane većni Bog, Kre nas pa naj ide Marija!


5685.

(Štajerska.)

Veselimo se, bratci, Primi glažek v roke,

Da se vidimo, Sladko vince pij. Žalost nas obide,

Kda se razidemo. Le ga pi ti no zavži ti,

5 Ta vesela kompanija Do 'S a le ** Y ži , vati !

Ne de nikdar doli: J 5 Jam J e slo?

Kranjska, štajerska dežela _ ^P 1 ' .S a smo!

Tega ne privoli! Tak< i S1 brate imet. želimo,

r Kten nam radi pijejo vino.

Prelepo ime I., Pijmoga,pijmo, saj nam diši !

10 Bog te naj živi,

5686.

(Od Sv. Trojice v Halozah.)

Veselimo se, bratje, 5 Ta vesela tovaršija

Da se vidimo; Ne nehaj nikoli,

Žalost nas obhaja, Naša štajerska dežela

Gdar se razidemo. K temu ne privoli !

5685 Neznanega zapisovavca, — Iz pesmarice Antona Kovačiča 77.,

str. 53—54-

5686. Zapisat Andrej Hren. — Iz njegove zbirke.


400 HI» — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5687—5690.

Prelepo ime , Le ga piti in zavžiti,

10 Bog te naj živi, Dosti let dočakati. Vzami čašo v roke, 15


Žlahtno vince pij :

5687.

(Iz hrvaškega Zagorja.)

Veselmo se, braća, da se vi- Lepo ime Andro, sam te

dimo, Bog živi,

Žalost nas prehaja, da s' S toga čašu vinca čisto van

rezidemo. popij •

Ta vesela kompanija, Le popi ti, pa ga vži ti,

Ta vesela kompanija Le popi ti, pa zavži ti

5 Nebu nigdar dole. 10 Vnogo let dočakati !


5688.

(Iz Motnika.)

Veseli se, moj bratić, Tudi hravaška zemlja

Ko se videva, Nigdar doli ne vdari.

Žalost me objide, L ime Tona

Kadar razjideva. IQ Sam B tjebe ž ; yi , 5 Vesela naša kompanija Vunkaj * te vijo , ce •

Nigdar dok ne vdan, Dosta , et ^^

Sam Bog tebe živi! 5689.

(Kranjska.)

Veseli se, bratec, ker se vi- Družba naša vsa vesela

dimo, Se nikdar nehala ne bo,

Žalost me obide, k' se raz- 5 Gornja štajerska dežela

idemo. Ne pervoli nikdar v to !

5690.

(Iz Ihana.)

Bratac, le pi vince, Žavast prevelika,

Le merki, de ptjćn naboš: Kedar se jzfd'Bva. Sej t' Jt>žt>š ina zamćr*, Ta vesćva kompa nija

Ce dobre v61e boš. I0 Na bo nikdar doli,, 5 V'BSĆle prevLlikt, Štajarska z'Bmlica

K'B se vidova ; Tega na dovoli !


5687. Zapisal Fr. Kuhač. — Iz njegove zbirke IV. št. 1384 (z melod.J.

5688. Zapisa! G. Križni k. — Iz GK. I 40. K imenu Tona v v. 9 je pripisana opomnja: »Popeva se po imenu na okoli sedeče tovarše na zdravje tega imena«.

5689. Neznanega zapisovavca. — Iz SPKN. V. 64.

5690. Zapisal Anton Breznik; pela mu mati Terezija. — Iz njegozv zbirke II. št. 9^.


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5691 — 5694.


401


Bratri, pijmo vince, Dokler se vidimo, Žavost nas zaide, Ko se raztidemo.

5 Le vinska kompanija Ne bodi nikdar doli,


5691.

(Podjunsko.)

Kranjska, štajerska dežela Tega kne privoli.

N., primi te glažek v roke, 10 Čist* ga vun popij,

Le popij ga in zavžij ga, Dolge leta živel boš!


5692.

(Z Grahova na Tolminskem.)


Veseli se, moj bratec, Ker se vidiva, Žalost naj otide, Ker se snideva. 5 Ta vesela pozdravljica Ne bo nikdar dol* prišla. Spreljubo ime ti je I. I.,


Zdaj pa 'z tega glažka Vince von popij : 10 Le popij ga, Le zavžij ga Za sto let učakati, Božje gnade vživati!


5693-

(Iz Dol. Vrtojbe.)


Kaj mi je moj oče pravu ! Da skupaj vinca piti pojdemo. Svetga Mikulavža cerkvica, Cerkvica, cerkvica, 5 Gori je zapisana majolica. Odzvon je lepo pisana, Odznotraj vinca štrihana;


Tiga, bratec, vinca ti Svojemu sosedu en glažek

nalij !

10 Le popij ga, le zavži ga,

Le popij ga, le zavži ga,

(To se poje, dokler kdo pije.)

Tavžent let dočakati.


»Veseli danes tu sedimo.« 

5694-

(Iz šaleške doline.)


Veseli mi okolj sedimo In vince pijemo, Pošteno se razveselimo, Eden druzga ljubimo. 5 Le polukaj, saj smo tukaj, Pa prijazno glažek sprazni,


Čisto vince vun popij" Men' pa druzega nalij ! Pije rada stara, mlada, 10 Vsaka luka z glažka rada, Le čisto, čisto vun popij, Men' pa druzega nalij !


5691. Neznanega zapisovavca. — Iz Scheifii^govih NPKS. si. 1003.

5692. Zapisat Anton Črv. — Iz njegove zbirke A. 25.

5693. Zapisat Jožef Soban; pravit njegov oče. — Iz zbirke Jožefa Cejana V. s7. 75. Zlože?ia iz več pesmi.

5694. Neznanega zapisovavca. — Iz prepisa Fr. Praprotnika.

26


402


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5695 — 5698.


(Od Sv. Martina na Paki.)

Veseli danes skup sedimo 5 Le polukej, saj smo tukaj,


Inoj vince pijemo, Pošteno se razveselimo, Eden druzga ljubimo.


Prav prijazno glažek sprazni : Le čisto, čisto vince vun popij, Prijatlu pa druzega nalij !


Natoči, da ga bo pil prijatelj naš!

(Kranjska.)

Natoč', natoč' vinca en glaž, Boš prav vesel, boš prav vesel,

De ga bo pil prijatel naš : Zakaj b' ga ne, zakaj b* ga ne

Ne škodje teb', ne škodje En glažek vinca zdreliga?

men' 10 Aj men se zdi brez skerbi,

Za kratek čas, za kratek čas ! De more vince dobro bit :

5 Kadar glažek boš uzel, Zdaj ga pi en glaž al dva

Svoj'mu bratcu boš napil, In počasti tud 1 Boga!


»En glažek na mizi stoji.« 

5697-

(Iz konjiškega okraja.)


Glažek mi na mizi stoji, Bratec, ga meni napij ! Moja navada, Pri srcu ta prava: 5 Le čisto ga vunkej popi ! Bratci, veseli smo mi!


Ko tistga popij eš, Si drujga naliješ!

Le prim ga s to pravo roko, 10 Glažek, prirajžaj z menoj ! Moja navada, Pri srcu ta prava: Bratci veseli smo mi!


5698.

(Od Sv. Martina na Paki.)

En glažek na mizi stoji, 5 Le prim ga s toj desnoj

Le čisto ga vunkaj popij, rokoj,

Ko tistga popiješ, pa druga Rec: Glažek, le poj diz menoj,

nalij, Je taka navada, pri srči ta

Oj bratec, kak lušni smo mi ! prava,

Le čisto ga vunkaj popij !


5695. Zapisala Urša KoŠak. — Iz prepisa Fr. Praprotnika. Drugi Praprotnikov prepis iz šaleške doline ima v zadnjem verzu In I. pa drugega nalij!

5696. Neznanega zapisovarca. — Iz SPKA T . V. 43.

5697. Za piša l LovroStepišnik. — Iz njegovoga rokopisa, ki mi ga je poslal Ant. Kovačič.

5698. Zapisala (?) Urša Košak. — Iz prepisa Fr. Praprotnika,


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5699—5703. 403

5 6 99-

(Iz šaleške doline.*)

En glažek na mizi stoji, Le primi ga z desnoj rokoj,

Le čisto ga vunkaj popij: Reč' : bratec, le pojdi zrne-

Ko tist'ga popij eš, noj !

Pa druzga naliješ, Je taka navada,

5 Oj bratec, kak lušni smo Pri srcu ta prava,

zdej! 10 Le čisto ga vunkaj popij!


5700.

(Od Železne Kaplje.)

En glažek na mizi stoji, Će pravijo drugi ljudi,

Le frišno venkaj ga popij ! Da vince rad pijemo mi, Tega popiješ, To je ja naša navada,

Pa druga naliješ: Pri srcu ti prava:

5 Juhe, veseli smo mi! 10 Juhe, veseli smo mi!


5701.

(Iz Motnika.)

En glažek na mizi stoji, Prim ga s to pravo roko,

Ti mi, bratić, napi! Rajžev boš, glažek, z menoj;

Tega popiješ, K je moja navada,

Druzga naliješ, Pri srcu je prava,

5 Oh, veseli me! ioLjubeznivo špil ga bom!


5702.

(Iz šaleške doline.)

Glažek na mizi stoji, Le daj, le daj ga naprej,

Bratec, le vun ga popij, Smo dobre volje zdej !


Glažek je natočen. A. 5703-

(Od Sv. Antona v Slov. gor.)

Glažek je^natočeni, 5 Kdor če sladko vince pit, I . . . izročeni. Mora glažek obrnit,

Živaj ga, pivaj ga, Obrnit, obrnit,

Vinca sladkega. Čista vun popit!


5699. Neznane ga zapisovavca. — Iz prepisa Fr. Praprotnika.

5700. Zapisat Štefan Singer. — Iz njcgovega rokopisa.

5701. Zapisal Gašpar Križnik. — Iz GK. I. 42.

5702. Ncznanega zapisovavca. — Iz prepisa Fr. Praprotnika.

5703. Zapisal JožefTušak. — Iz njegove zbirke II.

26*


404 HI. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5704 — 5707.

5704-

(Iz Mozirja.)

En glažek je natočeni, 5 Kdor pa tega ne bo stril, I. (Zefa), teb' je odloćeni: Škoda, da bi pri nas bil,

Spivaj ga, uživaj ga, Pri nas bil, pri nas bil,

Vinca sladkega! Sladko vince pil!

Glažek je natočen. B. 5705.

(Od Sv. Ju rij a na Ščavnici.)

Glažek je natočeni, 5 Mati so te gor zredili,

Franćeki je zročeni, Radi bi te oženili,

Našemi mlademi Franćeki, Kaj bi na tvoje gosti šli,

San Bog te naj živi ! Prav dobre vole bili !


»Ta glažek se sprehaja.« 

5706.

(Iz Velikega Trnja.)

Ta, glaš'k se spreh&ja, To vince lepo barvo 'md,

K* se vince v njem maja, 10 Glažek je nat6Ćen,

Le bod'mo vesel'ga sred! Na dobro zdravje Jurja,

Ta glašk je nat6Ćen, N J emu J e odl6čen !

5 Je I . . . odločen : Ti že sam prav dobro veš,

Le prim' ga z vesćlo rokć! Kaj 'maš ž njim storiti,

Viv&t, viv&t le brž naprej, 15 Glažek obrniti po stran, Doklćr je v glašku vinca kej ! Vince včn popiti !

Viv&t, vivat le brž naprej, Doklćr je v glašku vinca kej!


5707.

(Z Blok pri Cerknici.)

Vince lejpu farbanu, Glažtk obrniti,

Glažek je natuočen Na stran pa vince vun po- Za našga lubga Francelna, piti I

Zajnga je odluočen. Pa naš Franc , j e le j p?

5AI Franci patu duobru vej, ioK6kr naglnov cvejt,

Kaj se muore storiti, Pa še le iP^ hl > bfu >

Ko b' cxgarce kadi u !


5704. Zapisala Ivana Cesar. — Iz prepisa Fr. Praproinika.

5705. Zapisat Jožef Krajne; narekoval T. Borko. — Iz Krajnčevega rokopisa.

5706. Zapisa i V. Kapler. — Iz ?ifego?Y<sa rotopisa.

5707. Zapisa/ Izidor Mod ic; pel K. Z&dnik. — Iz Modćeve zbirke št. 112. Zadnjemu verzu je pripisana varijanta Ko b' ci,garc ne kadiu. Prim. št. 2942.


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5708— 571 1.


405


Vince lepo barvano, Glažek je natočen,


5708.

(Od Bleda.)


Na zdravje pijem Janeza, Njemu je odloćen!


Ko bi božja volja bila, da bi nikoli noč ne bila!

5709.

(Štajerska.)


Ko b' božja volja bla, De b* nikdar noč ne bla, De b' zmiraj sonce sjalo, Ker je narbolj svetio!

5 Ker božja volja ni, Pa naj gre noč naprej, Saj tudi nam po noči Luna lepo sveti.

Le pij ga, bratec, pij, 10 Pa drujga si nalij !


De b' Bog dal, de b* Bog dal, De b' ga še za naprej.

Po farbi je lepo, Kakor čisto zlato, 15 Še boljšiga je žmaha, Čast, hvala bod' Bogu!

Zdaj pijmo vsak en glas, Saj ti za drujga daš : De b' Bog dal, de b' Bog dal, 20 Še dost'krat posihmal !


5710.

(Iz Dobrunj.)


K' b' b6žja volja bila, De b' nikol' noč ne bla, De b' zmirej sonce s'jalo, K* je narbolj svetlć!

5 Ko pa volja b6žja ni, Naj gre noč in dan naprej, To solnce posij a, Ta dan se razsvetli:


Pa poglej, kaj za glaškam 10 Za en lep šajn stoji : Tak lep krancelj inja, Kakor čisto zlato.

Le prim' ti za glažek, Pa vtinkej ga 'spi, 15 Pa naprej ga postavi, Pa drujga nali!


»Sonce sije, hji^gori. 57,

(Od Sv. JTrojice v Hal.)


Solnce sije, luč gori.

Pri tebe, Peter, glaž stoji.

Trink se, trink se, trink se

vein,' Će spiješ, pa si fein : 5 Kluk kluk kluk kluk kluk,


Kluk kluk klukluje:

Ne se ti vince z^glaška spe-

luje! Naj se speluje, naj se spelja, Saj že Franček za drugiga da !


5708. Zapisa! Janko Žirovnik. — Iz njegove zbirke I. št. 20, kjer je tudi melodija.

5709. Neznanega zapisovavca. — Iz Cennetoi>ega rokopisa v VO. XV,

62 (78).

5710. Niznanega zapisovavca (12. avgustd 1838.). — Iz ostalim Mih. Kastelca v ljubljanski licejski knjižnici.

571 1. Zapisal Andr. Hren. — Iz njegove zbirke, ki mi jo je poslal v porabo oče Bernardin Šalamun*


406 HI« — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5712 — 5716.

5712-

(Od Sv. Jurija na Ščavnici.)

Sunce sije, luč gori, 5 Kluk-kluk, kluk-kluk, kluk !

Pri tebi pa, Micka, en gla- Naj se ti vince z glažka

žek stoji! speluje,

Trinkzajn, trinkzajn, trink- Naj se speluje, naj se spela,

zajn fajn ! Saj bo še nekdo za driigega


Bole boš pila, bole boš fajn. da!Solnce sije, luč gori, ^ 5 Le naj se spelja, le naj se

Pred teboj pa en glažek stoji. spelja,

Trinka, trinka, trinka,tralala! Saj vsmileni Jezus nam dru-

Le naj se to vince von z zega da!

glažka spelja,


5714-

(Od Sv. Andreja pod gorami.)

Solnce sije, luč gori, 5 Le naj T se pelja, le naj se

Pri tebi I. glažek stoji. pelja,

Trinka trink, trinka trink, Saj usmileni Jezus za dru-

tra la la — zega da! Zdaj se to vince iz glažka pelja :


5715-

(Iz krške okolice.)

Solnce sije, luč gori, Le naj se to vince ven z

Pri teb', nevesta, en glaž'k glažka spelja,

stoji, 5 Le naj se spelja, le naj se

Klun, klun, klun klun, traila spelja :

la, traila la, Saj Jezus nam druzega da!

5716.

(iz okolice Št. Ruperta na Dol.)

Solnce sije, luč gori, Link, link, link, luje

Per tebi, I., glažek stoji. Naj se to vince s tga glažka

Trinken, trinken, trinken speluje,

vein, Će se spela, o nej se spela,

Će ga spiješ, pa si fein. Saj I. za drugiga da! 5 Link, link, link, link, link, link,


5712. Zapisa/ Jožef Krajne; narekovala Marija Mežnarič. — Iz Kra/'n- Čevega rokopisa.

5713. Zapisala Ivana Cesar. — Iz prepisa Fr. Praprotr.ika.

5714. Neznanega zapisovavca. — Iz prepisa Fr. Praprotnika.

5715. Zapisa/ Vinko Kapler — Iz njegovega rokopisa.

5716. Zapisa/ Ivan Bercer. — Iz njegove zbirke št. 2.


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5717 — 5721. 407

5717-

(Iz lhana.)

Luk, luk, luk, luk, luk, 5 Nej se speluje, nej se speld,

Luk, luk, luk, luk, luk luje! Sej bert pa še druziga jm&!

V'Ln s tega gvaška Nej se speluje, nej se speld,

Se vince speluje. Sej — u za druziga d&!

5718.

(Iz Krope.)

Pred tabo en glažek vinca Naj se to vince iz glažka

stoji, spelja,

To vince le ti ven popij. 5 Naj se spelja, naj se spelja,

Klen, klen, klen, klen, tralala, Saj sveti Urban za druzega d£!


5719-

(Iz poljanske doline.)

Solnce sije, Tralalala!

Lunca svetli, Naj se to vince

Tami pred tabo Ven z glažka spelja,

Glaž vinca stoji: Naj se spelja,

5 Klenk, klenk, klenk, klenk 10 Saj France za druzega da !


Bratec, primi glažek v ročico!

5720.

(Iz gorjanske okolice pri Bledu.)

Bratec, prim gvažek v ročico Spravmo se, roče podajmo

Jen zapoj slovensko pozdrav- vsi,

ljico: Naj sovraštvo vsako mine,

Le čisto ga ven zli, Vsaka jeza z srca zgine,

Pa še napre nali — Preh ko sonce zašvo bo

5 Na zdravje tovaršije! 10 Za goro!

Izpij ga za dobro voljo!

5721.

(Iz lhana.)

Bratić ti, vt.ii ga spi (Ko izpije:)

Za 'no dobro vćlo ! 5 j a ze šov, ni ga več, Ni še šov, pa bo šov Za 'no dobro vćlo! Za 'no dobro vćlo.


5717. Zapisal Anton Breznik; pela Štučkova Neža. — Iz Breznikove zbirke HL št. /.

5718. Zapisal S. Župan. — Iz NB. 5?.

5719. Zapisal Janez Ferlan. — Iz njegove zbirke II.

5720. Zapisal Ivan Kunšič. — Iz n/egovega rokopisa, ki mi ga je poslal Vlad. Levec. Najbrž umetna!

5721. Zapisal Anton Breznik; pela stara Kajžnica. — Iz Breznikove zbirke II., št. 83.


408 HI. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5722, 5723.

»Pripeljali so furmani.«  5722.

(Iz Št. Jurija na južni žeD

Pripeljali so formani Opešala živinca.

En glažek sladk'ga vinca, 5 Pripregli so konjičke tri,

Dopeljali do hribčeka, Vozi, vozi, I. ti!

(Med tem, ko ćela družba to poje, mora tišti, kateremu se je napilo, vzdigniti kupico ter jo »prazniti do dna. Če pa počasi pije in ponehuje, mu za- pojejo po drugi ariji:)

Hi hot, bistagor!

Le no ! no, hi,

Bistagor !

(Će dotičnik kupice še ni spraznil, mu za poj 6 zopet po drugi ariji:)

ioŠe ni šio, pa bo Šio Za jno dobro voljo —

(in to tako dolgo, da pivec izpije; potem pa nadaljujejo :)

Je že šio, je že šio Za 'jno dobro voljo !

(Potem po drugem napevu :)

Oh kam je šio? 15 Spili ga smo — V to grešno telo!

(Zopet po drugi ariji za poj ej o:)

Take ti bratce (sestre) 20 Pijmo ga, pijmo ga,

Meti želimo, Saj nam diši!

K* radi pijejo vino: (Potem pa se zapoje drugemu, ki na vrsto pride, zopet od konca.)


5723-

(Od Sv. Jurija na Ščavnici.)

Tri furmančki pripelajo Vince lepo barvo ma,

En glažek slaidkega vinca. 10 Glažek je natočen, Ko v sredo klanca pridejo, Na zdravje našga Frančeka,

Ostavla se živinca. Njemi je odločen.

5 On pripreže konjće tri On pa to sam dobro ve,

In požene: hop, hi, hi! Kaj ma ž njim storiti,

Hop, hi, hi, duo dup: 15 Glažek obrnit na stran,

Žvinca bo spelala ! Vince vun popiti :

Hop, hi, hi, duo, dup, Živinca bo spelala!


5722. Zapis a l Valentin Jare. — Iz njegovega rokopisa. Vv. 18. je v rokopisu pisano Miti nam. Meti.

5723. Zapisa/ Jožef Krajne; nareko7>al Franc Mikl. — Iz KranjČevega rokopisa. Drugi zapis, katerega je narekal Jakob Kurja f = Knril) se /oči v tem: 2 sladkega] zrelga — 4] Se stavla je ž. — 6, 7, 17 hu, hii — 8 Živinca — 12 Njemi — 13 san — 14 jim — 16 vun — 18] Se vince bode spilo.


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5724 — 5728. 409


5724-

(Od Sv. Trojice v Hal.)

Formani mi vozijo 5 Pripregli mo konjiće tri:

En glažek sladka vinca, Vozi, vozi, že ti,

Do brežeca pripeljajo, Bija, bija, bistahar,

Jim speša vsa živinca. Bija, bija, bistahar!


5725

(Od Šv. Antona v Slov. gor.)

Formani pripelali Opešala živinca.

En glažek slad'ga vinca. 5 Napregli so konjice tri,

Pripelali do bregeca, Vozi, vozi, I ... ti!


5726.

(Iz konjiške okolice.)

Pripeljali so formani Hot, hi hi ! —

En glažek sladkega vinca, Živijo! — — —

Dopeljali do hribčeka, ~ . . , ^ , ,..,.-

Opešala j' živin'ca. I ak< T sl bratc f. met J žel ! m0 '

5 Pripregli so konjice tri - I0 £. ten nam ra . dl P 1 ^ . vin0 :

Vozi, vozi, Vanek ti, P, J m0 &> P'J mo ' sa J " am

disi!

5727-

(Iz konjiškega okraja.)

Pripelali so v sred hribca, So pognali: hot hihi!

Potem se vstavla je ta ž vinca. 5 Pa poči!

So pripregli konjče tri, De le vun zpelamo !


5728.

(Iz Šaleške doline.)

Gormani že peljejo Le vojz ga, vojz, bratec ti,

En sodek slad'ga vinca. Hi ! hi ! hi !

Vsred hribca pripeljejo, To vince vun popij !

Opešala je žvinca. To se mi prav dobro zdi,

5 Pripregli so konjičke tri, 10 Če vinca v glažku ni !


5724. Zapisal Andrej Hren. — Iz njegove zbirke,

5725. Zapisal Jožef TuŠak. — Iz njegove zbirke II

5726. Zapisal Lovro StepiŠnik. — Iz njegove knjižice »Zenitb, ali svatb. navade in na pit niče« 1885, ft. XVI

5727. Zapisal Lovro Stepišnik. — Iz njegovcga rokopisa, ki mi ga je posla! A. KovaČič.

5728. Neznanega zapisovavca. — Iz prepisa Fr. Praprotmka. Gormani namesto furmani.


410 HI. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5729 — 5733.

5729

(Od Sv. Andreja pod Oljsko goro.)

Furmani pripeljejo Opešala je žvinca.

En sodec sladga vinca, 5 Pripregli so konjice tri,

Do srede klanca pridejo, Vojz ga, vojz ga, I. ti!

(To se ponavlja za vsakega, kar jih je navzočnih.)

~~ 5730-

' (Z Iz lak.)

Furmani pelajo FranceI, prim za kupico,

Sode zrelga vinca, 15 Zapojem ti zdravličico:

O sredo klanca pridejo, Zna biti dones leto

Ostavla se je žvinca. Na borno več na sveto

5 Parprežejo konjičke tri, Prepevali.

Hi, hi, hi, le čisto ga izpij ! FranceI pij, pij, pij,

Polonca, prim za kupico, 20 Pa glažek nalij !

Zapojmo ti zdravličico : Neč ga deleč ne postav

Smuk, smuk, smuk, smuje, De ženin ga dobi!

10 Nej se ta vinček Bota pila ga oba,

Von z glažka speluje'! Častila Boga,

Nej se speluje, nej se spela, 25 Lubo dvico Marijo

Polonca za druzega da ! Jen svetga Jožefa !

~~ 5731""

(Iz Podlipovice pri Izlakah.)

Furman' so pripeljali 5 Pripregli so pa konjče tri, En sodček zrelga vinca; Le pij, le pij ga, I ... ti !

Ko pa pridejo pod klane, Hi, hi, hi,

Vstavla se je žvinca. To vince ven popi !

5732-

(Kranjska.)

Pripeljali so furmani 5 Pripregli so konjičke tri,

Tri sodčke zlat'ga vinca. Oj pij ga, pij ga, (Francek)

U klanec pa naprej nij šio, ti —

Ker upešala živin'ca : Hi, hi, bistagor, ti hot ! —

£, e, e!

5733-

(Kranjska.)

Pripeljal' so formani Opešalo živinče.

V sodčkih sladko vince, 5 Pripregli so konjice tri,

Pod klancem se je ustavilo, Le voz' ga, voz* ga, I. ti !


5729. Neznanega zapisovavca. — Iz prepisa Fr. Praprotnika.

5730. Zapisa/ F. F. Lužar. — Iz njegove zbirke I Št. 31. Zložena iz več pesmi ; prim. št. $661 in d., 5771 in d.

5731. Zapisa/ Ivan LovraČ. — Iz njegove zbirke I, Št. 38.

5732. Zapisa/ Dav. Petelin. — Iz njegove zbirke II. Št. 20.

5733« Neznane ga zapisovavca. — Iz M. Rode ta zbirke I., Št. 24, 4.


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5734—5739- 41 l


5734-

(Iz Suhorja.)

Furmani peljajo 5 Hej, juhć

Glažek zrelga vinca. Bisdahe !

V sredi hriba pridejo, Voz* ga, voz* ga, Marka ti ! Vpeša jim živinca :

(To se ponavlja za vsako osebo, kolikor jih je pri mizi, vstavljaje njeno ime.(

5735-

(Iz Podzemlja.)

Tri furmanci mi furajo Voz' ga, voz* ga, Janez fi!

En glažek. zrelga vinca, Pa v vsaki luž' napajajo,

V sredi klanca pridejo, Napajajo zares,

Vstavi se živinca. Pa v vsak' birtiji pijejo r

5 Pripregli so konjičke tri, io Oj pijejo zares!

5736.

(Iz Ihana.)

Furman r & pelajo 5 Uprćgh> so koničke tri :

Sćsčik zrćl'ga vinca: Vaz' jo, vaz' jo, bratić ti!

Sredi kvančka pridejo, Hi, hi, hi!

Ustav' va se ja žvhVca, Ta vince vin popi !

"5737"

(Iz Kam ni ka.)

Furmani peljajo 5 Pripregli so konjičke tri,

Sodec sladkega vinca, Voz' ga, voz' ga, I. ti !

V sredo klanca pridejo, Hij, hij, zdaj pa vince izpij ! Ustavi se jim žvinca.

5738.

(Iz Krope.)

Pripeljali so furmani Opešala je žvinca.

En sodec sladk'ga vinca, 5 Pripregli so konjičke tri,

V klanec pa že več ni šio, Le vozi, vozi, bratec ti!

Onikraj potoka štor stoji.

5739-

(Od. Sv. Trojice v Slov. gor.)

Zunikraj potoka 5 Še zdaj stoji, še zdaj stoji,

Eden štor stoji, —

Hanza ga naj poseka, Zdaj pa leži! Da leži, da leži !

5734. Zapisa/ Anton Zloga r. — Iz njegove zbirke, ki jo hrani Matica. 5735- Zapisa! Janko Barle. — Iz njegove zbirke,

5736. Zapisa/ Anton Breznik; pe/ njegov oče. — Iz Breznikove zbirke II., št. gr.

5737. Zapisa/ S. Župan. — Iz NB. 37.

5738. Zapisa/ Ivan Mladić. — Iz njegove zbirke.

5739. Zapisa/ Andrej Hren. — Iz njegove zbirke. Verz 5. se poje, dokier pivec ne izpije.


412 IH. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5740—5743.

»Mi smo jagri zgodaj vstali.« 

5740.

(Od Sv. Antona v Slov. gor.)

Mi smo jagri zgodaj vstali, Smo mislil', da je spas:

Vsak svoj štuc na ramo djali, In vendar je moral jelenček Šli smo, šli na jelenčekov lov. dol past,

Po logi smo hodili, In vendar je moral jelenček

5 Jelenčeke lovili. dol past :

Smo slišali en glas, 10 Past, past, past — pum ! že

. . leži.

5741-

(Od Sv. Trojice v Hal.)

Zjutraj smo zgoda vstali, 5 Saj vendar je mogo jelenček

Vsak svoj štuc na ramo djali, dol past, past, past !

Pa smo šli na jelenčekov lov. Saj vendar je mogo jelenček

Pa ni bio spas, pa ni bio spas, dol past !


5742.

(Iz Mozirja.)

Mi smo se vkup zbrali, 5 Zaslišimo en glas, Zgodaj borno vstali, Smo mislil', da je spas,

Vsak svoj štuc na ramo djali, Pa vendar bo mogu jelenček Pol borno pa šli zajćke lovit. dol past!

Še ni padu, zdaj bo padu ! Še ni padu, zdaj bo padu ! 10 Pa vendar bo mogu jelenček dol past!


5743-

(Kranjska.)

Mi smo lovci zgodaj vstali, Ponf! na glas:

Vsak svojo puško na ramo djali. Vender jemogeljelenčikpast!

Lov storili, Ponf, ponf, ponf!

Jelenčka vbili; Vender je mogel jelenčik 5 Storili smo spas, past!

5740. Zapisal Jožef TuŠak. — Iz njegove zbirke II L

5741. Zapisal And r ej Hren. — Iz njegove zbirke.

5742. Neznanega zapisovavca. — Iz prepisa Fr. Prapro/nika.

5743. Zapisa/Mate] Ravni kar-Poženčan. — Iz njegovih * Povasni/t p.«  //. 16. Prepis v VO. V. Št. 258 se loči samo v tem: 3 Lov] Lov smo. Natis- njena je v SPKN. V. 78. s predntgačbo : 1 past' — 9 jelenček.


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5744—5748. 413


5744.

(Iz Ihana.)

Mi smo jagri zutri zg6di 5 Pa vindT.r ja mogu ta zaj-

vstali, čik dval past'.

Vsak sojo puško na ramco O že leži! o nej leži!

smo djali. Pa vindi»r ja m6gu ta zaj- Po svet* smo hudih>, či»k dval past*.

Smo zajčke lovili,

5745-

(Z Blok pri Cerknici.)

Zutrej zgudej vstanemo, Strelali smo: pik, pok;

Vsak svuojo puško ne ramo 10 Pa vtndr ji mogil srjačik

dienemo. duoli past. Po guojzdi smo hodil,

Pa zajce smo lovil, Po guojzdi smo hodil,

5 Strelali smo pik, pok ; Lisice smo lovil,

Pa v*ndr je mogil zajćtk Strelali smo pik, pok ;

duoli past. Pa vindr je mogla lisica


Po guojzdi smo hodil, Srjake smo lovil,


duoli past.


5746.

(Iz krške okolice.)

Štirje jagri so zgodaj vstali, 5 Tam so slišaP en glas:

Vsak svojo puško na ramo Pa vender je moral jelenček

so d'jali, dol* pasti,

Šli so v gozd, Pasti, pasti ....

Tam je bil en spas, (Zdaj vsi napivajo, komur je zdravica namenjena.)

"5747^

(Iz Tunjic.)

Jager' smo zgodej vstal', Šlišal' smo glas:

Vsak svojo flintco na ramo 5 Vender je mogu jelenček dol'

djal. past*.

Pršli smo v gozd,

Ptičice, ki pijejo vince iz kupice.

5748.

(Od Sv. Andreja pod Oljsko goro )

O jager, kod* si hodil? »Po zelenem' gozd sem hodil,

O jager, kje si bil? Sem tičice lovil U


5744. Zapisa/ Anton Breznik; pel oče mu Anton. — Iz Breznikove zbirke II., št. /j6.

5745. Zapisa! Izidor Modi c. — Iz njegove zbirke št. 4$. — »Srjak, srjaček je izgovarjai perec tako, da se ni Ču! pravi n, ampak nekak hohnik med r in j.« 

5746. Zapisa! Vinko Kapler. — Iz njegove zbirke.

5747. Zapisa! France Francetov. — Iz njegove zbirke II. Št. 39.

5748. Neznanega zapiso~vavca. — Iz prepisa Fr Praprotnika.


414 IH- — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5749 — 5753« 

5 Oj kaj so zane tičice ? Pijejo vince z glažeka :

Ko majo rudeče ličice, Pupkaj, pupkaj, I. ti!

To ni ptičica, ampak majolčica.

5749-

(Iz Ihana.)

»Prjatu, kod si hu&du, 5 »To nišo n'bćne tičice, Prjatu, ke si biv?« To so maj61CT.ce:

»»Tam gu&ra na pvanin'cah Al' Tone ime žndbilce, Sim tfci.ce vaviv!«« Ga pije s kdjngilce!« 

5750.

(Iz Podzemlja.)

Oj tička mi poje, 5 Tu ni nobena ptička,

Pa sam ne vem kje : Je pisana majolčica,

Ta unkraj Ljubljance Zvonkaj lepo pisana,

Na cesarskem polji. Znotraj z vincam štrihana!


Dvigni ročico, zapoj pozdravljico.

575i-

(Iz Tunjic.)

Teb je ime . . . , 5 Zapoj pozdravljico En glažek na miz Zavolj kompanije, Prav bliz tebe stoji: K smo dobre volje bli! Dvigni ročico,

5752-

(Iz Gorenjih Radolj.)

Oh bratić prelobi, 5 Le prim ga z račića,

Ozri se okoli, Zapoj ima to zdravica,

Tam blizi na mizi De b dobre vole bli!

An glažek stoji:

Ljubezen bratovsko morava ponoviti.

5753-

(Iz Ihana.)

Lćta vinska kaprica 5 Spi ga, spi ga, bratac ti, Se more vinki spiti; De borno vsi veseli,

Leta ilbćzin bratuska De borno še veliki let

Se more ponoviti : Vince skupi pili !


5749. Zapisal Anton Breznik; pela Zelnikarjeva Micika. — Iz njegove zbirke II. št. ?8.

5750. Zapisal Ja nko Barle. — Iz njegove zbirke. Primerjaj Št. ^^6g — 72.

5751. Zapisal France Francetov. — Iz njegove zbirke I Št. 48.

5752. Zapisal Jožef Androjna; pela Franč. Androjna. — Iz njegove zbirke I. št. j.

5753. Zapisal Anton Breznik; pela Zelnikarjeva Micika. — Iz njegove zbirke II, Št. 103. Začetek je zelo podoben Orožnovi: To žlahtno vinsko kapljico* Zdaj hočemo popiti, * Zavezo staro bratovsko * Želimo ponoviti itd.


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5754 — 5757. 415


Hitro ga popij, ker nam čas beži.

5754-

(Iz savinske doline.)

Dragi I., blagi, mili, 5 Pa le hitro ga popij, Zdaj ga boš vun popil, Ker nam čas beži :

Da te borno vsi častili, Mi smo mogli semkaj priti,

Da bi enkrat srečen bil! Ko Slovenci pojejo!


Četudi se opiješ, se ti nič ne zgodi.

5755-

(Od Sv. Jurija na Sčavnici.)

Bratec, poprimi ta glažek To vino prežene vse skrbi,

No včista ga vun popi ! Novo moč naredi,

Al če se ti glih opijaniš, Halo! halo! halo! halo!

Saj nič se ti ne zgodi, 10 Pri nas je skoz tako, 5 Le zmisli, le zrajtaj, Da radi pijemo

Ka jutri bojše bo! In dobre vole smo!


Ožmi, bratec, toto čašo!

5756.

(Od Sv. Trojice Hal.)

Ožmi, bratec, toto čašo, Sam Bog te naj živi!

Naj poskoči srce našo ! 5 Pij, pij, pij,

Pij, pij, pij, Sam Bog te naj živi!


Ti zaspani ptič, ne čuješ nič?

5757-

(Od Sv. Andreja pod Oljsko goro.)

Ti I. ( — ), zaspani tič, Le hitro primi glažek v roke :

Ne čuješ čisto nič? 5 Ko tega vun spiješ,

Joj, joj, joj, čisto nič? Pa druzga naliješ!

(To se vedno ponavlja v krogu, vselej pa se pove drugo ime.)


5754. Zapisal Fr. Praprotnik. — Iz njcg07*e zbirke: *Pesem se poje tako dolgo, dokler ne pride jo vsi na vrsto, kn tete je počastiti.* Pesem se poje nasproti častiti jivim osebam z onikanjem: 2] bojo vun popili — 2 se] jihj — 4 srečni bili — 5 popij] naj spijejo — 6 čas beži! čaši prejdejo.

5755- Zapisal Jožef Krajne; narekai T. Borko. — Iz KrajnČevega ro- kopisa. — Zapis Jožtfa Tnšaka od Sr. Antona v Slov. goricah se /oči v tem: 1 Bratec] Al bratec — 2 čista — 3 Al] In — 6 Da] Ka — 8 Naredi novo moč

— 9] Halo. halo, halo! — 12 No. — Zapis Joicfa KlemenČiča iz istega kraja, kakor Tnšakov, se /oči od tega v tem : 2 čista . . . vun — 3 In] Al — 5 rajtaj

— 6 Ki.

5756. Zapisa/ Andrej Hren. — Iz njegove zbirke.

5757« Neznanega zapisovavca. — Iz prepisa p}\ Praprotnika.


4 1 6 HL — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5758 — 5762.

Nalij mi štajersko zdravico.

5758.

(Pohorska.)

L, nalij mi 5 Pijmo ga, pijmo, Štajersko zdravico: Pijmo ga prav,

Ko tega vun popiješ, Dokler se vince

Si drujga spet naliješ! Vun z glažka pela!


Daleč okoli sem hodil. 5759.

(Z Grahova.)

Daleč okol' sem hodil, Tamkaj 'maŠ en prazen glaž: Prijatelja noben'ga ni Le nalij ga, če ga 'maš, Od enega soseda Le popij ga, če ga znaš, Do druzega naprej: Spreljubi moj pajdaš! 5 Spreljubi moj pajdaš,

»Kdor hoče prijatelj naš biti. <

5760.

(Iz Motnika.)

Kir hoče prijatel naš biti, To na, I., popi,

Ta naj vzame vinca en glaž: 5 Pa svojmu bracu Prežlahna trta, k' d& vince Druz'ga nali!

sladkć :


Dobra kaplja pred tabo stoji.

576i.

(Štajerska.)

Dobra kapla pred toboj stoji, Na zdravje vseh ludi, Le, Franćek, z veseljem njo Keri su veseli,

spi: 5 Sam Bog njih naj živi!

Saj je še mokro pri čepu!

5762.

1 Od Sv. Jurija na Sčavnici.)

Med kompanijoj Janez naj Al saj še je mokro notri pri

pije, čepi,

Ki tak veselo za glažek drži ! Kaj mo ga pili vsakši en glaž !

5 75 8. Zapisa I Lovro Stepišnik. — Iz nje gorega rokopisa, ki mi ga je poslat A. Kovač ič.

5759. Zapisat Anton Črv. — Iz njegove žbuke A. 26. Ni = nej (v. 2.) kaže, da je pesem iz kraja, kjer govore nej.

5760. Zapisat G. Križni k. — Iz GK. I 39.

5761. Zapisat Fr. Sch\veigl. — Iz njegove pesmarice, ki mi jo je v porabo izročii ar. K. Ozvald.

5762. Zapisat Jožef Krajne; narekovala Marija Mežnarič. — Iz Krajn- čevega rokopisa.


III.— IV. Pe8mi pivske in v veseli družbi. C. 5763—5767. 417


Će te tare žeja, ugasi jo.

5763.

(Perovo pri Kamniku.)

Majka j' rodila jonaka, (Francelna) tare žejica:

Dala mu ime (Francelna); (Francel), le vgasi žejico!


Q (J


5764-

(Iz Tunic.)


aneza) tare žejica.

anez), le vgasi žejico, Janez je vgasil žejico!


Ali ste žalostni, ker v glažku nič ni?

5765.

(Iz Višnje gore.)

Kaj je vam, bratci vi, Pojte po frišnega,

Da ste tak' žalostni ? 5 Bolj po korajžnega ;

Mor'bit pa v glažku večni? Glažek res majhen je!

Jožek pa žejen je: Vince je zrastlo na trtici, Zlivaj ga k srčeci!


5766.

(Iz Mokronoga.)

Kaj ste tak' žalostni? 5 Trunček res majhen je,

Mor'biti v glažku nič ni? I ... pa žejen je.

Vi b' b'li povedali, - Primi ga v ročice,

Mi b' b'li pomagali. Zlij ga na srćiće!


Pije naj, da bo videla dno.

5767.

(Od Sv. Ju rij a na Ščavnici.)

Micika, Lujziki glažeka daj, Kaj bo pila, kaj bo pila, Glažeka daj, joj, o joj! 5 Kaj bo vidla dno!

Žejna je tako!

5763. Zapisa/ France Francetov. — Iz njegove zbirke IV, št. 14. Vsaki verz se ponavlja.

5764. Zapisat M. Rode. — Iz njegove zbirke IV., št. 21. Vsaki verz se poje trikrat.

5765. Zapisat Alojz i j Kralj. — Iz njegove zbirke II., št. 14.

5766. Zapisat Ivan Šašelj. — Iz njegovega rokopisa.

5767. Zapisat Jožef Krajne; narekovai T. Borko. — Iz Krajnčevega rokopisa.

27


418 HI. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 576S— 5771.


Tako je pila, da je videla dno.

5768.

(Od Sv. Jurija na Ščavnici.)

Micika, Frančeki glažeka daj, Zdaj je že tako: Glažeka daj, glažeka daj ! Tak je pila. tak je pila,

ju, ju! 5 Da je vidla dno!


Ali misliš, da ni vince za to, da pijemo?

5769.

(Iz lhana.)

Micka, zakaj se t'ko ždvastir* Gvaž-tk Ima lukinco:

držiš? 5 Živa žaba notir pvava, Ar misliš, de ni naše vince Ja že vmki spv&vava,

vin za spit'? Se m&h> je pob&rcava.

Vzemi v roki ktip-tco,

(Verz 6. in dalje pojć, če vidijo, da je tišti, kateremu se napiva, vino med zdravico izpil, sicer pojć dalje:)

Ni še vi»nki spv&vava, Pa bo vtnki spvavava, 10 Še mah> bo pob&rcava!


Kaj se držiš, kakor bi vinca piti ne znal!

5770.

(Od Sv. Trojice v Halozah.)

Franček, Franček, o kaj se 5 Prim za kupico:

kujaš, Glas ma lukenco

Da se z vincem tako ponujaš? Za to pisano majolčico! Se držiš tako, ko bi jezen bil, Spij ga, spij le taisti glas, Ko bi vinca pit ne htel! Katerga v svojih rokah maš!


5771

(Od Sv. Jurija na Ščavnici.)

Al Micka, kaj se kujaš, Glaž ma luknjico

Kaj z vinca tak norčuješ? To svetio mijolčico, mijol-, Se drži, kak da bijeznabla, mijolčico!

Kak da vinca pit ne zna! Le pi taisti glaž,

5 Primi kupico: Kerga v roki maš!


5768. Zapisal Jožef Krajne; narekoval Fr. Mikl. — Iz Krajnčevega rokopisa. Spada pač k prejšnii.

5769. Zapisal Anton Breznik; pela ŠtuČkova Neža. — Iz Breznikove zbirke III, št. 34.

5770. Zapisal Andrej Hren. — Iz njegove zbirke.

5771. Zapisal Jožef Krajne; narekovala Jožefa Krajne. — Iz Krajn- čevega rokopisa.


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5772—5776.


419


5772-

(Iz Št. Jurija na južni žel.)

I. I ... kaj se kujaš, Se držiš tako, koda bi jeznabla,

Da se z vincem tak ponujaš? Da bi vinca pit ne h'tla!


5773-

(Iz Domžal.)


Janez, Janez, kaj se kujaš, Kaj se z vincem tak ponujaš; Se držiš tako, kot bi jezen

bil In bi vinca rad ne pil ! 5 Prim za kupico :


Glaž ma lukenco Pisano majolčico, Živa žaba noter plava, Živa žaba noter plava, 10 Živa žaba noter plava*, Je že ven priplavala!


»Jaz in španič se rada imava.« 

5774-

(Drašče na Žili.)

5 Včasi pa špilava, Začneva pet Ves čas koj: Luk, luk, luk!


Jaz in moj španič Se rada imava, Za mizo sediva, Si roče podava;


»Midva sva pa bratca dva.« 

5775-

(Iz okolice Št. Ruperta na Dol.)


Midva sva bratca dva, Sva skupej prav vesela, Glažek v roke primeva, Vsak pol ga bova špila.

5 Če nama kdo poreče kej, Midva pa le molčiva,


Saj Še firkel na miz stoji, Pa druzga natočiva.

Zdej ga pa pimo vsak en glas, 10 Na Boga ne pozabimo, U imen Jezusa, Marije, svetga

Jožefa Nikdar ne pozabimo !


5776.

(Iz Motnika.)

Midva smo pa že braca dva, 5 Kir bo čez te kaj mrmr6v,


Ki sva prov vesela: Vse sorte pesme pojeva, Zdravičke pa tudi druge.


Midva ga bova še pila,

Iz ferkelna, ki na mizi stoji,

S' pa druzga natočiva.


5772. Zapisala Zinka Kavčičeva. — Iz njencga rokopisa.

5773. Zapisa/ M. Rode. — Iz njegove zbirke VI št. $4. *Ziva žaba noter plava* se toliko časa ponavlja, dokler dotični ne izpije; če pa koj izprazni Aozarec, se izgovori samo trikrat.*

5774. Zapisal Jak. Wang. — Iz njegove zbirke II 48.

5775. Zapisal Ivan Bercer. — Iz njegove zbirke št. jg.

5776. Zapisal GaŠpar Križni k. — Iz GK. I. 41.

27*


420 HL— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5777—5780.

Zdej ga bova usak en glaž V dušek ga ven popi, 10 V imenu Jezusa in Marije. Svojmu bratcu z druzga nali!

Tudi svet'ga Jožefa ne pozabiva !


5777-

(Iz Ihana.)

Prjdtl'B skup* pridemo, 5 Če-v pa ker čez te mrmrćv,

Žiher smo vesela! Ndvd pa le movčiva;

Ta gvažik v r6ke primeva, An f6rk r b\ ga na miz' stoji,

Vsak po ga bova spiva: Pa druj'ga natočiva!


5778.

(Z Rake na Dol.)

Midva sva pa bratca dva, Men se zdi, brez vse skerbi,

Midva sva prav vesela, Per serci nič ne reče.

Glažek 'vinca imama, T . , .

Vsak po ga borna špila. £ dor č * *> zdravico piti,

5 Le pij ga zdej, nič ga ne 10 Mora glažek vinca spiti,

Jj • Glažek vinca fnšnega

To vince rado teče, _J Na zdrav J e očeta hišnega.

Bratca dva pijeva ga. 5779-

(Sv. Križ poleg Tuma-Podpečjo.)

Midva dva, Ni še šel,

Bratca dva, 5 Pa bo šel,

Pijeva ga. Le nagni ga!


»Kadar nam je suša.«  5780.

(Od Sv. Ju rij a na Ščavnici.)

Kadar nam je suša, 5 Srce si razmoči, Al travica gori, Driigemi natoči!

Franček že posluša, Glažek gre od rok do rok,

Al gasil že bi. Bog nas živi vse okrog!


5777. Za piša l Anton BreZnik; pela stara Kajžnica. — Iz njegove zbirke 11., št. 88. Čev = če bo.

5778. Zapisat Fr. (Radivoj) Poznik; pela Ana Goršakova. — Iz njegove zbirke.

5779. Zapisa/ Dragotin Miklavčič. — Iz njegove zbirke, ki jo hrani Matica.

5780. Zapisa i Jožef Krajne; narekovala Jožefa Krajne. — Iz Krajn- Čevega rokopisa. Zapis Joze ja Tušaka od Sv. Antona v Siov. goricah se loči v tem: 1 suša — 3 I . . . — 4] Alj gasilo bi — 6] Drugemu izroči. III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5781 — 5786. 421

Najmlajši pije ga najrajši.

578i.

(Od Sv. Antona v Slov. gor.)

I . . . najtimlajši Iz punega:

Pije ga najrajši 5 Le pij, Te pi, le pi, pi, pi.

Iz glažeka, Spet druzega nali !

5782.

(Iz Podzemlja.)

Vino je za rajžo, 5 Tone je najmlajši, Fantom na korajžo, Pije ga najrajši:

Vinček moj, vinćek moj, Izpio, popio

PejcT še ti z menoj. Društvu na veselje.

5783-

(Kranjska.)

Janez je najmlajši, Janez, stara kljuka, Pije ga najrajši, 5 V glažek rad pokuka ! Ven 'z kangeljce.


Jaz sem najmlajši brat.

5784-

(Vipavska.)

Jaz sem najmlajši brat, Pil ga bom, pil ga bom,

Pijem ga zmeraj rad : Dokler bom živ !


»Brati tri, sestre tri radi vince pij ej o.« 

5785.

(Vrhovska iz Belih Kranjcev.)

Bratje tri, sestre tri 5 Naj le gre, zdaj že gre,

Rade vince pijejo: Ni še šel, bo že šel,

Kar imajo, vse prodajo Je že šel, je že šel

In za vince dajo: Za 'no dobro voljo!

5786.

(Iz Suhorja.)

Bratci tri, sestre tri, Vse prodamo,

Radi vince pijemo, 5 Da za sladko vince damo.

Kar imamo, Le ga pi ti,

5781. Zapisat JožefTušek. — Iz njegove zbirke II.

5782. Zapisa l JankoBarle. — Iz njegove zbirke, ZaČetek spada k drugi napitnici.

5783. Neznanega zapisovavca. — Iz M. Rodeta zbirke I. št. 24, 3. Ta je pač vzeta iz pivske »Hajdmo, ljubi brati. * Dan se nam že krati.« 

5784. Zapisa/ Franjo Kuhač. — Iz njegove zbirke IV. št. 1345.

5785. Neznanega zapisovavca (M. Kobeta). — Iz VO. XVI. D. št. 3. Pri- merjaj glede začetka št. $649, glede konca št. 5721.

5786. Zapisat Anton Zloga r. — Iz njegove zbirke, kijo hrani Matica. Konec spada drugam (prim. št. 5533—5543)-


1


422 IH. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5787—5790.

Pa zauži ti, 10 Dobre volje biti,

Dobre volje biti ! Dok' bodem mogel

»Ja čo ga piti, Stajati na noge U

5787-

(Od Sv. Martina na Pak i.)

Bratje tri, sestre tri, Zdaj bo šio, naj le gre

Radi vince pijemo: V jeno dobro voljo!

Karkolj mamo, vse prodamo Zdaj že . • , e

Noj za vince zdajemo. 10 Z jeno dobro voljo: 5 Bratec ti, vun ga spij Ni še šio, pa bo šio

Z' jeno dobro voljo: Z' jeno dobro voljo!

5788.

(Iz goriške okolice.)

Bratje tri in sestre tri, In za vince damo,

Vsi radi vince pijemo : 5 Kar imamo, kar imamo,

Vse predamo, vse predamo Vse za vince damo!


En starček je bil, je vince rad pil.

5789-

(Kranjska.)

Nikdar ne bom pozabil En glažek je spraznil,

Očeta mojga, Pa druzga nalil.

Ker me je vselej vabil: Je rekd tako>

»Sin, pit ga pojva. Ko j e g , ažek nagnU .

5 V te kranjske gore, 15 »Naj teče, naj teče, K* so terte mladć, De bom vidil na dno!« 

Ker sladko vince rase Le » , {j

Za take nas može!« Saj zadrago Sej !

En starčik je bil, De b' Bog dal, de b' Bog dal,

10 Ki je vince rad pil, 20 De b' ga še za naprej !

5790.

(Vrhovska?)

Nikdar ne bom pozabil Ker me je uselej vabil :

Očeta svojiga, »Moj sin, pit ga greva.

5787. Zapisala (?) UrŠa KoŠak. — Iz prepisa Fr. Praprotnika.

5788. Zapisat Anton Pegan. — Iz njegove zbirke, ki jo hrani Matica, str, 118.

5789. Zapisat Mate] Ravnikar-Poženčan. — Iz njegovih *Povasnihf>.* Š/. ij. Verz 6. je iz prepisa v VP. V. š/. 253, ki se sicer toči od n/ega, ne glede' na nagtasna znamenja in apostrofe, v tem: 1 pozabel — 4 pojva] greva — 5 krajnske] nove — 7, 8] K' so vince rodile * Za take može — 12 Pa] Je.

5790. Neznanega zapisovavca (M. Kobćta?). — Iz VO. XVI Č* 14*


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5791, 5792, 5793. 423


»


5 V te nove gore, K' so terte mlade, K so vince rodile Za take fan može!« 

En starček je bil, 10 K' je vince rad pil, En glažek je spraznil, Je drujga nalil.


Je rekel tako, K' je glažek nagnil: 15 »Naj teče, naj teče, De bom vidil na dno!« 

Le pi ga, le pi, Saj za drugiga ni: De b' Bog dal, de b' Bog dal, 20 De b' ga še za naprej !


Nikol ne bom pozabil Očeta svojega, Večkrat me je povabil: >Sin, pit ga pojdemo.

5 Iz nove gore So trte mlade, Ki sladko vince raste Za take fajn ljudi!« 

En starček je bil, 10 Ki je vince rad pil,


5791

(Iz Krasinca.)

En glažek požvižgal, Pa druzga nalil.

Je rekel tako : »Ćast, hvala Bogo, 15 Naj teče tako,

Da bom videl na dno ;

Naj teče tako, Da bom videl na dno : O Jezus, Marija 20 Nas kliče v nebo!« 


5792.

(Dolenjska

Nikdar ne bom pozabil Očeta svojega, Ker me je vselej vabil, >Sin, piti pejva ga:

5 Na visoke gore, Kjer so vinske trte, Kjer sladko vince rase Za nas ta fajn možć!« 

Le pijte ga vsi z mano, 10 Vsak zgrabi za bokav,


15


20


)

Vam bom povedav ano,

Ki jo je en starček djav.

En starček je biv, K* je vince rad piv, En glažek je spraznil, Je druzga naliv.

Še je reku taku, K' je glažek nagnu: »Naj teče, naj teče, Da se bo vidlu dnu!« 


N'fckćl na'm pozabu Vačeta soj'gš.,


5793

(Iz Ihana.)


K' me ja vseli povabu : »Sin, pit ga greva:


5791. Zapisat Peter Črnič, v /W Visoke so gorć, 10 In žlahtne so trte* : Tam sladko vince raste Za take fajn možje!« 


5804.

(Iz Št. Jurija na južni žel.)

Nikolj ne bom pozabil 5 En starček je bil, Očeta svojega, Je vince rad pil;

Ko zmiraj me je vabil: Ko smo kupco popil,

>Sin, pit ga poj deva!« Je drugo nalil.

5805.

(Iz Frama.)


Jaz ne mo nikol pozabil Na oči mojega, Vseli sq me vabili : »Lo pit ga pojdima:

5 Na visoke gore, Kdč so vinske rozge, Tam sladko vince raste Za same fajn može!« 

En bratec je bil, 10 Ki je vince rad pil:


Će enega vun popije, Ko vsp^t za drugega da.

Će enega vun popije, Vse vsp^t za drugega da. 15 Oj bratec pij, pij, No glažek nalij,

Nič drugim ne daj, Ko meni nazaj, Nič drugim ne daj, 20 Ko meni nazaj !


5806.

(Od Sv. Trojice v Hal.)

Nikol ne bom pozabil 5 En starček je bil

Očeta svojega, Petsto let star,

Ki zmiraj me je vabil; En glažek ga je spraznil,

»Le pit ga poj diva!« Spet druzga si nalil.

5807.

(Okoli sv. Bolfanka.)


Nikol ne pozabim Očeta mojega, Ki sem nas je povabd: >Le pit ga pojdemo! 5 Visoke so gore, Pa žlahtne rozgice, Ki nam sladko vince dajo, Za vsakše fajn ludi:


Tak kak smo mi, 10 Tak kak smo mi!«  Enokrat je I. biti, Ki je rad sladko vince piu.

En glažek sladkega vinca e spifl, je spiA, je spiA, 15 Je spiti, je spiti, je spiti, Spet druzga naliti !


5804. Zapisala Zinka KavčiČeva. — Iz njenega rokopisa.

5805. Zapisa/ Oroslav Caf; pel Blaž Bedenik. — Iz CO. I. 56.

5806. Zapisa/ Andrej Hren. — Iz njegove zbirke.

5807. Zapisa/ Ivan Macun. — Iz njegove zbirke str. jg—80.


III.— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5808— 581 1. 427


5808.

(Od Sv. Ju rij a ob Ščavnici.)

Nikol ne bom pozaba En Južek je bia,

Očeta hišnega, 10 Ki je vince rad pia.

Ker nas je sem povaba

Na toto veselje: En glažek mo naleja,

XT *. A ,, No včista vun popiia:

5 Na žitno pole, KT , • , • r f J -

D XT . , v ' Naleja, naleja, naleja

Na vinske erorć, xt *• ^ •• •• 1

r ). \ j, 5 . ' No včista vun popiia!

Kjer sladko vince rase r J

l


Za same fajn ljudi!


Kako bi ga ne pil, ko je tako sladko!

5809.

(Iz Motnika.)

Prešmentani pijanček, pobolšaj se kaj, Sej pobolšani pijančki veljajo še kaj ! Bratec, kaj je to? bratec, kaj je to? Da ga piješ tak* močno, močno, moćno!

5 Sej bi ga še večkrat, sej bi ga še večkrat, Pa ni d'narca vsekrat, vsekrat, vsekrat, Pa le zdaj ga bom, pa le zdaj ga bom, Ko ga v rokah deržim, deržim, deržim !


5810.

(Iz konjiške okolice.)

L, kaj je to, »Sej b' ga ne tako,

L, kaj je to, 5 Sej b* ga ne tako,

De ga piješ tako? Ko b* tak dobro ne bio U

5811.

(Iz Frama.)

Bratec, le ga pij, Da bQm le dnarce

Bratec, le ga pij, Dobil, dobil!« 

Meni pa druzega, Bratec> kaj tako>

Druzega nalij. BrateCj kaj tako

5 »Ko pa ga bQm pil, 15 Piješ vince Ko pa ga bQm pil, Tak zlo, tak zlo? '

Da nčsem dnarcov dobil, >Vsej M ne tek

Dnarcov dobtl ! Vsej M ga ne tako?

Pa ga še bQm pil, Da bi tak sladko,

10 Pa ga še bQm pil, 20 Sladko ne bilo!« 

5808. Zapisa l Jožef Krajne. — Iz njegove zbirke.

5809. Zapisa l Fr. Sajevec. — Iz njegove zbirke št. /.

5810. Zapisa/ LovroStepišnik. — Iz njegovega rokopisa, ki mi ga je poslal A. KovačiČ.

581 1. Zapisa/ O. Caf. — Iz CO. III 156. Prim. //. 5623. in 56 $0. konec.


428 III.— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5812— 5816.

Pijmo ga tako, da borno vedeli domov!

5812.

(Dolenjska.)

Zdravička. je leta, Le daj, le daj glažek naprej,

Ktero sam Bog štima: K' smo dobre volje zdej.

To vince je zares dobro, Ne ijm0 č>

Da b ga premal ne b lo ! IQ Da bi ne vedH več _

5 Glažek na miz' stoji, Le pimo, pimo ga tako,

Moj bratec ga nalij : Da borno vedli kam domu.

5813-

(Iz šaleške doline.)

Zdravička je le-ta, 5 Ne pijmo ga preveč, K jo sam Bog štima: Da b' ne vedli več —

To vince je pač res dobro, Le pijmo ga takć, Samo premal ga bć ! Da b' mo vedli kam domo !

5814.

(Iz konjiškega okraja.)

Zdravica je le ta, 5 Ne pijmo ga preveč,

Ko je sam Bog štima: De bi ne vedli več —

To vince je zares dobro, Le pijmo ga tako,

De bi ga premal ne bio! De borno vedli kam domć!

5815-

(Iz Frama.)

To je 'na zdravička, Da bi ne včdli več —

Ker jo sam Bog štima; Pijmo ga, pijmo ga,

To vince je zarčs sladko, Pijmo ga, pijmo ga,

Samo premalo ga bQ! Pijmo tako,

5 Ne pijmo ga preveč, 10 Da mo znali kam domu!


>Letos je prav dobro leto.« 

5816.

(Kranjska.)

Letas je dobro leto, 5 Li ga pimo in zavžimo, Dosti vinca je na svetu: Na Boga ne pozabimo,

Danas je veseli dan, Saj tud 1 Bog ne bo na nas,

Ker vinca tolkajn imam. Li ga pimo vsak en glaž!

581a. Zapisa/ Fr. Peterlin-Sreboški. — Iz njegove zbitke, kt jo hrani Matica.

5813. Neznanega zapisovavca. — Iz prepisa Fr. Praprotnika.

58 1 4. Zapisat LovroStepiŠnik. — Iz njegovega rokopisa, ki mi ga je poslal A. Kovačič. Zapisovavec jo je na tisni/ v knjižici * Ženi/6, ali svatbene navade in napitnice* 1885, pod šl. XIII s temi prcdrugačbami: 2 je] jo — 4 Da b' — 6 Da — 8 Da ved'li 'mo domo.

58x5. Zapisa/ Oroslav Caf; pe/a Mar. Krajne. — Iz CO. I. gs» 5816. Neznanega zapisovavca. — Iz SPKN. V. 42.


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5817 — 5820. 429

5817.

(Kranjska.)

Letos je veselo leto, 5 Li ga pijmo, li ga pijmo, K' je tolkanj vinca na sveti : Nikar Boga ne pozabimo, Danas je veseli dan, Bog tudi ne bo na nas,

Ker tolkanj vinca imam. Pa ga pijmo vsak en glaž!

— 5818.

(Dolenj8ka.)

Letos je en* srečno leto, 5 Le ga pimo 'no zavžimo, Dosti vinca je na svetu: Na Boga ne pozabimo,

Danes je en srečni dan, Mi na Boga, Bog na nas,

Dosti vinca v glave* imam. Da nam bo en kratek čas!

5819.

(Štajerska.)

Letos je prav dobro leto, Če bi se napil tako,

Vinca je dovolj na sveto: De b' ne vedel, kam damo.

Danes je prav srećen dan, Le ijmQ ; n zavžimo

Vince pijem, ne bom pjan. IQ p a Boga ne pozabimo>

5 Gerdo zame bi to bilo, Mi na Boga, Bog na nas,

Ako bi se pergodilo, Daj nam Bog en kratek čas!

5820.

(Štajerska.)

Letos je prav dobro leto, Gerdo, gerdo bi nam bilo,

Vinca je dovolj na svetu: 10 Ako bi se nam zgodilo: Dones je prav srečen dan, Će b' se kteri tak napil,

Ne daj Bog, de bi bil pjan ! De b* mu pot prevozek bil.

5 Bratje moji in sestrice, Pjancam nočemo napiti,

Vi mladenci in device, Pjankam vina ne točiti :

Smo veseliga serca, 15 Pjanc je nehvaležen tat,

Le zahvalimo Boga. Kedar dela 'z vina trat.


5817. Zapisal Mat. Ravnikar-Poženčan. — Iz njegovih »Povasnih pesmi* št. 62.

58x8. Zapisal Fr. Peterlin-Sreboški. — Iz njegovega rokopisa, ki ga hrani Matica.

5819. Neznanega zapisovavca. — PriobČena kot »stara pesem* v »Drob- tincah« L str. 2og — 210. — Zapis JoŠefa Krajnca od Sv.Jarija na SČavnici se loči v tem: 2 svetu — 3 Danes — 4 ne bom] nem — 6 prigodilo — 8 Dab neb — 9 pimo — 11 na nas] ne nas — 12] Bog nam daje en k. č. — Drugi zapis KrajnČev (narekoval godec Fr. Zorman) se loči v tem : 2 dovol na svetu

— 3 Danes — 8 Da ne b — o pimo — 11 ne . . ne — 12] Bog nam daj k. č.

5820. Neznanega zapisovavca. — Iz »Drobtinic* III. 265: -»stara pesm pomnožena*. — Zapis Andreja Hrena od Sv. Trojice v Ha loza ti se loči v tem: 2 dovol — 3 Danes — 4] Vince pijem, ne bom pijan — 5 Brati — 7 veselega

— 11 Če] Da — 12 Da — 13 Pijancem nočemu — 14 Pijankam vinca — 15 Pijane — 16 Kadar.


430 Hl» — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5821, 5822, 5823.


5821.

(Iz Saleške doline.)


Letos je prav dobro leto, Vinca je dovolj na svetu: Dans je pač en srečen dan, Bog ne daj, da b' bil pijan !

5 Pjancem nočmo napiti, Pijankam ne vinca naliti : Pijane je nehvaležen tat, Ker dela z vinca trat.


Mi pa vinćek le pijmo, ioZraven tud Boga hvalimo: Bog ga še zanaprej Nam piti dosti dej!

Moji brati in sestrice, Vi mladenci in divice, 15 Smo veselega srca, Le zahvalimo Boga!


»Majolka, bod* pozdravljena.« 

5822.

(Štajerska.)


Majolka, bod* pozdravljena, Ker z vincom si pripravljena! Majolka, majolka, Majol- majol-čica-čica, 5 Majolka, majolka, Majol- majolćica!

Od zunaj lčpo pisana,

Od znotraj z vincom zlimana:

Ker vince radi 'mamo, 10 Majolčico štimamo.


Le primi jo za roče, Naj teče, dokler hoče!

Tud r sosčd rtaj je pije, Da žlahtno vince vžije.

15 Majolka, kaj si strila, Da si nas napojila?

Zdaj se ti poslovimo, Da pamčt' ne zgubimo.

Če Bog da, spet veseli 20 Še večkrat borno peli !


5823.

(Dolenjska.)


Majolka, bod pozdravljena, Ker z vincam si pripravljena.

Majolka, majolka,

Majol- majolćica. 5 Majolka, majolka,

Majol- majolćica !

Le primi jo za roče, Naj teče, dokler hoče,


Majolka, kaj si strila, 10 Da si nas napojila?

Zdaj se ti poslovimo, Da pamet ne zgubimo.

Će Bog da, spet veseli Še večkrat borno peli!


5821. Neznanega zapisovavca, — Iz prepisa Fr, Praprotnika,

5822. Neznanega zapisovavca. — Iz Razlagove » Pesmarice« 178 — tjg ( 2 145). Zapis Ja neza Kokošarja iz Cerkna se razlikuje v tem: 8 zlimana] štrihana. — Zapis Fr, Praprotnika iz Mozirja se /oči od zgora njega natiska v tem, ne glede na naglasna znamenja in apostrofe: 1 Mijolka — 2 vincam — 3 — 6] Mijolka, mijolka, * Mijol-, mijolčica! — 8 z vincem zl.] vinca štrihana — 9 radi — 14] Naj sladko vince vžije — 15 Mijolka — 19] Če da Bog, da veseli.

5823. Neznanega zapisovavca, — Iz prepisa v zbirki M, Rode'ta IX, št. ior, kateremu jo je dal B, Holeček,


III. — IV. Pcsmi pivske in v veseli družbi. C. 5824 — 5827. 431

5824.

(Iz Ihana.)

Kaj ]k majćl'ka st'riva, Oj primi* jo za roče,

K* ja bratca napojiva? 5 Naj teče kamir voče !

Majorka,majorka,majolćica. Majol'ka, majorka,majolčica.


Mijolčica — zlata ročkica.

5825.

(Štajerska.)

Moja rajna mati so mi večkrat peli o »majolkici, zlati ročkici«, ko sem jim Se kot niajhen deček pomagal pasti. Nisem si več verstic iz mladih let zapomhil kakor edino:

Mijol- mijol- mijolkica, Solnce te napolnilo

Zlata draga ročkica, S svetio sladko sragico.

Tudi so mi pravili o »zlati solnČni skledici«, ktera na Jurjevo iz solnca pade in tistemu, kdor jo najde, obilno blagoslova k hiši prinese. Kdor iz solnčne ročkice pije, je zmirom zdrav, in kdor iz solnčne skledice jć, ostane zmirom mlad.


Će bi vinca ne pil, bi bil zmirom žalosten.

5826.

(Iz varažd. Toplic.)

Da bi gušće vince pil, Pune čaše natoči,

Za sve brige bi zabil. Grlo z vinom primoči:

Ako bi se i zopil, Ne bi mi bil dugi svet,

Brez vse brige bi živil. 10 Da bi živel tristo let !

5 Da ja ne bi vinca pil, Anda braćo, lahku noć,

Žalosten bi na vek bil. Doklam bumo pak drugoć.

Zadnjić hoću napiti, Vreme nam se raziti.


Šentjanževica za slovo. A.

5827.

(Iz Ihana.)

Vince je svahk'L, 5 Zdej pa mi bomo

Teče prov gvahk'L, Šntjanžučik pil':

Staram jn mvad'bm Gvaške vk'Bp t&rčmo,

Daje pomoč. Vse bomo špil' :

Luk, luk, luk, luk . . .

5824. Zapisal Anton Breznik; pela stara Kajžnica. — Iz njegove zbirke 11. Št. 85.

5825. Zapisal D. Trstenjak. — Iz *Slov. Glasnika* 1859, II 82.

5826. Zapisal Franjo Kuhač. — Iz njegove zbirke IV. Št. 1310 (z mel.J.

5827. Zapisal Anton Breznik; pela stara Kajžnica. — Iz njegove zbirke II. št. 9$. Primerjaj konec št. 5623, $620, 5811.


432 DL — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. C. 5828 — 5831.

Šentjanževica za slovo. B.

5828.

(Iz Suhorja.)

Le pijmo šentjanžev'co 5 Za zamero bom prosil. Za eno srećno rajžico: Zbogom, zbogom, prijateli, Klobuk bom snel, Da ne bi jezni ratali ! Slovo bom vzel,

Odhodnice. 5829.

(Iz Ihana.) ,

Žavast me sprehaja, Tud* mi bomć ležali,

Ki gremo s tega kraja, 10 Pred Jižišam zdihvali, S tega kraja v druziga, KlicaT Marijo na pomoć:

Nazaj nas več na bo. Piržji nebesko uč!

5 Vakol' miže smo sidćli, Krancil lep, zelćni,

Smo lepe pesmi pćli. Prov lepć 'scvedćni —

Še janga nam pir miz' fali : 15 Glih ta bo men' na gvav'co Naš vačka v gr6b' leži. djan

Na mojo desno stran !

5830.

(Kozjak pri Mariboru.)

Lahko noć, prijateli,

Pa ne, da bi jezni gratali !


5831-

(Od Sv. Trojice v Hal.)

»Jaz moram it, Pri nas je

az moram it, Kratek čas!««  az moram it (Ponavlja se:)

0d vas: * »Jaz moram it,


(Odrekuje se:) 10

5 »»Ne hod od nas,


az moram it, az moram it


Ostan pri nas, Od vas!« 


5828. Zapisal Anton Zloga r. — Iz njegove zbirke, ki jo hrani Matica, Primerjaj št. $414 in 5417.

5829. Zapisal Anton Breznik; pela Štučkova Neža. — Iz BteznikoiJe zbirke III. Št. 30, Prime r/a j med svatovskimi naslov y>Krancelj smo že sp/eli«  (št. 5267 — 5268),

5830. Zapisal Svitoslav Hauptmann. — Iz njegove zbirke II 62.

5831. Zapisal Andrej Hren. — - Iz njegove zbirke.


^#€


lit. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. D. 5832 — 5835.


433


Oddckk D.

Zdravice pobožne.


•••-


Gorica, ki jo je obdelalo jogrov dvanajst.

5832.

(Iz lhana.)

De b' vince rodita,


Tam stoji gorica, Žćgnana zimlica. No, kdo jo ja vdevu? Txh jogru dvanajst!

5 Smo menvB hodita, Smo tarte sadila Prov zutri za cajta, K'B sonce guar grć.


10 Da ga borno pita Vsi bratj'B 'n sestrice, K* za Již'šam grhdćl

Zdej pa gvaške nalimo, Ta vince VBn popimo 15 V jmćn' Již'ša 'n Marije, Tih jogru dvanajst!


5833-

(Od Sv. Andreja pod Oljsko goro.)


Le stoji gorica, Žegnana zemljica Od jogrov dvanajst.

So mimo hodili, 5 So trte sadili V jutro, preden solnce gor gre.


Gor sladko vince raste Za brate ino sestre, Ki za Jezusom gredć.

10 Zdaj ga borno pili,

Vsak en glažek ga nalili, V imen' Jezusa in jogrov dva- najst!


Vesela zemlja, Žegnana gorica, Ker so jo narejal Teh jogrov dvanajst.

5 So semkaj hodili, So terte sadili Zjutraj za cajta, Ko sonce gor gre:


5834-

(Iz Krupe.)

Da bi rastlo sladko vince 10 Za bratce, sestrice, Za tište ljudi, Ki za Jezusam gredo!

En glažek nalite, Prav frišno ga zpite 15 V imen Jezusa, Marije, Teh jogrov dvanajst.


»Tam je pač vesel glas, kjer je Jezus poleg nas.« 

5835. A

(Od Sv. Jurija na Sčavnici.)

Ta vesela kompanija, Tam je pač en veseli glas

Gde sta Jezus in Marija: Gde je Jezus polek nas.

5832. Zapisal Anton Breznik; pela Lovrenčevka. — Iz njegove zbirke II št. 108.

5833. Neznanega zapisovavca. — Iz prepisa Fr. Praprotnika.

5834. Zapisal Janko Barlč. — Iz njegove zbirke.

5835. Zapisal Jožef Krajne; narekoval ¥v. Kocbek, godec na Vanetinu Iz Krajnčevega rokopisa. Vverzu 10. je pač pel nar. pevec Svetega Šentjanža žegen.

28


434 III.— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. D. 5836—5839.

5 Kda je Jezus na svetem krizi Zdaj pa borno mi vsi pili

vmira, 10 Svetega Janža žegen : Rešno kri za nas preliva, Hvala bodi tistemi,

Te je on obeča to, Ki je tako vino dau!

Nam vsem priti gor v nebo.


»Na oni strani crne gore ena zvezda gori gre.« 

5836.

(Gorenjska.)

Na uni stran černe gore En glažek vinca frišniga,

Ena zvezda gori gre. V imenu birta hišniga ;

To ni nobena zvezda, 10 Kolikor je kapele, toliko let!

Ampak angel Gabrijel, Le Bog daj v gnadi božji živet,

5 K'er nas varje noč in dan : Le Bog daj, le Bog daj

Će vikši je peršla, Po smerti dušam svet raj !

Bolj je bila svetla.

To ni ptica, to je Marija devica.

5837.

(Iz Pratna.)

Ena ptica priletela, Kteri hoče to pesem peti,

Prav lepo si je zapela 10 Mora en glažek vinca imeti, Od vinca sladkega Glažek vinca frišnega

In od srca pravega. Na zdravje virta hišnega!

5 Ti pa nesi nejena ptica, Ljubi Jezus, žegnaj, žegnaj

Ti si Marija devica, Vinske gore, žitna polja,

Iz tebe izhaja sveti Duh, 15 Po naši smerti nam pa daj

Kir nas bo rešil vseh nadlog. Ti ljubi sveti raj !

5838.

(Iz Suhorja.)

Ena tica je zletela, 5 Kdo hoće to zdravico piti, Prav lušno mi je zapela More en glažek vinca 'meti,

Od Marije, Jezusa, Glažek vinca frišnega

Od naš'ga serca veselega. Na zdravje oćeta hišnega!

>Jaz pa en lep napitek vem.« 

5839-

(Iz Prama.)

Jaz pa en lčp napitek včm, Od vinčeka sladkega, Ke ga vam vsem zapčti čem: Od vsmiljenega Jezusa.

5836. Neznanega zapisovavca (M. Kobeta?). — Iz VO. XVIII. Č, št. 19 (med vrhovskimi). Primerjaj glede začetka kolednice za božič in sv. tri k ralje

(4943> 4947— 5°)-

5837. Zapisal Oroslav Caf. — Iz CO. IV. 42.

5838. Zapisal Anton Zloga r. — Iz njegove zbirke, ki jo hrani Matica.

5839. Zapisal Oroslav Caf. — Iz CO. II. 41.


J


III.— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. D. 5840, 5841, 5842. 435


5 Je Jezus pri večćrji bil, No je učencom vince napil: »Le pijte, to je moja kri H vašemu vzveličanju!« 

Kedarkolj vince pijete, 10 Na včrne duše zmislite:


Ker včrne duše v vicah sq, Na naše prošnje ćakaJQ.

Znabit naši starši poleg sq,

Ki na naše prošnje čakaJQ:

15 O vsmiljeni Jezus, skoro daj

Vsem včrnim dušam sv§ti raj !


»Ko bi mi Bog dal peruti.« 

5840.

(Iz Suhorja.)


Ko bi mi Bog dal te perute, Da b' zletel ćez vse gore, Da bi videl vse dobrote Moj'ga vsmiljenega Jezusa!

5 O moj Jezus, le me vari, Saj ti veš, kaj te košta:


Tvoje rane so odprte, Jest se vanje položim!

Zdej pa pijmo, bratci, vince, 10 Vsak en glažek ali pa dva, V imen Marije dvice, Tud* svet'ga Jožefa.


»Večerja je pripravljena.« 

5841-

(Iz begunjske okolice na Gorenjskem.)


Večerja je prpra vijena Za grešnika povabljenga, Za grešnika povabljenga.

Jezuš že per večerji sedi,

5 Grešnika še k večerji ni,

Grešnika še k večerji ni.

Ta prvi se 'zgovarjajo, Doma da ofct napravljajo, Doma da ofct napravljajo.

10 Ta drugi se 'zgovarjajo, Da ofctnega gvanta nimajo, Da ofctnega gvanta nimajo.


Ta trek se 'zgovarjajo, Da špilajo 'no kvartajo, 15 Sojo dušo zapravljajo.

Kdor bo to pozdravljico piv, Se bo v nebesih veseliv, Se bo v nebesih veseliv.

Kdor na bo te pozdravljice piv,

20 Ni vreden, de b' v te hiši biv,

Ni vreden, de b* v te hiši biv!

Zdaj ga pimo pa vsak an gvaž, Sej ga nam, naš Jezus, drujga

daš, Sej ga nam, naš Jezus, drujga daš!


5842.

(Kropniška.)

Večerja je pripravljena 5 Poslal je svoj'ga angelja

Za grešnika povabljen'ga. Po grešnika povabljenga.

Jezus pa že pri miz* sedi, Jezus pa še pri miz* sedi,

Grešnika pa Še k večerji ni. Grešnika pa k večerji ni.


5840. Zapisa/ Anton Zloga r. — Iz njegove zbirke, ki jo hrani Matica. Dvomno je, da bi bila vsa narodna.

5841. Zapisa/ Anton Jeglič. — Iz njegove zbirke, ki jo hrani Matica.

5842. Zapisa/ Fr. (Radivoj) Poznik; pe/a Mica Stular. — Iz NB. 164. V stro/ah z dvema verzoma se drugi ponavlja.

28*


436 IH- — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. D. 5843, 5844, 5845.


Ta prvi se 'zgovarjajo: 10 Doma ženitnino pripravljaj o.

Ta drugi se 'zgovarjajo : Ženitvanske obleke nimajo.

Ta tretji se 'zgovarjajo, Da igrajo in kvartajo, 15 Sojo dušo zapravljajo.


Zdaj ga borno pili vsak en

glaž, Da bo ostal Jezus pri nas.

Kdor ne bo tepozdravljicepil, Ta se ne bo v nebesih veselil.


5843-

(Iz Cerkna.)


Večerja je napravlena, Na miza je postavlena.

ezus pri zlati miz' sedi, eno se žalostnu drži, 5 Ker grešnka k večćrji ni.

Jezus posije svoje angljce Poklicat te povabljene.

Te bogat se zgovarjaje, De doma past napravljeje.


10 Te bogi se zgovarjaje, De židanga gvanta nemaje.

Jezus ne mara za zidan gvant, Ampak da je le čistu srce.

Kdor bo tu sladku vince piv, 15 Se bo v nebesah veseli v.

Kdor ne bo tu sladku vince piv, Bi boljš b'lo, de b* rojen ne biv:

Od Pavla je razodenjenu, Od Jezusa požegnanu!


5844-

(Od Sv. Andreja pod Oljsko goro.)

Kdor ne bo te zdravičke pel, Živ', živ', živ',

Ni vreden, da bi nasvetživel: Da b' enkrat zvelićan biU


»Zakaj bi jaz vesel ne bil.« 

5845-

(Kranjska.)

Zakaj bi jez vesel ne bil, Češena bod Marija ž njim!


Sej sim per sveti maši bil! Tam sim videl Jezusa, Njegovih pet kervavih ran, 5 Uboden je v' desno stran. Pred njim je kri inoj za njim,


Kdor to zdravico bode pil, De bi nebeski erbič bil! 10 Kdor te zdravice ne bo pil, Je škoda, k je na sveti živ!


5843. Zapisat Frančišek Sedej. — Iz njegovega rokopisa. V strofa h z dvema ver zorna se drugi ponavlja. — Zapis J. Kokošarja iz Cerkna se loči v tem, ne glede na dijalektične oblike, za katere piše Kokošar knjižne: 11 Da gvanta židanga nimajo — 12 ne] pa ne — 14 — 17 manjka — 18 Od svetga Pavla je razodenjeno.

5844. Neznan ega zapisovavca. — Iz prepisa Fr. Praprotnika.

5845. Zapisat Matej Ravni ka r-Poženćan. — Iz njegovih *Povasnih pestni« št. 75. Prepis v VP. III Št. 121 se toči v tem, ne glede na apost?ofe: 3] Tam vidil sim sam Jezusa. Pesem je epićna, glej naslov »Sv. Brnard gre od maše« (I. 657—672); konec jo je spravd med napitne.


HI.— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. D. 5846—5849, 437

>Kdor bo pil, Bog daj, da bi v nebesih bil!« 

5846-

(Od Sv. Jurija na Ščavnici..)

Dosti je rožic razevetenih, Jezus je mal, pa je svet,

V srčece moje vsajenih. Keri je odreša ćeli svet.

Lepa je roža rožmarin, £er pa de s totega glaža pija.

Se lepši je Jezus, Marijin sin. I0 B °g da J • da bl v nebesah bl J a !

Bon pija, sen pija, sen pija* 5 Lepšega na sveti nič ni, bon pija ;

Kak je Marija z Jezuson. Bog daj, da bi v nebesah bija!

Pijem v imenu prečiste device.

5847.

(Od Celja.)

Špego brez glaža, V rojstvi no po rojstvi,

Krancel brez rož, Hči nebeškiga Oćeta,

- Kruh brez drobtine: Mati sinu božiga,

Jez pijem en glaž vina ioNevesta svetiga Duha: 5 V jemen čiste divice. Kdor se ji priporoči,

Čista je bila pred rojstvam, Ga nikol ne zaposti!

Pijmo ga vsak en glaž, da bi bil Jezus pri nas.

5848.

(Iz Slov. goric.)

Pijmo vsak en glaž, Pijmo ga vsak po pet,

Da bi bil Jezus pri nas! 10 Da bi bli v nebesa vzet'!

Pijmo ga vsak po dva, Pijmo ga vsak po šest,

Da b* še Marija bla! Da bi bli od greha čist!

5 Pijmo ga vsak po tri, Angelci poj ej 0,

Da b' še bli angelci! Jezusa spremljajo.

Pijmo ga vsak po štir', 15 Da b' mi tud* vredni bli,

Da bi bil vesel oštir! Da b* tud' nas spremljali!

% 5849-

(Iz podj unske doline.)

Pijmo ga vsak en glas, Pijmo ga vsak po dva,

Da bo Jezus pri nas! Da bi še Marija bva!

5846. Neznanega zapisovavca. — Iz zapisnika A. Belca iz leta 1860., prepisal Jožef Krajne.

5847. Neznanega zapisovavca. — Iz pesmarice Mariina Rosarja iz Za- gabra pri Teharjih, ki mi jo je poslat Šte/an Singer.

5848. Zapisa l Tanko Šlebinger. — Iz njegove zbirke IV. str. 72— j 3.

5849. Zapisat Blaže Rane. — Iz njegove zbirke št. 9. Drugi rerz se v pet ju ponavlja. Vv. 14. je ne = enega -


438 III.— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. D. 5850, 5851, 5852.

5 Pijmo še vsak po tri, Pijmo ga vsak po šest,

Da b' Še angeljci bli! Da bmo v nebesih res!

Pijmo ga vsak po štir, Dajte nam druzega,

Da bo vesel oštir! Prav ne korajžnega!

Pijmo ga vsak po pet, 15 Glažek je lep rumen,

10 Da bmo v nebesa vzet ! Skoraj bo gratov bled !

5850.

(Kranjska.)

Kaj ste tak' žalostni, Pijmo ga vsak po dva,

Raj' bi veseli b'li! Da b' še Marija b'la,

Sloven k Slovenu sed\ Pijmo ga vsak po tri,

Slava nas vabi k seb', Da b' tud svetniki b'li

5 V častni dom! 15 Dan's pri nas!

Pijmo ga vsak en glaž, Pijmo ga vsak po štir,

Jezus naj bp pri nas! Da bo vesel oštir:

Spraznimo kupice, Bratu nazdravljaj brat,

Sez'mo si v ročice, Kdor ni znam, naj gre spat,

10 V sprave kaz! 20 Kadar če!

Pijmo ga vsak po več, Da smo ljudem všeč!

Pijmo ga po deset,

Da b'mo v nebesa vzet', 25 V pravi dom !

5851-

(Iz Ihana.)

Pfmo ga jan gvaš, Pimo ga po štir,

De b' biv Jižiš pir nas ! De b' b'li vsi vesel* !

Pimo ga po dva, Pimo ga po pet,

De b' še Marija b'vd! 10 De b* b'li v nibesa vzet'!

5 Pimo ga po tri, Pimo ga po šest,

De b' še ajngile* b'li! De b' b'li h svetnikom prštćt'!

5852.

(Z Grahova.)« 

Pimo ga vsak en glaž, 5 Pimo ga vsak po tri,

De bo Jezus pri nas! De bi še angelji b'li!

Pimo ga vsak po dva, Pimo ga vsak po štir',

De b' še Marija bla! De bo vesel oštir!

5850. Zapisat Davorin Petelin. — Iz njega zbirke I. št. 6, (»nekoliko pomnožena*). Nekaterih stro/ konci so umetnu

5851. Zapisat Anton Breznik: peta stara Tavčarica. — Iz Breznikove zbirke II. št. 81.

5852. Zapisat Anton Črv. — Iz njegove zbirke A. 21.


III.— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. D. 5853 — 5857. 439

Pimo ga vsak po pet, Pimo ga vsak po šest,

10 De borno v nebesa vzetM De bomo od greha čist'!

Pimo ga še naprej,

De bomo od greha frej!


Okoli miže sedi nebeska družina.

5853.

(Iz Frama.)

Stoji mi, stoji miza rumena, Poleg njih devica Marija, Okoli miže sedi nebeska dru- Zravno njih pak vččni Bog:

žina; 5 Oj le J., mozi ti Bog!


5854-

(Iz Frama.)

Stoji mi, stoji miza rumena, Poleg njih sam v§čni Bog; Okoli miže s§di nebeska družina, Ali Jure, mozi ti Bog!


5855-

(Iz konjiškega okraja.)

Stoja, stoja lepo polje, 5 Not prebiva mat' Marija, V sredi polja lipka stoja, Vsa nebeska tovaršija

Lepa lipka zelena. In ta troštar sveti Duh:

Pod joj je hladna senčica, Pa le (Miha), živ' te Bog!

Pijmo ga na čast Marije in Jožefa!

5856.

(Iz Kobdilja.)

Pimo, pimo vince, Na čast Marije dvice

En glažek al' pa dva, Jen svet'ga Jožefa !


Glažek vinca po mizi binca.

5857.

(Od Sv. Trojice v Halozah.)

En glažek sladkiga vinca 5 Naj ga spije in naj zavžije,

Sem in ta po mizi binca: Naj ga spije in naj zavžije,

Na zdravje našemu , Da se Jezusu ne zamerimo,

Sam Bog ga naj živi! Da b nas ne bi v nebesa vzeo!


5853. Zapisal Oroslav Caf. — Iz CO. III. 55.

5854. Zapisal Oroslav Caf. — Iz CO. III 43.

5855. Zapisal Iv. G. Nagi i č. — Iz >Besednika* VII (18J5) g8.

5856. Zapisal Ant. Pegan. — Iz njegove zbirke, kijo hrani Matica 2q6.

5857. Zapisal Andrej Hren. — Iz njegove zbirke. Primerjaj zgoraj'C & 565° i* 1 nastopne.


440 HI. — IV- Pesmi pivske in v veseli družbi. D. 5858 — 586Z.

Glažek stoji na mizi. 5858.

(Štajerska.)

Glažek stoji na mizi, Zahvali ljub'ga Jezusa,

I . . . je že blizi; Ki nam dost vinca da!*

Le primi ga, zavzdigni ga, vince nam • k radosti>

Vesehga srca! 10 Starčekom h kreposti: 5 Prej ko ga v roko primeš, Le vince vun, le vince vun,

Glej, da se mu odkriješ, Le vince vun, le vun!

(Iz konjiškega okraja.)

Glaž vinca je na mizi, Le zahvalmo našga Jezusa,

I ... je najbliži: K' nam tak dobro vince da!

Le vzdigni ga, zazibli ga, Qn nam da tQ vince

To vince vun popi! I0 Za p ; ti n0 zavžiti>

5 To vince vun popije De bi ga pir, tolko zavžil,

Ino ga zavžije: Enkrat prišli v sveto nebo!

5860.

(Od Sv. Trojice v Halozah.)

Glažek stoji na mizi, Nomalo se razkriješ

Je I . . . naj bol blizi: Zavoljo našega Jezusa,

Le primi glažek v roke ti Ki nam sladko vince da:

In čisto vun popij! Zavoljo našega Jezusa,

5 Popret ko ga popiješ, 10 Ki nam sladko vince da!

5861.

(Od Sv. Urbana pri Ptuju.)

En glažek je na mizi, 5 Pa pred kak ga izpiješ,

Micka najbol blizi, Se eno malo doj razkrij:

Le vzemi glažek v roke ti Zahvalmo našega Jezusa,

In čisto vun ga spij! Ker nam on to vince da!

5862.

(Iz Žatnenec in okolice.)

En glažek je na mizi 5 Pa pred ko hočeš piti, In Franček najbolj bluzi. Se moreš doj odkriti

Le primi glažek v roke ti V imeni našega Jezusa,

In čista vun popi! Ki nam sladko vince da!

5858. Zapisa/ JankoŠlebinger. — Iz njegove zbirke IV. str. 75 — 76.

5859. Zapisat Lovro StepiSnik. — Iz njegovega rokopisa, ki mi ga je poslal A. Kovačič.

5860. Zapisa/ Andrej Hren. — Iz njegove zbirke.

5861. Zapisa/ Janko Šlebinger. — Iz njegove zbirke III. str. 38. 586a. Zapisa/ Ni kolaj Ivan Vrabl. — Iz njegove zbirke I. št. 44 j 2.


III.— -IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. D. 5863 — 5867. 441

5863.

(Od Sv. Jurija na Ščavnici.)

GlaŽek je na mizi, 5 Pred kak hočeš piti, Ga Južek najbolj vidi. Se moraš nakloniti

Na zdravje našemi Južeki, Našemi lubemi Jezusi,

San Bog te naj živi! Ki nam sladko vince da!


5864.

(Od Sv. Jurija na Ščavnici.)

Glažek je na mizi, Kelko kaplic, telko let

Franc je najbol blizi. Bog nam daj na svet živet!

Le vzdigni ga, Živijo, živijo,

Zazibli ga! 10 Živi nas sam Bog!

5 Zahvalmo Jezusa,

Ker nam ga je da!

Le vzdigni ga, zaziblji ga.

5865.

(Sv. Anton v Slov. Ooricah.)

Primi I . . . glažek v roke, Pumstadrata!

Pumstadrata, pumstadrata! 5 Le zdigni ga, zaziblji ga

Trči ž njim (ž njo), pa ne No večnem Bogi hvalo daj !

razlit' ga,


5866.

(Od Sv. Jurija na Ščavnici.)

Le primi, Micka, glažek v roke I Pumstadratata ! Pumstadrata ta! 5 Le vzdigni ga, zazibli ga

Le trči ž njim, pa ne razlivaj! In hvali večnega Boga!


5867.

(Od Sv. Jurija na Ščavnici.)

Primi, Micka, glažek v roke, Le pi ga, zavži ga Pumstadrata, pumstadrata! 5 No dobre vole bod zmenoj! Zdigni ga, pa ne razli ga,


5863. Zapisat Jožef Krajne; narekovala Marija Mežnarič. — Iz Krajn- Čevega rokopisa.

5864. Zapisat Jožef Krajne; narekoval F. Kocbek, godec na Vanetini. — Iz KrajnČevega rokopisa.

5865. Zapisat JoŽef Tušak. — Iz njegove zbirke //.

5866. Zapisat Jožef Krajne; narekovala Lucija Čagran. — Iz Krajn- Čevega rokopisa.

5867. Zapisat Jožef Krajne; narekoval T. Borko. — Iz KrajnČevega rokopisa.


442 ni. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. D. 5868—5871.

Vesel ga primi in čisto popij.

5868.

(Iz Oorenjih Radolj )

Staji, staji gorica, An glažek je natočen,

Gorica zelena, 10 Prad tboji na miz staji, Je nam rodila vince, Vesiu ga prim z račića,

Mi ga pa pijema. Čsto ga vankaji popi.

5 Birt ži friško (?) flaše Oh pima, bratić, vince,

Vesiu v rokah darži, An glažek al pa dva,

Kir vidi žeje naše 15 jmin Jezosa, Marije In nam ga pit želi. In svidga Jožefa!

»Vince je za rajžo.«  5869.

(Iz Podli po viče pri Izlakah.)

Oj, vinček, vinček, lubček moj, To vince ven popi. Ti rajžu boš z menoj! Preden ga ven spiješ,

Saj vinček ni za rajžo, Se mu en mal odkriješ,

On je le za korajžo. Zahvalimo lubga Jezusa,

5 Le primi ga in vzdigni ga, 10 Ki nam ga piti dd.


5870.

(Iz Suhorja.)

To vince je za rajžo, 10 To vince je za rajžo,

Možičem za korajžo. Vdovcem za korajžo.

Oj vinček moj, To yince ■ za rajž

2 J x Vin ^ k , T ] ' ■ , Vdovicam za korajžo.

5 Boš rajžal ti z menoj ! . .

To vince je za rajžo, To vince je za rajžo, 10 Otročičem za korajžo.

Ženicam za korajžo. To vjnce je za rajŽQi

To vince je za rajžo, Duhovnom za korajžo.

Fantičem za korajžo. To vince je za rajžo,

Gospodom za korajžo.

Pij, pa ne žabi na Jezusa.

5871-

(Iz Ihana.)

— u, ti, ti! Nikdr* na pozabi»

Ta vince v*n popi, Na J'BŽ'BŠa ti.

5868. Zapisa! Jožef Androjna /. 188 1; peta Frančiška Androjna. — Iz njegove zbirke I. St. 2. Za friško v v. 5 je pač brati prazno.

5869. Zapisat Ivan Lovrač. — Iz njegove zbirke I. št. 59.

5870. Zapisat Anton Zloga r. — Iz njegove zbirke, ki jo hrani Matica, Primerjaj tudi spodaj naslov *Najmlajši pije ga najrajši*.

5871. Zapisat Anton Breznik; pet njegov oče. — Iz njegove zbirke JI Št. 92. Prim. št. 5853 — 5854 in št. 5891 — 5897.


m. — IV. Pesmi pivske in v veaeh družbi. D. 5872—5876. 443

5 Boh Vače ja nad nam', Oj živjo, živjo, \nbn ga spi,

Marija ja med nam', Pa druz^ga nali !

Svet* Jćžof na desn* ja stran'.


Vino je Jezus blagoslovil, ko je pod trsom spal.

5872.

(Od Sv. Trojice v Halozah.)

Jaz pa en glažek vinca mam, Za eno dobro voljo,

Pa ga v roke dam. Zdaj bo šio, zdaj bo šio

Meni ga je Jezus dau, 10 Za eno dobro voljo. —

Kedar je pod trsom spau. Al kam je šio?

5 Le ta dolta, le ta dolta naj gre, Ja, spili ga so!

Letadolta, leta doka naj gre! Ti dralala, dralala, dralala,

Zdaj bo šio, zdaj bo šio Loja dralala, dralala!


5873. A

(Od Sv. Jurija na Sčavnici.)

Jaz pa en glažek vina mam, 5 Pa le ta dojta,

Pa ga tebi, Mina, v roko dam, Pa le ta dojta,

Ker ga nam je Jezus dau, Pa le ta dojta naj gre!

Kedar je pod trsom spau.

5874-

(Iz Fratna.)

Jaz pa ni glažič vinca mam, 5 Žčgnal ga je vččni Bog

Še totga tebi koštat dam, No ta troštar sveti Duh.

Ker ga je Jezus žegnal, Le tu dolta, letu dolta naj gr§!

Da je pod tersom spal. Letu dolta, letu dolta naj gr§!


5875-

(Iz Prama.)

Jaz pa en glažek vinca imam, 5 Le tu dolta naj gre,

Ker ga tebi koštat dam, Le tu dolta naj gre,

Ker ga je Jezus žegnal, Naj gre! Ko je pod tersom spal.

5876.

(Iz konjiške okolice.)

Š'en glažek vinca mam, Kir ga je Jezus žegnal,

Tistga vam koštat dam, Ko je pod trsam spal.

5872. Zapisa/ Andrej Hren. — Iz njegove zbirke.

5873. Zapisat Jožef Krajne; narekoval F. Kocbek, godec na Vanetinu — Iz Krajnčevega rokopisa.

5874. Zapisa/ Oroslav Caf; pe/a M. Krajne. — Iz CO. L 90.

5875. Zapisa/ Oroslav Caf. — Iz CO. IV. 34.

5876. Zapisa/ Lov ro StepiSnik. — Iz njegovega rokopisa, ki mi ga je pos/a/ A. KovačiĆ.


444 III.— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. D. 5877—5880.

5 Žegnaj nam ga večni Bog, Tudjanez svet, požegnaj nara

Oča, Sin in sveti Duh! To žlahno kaplo vinsko!


5877-

(Iz Krasinca.)

Jezus je pod trto spal Živijo mnogo let

In nam sladko vince dal: Na svet' !


Bova ga pila enkrat. 5878.

(Od Sv. Jurija na Ščavnici.)

Preljubi moj Franček, 5 Va ga pila oba, Va ga pila enkrat, Častila Boga,

Tega sladkega vinca Presveto Trojico,

En pisani glaž: Edinga Boga!

Napijem ti v imenu patronovem.

5879.

(Iz Ihana.)

Hoč^m tb napit* 5 Boh nam je vabliibu Na ta veseli* gvaš, Svetć rešnć tilć,

V inićn* svet'ga U — u, J'bž'bš jn Marija,

Prosi Boga za nas! De bx zagvišnx bo!

Vince teče, luč gori. 5880.

(Iz Primo8tka.)

Sladko vince, pojd* v me, Ura bije polnoči.

Vreme dojde, ne bo me! Pride Marije, vpiše luč,

Dokler bom sladko vince pil, Pimo ga bratci ćelo nuč, Ne bom v crni zemlji gnjil. Pimo ga bratci vsak jen glas,

5 Vino teče, luč gori, 10 De bo Jezus naš pajdaš!


5877. Zapisa l Peter Čr ni č; v peia mu mati Ana Črnič. — Iz njegovega rokopisa, ki mi ga je poslal Ivan Sašeij.

Opomnja* Pesem »Po gorči Jezus hodil, * Je sladko vince sjal, * Vinograd blagoslovil, * Kder je pod tersom spaU, ki se tu pa tam poje kot narodna (glej n. pr, Šlebingerjevo zbirko HL 15), je zložil Jožef Virk (Urobtinice XIX* 28*]).

5878. Zapisa/ Jožef Krajne; narekoval Vučina. — Iz KrajnČevega rokopisa.

5879. Zapisat Anton Breznik; peta Zelnikarica. — Iz Breznikove


zbirke JI. št. q$. >. Za,


5880. Zapisat Janko Barle; peta Tome Katarina. — Iz Barletove zbirke.


III.— IV. Pearoi pivske in v veseli družbi. D. 5881—5885. 445

V velikem oltar ju ena ptičica sedi.

5881.

(Štajerska.)

V velkem oltarju 5 Bog Oče ga je stvaril, Ena ptičica sedi, v Bog Sin ga vsadil, En glažek zrelga vinca Svet Duh ga posvetil,

V kremplgih drži. Ga N. bo pil !

5882.

(Iz Št. Janža na Dolenjskem.)

V velcemu letarju 5 Bog Oće ga je vstvaru, Ena tičica sedi, Bog Sin ga je sadiv, En glažek zrelga vinca Svet Duh ga je požegnu,

V krempeljcah drži. Al jest sem ga pa spiv.

5883.

(Iz Ihana.)

Na vćlkem utarj* 5 Boh Vače ga je vstvaru, Na tič'ca sedi, Boh Sin ga je vsadfv,

An gvaž'Bk zrel'ga vinca Svet Duh ga ja posvetu,

V krćmpT»lčkih drži. Oj ti ga v'š pa v*n spiv!

5884.

(Kranjska.)

Sred vel'kega altarja 5 Bog Oče ga je vstvaril, Na tičica sedi, Bog Sin ga je sadil,

En glažek sladkega vinca Svet Duh ga je posvetil,

V krempelcih derži. Naš I. ga bo (i)zpil!

Vse svetnike počastimo. A.

5885.

(Prihovska.)

Vse svetnike počastimo, K' nam to vince sprosla je:

Sveto Marijo najpoprej, 5 Oj to je, to je!

Mater božjo prihovske fare, Le vun ga popi!


5881. Zapisa/ Janko Šlebinger. — Iz njegove zbirke IV, str, 77.

588a. Zapisat F. F. Lužar. *Povedala moja soproga, katera je pesmico stišala peti v otročjih letih, ko je bila na počitnicah v St.JanŽu*. — Iz Lužar- je7xga rokopisa 1, št. 26,

5883. Zapisat Anton Breznik; peta stara Kajžnica. — Iz njegove zbirke II št, 86.

5884. Zapisat Jan. KokoŠar; povedai Miklavčič. — Iz Kokošarjeve zbirke,

5885. Zapisat LovroStepiŠnik. — Jz njegovega rokopisa, ki mi ga je poslat A, KovaČiČ,


446 III.— IV. Pesmi pivBke in v veseli družbi. D. 5886—5890.


Vse svetnike počastimo. B.

5886.

(Iz šaleške doline.)

Vse svetnike počastimo, Le kar naprej, le nić nazaj,

Svet'ga I. najpoprej . Dokler je v glažku še vinca kaj !


Vsem svetnikom bomo zapeli.

5887.

(Od Sv. Antona v Slov. Ooricah.)

Vsem svetnikom bomo zapeli, Ker je v glažku vinca kaj; Našem J . . . najpopred, 5 Le dalj naprej, le dalj naprej,

Ker patrona sv. J . . ., Dokler je v glažku vinca kaj !


Vsi božji svetniki Boga častć.

5888.

(Kranjska.)

Vsi božji svetniki Boga častć, Al se ljudje premaF nazaj Tud mater božjo iz TerŠke deržć:

gorć, 5 Li bolj nazaj, li bolj nazaj !

Tud ljuba sveta Ana, k' je Zadosti je nazaj !

mati nje.

Vsem svetnikom hvala gre.

5889.

(Iz Prama.)

Vsem svetnikom hvala gr§, Trinkel bajn, trinkel bajn, Vsem svetnikom hvala gr?, 5 Pa še lustig zajn! Svetemu I. najpoprej:

Zdravica na novi maši.

5890.

(Iz Tunic.)

Na vse svetnike prošnja gre, 5 En glažek vinca spij,

Na svet'ga Frančiška naj- Oj pij ga, pij ga, dob, dob,

popred: dob!

On je iz te fare L, En glažek vinca spij! On je iz domaće fare!

5886. Neznanega zabisovavca. — Iz prepisa Fr. Praprotnika.

5887. Zapisa/ Jožei TuŠak. — Iz njegove zbirke III.

5888. Zapisa l Mat. Ravnikar-Poženčan. — Iz njegovih » Povasnih pesmi* št. 61. Prejšnje pesmi so očividno narejene za pevanje, kadar se pije iz kozarca, ta pa je najbrz starejša, narejena v dobi, ko je med pivci še krozil bokal.

5889. Zapisa/ Oroslav Caf. — Iz CO. III. 43.

5890. Zapisa/ M. Rode. — Iz njegove zbirke IV. št. 20.


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. D. 5891—5895. 447

Ne pozabi, da so Jezus, Marija in Jožef pri tebi.

5891.

(Sv. Peter na Štajerskem.)

Ana, pij, pij, Svet Jožef na desno je stran!

Pa si Nežo napij, Oj vivat, vi vat, von ga spi,

Nikdar ne pozabi Oj vivat, vivat, von ga spi,

Na Jezusa ti: 10 Oj vivat, vivat, von ga spi,

5 Oj Jezus je zram, Pa druziga nali!

Marija na stran,


5892.

(Od Sv. Jurija na Ščavnici.)

Zdaj Južki bi pel, Svet Jožef na desno je stran.

Bi glažek nalel: Vivat, vivat, viin ga spit,

Ne pozabi na Jezusa ti! Vivat, vivat, viin ga spit,

Al Jezus je tan, Pa driigega nalit!

5 Marija na stran,

5893.

(Od Sv. Antona v Slov. Goricah.)

Al* I . . . bi pil, bi glažek nalil, Svet Jožef na desni bo stran'.

Ne žabi na Jezusa ti, 5 Vivat, vivat, viin ga spij,

AF Jezus bo tan, z Marijo na Spet drugega nali !

strkn,


5894-

(Iz konjiškega okraja.)

Bratec, pij, pij, Svet Jožef, Marija

Si glažek nalij, Za mizo sedita.

Si zgovor naredi, 6 .

De Jezus je tu. Stnhan glaž vina J 10 Pred njima stoji,

5 Jezus je tu, Požegnal ga Jezus

Marija je tu : Je jim in nam zdaj !

5895-

(Belokranjska.)

Micka, pij, pij, Ne pozab' na Jezusa!

Pa druz'ga nalij, Jezus nad nami,

5891. Zapisa/ Franjo Kuhač. — Iz njegove zbirke IV. št. 1370 (z me/.). S pesmi mi tega nas/ova primerjaj zgoraj št. 5853 — 58^4 in $871.

5892. Zapisa/ Jožef Krajne; narekova/a Marija Mežnarič. — Iz Krajn- čevega rokopisa.

5893. Zapisa/ Jožef Tušak. — Iz njegove zbirke II.

5894. Zapisa/ L ov to StepiŠnik. — Iz nfegovega rokopisa, ki mi ga je posla! A. Kovačič.

5895. Zapisa/ Anton Kuplj'en; poveda/a E. K— nova. — Iz *S/ovana* IV. (i88y) 285.
448 MI* — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. D. 5896—5900.

5 Marija pred nami, Le pij, le pij, o Micka ti,

Svet Jožef na desno je stran. Pa tud* Jankotu nalij ! Le pij, le pij, o Micka ti,


5896.

(Iz Domial.)

O I . . ., le pij, Svet Jožef na desni nam stran.

Pa druzega nalij, O vivat, vi vat, ven ga izpij,

Nikar ne pozabi O vivat, vivat, ven ga izpij,

Na Jezusa ti! 10 O vivat, vivat, ven ga izpij,

5 Bog oče je nad nam', Pa druzega nalij! Bog sin je med nam',

5897-

(Kranjska.)

Oj I . . ., pij, pij, Marija nad nam,

Pa druz'ga nalij, Svet Jožef na desni je stran!

Nikdar ne pozabi Oj živjo, živjo, vun ga spij,

Na Jezusa ti ! (Ta verz se ponavlja, dokler ne izpije.)

5 Je Jezus med nam, Pa druzega nali j ,

Ne postavljaj ga daleč! A.

5898.

(Iz Ihana.)

— u, ti, ti! 5 De vta piva vaba To vince VLn popi: In hvaliva Bogd:

Nikar ga dćleč na postavli, V imen J'LŽ'LŠa 'n Marije De ga — u na dobi, In svet'ga Duhd!


5899-

(Kranjska.)

Andrej, pij, pij, De ga Anže dobi:

Pa si druzga nalij ! 5 Bota pila oba

Nič ga deleč ne stavi, In častila Boga.


Ne postavljaj ga daleč! B.

5900.

(Od &v. Martina na Paki.)

Oj bratec, pij, pij, Nič ga daleč ne postavljaj,

Men pa drujga nalij, Le prijatlu ga daj naprej.

5896. Neznanega zapisovavca. — Iz M. Rode'ta zbirke L //. 24,

5897. Zapisa/ J a n. Kokošar;^0zWtf/Miklavčič. — Iz Kokošarjeve zbirke.

5898. Zapisa/ Anton Breznik; pe/a stara Kajžnica. — Iz njegove zbirke II št. 87.

5899. Neznanega zapisovavca, — Iz SPKN. V. 45.

5900. Zapisala (?) UrŠa Košak. — Iz prepisa Fr, Praprotnika*


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. D. 5901, 5902, 5903. 449


5 Bota pila oba, Hvalila Boga Očeta in Sina Noj svetga Duha.


Na zdravje fantov, 10 Na zdravje deklet, Na zdravje prijatlov Po celemu svet!


Za Martirije. 5901.

(Iz Dobravic.)

Ptičice pojć, rožice cvetć, Ki si ga je zvolil sam večni

Svetiga Martina hvalijo: gospod:

Sveti Martin ježlahtnigospod, 5 Živijo, živijo, svet'ga duhd,

Tud' od vinca sladkega!

Tri luči v Marijini cerkvi.

5902.

(Iz konjiškega okraja.)

V celim mestu ljuči ni, Kter bo te luči prav čestil,

V Marijni cerkvi pa so tri, 10 Se bo v nebesih veselil, Gor pri Mariji pa so tri: Od vekov vek slavil, To mene veseli. Boga čestil.


5 Prva je Sina božjega, Druga je Duha svetega, Tretja Bog sam večni je: Z nadlog resi nas!


Zdej ga 'mo pili vsak en glaž, De bi bil Jezus naš tovarŠ 15 In naši mil' sodnik Dobro za nas!


»Priletela je drobna ptičica — vesela grlica«.

5903-

(Iz Ihana.)

Ptrleteva ja druabna tičxca, P'Lileteva ja druabna tičxca, Le-td veseva gartFca. 10 Le-td veseva prćpeliči»ca.


Kt> vftn& nam puaja, žvtrgoli, Vst> travntk' zi>tane.

5 P'Lrleteva }k druabna tičtca, Le-ta veseva kukuca.


V

K'Lvanft nam puaja, žvLrgoli, Ušenička rćmeni.

Škrjanfok se po luft* vbrti,

A!' v&n nam puaje, žvtrgoli.


Kt> v&na nam puaja, žyirgoli, l5 v&n daje hvawo, čast Bogć,


Vse u borštoh Z'Ltani.


Van daje zjamlt rast:


5901. Zapisal Janko Barle; pela Kata Judnič. — Iz Barletove zbirke.

5902. Neznanega zapisovavca. — Iz pesmarice PongraČiča prepisa/ L. Siepišnik (boslal A, Kovačič).

5903. Zapisa/ Anton Breznik; pela Jurčetova Micka. — Iz Brezni- kove zbirke V. št. 23. Koncu vsake kitice se pristavlja: Oladri, ćladri, ćladri- drćj-ja, * Oladri, ćladri, ćladidi.

29


450 ni. — IV. Pe8mi pivske in v veseli družbi. D. 5904, 5905.


Dej ga pa spimo usak jen giiaš, Dt> b% vastou J'lzos p^r nas.


D* b'L vastou po nuač 'n po

dneV, 20 Dt> b' nas u nebesa Tizev.


Vino smo pili, Jezusa zamudili.

5904-

(Od Ljutome ra.)


Smo sladko vince pili, Se močno zapojili: Pa kadar smo zaspali, Je Jezćš mejmo ša\

5 Pa kde mo ga iskali? Pr pajbih ledičnih? — Pa malo takih pajbov, Ki Jezćš je pr njih!

Pa kde mo ga iskali? 10 Pr deklah ledičnih? — Pa malo takih dekli, Ki Jezćš pr njih je!


Pa kde mo ga iskali? Pr možih zakonskih? — 15 Pa malo takih možov, Ki Jezćš pr njih je!

Pa kde mo ga iskali? Pr ženah zakonskih? Pa malo takih žen je, 20 Ki Jezćš pr njih je!

Pa kde mo ga iskali? Pr deci majceni? — Pa tam je gvišno Jezoš, Tam mo ga najšli mi!


5905.

(Iz Fra ma.)


Smo sladko vince pili, Smo se upijanili, Nq urQ smo si zaspali, Kda je Jezus mimo šel.

5 KdČ ga bQmo zdaj iskali? Pri mQŽah zakonskih? Še le zdaj je malo takih, Ko bi Jezus poleg bil!

Kdč ga bQmo zdaj iskali? 10 Pri ženah zakonskih? Še le zdaj je malo takih Ko bi Jezus poleg bil!


Kdč ga bQmo zdaj iskali? Pri ledik fantičah? 15 Še le zdaj je malo takih, Ko bi Jezus poleg bil!

KdČ ga bQmo zdaj iskali? Pri ledik dčklicah? Še le zdaj je malo takih, 20 Ko bi Jezus poleg bil !

Kdč ga bQmo zdaj iskali? Pri drobnih otročičah? Tam ga borno našli Našega Vzvelićarja!


5904. Zapisat lv. Drago ti n Šamprl. — Iz VO. XIX. X. 14$ (39) > h'er je v v. 18 in 22 pisano Per in je v. 2. pozneje popravljen v No se zapojili. Verz 1 — 4 se je, kakor kažejo nastopne številke, sprva gotovo ponavlja! pred vsemi stro/atni. Vrazov prepis v VO. L 102 se loči od zgoranjega natiska v tem; 2] No se zapojili — 5, 8, 12, 16, 20 Jezos — 12, 16, 20] Ki Jezćs je pr njih — 14 možeh — 15 mćži — 13, 17, 21 m6. — Vrazov prepis v VO* XVIII kniš., str. 25 d., se loči od zadnjega v tem: 3 Kader — 5 mć — 6, 10 Per — 7, u, 15, 19 PaJ Je — 8, 12, 16, 20 pćr — 14, 18 P^r — 19 žen je] ženi — 21] Per drobni deČici — 23, 24I Tam je Jezos, tam je Jezos: * Per njih md ga najšli. — Prepis v VO. XI V. 14 se loči od zadnjega v tem: 4 šo — 14 možeh — 23 JezoŠ, JezoŠ.

5905. Zapisal Oroslav Caf. — Iz CO. II* 124 Verz 1—4 se poje pred vsako strofo.


III.— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. D. 5906—5909.


451


5906.

(Od Braslaveč.)


Smo sladko vince pili, K je Jezus memo šev; Smo uro zamodili, Kna vemo, kam je šev.

5 Le pejmo ga iskat K tem vžejenim možem, Sej so še moži taki, De Jezus per nih je!

Le pejmo ga iskat 10 K tim vžejenim ženam,


Saj so še žene take, De Jezus per nih je.

Le pejmo ga iskati, K tim ledik fantičam, 15 Sej so še fanti taki, De Jezus per nih je.

Le pejmo ga iskati K tim ledik dekličam, Sej so še dekleta take, 20 De Jezus per nih je!


5907.

(Iz Motnika.)

Smo bratci vince pili, 5 Pejmo ga iskati

Je Jezus memi šel; K tim ženenim možem,

Pa smo ga zgubili, Al je malo takih,

Ne vemo, kam je šel. De b' Jezus pri nih bil.

(Popeva se dalej na žene, fante, dekleta in nedolžne otročiče; naj rajši pri mrličih.)

5908.

(Iz ribniike doline.)


Smo pili bratci vince, K* je Jezus memo šel; Smo ga zgubili, K' ne vemo, kam je šel.

5 Ga pojdemo iskati K zakonskim možem: Malo jih je na svetu, K' bi Jezus pri njih bil!

Ga pojdemo iskati 10 K zakonskim ženam;


Malo jih je na svetu, K* bi Jezus pri njih bil!

Ga pojdemo iskati K' mladim pobičem : 15 Al* malo jih je na svetu, K* bi Jezus pri njih bil!

Ga pojdemo iskati K tem mladim deklicam: Al* malo jih je na svetu, 20 K' bi Jezus pri njih bil!


5909-

(Iz Suhorja.)

Sladko vince smo mi pili, Smo pijani ratali,


Jezusa smo zdaj zgubili, Kam ga iskat pojdemo?


5906. Neznane ga zapisovavca. — Iz pesmarice Jožefe Vodlak I Št. 12 Pripisani s/a Še dve strofi, ki pa sia iz druge pesmi, Verz 1 — 4 se ponavlja pred vsako strofo.

5907. Zapisa! G. Križnik. — Iz GK. I 12. Verz 1 — 4 se ponavlja pred vsako strofo,

5908. Zapisa l A. Zobec. — Iz njegove zbirke I št. 2. Verz 1 — 4 se po- navlja pred vsako strofo.

5909. Zapisal Anton Zloga r. — Iz njegove zbirke, ki jo hrani Matica. Verz 1 — 4 se ponavlja pred vsako strofo. Verz 23. je paČ po pomoti izpnščen.

29*


452 HL— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. D. 5910, 591 1, 5912.
5 Iskat ga pojdemo Med te može zakonske: Mal se najde takih moži, Da bi Jezus pri njih bil.

Iskat ga pojdemo 10 Med te žene zakonske: Mal se najde takih žensk, Da bi Jezus pri njih bil.

Iskat ga pojdemo Med te fante ledične:


15 Mal se najde takih fantov, Da bi Jezus pri njih bil.

Iskat ga pojdemo Med te dekliće ledične: Mal se najde takih deklet, 20 Da bi Jezus pri njih bil.

Iskat ga pojdemo Med otroke nedolžne: (Med otroki nedolžnimi) Tam smo Jezusa dobili.


5910.

(Z Grabova na Tolminskem.)


Tičica je priletela 'Z dežele štajarske, Prav lepo nam je zapela Od vinca sladkega.

5 Sladko vince pili, Je Jezus memo šel; Smo ga zamudili, Ne vemo kam je šel.


Kje ga borno najšli? 10 Pri zakonskeh možćh? Malo j' takih možev, De b' Jezus pri njih stal.

Kje ga borno najšli? Pri zakonskih ženćh? 15 Malo žen je takih,

De b' Jezus pri njih stal.


Mi smo trije bratje po ladjo vina šli.

59"-

(Z Grahova na Tolminskem.)


En pobić je pritekel Dol naz Oberštajerje, Mi pošto je prinesil, De j' vince ratalo.

5 'Na tič'ca je priletela Von z Graca nemškega, Prav lepo nam je zapela Od vinca sladkega.

Le pimo, bratje, vince, 10 Naj voda na stran' stoji; Naj pije voda le gospoda, Ki za vince ne trpi.


Tako dolgo smo ga pili, De je Jezus memo šel, 15 Tajsto uro smo zamudili, De bi bil pri nas ostal.

Bog oče, Sin in sveti Duh, Bratec, moz' ti Bog! Mi smo pa tri bratje 20 Po 'no ladje vinca šli.

Ladica se je razbila, Vince je po vodi šio: Zdaj borno vodo pili, Ker za vince dnarcev ni.


5912.

(Z Oblok.)

Mi smo pa le trije bratje, Mi smo pa le trije bratje,

Vince radi pijemo; Vince radi pijemo.

5910. Zapisa l Anton Crv. — Iz njegove zbirke,

591 1. Za piša l Anton Črv. — Iz njegove ga rokopisa B, Št. XXIII Na- tisr.il ;o je Zakrajšek v Goriškem letniku (1864) str. 21$ — 216 s temi razločki: 11 vodo . . gospoda — 21 Ladjca— 22 vinco. Glede konca primerjaj naslednje pesmi.

591a. Za piša l Janez Kokosa r. — Iz njegove zbirke.


III. — IV Pesmi pivske in v veseli družbi. D. 5913 — 5916.


453


5 Tako dolgo smo ga pili, Da je Jezus mimo šel, Da smo uro zamudili, Da bi bil pri nas ostal.

Mi smo pa le trije bratje 10 Po 'no ladjo vina šli,


Ladja se je pa razbila, Vino je po vodi šio.

Pa bratje, le pimo vince, Voda naj na stran stoji; 15 Gospoda naj pije vodo,, Ker za vince ne vterpi!


5913.

(Iz Gorenjih Radolj.)


Srna se braci skop zbrali, Pa ana ladje vinca šli, Pa se je nam ladje uta(pila), Vince je po vodi šio.

5 Še srna brati u gorči astali, De je Jezos momi (šel), Še srna ga lepo prasil, De bi par nas astau.

Pi ga, sestra, pi ga, bratec, 10 Pa le var, de pjen na boš,


De se Tezos na zamireš, Zihar dobre vole boš.

Pima, pima, braci, vince, Voda naj na stran stoji: 15 Naj pije gospoda voda, Kir za vince na tarpi.

Pima, pima, braci, vince, Ani glažek al pa dva O min Jezosa, Marije 20 In tod svitiga Jožefa!


5914-

(Iz Motnika.)


Pimo, pimo, braci, vince, Naj le voda tam stoji, Naj gospoda vodo pije, Ki vinca ne terpi.

5 Zdaj smo pili bratci vince, Ki smo se opijanili,


Ker smo uro zamudili, Ko je Jezus memi šel.

Jezus noj Marija 10 In troštar sveti Duh, Ki nas vižaš in vodiš, Vsaki stvari špižo daš!


5915.

(Z Blok pri Cerknici.)

Le, brate*, voduo pijmo, 5 Pa ribce voduć pijuć, Nej vince tam stoji, Pa n'BČ ne zapijuć,

Nej gaspuoda vince pije, Pa vućda se skali,

Ko ze dnarce ne trpi. Pa ribcam dućbru stari.

Ptica poje o pšeničnem klasu in sladkem vincu.

59i6.

(Kranjska.)

Ena ptič'ca perletela Prav lepo mi je zapela

Iz dežele Indije, Od pšeničniga klasu.

5913. Zapisa/ JožefAndrojna. — Iz njegove zbirke I št. 1$.

5914. Zapisa/ Gašpar Križnik. — Iz GK. I. 44.

5915. Zapisa/ Izidor Modic; pe/ Karol Zadnik, ki jo je s/iša/ doma pri Luiarjih. — Iz ModČeve zbirke Št. 105. PaČ pomeŠana — od antialkoholika?

5916. Zapisa/ Mat. Ravnikar-PoženČan. — Iz PP. sir. 37—38. Prepis v VP. II Št. iog se /oči, ne g/edS na nag/asna znamenja in apostrofe, v tem:


454


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. D. 5917, 5918.


5 To pać ni klas pšeničen, To je Jezusov telo, Per vsaki sveti maši Bogu je darvano.

Ena ptić'ca perletela 10 *Z dežele štajarske, Prav lepo je zapela Od vinca sladkiga.

To ni bio sladko vince, Li Jezusova kri, 15 Per vsaki sveti maši Se pred nami spremeni.


Pijmo li mi, bratci, vince, Voda naj na stran' stoji: Naj gosp6da pije vodo, 20 K' za vince ne terpi.

Še vsacimu en glažek Vinca nalit stoji, Primi li ga z' ročico, Noj na serce si ga zlij.

25 Saj brez skerbi piješ vince, De li pijan ne boš, Saj ti Jezus ne zameri, Če si lih koražen boš.


5917-

(Iz begunjske okolice na Gorenjskem.)


Ana tičica je prleteva Iz dežele ogrske, Sprelepo je zapeva Od hribca sonćnega:

5 >Na njem rožca rase, R/mend všeničica. Na njem rožca rase, R'mend všeničica.

Obena sveta masa, 10 Brez nje ne bere se, Pri vsaki sveti maši Se Jezus v kruh spremeni. t

Ana tičica je prleteva, Z dežele štajerske, 15 Sprelepo je zapeva Od vinske trtice:


»Obena sveta masa Od nje ne bere se, Pri vsaki sveti maši, 20 Je Jezusova kri!« 

Le pijmo, bratje, vince, Nej voda tam stoji: Nej pije vodo gosp6da, K' za dnarce ne trpi.

25 Le bodmo dobre volje, Svet' pismo nam veli: Kater so dobre volje, Bodo izveličani.

Perje v bodem za gvažek, 30 Pozdravljico bom napiv, De b* mo ga Jezus požegnov, Temo, k mo bom naliv!


Ena tičca perletela 9 Z dežele štajerske,


5918.

(Iz Doba.)


Eno pesmico zapela Od vinske tertice:


1, 9 tičca — 3 mi je] je bla — 4 kvasu — 5 kvas — 8 Bogu je] To je g6ri

— 11 je] je bla — 12 Od] Od tga — 13 To] To ti — 14 Li] To je — 17 le

— 19 pje — 21 vsaksniu — 22 Vinca] Vinca tu — 23 le — 26 pijan] vpjanil se. — Pesem je natisnjena v SPKN. li. 136 — 737 s temi premembami, ne glede na naglasna znamenja in apostrofe; i, 9 ptila priletćla — 2 Indie — 5 To] Pa to — 7 Per] Ki pri — 10 štajerske — 11 je] mi je — 13 bilo — 14 Le

— 15 Pri — 18 naj na] na — 20 Ker — 21 en glažek] eno kup'co — 22 nalita

— 23 za r. — 24 No — 26 lć pijen — 28] Če korajžen ravno boš. — Zapis v Žlogarjevi zbirki (*prepisal iz lično pisane zbirčice r. župnika v Selcah*) je prepis iz SPKN.

5917. Zapisa/ Ant. Jeglič. — Iz njegove zbirke, ki jo hrani Matica str. 2$.

5918. Zapisat M. Kaštele c. — Iz njegovega rokopisa, hranjenega v njegovi ostalini. V v. 9 je nam. rmena iz nastopnega verza vzela beseda dodh (= dodelf).


III.— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. D. 5919. 5920, 5921. 455


5 »Prelepa vinska terta, Kir vince nam rodi, Per vsaki sveti maši Je Jezusa rešna kri.

Prelepa ušenica rmena, 10 K nam leta kruh dodli: Per ofru svete maše Tud mašnik ga ožvi.« 

Boga mi zahvalimo Za vince presladko,


15 In pimo ga po Vmalo, Korajžni bodimo!

Če jeza ali žalost Živlenje nam greni, Pa 'nmalo vinca pimo, 20 De b' spet veseli bli.

To sladko vince žalost V vesele spremini, Vse hudo se pozabi, Veselga mene stri.


Ana tička p'Lrleteva Iz deževe štajarske, Prelepo ja zapeva Iz hribca sončn'Bga:

5 Vad uštnifonga kyasa, K* ja J'lzosu tavi>: P'Br vsak'L sveta maš'L

J a gyar v'Bfran'L.

J'Bn tud* vad vinske t&rte, 10K' ja J'Bzosova kri:


5919

(Iz Ihana.)


Nobena sveta masa Bres tište brana ni.

Bratac, le pij vince, Le merki, d'B p'jen na boš, 15 Sej t' J'bzos ne zamerB,

Ć'L duabre vBle boš.

Bratac, le pij vince,

Nej v&da tam stuji,

Sej smo tud* mi povablen',

20 D% b' duabre vile bli!


Na tičca j* priletela Z dežele štajerske, Sprelepo m' je zapela Od šajne solnčnega:

5 »To pšenično klasje Je Jezusov' telo, Pri vsaki sveti maši Je gor povzdigneno.

Tud ta vinska terta 10 Je Jezusova kri,


5920.

(Iz Ccrkna.)

Pri vsaki sveti maši Se izpremeni.« 

Le pij, o bratec, vince, Glej, da pijan ne boš, 15 Saj Bog ti ne zameri, Će dobre volje boš!

Le pijmo, bratje, vince, Voda naj na stran stoji, Saj voda je že zdrava, 20 Pa v srcu dobra ni !


5921.

(Z Gorja nskega na Krasu.)

L^bć štnično kl&sja P*r wsdki svlćti mdši

Je Jiess«wo trclti: Je yćr powzdiynjmo.

5919. Zapisat Anton Breznik; pela Jurčetova Micka. — Iz Breznikove zbirke V. //. j2.

5920. Zapisa l Jane z Kokosa r. — Iz njegovega rokopisa.

5921. Zapisa/ Karei Štrekelj; pela Marijana Kralj. — Iz moje zbirke.


456 HI. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. D. 5922, 5923, 5924.


5 Pr*lyba vfnjska trta Ja Jlezus«wa kri: Wobćna svlćta masa Br«s t«/a n« meni.

Li pit*, bratj«, vine«, 10 r\sj, d* p*jan nrc b6Š: San Biih ti n« zfmićre, K«r dćbrB w61j'B b6š.


Jn j'lf?ŽT>k zddćl^a vinca Prat sabu yk jumaš: 15 Prfm ya w tćj'i ročic*, N« src« si ya wli.

Prtl^ba vinjska trta ]e trućšt mćjya srca: Diićr j« tu trtu wsćdu, 20 Je t^di p'Lrjatu mtij!


Ana tićca perletela Iz duže(le) štajerske, Prou lepo mi je zapela Od hribea sončniga;

5 Od hribea sončniga, Od nove gore, Od zreliga vinca, K je farbe prov lepe ;

Od pšeničniga klasa, 10 Tu je Jezusovu telu, Per vsaki sveti maši Je gori ofranu.


5922

(Dolenjska.)


Preluba vinska terta, Tu je Jezusova kri, 15 Nobena sveta masa Brez tega ne mini !

Poglejte zdej, kristjani, Oh kaj se tam godi: Per vsaki sveti maši 20 Se Jezus spremini.

Pite, pite, bratci, vince, Nej voda tam stoji, Zato smo sem povableni, De W dobre vole bli!


Tičica je priletela Iz dežele štajarske, Prav lepo je zapela Od hribea solnčnega.

5 Od t'ga šeničnega klasa, Ki je Jezusovo telo, Ki nobena sveta masa Brez tega ne mini.


59*3-

(Iz Adlešič.)

Tićica je priletela 10 Iz dežele štajerske, Prav lepo je zapela Od te vinske trtice.


Od te vinske trtice,

Ki je Jezusova kri,

15 Ki nobena sveta masa

Brez tega ne mini.


Ana tička perletela Z klasa pšeničniga, Prelepo je zapela Od hribea sončniga.


59*4-

(Od Braslaveč.)

5 To ni nobjana tička, Je Jezusov telo, Ker per vsaki sveti maši Je gori ofrano.


592a. Zapisat Andrej Fajdiga. — Iz njegove okoli /. 1834, pisane pesmarice, ki mi jo je poslal v porabo Fr. L*.vec.

5923. Zapisa/ Ivan ŠaŠelj. — Iz »Bisernic* I. Ši. 138.

5924. Neznanega zapisovavea. — Iz pesmarice Jošefe Vodlak L


III.— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. D. 5925, 5926.


457


Preljuba vinska terta 10 To je Jezusova kri, Ker nobena sveta masa Brez tizga na meni.

Će piješ, bratec, vince, Le glej, de pjan na boš,


15 De ti Jezus na zameri, Če dobre vole boš.

Le pima, bratci, vince, Nej voda tam stoji, Zato smo sam parrajžali, 20 De b' dobre vole bli!


Na ptica priletčla V deželo štajarsko, Še prelčpo je zapčla Od hribca solnčnega:

5 »Preljuba vinska terta, Ti si Jezusova kri, Ker niedna sv§ta mesa Brez tebe ne mini!


59^5-

(Iz Frama.)

Preljubi klas pšenični, 10 Ti si Jezusovo tčlo, Ker pri vsaki sv^ti meši Si gor povzdignjeno!

Le pijmo, brati, vino, Vari, da pijan ne bQŠ: 15 Vsej ti Bog ne bQ zamčril, Će dobre volje bQš!


Oj vtica priletćla Z dežele vogrske, Prelepo je zapćla Od klasa pšeničnega.

5 Kaj pa nam on pomeni? Je tćlo Jezoša, Pri vsakšoj svetoj meši K nebesam zdignjeno.

Oj vtica priletćla 10 Z dežele štajarske,


5926.

(Od Cerovca.)

Prelćpo je zapela Od vinca sladkega.

Kaj pa ono pomeni? Je krvca Jezćša, 15 Pri vsakšoj svetoj meši Se vino spremeni.

Oj primi, bratec, ročko No sladko vince pij, S pravoj rokoj jo primi, 20 Na srce si ga vlij !


5925. Zapisa/ Oroslav Caf; pela Uršula Kotnik. — Iz CO. I. 7/. V v.4*je napak pisano krivca nam. hribca.

5926. Zapisa/ Stanko Vraz. — Iz VO. XIX. g. 214 (108), kjer je pri- pisan ta-/e melodije nacrt:mm


^\=t


X


U


tzizz


Vrazov prepis v VO. I gg se /oči od zgoranjega natiska v tem: 1, 9 Oj vtica je prletela — 4 pšeničnoga — 7, 15 Pr vsakšnoj — 9 prletela — 16] V krvo spremenjeno — 17 ročko] krožo — 18 spij. — Od tega prepisa se /oči Vrazov v VO. XVIII, knjiš., 23 v tem: 1, 9] Vtica je perletela — 2 vogćrske — 6] Je Jezusa telć — 7 Per — 12 sladkoga — 14 k£rvca Jezuša — 15 Pčr vsakšoj — 16] K nebesam vzdignjena — 17—20 manjka.


458 HL— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. D. 5927, 5928, 5929.


5927-

(Od Sv. Antona na

Na tićka prletela Sam s hriba sunčnega, Prav lepo je zapela 15

Od trsa vinskega:

5 Prežlahtna vinska trta Je Jezusova kri, Nobena sveta mesa Brez tega ne mini.

Klasaste pšenice 10 Je Jezusovo telo, Pri vsaki sveti meši Je za nas gor ofrano.


20


Pohorju.)

Le pijmo, bratci, vince, Naj voda tam stoji: Gospod naj vodo pije, Ker za vince ne trpi.

Le pijmo, bratci, vince, Naj voda tam stoji: Zato smo vkup povabljeni Da b dobre volje bli.

Juhe! Zato smo vkup povabljeni Da b dobre volje bli!


5928.

(Od Sv. Jurija na Sčavnici.)


Čebelica priletela Z dežele jutro ve, Prelepo nam zapela Od kruha belega.

5 Kaj pa ti kruhič pomeni ? Je Jezusovo telo; Pri vsakoj svetoj meši Se bode ofralo.

Čebelica priletela 10 Z dežele j litro ve, Prelepo nam zapela Od vinca sladkega.

Kaj pa to vince pomeni? Je Jezusova kri; 15 Pri vsakoj svetoj meši Na oltarji se zavži.

Čebelica priletela Z dežele j litro ve, Prelepo nam zapela 20 Od svece žegnane.


Kaj pa ta sveca pomeni? Je Jezusovi križ; Pri vsakoj svetoj meši Na oltarji tam gori.

25 Čebelica priletela Z dežele j litro ve, Prelepo nam zapela Od križa svetega.

Kaj pa križ sveti pomeni? 30 Je Jezusova smrt; Pri vsakoj svetoj meši Na oltarji ponavla se.

Čebelica priletela

Z dežele j litro ve,

35 Prelepo nam zapela

Od kelha zlatega.

Kaj pa ti kelh pomeni? Je Jezusova grenkost; Pri vsakoj svetoj meši 40 Jo mešnik ponavlajo. %


Je ptička priletela Z dežele štajerske,


5929

(Štajerska.)


Mi lepo je zapela Od vinske tertice.


5927. Zapisa/ J. Stibler. — Iz njegovega rokopisa ft* 8.

5928. Zapisa/ J. Krajne; narekovala Fr. Perša. — Iz KrajnČeve zbirke. 59*9« Neznanega zapisovavca. — Iz Drobtinic VI I L 273 — 274; *po

starej pesmi*. Ta prede/ek je tam, koder so bi/e Drobtinice z/asli razfirjene,


III.— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. D. 5930, 5931.


459


5 Prelepa vinska terta, Sam Bog te je vsadil, In Jezus v evangelju Je tebe počastil.

Jo kmetić obdeluje, 10 V vinograd zasadi, Kamor sam Jezus kliče Na delo vse ljudi.

Prežlahtna vinska terta Pa grojzdja obrodi, 15 In z grojzdja vince teče Za Jezusovo kri.

Rumeno sladko vince, Naj vsaki te časti, Nobena sveta masa 20 Brez tebe brana ni.


Nobeno zenit vanje Brez vina ne mini, In Jezus v Galileji Iz vode ga stori.

25 Le pij, moj bratec, vince, Naj voda tam stoji; Da bi se veselili, Smo sem povabljeni!

Ti tudi, sestra, vince 30 Po pameti zavži, Saj Jezus ne zameri, Će dobre volje si.

Prijatli, pijmo vince, Zahvalimo Boga, 35 Očeta pa prosimo, Da nam požegna ga!


5930.

(Od Sv. Antona v Slov. gor.)


Ptička je priletela Z dežele štajerske, Prav lepo je zapela Od vinske trtice:

5 Preljuba vinska trta, Ker grozdje nam rodi, Vun z grozdja vince teče Za Jezusovo kri.

Preljuba vinska trta, 10 Sam Bog te je vesel,


V Jezusovem evangelji Je tebe počastil.

Kmetič te obdeluje, Vinograd zasadi, 15 Kamur nas Jezus kliče Na delo vse ljudi.

Oj človek, će ga piješ, Po pamet ga zavžij, Saj Jezus ne zameri, 20 Će dobre volje si!


5931-

(Od Sv. Andreja pod Oljsko goro.)

Tička je zletela Prelepo je zapela

Iz klasa pšeničnega, Od srca Jezusovga!

prešel med ljudi. Skordj nič (ražen malenkosti) se ne loči od njega zapis JoŽefa Krajnca od Sv. /uri/a na ŠČavnici (narekal Joief Kvas; v. 7: evangeimi) in pa zapis Urše Košak od Sv. Mar/ina na Paki (v prepisu Fr. Praprotnika). V drugem prepisu Praprotnikovem iz neke mozirske zbirke je razlika samo v tem, da prinaja 3. strofa pred 2. V tretjem Praprotnikovem prepisu iz zbirke od Sv. Andreja pod gora mi manjkajo zadnje tri strofe. Na zgoranjem predelku sloni pač tuai naslednja številka.

5930. Zapisa! Avg. Lah. — Iz njegove zbirke št. 46. — Zapis Filipa Miklavca s Ponor/a se loči v tem: 6 Ker . . . nam] Kir . . . Še — 1 1 V] Ob — 13] Kmetič obdeluje — 15 Kamor — 17] Človek, č. g. p. — 18] Le po p. ga zavži — 19 Saj] Saj ti. Zapis Nese Srienc s Suhe na Koroškem (v njeni zbirki št. 5 in v zbirki Jurija Luleka I. št. 40) se loči od goranjega natiska v tem: 1] Tička je prletela — 2 štajerske — 6 Kjer — 9 Preluba — 14] V vinograd z. — 15 Kamor — 16 ludi — 19] Saj Bog ti ne zameri.

5931. Zapisat Fr. Praprotnik. — Iz njegove zbirke.


460


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. D. 5932 — 5935.


593«-

(Prevoje pri Brdu na Gorenjskem.)

Pijmo, bratje, vince, Naj pije gospoda vodo,

Naj voda tam stoji: Za vince ne trpi!


Pijmo, bratci, vince, Naj voda koj stoji :


5933

(Iz Frama.)


Naj gospoda vodQ pije, Ko za vince ne terpi!


Na polji, na polji 'Na hiš'ca stoji, Ta hiša je lepa Je Jezoševa.

5 V tej hiši, v tej hiši 'Na miza stoji, Ta miza je lepa, Je Jezoševa.

Na mizi, na mizi 10 En kelfch stoji, Ta keleh je zlat, Je Jezošev brat.

V tem kelhi, v tem kelhi Tri kaplje krvi, 15 Tri kaplje krvi, So JezoŠeve.

Prva kaplja je pala Na žitno poljć,


Tri kaplje krvi Jezusove.

5934-

(Iz Grgarja.)

Šenično polje,


20 So Jezoševe.

Druga kaplja je pala Na vinske trtć, Na vinske trtć, So Jezoševe.

25 Treća kaplja je pala Na v'soke gore, Na v'soke gore, So Jezoševe.

Pr zadnji večerji 30 Je jogru dvanajst, Je jogru dvanajst In Jezoš trinajst.

Le pimo, le pimo En glažek al dvd 35 V imeni Marije I svet'ga duhd!


5935-

(Z Grabova.)

Na polji, na polji 'na hiš'ca stoji, Ta hišca je lepa, ker je Jezusova.

V hiš'ci, v hiš'ci 'na miz'ca stoji, Ta miz'ca je lepa, ker je Jezusova.


593a. Zapisa/ Ant. Žlogar. — Iz njegove zbirke, ki jo hrani Matica.

5933. Zapisa/ Oroslav Caf. — Iz CO. III. 60.

5934. Zapisa/ Matej Trnovec. — Iz njegove zbirke str. 36 — 37. Pesmi tega nas/ova so posta/e napitne pač vs/ed verzov 29—40, ki manjkajo v mnogih varijantah.

5935. Zapisa/ Anton Črv. — Iz njegove zbirke B. 77. Natisnjena je v Zakrajšekovem »Goriškem /etniku« 1864, p. 221 s to važnejšo prememoo : 7 V kelihu, v kelihu — 9, 10 žitne.


III.— IV. Pesrai pivske in v veseli družbi. D. 5936, 5937. 461


5 Na miz'ci, na miz'ci en kelih stoji, Ta kelih je zlat, ker je Jezusov brat.

V kelhu, v kelhu tri kaplje krvi, Tri kaplje krvi, ki so Jezusove.

Ta prva je padla na žitno poljć, 10 Na žitno poljć, ki so Jezusovć.

Ta druga je padla na vinske trte, Na vinske trte, ki so Jezusove.

Ta treka je padla na visoke gore, Na visoke gore, ki so Jćzusove.


5936.

(Z Banjšic.)

Na strenci, na strenci 'na hišca stoji, Ta hiš'ca je lepa, je Ježušova.

V tej hišci, v tej hišci 'na mizca stoji, Ta miz'ca je lepa, je Ježušova.

5 V tej mizci, v tej mizci en kelih stoji, Ta kelih je zlat, ker je Ježušov brat.

V tem kelhu, v tem kelhu tri kaplje krvi, Tri kaplje krvi, ki so Ježušovi.

Ta prva je padla na visoke gore, 10 Na visoke gore, ker so Ježušove.

Ta druga je padla na vinske trte, Na vinske trte, ker so Ježušove.

Tretja je padla na žitno polje, Na žitno polje, ker je Ježušove.

15 Pri zadnji većerji je stril testament, Jogrom je 'zročil ta svet zakrament.

Je jogrov dvanajst, je jogrov dvanajst, Je jogrov dvanajst, je Jezuš ta trinajst'.


5937-

(Iz Levpe nad Kanalom.)

Na pranci, na pranci 'na hišca stoji, Ta hišca lepa, kjer je Jezusova.

V hišci, v hišci 'na mizca stoji, 'Na miza stoji, kjer je Jezusova.


5936. Zapisa/ Ivan Humar. — Iz njegove zbirke (oddelek » Svete pesmi«  //. 6). Kaj je strenca, oziroma pranca nastopne številke? Pač nerazumljeni lokal travnicč, ki bi se zdaj izgovarjal trawnci = travniku.

5937. ZapisalJ. Cej an; pela Marija Šuligoj. — Iz Cejanove zbirke IV. št, 5.


462 III.— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. D. 5938, 5939.

5 Na mizi, na mizi je en kelih lep zlat, Kelih lep zlat, kjer je Jezusov brat.

V kelhu, v kelhu so tri kaplje krvi, Tri kaplje krvi, kjer so Jezusove.

Ta prva je padla na žitno poljć, 10 Poljć so lepć, kjer so Jezusovć.

Ta druga je padla na vinske trte, Na vinske trte, kjer so Jezusove.

Ta trejča je padla na visoke gorć, Gorć so lepć, kjer so Jezusovć.

15 Pri zadnji večerji je Jezus storiu testament, Posta viu svet zakrament;

Pri zadnji večerji je bio jogrov dvanajst, Jezus je trinajst.

5938.

(Iz Št. Andreža pri Gorici.)

'Na hišca, na hišca na trauniki stoji, Na hišca lepa, kjer je Jezusova.

U ti hišci, u ti hišci je en kelih lep zlat, En kelih lep, kjer je Jezusov brat.

5 U tem kelhi, u tem kelhi so tri kanci krvi, Tri kanci krvi, kjer so Jezusovi.

Ta prvi je padel na visoke gore, Na visoke gore, kjer so Jezusove.

Ta drugi je pa padel na vinske trte, 10 Na vinske trte, kjer so Jezusove.

Ta treči je padel na jogrov dvanajst, Na jogrov dvanajst, kjer je Jezus trinajst.


5939-

(Z Gorjanskega na Krasu.)

Tamlč je no puljce, Na misca zlata.,

Piiljcc žić^nano, Sfj je Jiezus«wa!

N«srt tfya puljca Nf sr|ćdi t% misci>

Ja vtrtić wo 7 ryćn. IoJf an kićHh ^

5 Nttsrt tT>y& vartfća Jn klćlih ]e zlat,

Na misca zlata., Sfj ]s Jićzusow sit!

5938. Zapisal J. Cejan; pela Marija Nemec - Lutman. — Iz Cejanove zbirke 11. Št. 52.

5939« Zapisal Karei Štrekelj. — Iz njegove zbirke. Premnogo oblik ni kraških.


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. D. 5940, 5941.


463


Srlćdi trf/a klćlha Tri kdnci karvf, 15 Tri kdnci k«rvf, Ki sa Jićzusrvi.

T« psrvi ]e pddu

Na rawno poljlć,

Na rawno poljlć,

20 K*r šenica yor yrčj.

T« dr^yi j« padu Na vinsk-B trtlć, Na vinska trtlć J*n na naše srclć.


25 T« trleći j« pddu Na VrtSĆk'B 701IĆ, Na vasćk** yorIć, K*r Msrija yor yrčj.

Tan y6ve, t«n y6rs


30 J


f ju<5yrow dvan&jst, « ju6yrow dvandjst, tn Jićzus ta trindjst.


Pfmo 7a, pimo An yl«ž , Bk al dvd 35 Na ćdst Mfcrij'B J«n svićtha Doha!


Leži mi, leži Le to ravno polje, To ravno polje, Vse je Jejzusovo.

5 Na sred tega polja Mi 'na hiš'ca stoji, 'Na hiš'ca stoji, Vsa je Jejzusova.

Notri v ti hiš'ci 10 Mi 'na miz'ca stoji, 'Na miz'ca stoji, Vsa je Jejzusova.

Gor' na ti miz'ci Mi en kelih stoji, 15 En kelih stoji, Vse je Jejzusovo.

Notri v tem kelhi

So tri svete kaplje krvi,


5940-

(Iz Hrašč pri Pustoj ni.)

Tri svete kaplje krvi, 20 Vse so Jejzusove.

Ta prva mi kane Na to ravno polje, Na to ravno polje, K' mi šenič'ca ven gre.

25 Le rasti mi, rasti, Šeničica ti, Pri vsaki svet' maši Boš nucala ti.


Ta druga mi kane 30 Na vinske trte, Na vinske trte, Kjer mi vince ven gre.

Ta tretja mi kane Na visoke gore, 35 Na visoke gore, Kjer Marija dol' gre.


594*-

(Z Vrhnike.)

OVoli, okoli je ravno polje, To ravno polje, vsaj je Jezusovo. Na sredi tega polja ena hišca stoji, Al hišca le-ta vsaj je Jezusova.


5940. Zapisali. Rodb; poveda/ Jan. Bajc. — Iz Rodetove zbirke V. //. ig.

5941. Zapisat FrančiŠek Lužar. — Iz zbirke K F, Lužarja I št. 24, kjer je ta-že opomnja: »Naročil sem /. 1891. svojemu pokojnemu (taktat i2letnemu)


464


III.— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. D. 5942.


5 Na sredi te hišce ena mizca stoji, Al mizca le-ta vsaj je Jezusova. Na sredi te mizce en kelih stoji, Al kelih le-ta vsaj je Jezusov. Na sredi tega kelha tri kaplje krvi,

10 Tri kaplje krvi, vsaj so Jezusove. Ta prva je kanla na ravno poljć, Na ravno polje, kjer pšenica vun grć. Ta druga je kanla na vinske gorć, Na vinske gore, kjer so trte mladć.

15 Ta tretja je kanla na visoke gore, Na visoke gore, kjer Marija dol gre. Tam gori na gori je jogrov dvanajst, Je jogrov dvanajst, pa je Jezus trinajst. Al zdaj ga pa spjjmo en glažek ali dva,

20 Na zdravje Marije in svetga Duha!


5942.

(Od Vrhnike.)

Tam vokolj polja so bele ceste, So bele ceste, sej so Jezusove.

Tam na tem poljci 'na hišca stoji, Hišca svetla, sej je Jezusova.

5 Gor na tej mizci en kelih stoji, Kelih svetav, sej je Jezusovi.

Noter v tem kelh' je svet rešno telo, Svet rešno telo, sej je Jezusovo.

V tem kelh' so tri kaplje krevi, 10 So tri kaplje krevi, sej so Jezusove.

Ta prva je kanla na ravno polje, Na ravno polje, ker pšenica rmeni.


bratu, da mi zapiše to pesmico, ker jo je prilično pel in se je meni dopadla. Naučil se jo je peti bivajoČ na Vrhniki oa neke vatuhinje, ter mi jo zapel na sledeči način, jaz nisem pesem prav niČ spremeniL Pri petju se vsaka druga vrsta ponavlja*. Andante. 1. 3ip=s


lje, To rav - no po - lje vsaj je Je - zu - so - vo.

5942. Zapisal JožefSamotorčan. — Iz njegove zbirke str. 2 — j.


III. — IV. Pe?mi pivske in v veseli družbi. D. 5943, 5944. 465

Ta druga je kanla na vinske gore, Na vinske gore, ker so mlade trte.

15 Ta tretja je kanla na visoke gore, Na v'soke gore, ker Marija dol gre.

Gori na gori je jogrov dvanajst,

Je jogrov dvanajst, pa je Jezus trinajst'.

Zdej ga pa pijmo en glažek alj dva 20 V imen Jezus- Marije jen svetga Duha.


5943

(Od Vrhnike.)

Na zelenem polju čna hišca stoji, Pa ta hišca je lepa, k' je Jezusova.

V hišci ena mizca stoji,

Pa ta mizca je lepa, k* Jezusova.

5 Na mizci, na mizci an kelih stoji, Pa ta kelih je lep, k' je Jezusovi.

V kelhu so tri kaplje krevi,

Pa te tri kaplje krevi so Jezusove.

Ena bo padla na ravnu polje, 10 Ta druga bo padla na vinsko trto.

Ta treka bo padla na visoke gore, Ker Marija dol gre I


5944-

(Iz Višnje gore.)

Oh polje, oh polje ravno, Prva je kanila

Ker je Jezusovo. 15 Na ravno polje,

v, .. ,. x . .. Kjer pšenica raste.

Na polju ena hiša stoji, J v

Ena hiša iz zlata, Druga je kanila

5 Saj je Jezusova. Na vinske gore,

X7 ,.,. . A .. Kjer so trte mladć.

V hiši ena miza stoji, ^ . . ,

Oj miza iz zlata, 20 J ret J? J e kamI f

Saj je Jezusova. Na vlsoke S or ^ #

Kjer Marija kleči,

Na mizi en kelih stoji, Marija kleči,

ioEn kelih iz zlata, In usmiljenga Jezusa drži.

Saj je Jezusov. ^ Tam gor ^ tam ^

V kelhu so tri kaplje Je jogrov dvanajst, Jezusove krvi. Jezus je pa trinajst.


5943. Zapisat JožefSamotorčan. — h njegove zbirke str. 18.

5944. Zapisat Alojzij Kralj. — Iz njegove zbirke I. šl. 8.


30


466 IH. — IV. Pcsrai pivske in v veseli družbi. D. 5945, 5946.

Zdaj ga pa pijmo 30 V imen Jezus, Marije

En glažek al' dva, In svet'ga Duha!


Stoji ravno polje. 5945-

(Iz Ajdovca pri Žuiemberku.)

Stoji, stoji ravno polje, Tamkaj so tri kaplje krvi,

To ravno polje, saj je Jezu- 10 Tri kaplje krvi, saj so Jezu-

sovo. sove.

Sred' polja stoji ena hiša, p rva j e kanila na visoke gore,

Ena hiša stoji, saj je Jezu- Na visoke gore, kjer solnce

sova. gor gre.

5 Sred' hiše ena miza stoji, D je kanila na vinske

Sred miže pa kehh stoji. ° J

En kelih je zlat, Na vinske gore, kjer so trte

Not je Jezusov sad. mlade.

15 Tretja je kanila na ravno polje, Na ravno polje, kjer pšenica ven gre.


5946.

(Iz okolice škocjanske na Dolenjskem.)

Stoji mi, stoji to ravno polje, Na ravnem polji 'na hišca stoji, Ena hišca nova, ker je Jezusova.

V hišci, v hišci ena miza stoji,

5 Ena miza nova, ker je Jezusova.

Na mizi, na mizi en kelih stoji, En kelih stoji, ker je Jezusovi.

V kePhu, v kel'hu tri kaplje krvi, Tri kaplje krvi, ker so Jezusove.

10 Ta prva mi kane na žitno polje, Na žitno polje, ker je Jezusovo.

Ta druga mi kane na vinske gorć, Na vinske gorć, ker so Jezusove.

Ta tretja mi kane na visoke gorć, 15 Na visoke gore, ker so Jezusovć.

Tam gori na gori je jogrov dvanajst,

Pa je jogrov dvanajst, Jezus je ta trinajst.

5945« Zapisa I Alojzij Kralj. — Iz njegove zbirke L št. 7. 5946. Zapisat Ant. Zorec. — Iz njegovega rokopisa, ki ga h


ga hrani Matica,


III.— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. D. 5947, 5948.


467


(Iz Št.

Le leži, le leži

To ravno polje,

To ravno polje,

Saj je Jezusovo.

5 Na ravnem polju Ena hišica stoji, Ena hišica stoji, Saj je Jezusova.

Le notri v hiš'ci 10 Ena miza stoji, Ena miz'ca stoji, Saj je Jezusova.

Le notri na miz'ci Zlat kelib stoji, 15 Zlat kelih stoji, Saj je Jezusovi.

So notri v kelhu, So tri kaplje krvi,


5947-

Lovrenca ob Timenici )

Tri kaplje krvi, 20 Saj so Jezusove.

Ta prva naj kane Na žitno polje, Na žitno polje, Saj je Jezusovo.

25 Ta druga naj kane Na vinske gore, Na vinske gore, Saj so Jezusove.

Ta tretja naj kane 30 Na visoke gore, Na visoke gore. Saj so Jezusove.

Na gori, na gori e jogrov dvanajst, 35 Je jogrov dvanajst, Jezus je ta trinajst!


5948.

(Iz Motnika.)

Stoji, stoji ravno p51je, Ravno p61je, ko je Jčzusovo.

Na polji, na polji ena hišca stoji, Ana hišca zlata, ko je Jčzusova.


5947. Zapisat J. Šašelj; narekovala FrančiŠka Lavrič. — Iz Šašljeve zbirke. V dtugem zapisu manjka verzov 1 — 4 in v v. 26 stoji pade nam, kane.

5948. Zapisa l Gašpar Križni k. — Iz GK. III Zapis v GK. I 1 — 2 se loči, ne glede' na dijakritična znamenja h inft v tem: 1 Ležaj, ležaj to ravno pole

— 2] Ko je Jezosovo — 3 poli . . . poli — 4 Jezosova — 5 hišci, hišci ena — 6 Ena . . Jezosova — 7] Krog mizce j6 jogrćv dvanajst — 8] Jezus trinajst, ko so Jezosovi. — 9, 12] Na mizi, na mizi en kelih stoji * Saj kelih leta je Jezosovi * Notri so tri kaple krvi, * Keru, ko je Jezosova. — 13 — 20] Ta perva mi kane na vinske gore, * Ta druga mi kane na ravno pole * Ko rumena pšenica ven gre, * Ko je Jezosova. * Ta treta bo kani a na tekoče vode, * Ko so Jezosove. — NovejŠi prepis Križnikov (z opomnjo » Zapisana i86g. Ta pesen se je sploh pela v Motniku pri dobrih volah in tnrličih zvečer; samo redko Jezus vzame kelih v roke * Zdravje napije vesolnemu svet 4 mi je ena ženska pozneje 1880 poredala*) se loči od zgoranjega (ražen da se v petju drugi verz vsake strofe trikrat poje in da nima dijakritičnega č in 5) v tem: 2 Ki — 3 hišica — 4 Ena hišica . . ki — 5 ena mizica — 6 Ena mizica . . . ki — 7] O. mizice sedi učencev dv. — 8 jogrev] učencev — 9 ta kčlh] kelih — 10 cei.] vesoljnemu — 11 Notri v kelihu so tri kaplje k. — 12 kaplje . . . ki

— 13] Prva bo kanila n. r. p. — 14 ven — 15] Druga bo kanila n. t. v. — 16 ki — 17 Treta bo kanila n. v. g. — 18] N. v. g., ki so Jezusove — 19] Zdaj ga pa pijmo glažek ali dva — 20 jogrov] učencev.

30*


468 IH- — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. D. 5949, 5950.

5 V hiši, v hiši ana mizca stoji, Ana mizca zlata, ko je Jčzusova.

Okol mizce sedi jogrev dvanajst, Je jogrev dvanajst, je Jčzus trinajst.

Jčzus uzame ta kčlh v rokč, 10 Zdravje napije celemu svčt.

Noter v tem kčlhu je tri kaple kervi, Tri kaple kervi, ko je Jčzusova.

Ta perva mi kane na ravno polje, Na ravno polje, ko pšenička van grč.

15 Ta druga mi kane na tekoče vodč, Na tekoče vodč, ko so Jčzusovč.

Ta treka mi kane na vinske gorč, Na vinske gorč, ko Marija gvor grč.

Zdej ga pimo en glažek al' dva 20 Na zdravje Marije in jčgrov dvanajst !


5949.

(Iz Motnika.)

Na gori, na gori Notri je tri kaple krvi,

Ena hišca stoji, ro Ta krv je Jezosova.

Ta hišca je Jezosova. Ta perva bo kanla

Notri v ti hišci Na ravne pole,

5 Ena mizca stoji, Ker rumena špenica raste.

Ta mizca je Jezosova. Ta druga bo kanla

Na mizei en kelheč stoji, 15 Na vsoke gčrč, Ta kelheč je Jezosovi. Ki Marija gori gre;

Ta treta bo kanla Na vinske gore, Ko so Jezosove!


5950-

(Iz Ihana.)

'Na tička l'pć poja, 'Na šiš'ca stoji,

Pa sam na vem ke: Sej ja J'LŽ'Bšava.

Tam za Iblanco y ^ u ši§ ,^

J no ravni, polč. IQ , Na miza stoji>

5 Na poli, na poh> 'Na miza stoji,

'Na šiš'ca stoji, Sej ja Jtžtšava.

5949. Zapisol Gašpar Križntk. — Iz Gh~. L 9.

5950. Zopisal Anton Breznik; pel Smolajdrov oče. — Iz Breznikove zbirke 11. Št. 65.


III.— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. D. 5951, 5952.


469


Na miz'L, na miz** An kel^h stoji, 15 Ta kelth je zvat, K' ja Ježušu brat.

U kelh'B, u kelln» Ja tri kaple krvi, Tri kaple krvi, 20 Sej so Jtžtšave.

Ta parva bo kan'va Na ravn'B polć, Na ravn^ polć, Ker vštnica rmeni.

25 Ta druga bo kan'va Na v'soke gorć,


Na v'soke gorć, Ker tarte rodć.

Ta treka bo kan'va 30 Na v'soke gorć, Na v'soke gorć, Ker Marija guar gre.

Na gu&rB, na gu&rB a jogru dvanajst, 35 Ja jogru dvanajst, J'BŽ'tš ta trinajst.

Ga ziblt, ga ziblt, Ga prost tapć: Vadpr* m'B nebesa, 40 De pridtm v ntbć.


5951

(Iz predvorske fare.)


Stoji, stoji ravnć poljć, Na polju stoji hiša zlata.

U hiši stoji miza zlata, Na mizi stoji kelih zlat.

5 Vanj padle so tri kapljice, Tri kapljice Jezusove.


Je prva padla na poljć, Kjer Jožef in Maria gre.

Pa druga na vinske gorć, 10 Ki smiljni Ježiš po njih grć.

Pa tretja na svetć gorć, Gor na gorć Jezusovo:


Na gori učencov je dvandjst, Jezus med njimi je trindjst.5952.
(Iz gorjanske


okolioe


pri Bledu.)


Tankej na polj.e Ana hišica stoji, Ta hišica je nova, Je Ježtišova.Ki je Ježtišov brat, Ki je Ježtišov brat.

Notr.e v kelh.o So tri kaplje k&rvi,


5 Notr.ć v hiš.e


I« 


So j


ežtišove,


Ana miza stoji,So 1


ežtišove.


Ta miza je nova, Je Ježtišova.Ana dkrži

Na ravno polje,


Na te miz.eK6 všenica v&n gre,


10 Je an kelih z,lat,


20 K6 všenica vkn gre.


5951. Zapisat M. Valjavec. — Iz njegovega rokopisa, ki ga je hranil Miklošič. Očividno je popravljena in izpremenjen je ćelo metrtim!

5952. Zapisa l Ivan Kunšič. — Iz njegove zbirke, ki mi jo je i,ročil Škrabec V Kunšičevih rokopisin, kijihje hranil Vlad. Levec, sta še dva prepisa; eden v knjižni slovenščini, drugi v narečju; bistveno se ne ločita od našega zapiska.


470


HI. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. D. 5953, 5954.


Ana dšrži Na visoče gore, Na visoče gore, Ćčr vince v&n gre.


5953-

(Podj unska.)


25 Ana dkrzi

Na visoče gore, Na visoče gore, K6 Marija h nam gre!


Štam dćlta, štam dćlta 'Na cćsta leži, 'Na cćsta lepd, Ki je Jćzusovž..

5 Štam dćlta, štam dćlta 'No polje leži, 'No polje lepo, Ki je Jezusovo.

Na polji, na polji 10 'Na hiš'ca stoji, 'Na hiš'ca lepa, Ki je Jezusova.

V hiš'ci, le v hiš'ci 'Na miza stoji, 15 'Na miza lepa, Ki je Jezusova.

Na mizi, na mizi En kelih stoji,


En kelih lep, zlat, 20 Ki je Jezusov brat.

V kelhi so pa Tri kaplje krvi, Tri kaplje lepe, Ki so Jezusove.

25 Ta prva je padla Na žitno polje, Na žitno polje, Ki je Jezusovo.

Ta druga je padla 30 Na vinske trtć, Na vinske trtć, Ki so Jezusove.

Ta tretka je padla Na verne duše, 35 Na verne duše, Ki so Jezusove.


5954

(Iz Železne Kaplje.)


Tam na polj, tam na polj Ena hišca stoji, Ta hišca je lepa, Kir je Jezusova.

5 V tej hiše, v tej hiše Ena miza stoji, Pa miza je lepa, Kir je Jezusova.

Na tej miz, na tej miz 10 En lep kelih stoji, Te keleh je zvat, Kir je Jezusov grad.


V tem kelh, v tem kelh So tri kaple kervi, 15 Tri kaple kervi, Kir so Jezusove.

Ta perva je padla Na žitne polje, Na žitne polje, 20 Kir so Jezusove.

Ta druga je padla Na vinske terte, Na vinske terte, Kir so Jezusove.


5953. Neznanega zapisovavca. — Iz Scheiniggovih NPKS. St. 105. Štam = viš {= vidiš) tam, kakor govore sploh Štekarji, ki za te praviio šte.

5954. Neznanega zapisovavca. — Iz neke zbirke cerkvenin pesem, ki mi jo je poslat v porabo o/. Singer.


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. D. 5955, 5956, 5957. 471


25 Ta tretka je padla Na jogrov dvanajst,


Na jogrov dvanajst, Kir je Jezus trinajst.


5955

(Iz šaleške doline.)

Tam na polju 'na hišca stoji, V tem kelhu je tri kaplje krvi.

10 Tri kaplje krvi, k'so Jezusove.

Ta prva je padla na vinske

trte,


Ta je lepa, k' je Jezusova.


V hišci 'na miz'ca stoji, Ta miz'ca je lepa, k' je Jezu- sova.

5 Okolj miže je jogrov dvanajst, Jogrov dvanajst, Jezus je pa

ti trinajst.

Na mizi en kelih stoji, Ta kelih je zlat, k' je Jezusov

brat.


Na vinske trte, k* so Jezusove.

Ta druga je padla na žitno

polje, Na žitno polje, k'so Jezusove.

15 Ta tretja je padla na svete

gore, Na svete gore, k' so Jezusove.


5956-

(Iz okolice Slov. Bistrice.)

Stojaj mi, stojaj ravno poljć, Kelih zlat, ker je Jezusov brat.

15 Notri mi stojaj tri kaple krvf, Tri kaple krvi, kir je Jezus


ezusove. ipica,


Ravno polje, ker je % Na polji mi stojaj Lipica, ker je Jezusova. 5 Pod lipo mi stojaj hiša zlate, Hiša zlat&, ker je Jezusova. V hiši mi stojaj miza zlate, Miza zlat&, ker je Jezusova. Okoli mi stoji stolcev dvanajst,


prelil. Ta prva bo padla na žitno

polje, Nažitno polje, ker je Jezusove. Ta druga bo padla na vinske

gorć,


10 Stolcev dvanajst, ker so Jezu- 20 Na vinske gore, ker so Jezu-


sovi. Na njimisedi jogrov dvanajst, Jogrov dvanajst, ker je Jezus

trinajst. Na mizi stojaj kelih zlat,


sove. Naš Jezus je tamkaj na križu

umri, Vsem vernim dušam nebesa

odprl.


5957-

(Od Frama.)

Leži mi, leži ravno polje, U hiši mi stoji na miza zlata,

Na polji mi stoji hiša zlata, 5 Ker je Ježušova.

Na hiša, ker je Ježušova. Na mizi mi stoji en kelih zlati,

5955- Neznanega zapisovavca. — Iz prepisa Fr. Praprotnika.

5956. Zapisa/ dr. Jožef Vo§njak. — Iz Slov. Glasnika XI. 1865, 755.

5957« Zapisal Oroslav Caf; pela Gertrud Falantan. — Iz CO. L 4.


472


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. D. 5958, 5959.


Ker je Ježušovi.

Notre stojijo tri kaplje krivi,

Ki sq Ježušove. 10 Ta perva je padla na ravno

polje,

Na ravno polje, ker je Ježu- šove.

Ta druga je padla na vinske

gore,


Na vinske gore, ker sq Ježu- šove, Ta tretja je pala na svete gore, 15 Na svete gore, ker so Ježu- šove. Na svetih gorah je jogrov

dvanajst, Je jogrov dvanajst, ker je Ježuš trinajst


5958.

(Iz Frama.)


Leži mi, leži ravno polje, Ravno polje, ker so Jezusove.

Na polji mi stoji hiša zlata, Hiša zlata, ki je Jezusova.

5 V hiši mi stoji miza zlata, Miza zlata, ki je Jezusova.

Na mizi stoji en kelih zlati, En kelih zlati, kir je Jezusovi.

Na kelhi mi stoje tri kaplje

kervi, 10 Tri kaplje kervi, ker so Jezu- sove.


Ta Na

Ta

Na

15 Ta

Na

Je


perva je padla na ravno

polje,

ravno polje, ker so Jezu- sove.

druga je padla na vinske

gore,

vinske gore, ker so Jezu- sove.

tretja je padla na visoke

gore, visoke gore, ker so Jezu- sove: jogrov dvanajst, ker je Jezus trinajst.


5959

(Iz Slivnice pri

Leži mi, leži polje ravno, Ki si Jezusovo.

Na polji mi stoji hiša zlata, Ki je Jezusova.

5 V hiši mi stoji miza zlata, Ki je Jezusova.

Na mizi mi stoji kelih zlat, Ki je Jezusov.

V kelhi stojijo tri kaplje krvi, 10 Ki so Jezusove.


Mariboru.)

Prva je padla na žitne polje, Ki so Jezusove;

Druga je padla na vinske gore, Ki so Jezusove;

15 Tretja je padla na svete gore, Ki so Jezusove;

Na svetih gorah je jogrov

dvanajst, Je Jezus med njimi trinajst'.


5958. Zapisa/ Oroslav Caf. — Iz CO. IV. L Za 16. verzom očitno enega manjka ; gf. prejšnjo in nastopno številko.

5959- Zapisa/ Gabrijel Majcen. — Iz njegovega rokopisa št. 2.


III.— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. D. 5960, 5961. 473

5960.

(Od Sv. Antona v Slov. goricah.)

Na gori, na gori ena lip'ca stoji, Ena lip'ca stoji, ki je Jezusova.

Trarali, trarali, tralejalilo,

Ena lip'ca stoji, ki je Jezusova.

5 Na gori, na gori kapelca stoji, Kapelca stoji, ki je Jezusova.

V kapelci, v kapelci ena miza stoji, Ena miza stoji, ki je Jezusova.

Na mizi, na mizi en kelih stoji, 10 En kelih stoji, ki je Jesusov.

V kelihu, v kelihu so tri kaplje krvi, Tri kaplje krvi, ki so Jezusove.

Ta prva je kaplja za vinske gore, Za vinske gore, ki so Jezusove.

15 Ta druga je kaplja za žitne polje, Za žitne polje, ki so Jezusove.

Ta tretja je kaplja za moje srce, Za moje srce, ki je Jezusovo.


Zakaj bi tička ne pela, ko se ji dobro godi!

5961.

(Dolenjska.)

Ena tička lepo poje, Bog oča, Buh sin

Po luftu leti; V nebesih sedi,

Zakaj bi na peila, 15 Na zemlo dol gleda, K se ji dobro godi! Kako človek živi.

5 Ne seje, ne žajne, Le dobro, le dobro,

Sam Buh jo živi, Le neč ne hudu,

Na Boga na pozabi, Na Boga ne pozabi,

Ga zmeram časti. 20 De prideš v nebu.

Eno mater jest imam, Zdej ga pa pimo

10 Bo prosila za me: Vjimenu Boga,

Maria divica, Očet(a) in Sina

Tu slatku ime! In svetga Duha!


5960. Zapisal Jožef Tušak. — Iz njegove zbirke II L Vsaka kitica se poje kakor prva.

Opomnja. Nenarodna je tešem iste vsebine, ki jo je zapisala Zinka Kavčičeva v St. Juriju na južni železnici in se začenja: Stoji, stoji hišica, * Hiša Jezusova, * Mala hiša koČica, * Mala koča nova.

5961. Zapisal Andrej Fajdiga. — Iz njegove okoli 1834. /. pisane pesmarice, ki mi jo je poslal v porabo Fr. Levec.


474 HL — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. D. 5962, 5963, 5964.


Ena tičca poje, Pod nebom leti In žvižga in poje, Se j* dobro godi.

5 Zakaj ne bi pela, Vesela bila, Ne seje, ne žanje Pa vendar živi!

Eno mater pa ima, 10 Ki za njo skrbi:


5962

(Iz Suhorja.)


Lep angeljček poje, Visoko leti, Ko Jezus je rojen Odrešit ljudi.

5 Zakaj bi ne žvižgal, Zakaj bi ne pel, Je Jezus per meni, Zato sim vesel!


Marijo devico, To sladko ime.

Pa tudi očeta Še zraven ima: 15 Bog Oće

V nebesih sedi, Na zemljo pogleda, Kak grešnik živi.

Će lepše bo živel, 20 Še lepše bo vmrl, Da mu bo Jezus Nebesa odprl!


5963.

(Kranjska.)

Per vodi Jordani 10 Bil Jezus keršvan, Ker nam vsim skupaj Za milost poslan.

No zdaj ga pa pimo En glažek al dva, 15 Nikar ne zabimo, De Bog nam ga da!


Te tič'ce pod nebom Prav visoko lete, Sprelepo poj ej o, Se jim dobro godi.

5 Ne seje, ne žanje, Pa vendar živi; Boga nikol' ne razžali, Nikdar ne greši.

Bog Oća 1 o V nebesih sedi


5964-

(Iz Krope.)

Pa gleda na zemljo, Kako se godi.

»Će boljši boš živel, Še boljši ti bom.« 

15 Eno mater še imam, Da prosi za mć, To devico Marijo, To sladko ime.

No zdaj ga bomo pili 20 Še vsaki en glaž V imenu Boga Oćeta In Sina in svetega Duha!


5962. Zapisal Anton Zloga r. — Iz njegove zbirke, ki jo hrani Matica. 59 6 3- Neznanega zapisovavca. — Iz SrKN. V. 44—45, 5964. Zapisal Franč. (Rad.) Poznik. — Iz NB. 163—164.


HL — IV. Peami pivske in v veseli družbi. D. 5965, 5966, 5967. 475


Ana ptičica lep6 p6je, Po luftu leti; Zakaj bi ne pela, Se ji dobro godi.

5 Ne seje, ne žane, Se ji dobro godi, Greha ne defa, Nikoli ne greši.

Jaz imam oćeta eniga, 10 Ki v nebesih sedi,


5965.

(Iz Motnika.)


Na zemljo dolji gleda K se m dobro godi!

Jas imam eno mater, Zmerom za me Boga prosi, 15 Marijo divico, To sladko ime!

Jaz imam en glažek vinca, Sam Bog mi ga je dal ; Sveti Šentjanž mi ga bo žegnal, 20 Jaz ga bom popil :


V 'men svetega Šentjanža, Pravga živ' ga Boga!


Ena ptička mi poje, Ko po luftu leti, Zakaj b' si ne pčla, Ko dobro živi!

5 Ne sčje, ne ženja, Na drobno živi, Ker Boga ne razžali, Ga zmirom časti.

Ena tićka,-'na tička 10 Na oltarju stoji, En glaž zrčlega vina V krempelcah derži.


5966.

(Iz Fra ma.)

To vince popila Ma midva oba: 15 Le bratec, pij, pij, No mi glažek nalij!

Nič drugim ne daj, Kakor meni nazaj : To vince popila ma 20 Mi dva oba ;

No Marijo častila No svetga D'ha, To sveto Trojico, Edinega Boga!


Vtica lepo poje, Pod nebom živi. >Kaj si ne bi pela, Ki dobro živim!« 

5 Bog Oča, Bog Sin pa Na nebi sedi,


5967-

(Od Cerovca.)

Na zemljo zgledava, Kak človek živi.

Če lepše-š živca 10 Še lepše boš vmfa\, Bo ti Sin nebeski B6žji raj odpra\.


5965. Zapisal GaŠper Križnik. — Iz GK. L 38.

5966. Zapisal Oroslav Caf. — Iz CO. /. 36.

5967. Zapisal Stanko Vraz. — Iz VO. XJX. Z. 56 (i$g t 162). Vrazov prepis v VO* /. 100 se loči, ne glede' na naglasna znamenja v tem: 2 živi] leti

— 3 si ne bi] ne bi si — 4] V božjoj roki živi — 7 zemlo — 9 lepše boš — 11] Te ti bo sin božji — 12] Raj nebeski odpf£ — 15 V imeni oče — 16 svetega

— 19 Bodi — 20 pr.


476


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. D. 5968, 5969.


Le pfmo no jćmo V imeni Boga, i5Vjmeni Otca, Sina No svetga Duha!


Jaz pa vam napijem Lep veseli glas: Bod Jezoš, Marija 20 Na vćke pri nas !


Glej, ptič'ca si poje, Po zraku leti, Zakaj bi ne pela, Ko dobro živi?

5 Ne seje, ne žanje, Pa vendar živi, Nić Boga ne žali, Nikolj ne greši.

Naš Oče nebeski 10 V nebesih sedi,

Na zemljo dol gleda, Kak grešnik živi.

Bolj grešno boš živel, Bolj grešno boš vmerl, 15 In satan ti bode, Oh, pekel odperl.


5968.

(Štajerska.)

Bolj brumno boš živel, Bolj brumno boš vmerl, Bo oče nebeski 20 Nebo ti odperl.

Ptičica letela V učiteljev hram, Si lepše zapela Kot učitelj sam.

25 Ta ptičica gori Na oltar ju sedi In vinca kozarek U kljunu derži.

Bo tot'ga popila, 30 Pa drujga dobi, Je lepo vesela No Boga časti!


5969-

(Od Sv. Andreja pod Oljsko goro.).


'Na tička si poje, Po luftu leti, Zakaj bi ne pela, Ko lahko živi!

5 Ne seje, ne žanje, Si nič ne skrbi,


Nič Boga ne žali, Ga zmiram časti.

Bog Oče, Bog Sin 10 V nebesih sedi,

Na zemljo dol gleda, Kjer grešnik živi.


•*#«•


5968. Neznanega zapisovavca. — Iz -»Drobtinic* VIII. 274 — 275 »na- rodska popravljena*. Zapis v starejši pesmarici, ki jo imam s Pohorja od Lav. Ču/ka (II. //. 6) se loči od tega prede/ka: 1 ptička — 3 kne — 5 žaje — - 6 ževi — 14 vmeru — 19] In vsmileni Jezus — 20] Bo nebo o. — 21] Je ptička zletela — 22 očitelov — 24] Kut vučitel s. — 25] Tička zdravička — 26] Na altarji stoji — 27] En glažič vinca — 28 V klunču — 29—32] Je lehko vesela, * Kir dobro živi: * Bo todga popila, * Pa drojiga dobi.

5969. Zapisat Fr. Praprotnik; pel njegov oče. — Iz njegove zbirke.


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. E. 5970, 5971, 5972. 477

Oddelek E.

Pivec bahač, veseljak in revček.

Pivci — bahači. A. 5970-

(Iz Ihana.)

Mi ga pa tćć'mo, 5 Šle so p-Btice Mi ga pa poć'mo, V'Bnki z mošnfce,

Vole smo zidane, So se zmotale

DobrL nam grć. Not u bokale !

Pivci — bahači. B.

(Iz Šiške.)

Mi smo pa z Nak^lna, Mi smo pa z Luke,

Pjemo ga s frak-tlna Pjemo ga s kupe

Ćele noći. Ćele noći.

Mi smo pa s Kam-Bnka, 10 Mi smo pa s Kranja,

5 Pjemo ga s slam-Lnka Pjemo ga s panja

Ćele noći. Ćele noći.

Mi smo pa z Velkih Lašč, Pjemo ga z velkih flaš 15 Ćele noći.


5972.

(Iz Libelič na Koroškem.)

Mi pa smo s Teharja, Teharja, Teharja, Pijmo ga z žehtarja, žehtarja, žehtarja.

Mi pa smo z Nakeljna, Nakeljna, Nakeljna, Pijmo ga z frakeljna, frakeljna, frakeljna.

5 Mi pa smo s Kamnika, Kamnika, Kamnika, Pijmo ga s slamnika, slamnika, slamnika.

Kaj pa nam morejo, morejo, morejo, Kaj pa nam morejo, će smo vesel!


5970. Zapisat Anton Breznik; pela stara Kajžnica. — Iz njegove zbirke JI. št. 90.

5971. Zapisat M. Rode; povedal Boj. Holeček. — Iz Rodetove zbirke VIII št. 15.

5972. Zapisat Rud. Mencin. — Iz zbirke Jurij a Ir/teka L //. 27.


478 III.— IV. Pesmi pivske in v veaeli družbi. E. 5973 — 5977.


5973-

(Z Blok pri Cerknici.)

Mi smo pa v zguorm» krej, Pjemo ga z fraklna Kdu nam pa muore kej, Cejle noći.

Će smo vesiel? N'bč nam ne morejo,

Mi smo fantje spod gori, 10 Će smo vesiel; 5 Vs* smo lumpji, karnasje. N'bč nam ne morejo, Mi smo pa z Naklna, Će smo vesiel!


Pivci - bahači. C. 5974-

(Od Sv. Jurija na Ščavnici.)

Mi smo mi, mi smo mi, Do Zagreba! Smo v Berkovcih doma, Mi vse zapijemo, Smo v Berkovcih doma, Mi vse zalumpamo, Po širokem svet 10 Potem pa gremo 5 Vsak ptič nas pozna, Prazni domo ! Vsak ptič nas pozna

5975-

(Sv. Anton v Slov. Goricah.)

Mi smo mi, mi smo mi, Vse zapijemo,

Od Sv. I . . . . doma, Vse zalumpamo,

Po celen sveti Potem pa gremo

Vsak tič nas pozna Prazni domo!

5 Do Zagreba!

5976.

(Iz Št. Jurija ob južni železnici.)

Mi smo mi, mi smo mi, Do Zagreba! Smo s Šentjurja doma, Vse zapijemo, Smo s Šentjurja doma, Vse zalumpamo, Po Širocemu svetu 10 Potlej pa gremo 5 Vsaki tič nas pozna, Prazni domov! Vsaki tič nas pozna

Pivec veseljak. 5977-

(Boro vije.)

Jas žavosten, žavosten Mojha vosola kraj

Biti kna mo, Bo le tam pod zamlo.

5973. Zapisat Izidor Modic;/WK. Zadnik. — Iz Modčeve zbirke št. 111.

5974. Zapisat Jož ef Krajne; narekoval Janez Rožman iz Berkovec. — Iz Krajnčevega rokobha.

5975. Zapisat Jožef TuŠak. — Iz njegove zbirke III.

5976. Zapisat Valentin Jare. — Iz njegove ga rokopisa. *Ziožil bajde Č. g. Dragotin Ripši, SentjurĆan, zdaj (t.j. 1887) župnik na Vidmu.*

5977. Neznanega zapisovavca. — Iz Scheiniggovih NPKS. št. 1010.


III.— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. E. 5978 — 5981. 479

Ključek se vsak dan vrti.

5978.

(Kranjska.)

Nograd imam v suhem vrhu, 5 Nograd mam v vinu vrhi, Hramček je vsak dan zaprt: Hramček je vsak dan odprt: Prijatli moji, slabo se godi, Prijatli moji, dobro sem' godi, Ključek se malokdaj vrti! Kjuček se vsak dan vrti!


Ne grem domov, sem žejna premoćno.

5979-

(Od Sv. Trojice v Halozah.)

Ne grem domu, ne grem 5 Ne grem domu, ne grem

domu, domu,

Sem žena prav močno! Sem žena prav močno.

Še kiklco prodala bom g e jenčic0 dak b

Za sladko vince dala bom: Za J s , adko y F ince dak bom

Še čevlice prodala bom, 10 Za sladko vince dala bom!


598o.

(Od Sv. Ju rij a na Ščavnici.)

Jajnko man, prodala bon, Ne grem domo, ne grem domo

Za sladko vince dala bom; Sem žejna premoćno!

(Na mesto »jajnko« dalje poje se »fiirtoh«, »robec« . . .)


5981.

(Št. Jurij na juini železnici.)

(Moi): (Žena):

I. (—U) pojd domov! § e aubico prodala bom,

(Žena): Za sladko vince dala bom. Ne grem domov, ne grem (Vsi)'

Sem žejna premoćno?^ f e a , ub j c0 V?^\ bom ;

J r Za sladko vince dala bom.

( Vsi):

Ne grem domov, ne grem 10 Ne grem domov, ne grem

domov, domov,

5 Sem žejna premoćno! Sem žejna premoćno!

(Tako našteje ona potem vso obleko, katero bo še prodala, da bo za sladko vince dala.)

5978. Zapisal Fr. (Radivoj) Poznik. — Iz njegove zbirke. Podobno se začenja zgoraj Št. $608.

5979. Zapisal Andrej Hren. — Iz njegove zbirke. Verz 1—2 (5—6) se ponavlja pred vsako strofo in za njo.

5980. Zapisal Jožei Krajne; narekovala Ana Ka pun. — Iz Krajnče- vega rokopisa.

5981. Zd/>*W Valentin Jare. — Iz njegovega rokopisa.


480 III.— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. E. 5982—5985.

5982.

(Podkrnos.)

J a n č i c o pradava bom Ne grem domii, ne grem domii,

Za svietle vince dava bom: Je vince presvadku!

Namesto jančicosepoje potempo vrsti: Štumfiče, jopico, čirievle itd.

5983

(Z Oblok.)

Ne grem domu, ne grem 5 Še kikelco prodala bom,

domu, Za sladko vince dala bom:

Sem žejna premoćno! Ne grem domu, ne grem

Ne grem domu, ne grem domu, domu,

Sem žejna premoćno: Sem žejna premoćno!

Tako našteva potem, kar ima — dolence, ruto, ako je špasno, tudi hišo, grunte itd. Ko se ne ve spomniti ničesar več, je pesmi konec.


Vinski bratec. 5984-

(Od Sv. Antona v Slov. Goricah.)

Zmiraj vesel, vesel, Žena tan mimo šla,

Dokler na svet' bom živ, Milo se jokala :

Zmiraj bom vince pil, 15 »Pojdi, moj mož, domu,

Dokler bom živ. Pija še boš!« 

5 Kadar pa mrja bon, »Žena, ti motiš se,

Vince već pija ne bon, Jaz ne mor'm it kre te,

Dente me v crni grob, Jaz sen že vzet na stan

Liter na grob! 20 V većnosti tan.c

Ker de tan mimo ša, Lubca na sred' morja

10 Tišti de reka tak: Rada bi moja bla,

To je bil vinski brat, Jaz pa sen fant za to,

Pil ga je rad. Plavam po njo!


5985.

(Od Sv. Antona v Slov. Goricah.)

Gda sen jaz mladi bija, 5 Vćaka sen dvajset let, Sen se skoz rad vićija, Spozna neumni svet,

Sen skoz štundiral svet, Zaćnem po jen živet,

Kak bi bio za živet. Zmiraj si pet.

5982. Zapisa l Jakob Wang. — Iz njegove zbirke I. 48.

5983. Zapisat Janez Kokosa r. — Iz njegovega rokopisa.

5984. Zapisa/ Jožef Tušak. — Iz njegove zbirke III. V pet ju se pri' stavlja povsod na začetku verzov Oja ! Konec spada drngam, prim. ft. 2587 tn d.

5985. Zapisa^ Josip Klemenčič. — Iz njegove zbirke št. 22. — Zapis JoŽefa Krajnca od St. Juri ja na SČavnici se toči v tem: 2 Sem — 3 Sem . . študiral — 4 bi bio] bio — 5 Včakal sem — 7 njem — 8 Zmirom — 9] Oh kaj bo zdaj začet — 10. 11 Mogei bom — 16 Liistno] Dobro — 17 zdaj —


HL — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. E. 5986, 5987.


481


Kaj pa bo zaj začet, 10 Moga bon ženo vzet, Moga bon ženo vzet, Dobro živet\

Liištna srna vkiip bila, Pila ga obadva, 15 Pila ga le tako, Luštno je b'lo.

Oh, kaj se zaj zgodi! Piiša si mi vtopi Z vinskimi sodi tan, 20 Tud* je moj hram.

S kartami vse pobija, Krave no vse zapija, Zaj pa že neman nič, Pojen kak ftić!

25 Oh, kaj se zaj zgodi, Šolmaster tan kriči,


Moj griint je na boben, Znan vsen liden.

Kadar jaz vmrja bon, 30 Dente me notr v grob, Dente me notr v grob, Pintič na grob.

Ker de tan mimo šo, Vsaki de reka to: 35 To je en vinski brat, Pija je rad.

Žena je mimo šla, Milo se jokala: »Pojdi, moj mož, domo, 40 Pija ga boš!« 

Oh žena, motiš se, Meni vse nači gre: Jaz sen že vzet na stran V večnosti tan !


5986.


(Od Sv. Ane

Zmiraj vesel, vesel, Dokler na svet* bom živ, Zmiraj bom vince pil, Dokler bom živ.

5 Kadar jaz mrja bom, Vinca več pil ne bom, Dente me noter v grob, Liter na grob.

Kdor bo tam mimo šel, 10 Te bo lahko spoznal,


na Krembergu.)

To je bil vinski brat, Pil ga je rad.

Žena de mimo Šla, Milo de jokala: 15 > Stani, moj lubi mož, Pil ga še boš!« —

Lubca na sred morja, Rada bi moja bla, Jaz pa sem fant zato, 20 Plavam po njo.


5987-

(Iz Slov. goric?)

Zmeram juhe, juhe! 5 Zmeram fidel, fidel, Zmeram vesel' srce, Vedno bi vince pil,

Žalost za nas ne zna, Zavriskam zraven rad,

Hvalmo Boga! Dokler sem mlad.

19 tam — 21 zabil — 22 zapil — 23 neman — 24 Pojen — 25 zdaj — 26 Šol- mešter tam — 29] Gdere jaz mrja bćm — 30, 31 notr — 33 tam mimot — 34 to] tak — 36] Pil ga je rad. — 37 mimot — 39] Pojdi domo, moj mož, — 42] Meni vse nači gre — 43 stan — 44 Večnosti tam. — Pusa se razlaga s ,Hube'

5986. Zapisa! Janko Šlebinger. — Iz njegove zbirke II. sir* 23 — 24

5987. Zapisat Janko Šlebinger. — Iz njegove zbirke IV. str.73.

3i


482 III.— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. E. 5988, 5989, 5990.


Zmiram le živ, živ, živ, 10 Vedno bi vince pit, Zmeram bi vince pit, Dokler bom živ.

Kadar pa umri bom, Vinca več pil ne bom;


15 Dente me v mrzel grob, Firtel na grob.

Kdorkol* bo mimo šel, Vsakter bo tak velel: »To je bit vinski brat, 20 Pil ga je rad!« 


5988.

(Od Sv. Jurija na Ščavnici.)


Jaz sem en vinski brat, Vince jaz pijen rad, Vince je veselje Moje glave.

5 Dere jaz merja bon, Vinca več pil ne bon, Dente me notri v grob, Pintič na grob!

Ker pa de mimo ša, 10 Vsaki bo reka: »Ja, Tii je en vinski brat, Pija ga je rad!« 


Jaz sem star dvajset let, Ti si star mesec dni, 15 Jaz pa ti to poven: Meta me ne neš!

Zdaj pa le bodmo mi Vkiiper veseli vsi, Dajmo zahvalnosti, 20 Bog nas živi!

Zdaj pa le rečmo vsi: Bog nas naj le živi, Te pa mo srečno vsi Vince pili!


5989-


(Od Sv. Jurija

Dekle na sred morja, Rada bi moja bla; Jaz pa sem vinski brat, Pijem ga rad.

5 Vinček moj, vinček moj, Ti si moj, jaz sem tvoj, Jaz te bom zmiraj pil, Dokler bom živ.


na Ščavnici.)

Kadar pa vmrja bom, 10 Vinca več pil ne bom, Dente me notri v prob, Pintek na grob!

Vsak, ki bo mimo Ša, Vsak bo tako reka: 15 To je en vinski brat, Pija ga je rad!


5990.

(Od Sv. Jurija na Ščavnici.)

Zmiraj vesel, vesel, 5 Kadar jaz mrja bom, Dokler na svet bom živ, Vinca več pil ne bom,

Zmiraj bom vince pil, Dente me notri v grob,

Dokler bom živ. Liter na grob.

5988. Zapisa/ J. Krajne; narekal ]. Kurja (Kuril). — Iz Krajnčeve zbirki*

5989. Zapisat Jožef Krajne; narekoval Martin Kvas. — Iz Krajn* čevega rokopisa*

5990. Zapisa/ Jožef Krajne; narekova/ Fr. Mikl. — Iz Krajnčevega rokopisa. Na začetku vsakega verza se po/e Oja 1


III. — IV. Peami pivske in v veseli družbi. E. 5991, 5992, 5993. 483


Kdo bo tam mimo ša, 10 Ta bo lehko spozna: Ta je bil vinski brat, Pil ga je rad.

Lubca tam mimo šla, Milo se jokala;


15 »Stani, moj lubček, gor, Pil še ga boš.« —

Lubca na sred morja, Rada bi moja bi a, Jaz pa sem fant za to, 20 Plavam po njo!


599*-

(Iz Hajdina pri Ptuju.)


Kadar bom jaz umr, Dente me notr v grob, Dente me notr v grob, Litar na grob.

5 Keri bo mimo šo, Saki bo reko to, To je bju vinski brat, Pju ga je rad.


Žena bo mimo šla, 10 Milo se jokala:

»Vstani, moj ljubi mož! Pju še ga boš!« 

Sestra bo mimo šla, Milo se jokala: 15 »Vstani, moj ljubi brat ! Pju šeš ga rad!« 


5992.

(Iz Št. Jurija na južni zeleznici.)


Jaz pa v gorice grem. Kaj pa bom delal tam, Kaj pa bom delal tam? Vince bom pil!

5 Kada pa umri bom, Tedaj me dajte v grob,


Tedaj me dajte v grob, Sodec na grob!

Vsak, kter' bo mimo šel, 10 Vsak tedaj rekel bo : To je bil vinski brat, Pil ga je rad!


5993-

(S Pohorja.)


Jaz sem 'ni vinski brat, Vince pa pijem rad, Bom ga piv, bom ga piv, Dokler bom živ!

5 Kadar pa pride smrt, Truplo boj' djali v grob, Truplo boj' djali v grob, Firtel na grob.

Gor bo zapisano, 10 Dol ne bo zbrisano : Bil je 'ni vinski brat, Pil ga je rad!


Kteri bo mimo šel, Vsaki bo tako djal: 15 Bil je 'ni vinski brat, Pil ga je rad!

Sestra bo mimo šla, Milo se jokala: »Vstani gor, ljub' moj brat, 20 Pil si ga rad!« 

Žena bo mimo šla,

Milo se jokala:

»Vstani gor, ljub' moj mož,

Pil ga še boš!« 


5991. Zapisal Anton Pesek. — Iz njegove zbirke št. 7. 599a. Zapisala Zinka Kavčičeva. — Iz njene zbirke, 5993. Zapisal Filip Miklavec. — Iz njegove zbirke I št. /j.

31


484


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. E. 5994, 5995.


5994-


Zmiraj vesel, vesel, Dokler na svet* bom živ, Zmiraj bom vince pil, Dokler bom živ.

5 Ljubil bom noč no dan, Piv ga bom vsaki dan, Tisto pa prej povem: Lustik mus sein!

Kadar pa omero bom, 10 Vinca več pil ne bom, Den'te me v crni grob, Liter na grob!


Suhe.)

Kdor bo tam mimo šel, Ta bo lehko spoznav: 15 Ta je bil vinski brat, Pil ga je rad!

Žena bo mimo šla, Mil se bo jokava: »Vstani gor, ljubi mož, 20 Piv ga še boš!« —

Ljubca na sred morja Rada bi moja bla; Jaz sem pa fant zato, Plavam po njo!


5995-

(Od Železne Kaple.)

Jaz sem zmiraj vesel, vesel," Truplo bojo djali v grob,


Zmiraj, vesel,

Vince bom tud rad pil,

Dokler bom živ.

5 Kedar pa vmrl bom, Vince zapustil bom,


Firtel na grob.

»

Kdor bo tam mimo šel, 10 Vsaki bo to spozna! : Te je bil en vinski brat, Pil ga je rad!.


5994. Neznanega zapisovavcd. — Iz zbirke Jur. Luleka L //. g, kantor je prepisana in rokopisa Fr. Dimšnikovega ter ;i strofa 2, pridejana poznefe.


Iva začetku verzov se poje povsod Oja! Lulek ima ta-le dva napeva (prvega je pel Fr. Dimšnik 20. IV, 1902J:O - ja, zrni -raj vc - sel ve-sel, O - ja, do -kler nasvet bom živ, O • ja, zmi-raj bom vin-ce pil, O • ja, dokler bom živ.


• ¥


22


t


t


t


i


3


t


£=


i


■0-


3F


t


i


-I-


1


O - ja, zmi-raj ve - sel ve-sel, O - ja, do-klernasvetbomživ!


it=


3ifcc


33=m


O - ja, zrni - raj bom vin - ce pil, O - ja, do - kler bom živ ! 5995. Zapisat Št. Singer. — Iz njegovega rokopisa.


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. E. 5996 — 5999.


485


■"- "■ 1 " fJ T-


5996.

(Iz podjun8ke doline.)


Jaz sem en vinski brat, Pijem ga zmiraj rad, Piv sem ga, piv ga bom, Dokler bom živ.

5 Ko bom pa jaz umerv, Dejte me noter v grob, Dejte me noter v grob, Firtl na grob!

Kdor bo kolj mimo šev, 10 Vsaki bo tako djav:


»To je bil vinski brat, Piv ga je rad!« 

Sestra je mimo šla, Gor me je klicala: 15 »Vstani gor, ljubi brat, Pil ga boš rad!« 

Žena je mimo šla, Miv se je jokala: »Vstani gor, ljubi mož, 20 Piv ga še boš ! « 


5997-

(Iz Št. Kocijana na Koroškem.)


Vselej vesel, vesel, Vselej bom vince pil, Vselej bom vince pil, Dokler bom živ!

5 Kedar pa vmrl jes bom, Vince zapustil bom,


. Truplo denite v grob, Firtel na grob.

Kdorkoli bo mimo šel, ioVsak me koj spoznah »Ta je bil vinski brat, Pil ga je rad!« 


Zmiraj vesel, vesel, Dokler na svet* bom živ, Zmiraj bom vince pil, Dokler bom živ!

5 Kadar pa vmrl bom, Vinca več pil ne bom, Den'te me v crni grob, Liter na grob!


5998.

(Od Bleda.)

Kdor bo tam mimo šel, 10 Ta bo lahko spoznal : Ta je bil vinski brat, Pil ga je rad! —

Ljub'ca na sred' morja Rada bi moja b'la; 15 Jaz sem pa fant zato, Plavam po njo!


5999.

(Iz Melkuša pri Bledu.)

Dečva na sred morja Jaz sem pa fant zato,

Rada bi moja bvd; Splavam po njo! —

5996. Zapisat Blaže Rane. — Iz njegove zbirke št. 8.

5997. Neznanega zapispvavca. — Iz Scheiniggovih NPKS. št. 1002.

5998. Zapisat Janko Žirovnik. — Iz njegove zbirke I.* št. n, kjer je tudi melodija. Na začetku vsakega verza se poje Oja! — Zapis v zbirki Antona Kovačiča 1. sir. 114 in M. Rodeta v zbirki njegovi VIII. št. $7 se ne ločita od zgoranjega, zapis v zbirki Ant.Jerovšeka, ki mi jo je poslat Ant. Kovačič, pa samo v tem: 7 črnil hladen.

5999. Zapisat Ivan KunšiČ. — Iz njegovega rokopisa, poslat V. Levec, Pred vsakim verzom se poje Oja.


486 III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. E. 6000, 6001, 6002.


5 Jaz sem veseu, veseu, Dokler bom živ;


Kadar pa živ na bom, Vinca več piu na bom.


Truplo denite v grob, 10 Firkel na grob!


6000.

(Iz goljanske okolice pri Bledu.)


Mi smo pa bratje tri, Pijčmo ga rad.e vsi, Jest pa ta m^ajš.e brat, Pijem ga rad.

5 Vinčkk moj, vinč&k moj, Jest sš.m toj, ti s.e moj, VinČ&k bom zmerej pi t l, Dokler bom živ!


Gdžtr pa , vma.ru bom, io Vinca več pi,l na bom, Trupu v ta č&rn.e grof, Firkžtlj na grof.

Gd6r bo pa memo šu, Ta se pa sponu bo: 15 Ta je bi,l vinšč.e brat, Pi 4 l ga je rad!


6001.

(Iz Krope.)


Ljubca na sred morja Rada bi moja bla, Jaz sem pa fantič mlad, Pijem ga rad.

5 Kedar pa umerl bom, Vinca več pil ne bom, Dajte me v crni grob, Firkel na grob.


Kdor pa tu mimo gre, 10 Naj se na me ozre: »To je bil vinski brat, Pil ga je rad!« 

Vinček moj, vinček moj, Jaz sem tvoj, bod ti moj! 15 Jaz bom rad vince pil, Dokler bom živ!


6002.

(Iz Krope.)


Dekle na sred* morja Rada bi moja bla, Jaz sem pa vinski brat, Pijem ga rad.

5 Vinček moj, vinček moj, Ti si moj, jaz sem tvoj, Jaz te bom zmeraj pil, Dokler bom živ.


Kadar pa vmrl bom, Vinca več pil ne bom, 10 Den'te me v crni grob, Firkelj na grob.

Kdor bo le memo šel, Vsak bo koj spoznah »Ta je bil vinski brat, 15 Pil ga je rad!« 


6000. Zapisat Ivan Kunšič. — Iz njegove zbirke, ki mi jo je izročil Škrabec. — JVa začetku vsakega verza se po je Wojal Enak zapis v narečju je hranil Vlad. Levec, ki je ime/ tudi prvoten zapis v knjižni slovenščini s teini bistvenimi razlikami: 14 spomnu — 15 bi 4 l v.] biu an vinski.

6001. Zapisa/ Ivan Mladi č. — Iz njegove zbirke.

6002. Zapisa/ Fr. (Rad i v oj) Poznik. — Iz NB. 12 — /j.


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. E. 6003 — 6006.


487


Zmirom vesel, vesel, Dokler na svet bom živ, Dokler na svet bom živ, Vince bom pil!

5 Ko enkrat umri bom, Vinca več pil ne bom, Dente me not u grob, Firkelj na grob!

Kdor bo le mimo šel, ioRekel bo vsak tako: »To je bil vinski brat, Pil ga je rad .U —


6003

(Iz Krope.)


S'noč sem pa k birtu šel, Da sem vse zapil, 15 Zadnjič me j' s palico S hiše podil.

Prav je imel, prav je imel, Kaj s' pa pri njem imel? Mar bil doma pri svoj* 20 Ženi ostal.

Doma pa soli ni, Moka se že dobi, Vtroci se jokajo, Kruha nič ni.


6004.

(Od Kamnika.)

Kadar pa jaz umerl bom, 5 Vsak pa, ki bode memo šel, Bodo me djali v grob, Bode leto spoznah

Bodo me djali v grob, »To je bil vinski brat,

Firtel na grob. Pil ga je rad U


6005.

(Iz Ihana.)


Mi pojdmo žgajne pit, Žgdjne pit, žgajne pit: Žgdjne ja mdrzelca Naših mošnfc.

5 Bćrt jn bćrtnjd 15

Se pogov&rjata: »Kdor na bo dnarcu jmov, Vm ga 'm signov!« 

»»Prov, prov, če ti to striš iojn mene vm spodiš: 20


Kadar *m dnarce jmov, Drgam bom šov!«« —

K'dar jest umaru bom, Vinca več piv na bom, Mene denite v grob In ferkelj na grob!

Kdor bo pa menv* šov, Vsak bo uhkd spoznćv: »Ta je biv vinski brat, Piv ga je rad!« 


6006.

(Kranjska.)

Oj vinček moj, oj vinček moj, Vince bom zmirom pil, Ti si moj, jaz sem tvoj! Dokler bom živ.

6003. Zapisat M. Ko kalj. — Iz NB. 46 — 47. Konec spada drugam, prim. tudi 600$.

6004. Zapisat F. B. — Iz njegovega rokopisa št. 8. Na začetku verzov Si poje Oja !

6005. Zapisat Anton Breznik; peta stara Tavčarica. — Iz njegove zbirke II. št. j. Pesem je z to žena iz dveh, prim. št. 600?.

6006. Zapisat Mat ej Sitar. — Iz zbirke Dav. Petetina II. št. 1$ (kantor je pripisana iz » Domaćih va/* aiojzijeviških).


488


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. E. 6007 — 6010.


5 Kadar umri bom, Vinca več pil ne bom, Truplo denite v grob, Bokal na grob!


Kdorkolj bo mimo šel, 10 Vsak bo lahko spoznaj To je bil vinski brat, Ki pil ga je rad!


Le pimo, le pimo, Dokler živimo, Prišla bo grenka smrt, Hramček nam bo zaprt.

5 Glažek na stran bo djan, Jaz bon pa zakopan,


6007.

(Kranjska.)


Mene b'jo djali v crni grob, En firkel na grob.

Žena bo mimo šla, 10 Bridko bo jokala:

»Ustan*, ustan, ljub moj mož, Pil ga še zmirom boš!« 


6008.

(Iz Podlipovice pri Izlakah.)


Stara je cvanegarca, Ona lepo žvenklja, Ona lepo žvenklja, Kdor jo ima. —

5 Zmerom vesev, vesev, Zmerom bi vince piv, Zmerom bi vince piv, Dokler bom živ.


Kadar pa vmaru bom, 10 Vinca več piv na bom, Djali me bojo v grob, Ferkel na grob.

Kdor bo tam memo šo, Vsak si bo mislu to: 15 Ta je biv vinski brat, Piv ga je rat!


Ta je kralj ičica, Zavber dekličica, Zanjo bi dal roke, Zanjo srce!


6009.

(Kranjska.)

Kadar jest umri bom, 10 Nje pa zašafal bom: Men bojo djali Pa ferkel na grob.


5 Jest sem pa sam per hiš, Men gre pa vse navskriž, Kelnarca pjana Pod pipo leži. —


Vsak, kdor bo mimo šel, Vsak si bo mislil to: 15 »Ta je bil vinski brat, Pil ga je rad!« 


6010.

(Iz Radeč pri Zidanem mostu.)

Kadar jaz umerl bom, Dente me v crni grob,

Vinca več piv ne bom. Firkelj na grob.

6007. Neznanega zapisovavca. — Iz zbirke M. Rode'ta I št. 37.

6008. Zapisal Ivan LovraČ. — Iz njegove zbirke II. št. 9.

6doq. ZapisalM. Rod h. — Iz zbirke njegove XI. št. 72. Glede stro/e 2.prim, Št. 1J58, v. 20—24.

6010. Zapisal Jožef Cejan. — Iz njegove zbirke VIII 14. Na začetku se povsod prideva Oj a !


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. E. 6011, 6012, 6013. 489


5 Kdor bo tod mimo šel, Vsak si bo mislil to: >To je bil vinski brat, Piv ga je rad!« 

Žena je mimo šla, 10 Mil se je jokala:


»Vstani gor, ljub moj mož Piv ga še boš!« 

Sestra je mimo šla, Mil se je jokala, 15 »Vstani gor, ljub moj brat, Piv bi ga še rad!« 


601

(Iz Gorenjih

Pedma na Štajersko, Glidat kaj i delaje, Glidat kaj i delaje Zaubar lodi.

5 Jest sam pa sam par hiš, Pa me gri use naskriš: Kelnarca pjana Pod pipo leži. —

Druzga storiu na bom, 10 Zmiram bom vince piu,


I.

Radovelj.)

Zmiram bom vince piu, Daklir bom žiu.

Kadar umaro bom, Dente troplo u grap, 15 Dente troplo u grap, Firkel na grap.

Gdor bo kol momi šu, Sak bo riko tako: »To je biu an vinski brat, 20 Piu ga je rat!« 


6012.

(Iz krške okolice.)


Zmćrom vesćl, vesćl, Doklćr bom na svet* živćl; Doklćr bom na svet' živćl, Zmćrom bom pćl!

5 Kćdar pa vmrl bom, Vinca več pfl ne bom,


Denite me v crni grob, Ffrkelj na grob!

Kdorkolj bo mimo š&l, 10 Vsak bo lehko spozn&l : »To je bil vinski brat, Pil ga je rad!« 


6013.

(V okolici št. kocjanske na Dolenjskem.)


Zmiraj vesel, vesel, Zmiraj bom vince pil, Dokler bom živ.

Kadar pa umerl bom, 5 Vinca več pil ne bom, Djente me v črn grob, Firkel na grob.


Kdor kol' bo memo šel, To bo vsak spoznal: 10 Ta je bil vinski brat, Pil ga je rad!

Zdaj ga pa pijmo vsi, Da nam kri oživi; Kdor ga bo z glažka špil, 15 Ta bo prav živ!


601 1. Zapisal JožefAndrojna. — Iz njegove zbirke I. Št. 16.

601 a. Zapisal V. Kapler. — Iz njegove zbirke. K v. 4. je pripisana va- rijanta: Zmiraj bom pil in pel, k verzu 7 — 8 pa varijanta: Denite me v crno zemljo, * Na vrh pa firkelj naj bo!

6013. Zapisal A. Zore c. — Iz njegove zbirke, ki ;o hrani Matica,


490


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. E. 6014 — 6017.


6014.

(Iz okolice Št. Ruperta na Dolenjskem.)


Jest sim pa vinski brat, Pijem pa vince rad, Vince bom zmiram pil, Dokler bom živ.

5 Kadar umerl bom, Vinca več pil ne bom, Mene bodo djali v grob, Pa firkel na grob!


Kdor kolj bo memo šu, 10 Vsak bo rekel taku: To je bil vinski brat, Pil ga je rad!

Žena bo memo šla, Milo se bo jokala: 15 »Vstani gor, ljub moj mož, Pil ga še boš!« 


Zimca prikima, Tičke spodi; Tičjega petja Več slišati ni. —

5 Ko jaz umri bom, Den'te me v ćrn grob,


6015.

(Iz Višnje gore.)

Potem pa mi dajte En ferkel na grob!

Kdor bo tod* mimo šel, 10 Vsak bo tako rekel: »To je bil vinski brat, Pil ga je rad!« 


6016.

(Sv. Križ poleg Turna Podpečjo.)


Smerekovim hišnikom Žganje pa rad pijem, Žganje je mrzlica Naših mošnic.

5 Žganje popustil bom, Vince poskusil bom, Vince bom* pil, Dokler bom živ.

Oštir je en mal mrmral, 10 Ko je po vince šel:

Pijan'c, pri tebi bi profit že bil, Ko b' denarca ne bil zapil!


Dokler si denarce imel, K men' nis' prišel ! 15 Vince bom piv, Dokler bom živ.

Kadar pa umri bom, Vinca več piv ne bom, Truplo le dćnte v grob, 20 Bokal na grob.

Pa vsak, kdor bo kol mćmo

šel, Vsakter bo tukaj spoznah >Ta je bil vinski brat, Pil ga je rad!« 


6017.

(Z Blok pri Cerknici.)

K'idr jest mrtu buom, Diente me u frišn grob,

Diente me u frišn grob, Firkel ne grob.

6014. Zapisa/ Ivan Bercer. — Iz njegove zbirke Št. 4.

6015. Zapisa/ Alojzij Kralj. — Iz njegove zbirke II ft. 16. ZaČetek n* spada sem, kakor spričuje Še metrum.

6016. Zapisa/ Dragotin Miklavčič. — Iz njegove zbirke, ki jo hrani Matica. ZaČetek spada drugam (pritn. 6003).

6017. Zapisa/ Izidor Modic. — Iz njegove zbirke I — *Pevec mi je poveda/, da se je pesmi nauči/ na Hrvatskem v Šumi od dveh Primorcev z


III.— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. E. 6018, 6019, 6020. 491


5 Kthrb buo mirnu šu, Pa buo rieku tako : »Biu je tu vinski* brat, Piu ga je rad!« 

K^dr jest mrtu buom, 10 Diente me u frišn grob,


Diente me u frišn grob, Krišč^k ne grob!

Kt'BrB buo mirnu šu, Vsak buo rieku toku, 15 »Tu je biu prav kristjan, Muolu je rad !« 


Zmiraj vesel, vesel, Dokler bom živ.


Kadar več živ ne bom, Vinca več pil ne bom.

5 Nesli me bojo v grob, Firkel na grob.

Vsak, kter bo memo šel Vsak bo tako spoznah


6018.

(Iz Dutovljan.)

Ta je bil vinski brat, 10 Pil ga je rad.

Oh z bogom, oćka vi, Prav žalostni!


Oh z bogom, mamica, Prav žalostna!

15 Oh z bogom, ljubca ti, Prav žalostna!


6019.

(Iz Grgarja.)


Dekle na sred morja Rada bi moja b'la; Jez pa sem vinski brat, Pijem ga rad.

5 Vinček moj, vinćek moj, Ti si moj, jes sem tvoj, Jest te bom zmirej piti, Dokler bom žiti.


Kčdar pa vmčru bom, 10 Vinca več piti ne bom, Den'te me v beli grob, Firkelj na grob.

Vsak, ki bo mimo šti, Vsak bo tako rekti: 15 »To je biti vinski brat, Piti ga je rad!« 


6020.

(Iz Podmelcev.)


Vinček moj, vinček moj! Bolj k boš pel, bolj boš moj ! Jaz bom pa vince pil, Dokler bom živ !

5 Kedar umerl bom, Vinca več pil ne bom,


Neste me v černi grob, Firkeljc na grob.

Kdor bo pa mimo šel, 10 Vsak bo le to spoznah »To je bil vinski brat, Pil ga je rad!« 


Peke in dveh CerkniČanov. Pejh so po krajnsku«. — Iz ModČevega rokopisa. Pred vsakim verzom se poje Oja ! — Konec je interesanten, ker kaše, kam spravi ćelo narodnega pevca bojazen pred »pregrešnim* »cinizmom«,

60x8. Zapisat Lovro Žvab. — Iz njegove zbirke. Konec spada k vo- jaški pesmi.

6019. Zapisali. Trnove c. — Iz njegove zbirke, ki jo hrani Matica, str.^g.

6oao. Zapisat Janez Kokosa r. — Iz njegove zbirke. Poje se na za* četku Oja!


492


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. E. 6021^6025.


6021.

(Z Grahova na Tolminskem.)

Oj vinček moj, vinček moj, Truplo denite v grob, Ti si moj, jest sem tvoj ! Jest pa bom vince pil, Dokler bom živ.


5 Kadar pa umri bom, Vinca več pil ne bom.


Firtelj pa na grob:

Kdor bo memo šel, 10 Bo le-to spoznah

»To je bil en vinski brat, Pil ga je rad!« 


6022.

(Dolenjska.)

Vinček moj, vinček moj, Vince bom pil pa,

Bod ti moj, jaz sem tvoj, Dokler bom živ!


Pokopljite me v Jezusovo klet.

6023.

(Od Sv. Ju rij a na Ščavnici.)

Jaz pa morem mreti Noge mi obrnte

Velki mladosti, Pod vinske legnarje!

Mqjo liibo zapustiti Glav0 mi obrnte

Velki žalosti. I0 p od vinsk0 p ipico>

5 Mene pokopajte Pipico odverite,

V Jezusovo klet, Naj vino doj curi !6024.(Iz Podzemlja.)


Pimo, bratci, vince,


Kopajte mi jamo


Naj voda tam stoji!


10 V mojem vinograd',


Glejte, bratci, mene,


Noge mi den'te


Ki sem vodo pil :


Pod vinsko trtico.


5 Zdaj moram umreti,


Glavo mi den'te


Vse ostaviti!


Pod vinsko pipico:


Ljubi moji bratci,


15 Naj se telo krepi,


Kada jaz umrem:


Kad se duša ni!


Pijte, bratci, vince, Naj vćdica stoji:


6025.

(Iz Adlešič.)


Vodica je hladna, Srcu zdrava ni.


6021. Zapisa/ Anton Črv. — Iz njegove zbirke A. 27.

6022. Neznanega zapisovaitca. — Iz prepisa v zbirki M. Rode ta IX. št. ioj, kateremu jo je dal Roj. HoleČek. Iretji verz se po/e trikrat,

6023. Zapisat Jožef Krajne; narekoval F. Kocbek, godec na Vanetinu — Iz KrajnČevega rokopisa.

6024. Zapisa/ Janko Barle. — Iz njegove zbirke. Sk/ep je očividno na- paćen, prim. nas/opno števi/ko.

6025. Zapisa/ Ivan ŠaŠelj. — Iz -»Bisernu* I št. 136.


III.— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. E. 6026—6029. 493


5 Glejte, bratci, mene! Ker sem vodo pil, Zdaj moram umreti, V crno zemljo it\

Kopajte mi jamo 10 U moj vinograd,


Nožice mi den'te Pod vinsko trtico.

Glavico mi den'te Pod vinsko pipico: 15 Naj se duša krepi, Kaj se telo ni!


6026.

(Iz Cvetlina v hrv. Zagorju.)


Pite, braca, vince, Voda naj stoji! Ar je voda ladna, Sercu zdrava ni.

5 Meni je vumrčti H moje mladosti, Ženu j ostaviti V tuge, žalosti.


Pite, braca, vince, Voda naj stoji! Ar je voda ladna, Srcu zdrava ni.

5 Ja bu' moral hmrčti, Koj sem vodu pil;


Mene pokopajte 10 V Jezušovo klčt: Noge jobernete Dole gantarom, Glavu jobernete K vinskoj pipici!


6027.

(Iz Vrbovca.)

Mene zakopajte V Jezuševu klčt :

Glavu jobrnete

10 K vinskoj pipici,

Noge jobrnete

Dole gvantare!


6028.

(Od Sv. Jurija na Ščavnici.)


Gda de I . . . mra, Te mo ga pokopali Notri pod te vinske Gantariče.

5 Ker de mujmo teka, Vsaki de tak reka: »To je en vinski bratec bia, Keri je vince rad pia!« 


Odprite se, čepi, 10 Odškrnite, pipe, Naj se jemi vince

V grlo pocurla !

Curlaj, curlaj, curlaj, Curlaj, curlaj, curlaj! 15 Naj se jemi vince

V grlo pocurla!


Pivec se zdravi z novo pijaco.

6029.

(Hrv. Zagorje.)

V večer se napijem, v jutro dugo spim, Vtraga mi se vstati, v beteg se pustim,


6026. Zapisat Rik. Ferd. Plohi. — Iz njegovih HNP. III. jg—8o.

6027. Zapisat Rik. Ferd. Plohi." — Iz njegovih HNP. I 66.

6028. Zapisat Jožef Krajne; narekaia in peta Ivanka Kosar. — Iz Krajnčeve zbirke.

6029. Zapisat Franjo Kuhač. — Iz njegove zbirke IV, 1428,


494 III.— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. E. 6030 — 6033.

Dojde žena meni z mastnemi rečmi: »0 moj mili dragi, kaj tebi fali?«  5 »>0 ma mila draga, glava me boli, Skuhaj mi gulaša, rezku j ušicu, S čem si ja prikrepim telu dušicu: K tomu polić vina, to bu meni prav, Onda, draga žena, mah ti budem zdrav !«« 


Vsaki dan moram vince piti.

6030.

(Iz poljanske doline.)

Vsaki dan, vsaki dan Kolkor tolko, kolkor tolko

Moram vince piti, Moram pijan biti!


Žena pivca krega. 6031.

(&orovlje.)

V taberno jas pridam, 5 Sedej pa pride

En hvaž vina poheram, Moja Lenka te huda: Tega ven spijam, »Pri tabe ni drujga

Pa h kelnarci sedam. Ko kvarte in kuhva!« 


»Moja stara se grdo drži.« 

6032.

(Iz Trebnja.)

Moja stara se gerdo d£rži, Fanti, bodite dobre volje,

Kot klešče nad mano reži. K' vas baba ne kolje!

5 Temljajte se zdej, K* ste ledih in frej !


6033.

(Dolenjska.)

Moja stara se grdo drži, drži, drži, Kot kleše nad mano hrešči, hrešči, hrešči, Fantje, bodimo dobre volje, Dokler nas baba ne kolje, 5 Saj smo ledek in frej in frej in frej !


6030. Zapisa/ Jane z Fer lan. — Iz njegove zbirke II

6031. Neznanega zapisovavca. — Iz Scneiniggovi/t NPKS. št. 818. 603a. Neznanega zapisovavca, — Iz zbirke Tšimona Rutarja*

6033. Neznanega zapisovavca, — Iz prepisa v zbirki v M. Rodeta IX* //. gf, kateremu j'o je dal /?. Iloleček.


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. E. 6034 — 6039. 495

Pijmo ga, dokler smo še neoženjeni!

6034.

(Iz Zagorja ob Savi.)

Kelnarca, hiter Ko smo ledik in frej :

Pernes ga še en liter ! 5 Saj pol ga ne borno,

Pa le pimo ga zdej, Ko babe (dece) dobomo!

6035-

(Iz Zagorja ob Savi.)

Le pijmo ga zdej, Pa še piv ga še bom,

Ko smo ledik in frej ; Kadar ledik ne bom.

Pivec pije na upanje. 6036.

(Iz Višnje gore.)

Men* je pri src' težko, To me še veseli,

Ker mi je za d'nar hudo; 10 Da se na up dobi; Pijem ga vselej rad, Ko bo treba plačvat',

Potlej moram pa plačvat*. Bolj bi b'lo v mlaki stat'.

5 Oštir mi govori, To me še veseli,

»Nič se ne vstraši ti; Glažek na miz f stoji;

Saj sem jaz porok, 15 Men' je zdaj nalit, Ta glaž pojde s teboj!« Jaz ga moram pit.

»Mi smo vsi pijanci.«  6037.

(Podjunsko.)

Mi smo vsi pijanci, V birchavzi binka banka,

V birchavzi dori znanci: Doma pa kruha manka!

Pisan bokal in strgan rokav.

6038.

(Žabnice.)

'Na strgana suknja Pa kdu drugi je kavža,

In pa strgan rokav, Ko ta pisan bokav?

6039.

(Iz Kobdilja.)

Rump, rump, Bo mene razdjav,

Pogostoma v hram : 5 Bom mogel nosit

Ta pisan bokal Raztrgan rokal!

6034. Zapisa/ Lavoslav Jerin. — Iz njegove zbirke,

6035. Zapisat Lavoslav Jerin. — Iz njegove zbirke.

6036. Zapisat Alojzij Kralj. — Iz njegove zbirke II. št. 13.

6037. Neznanega zaptsovavca. — Iz Scheiniggovih NPKS. št. 1024.

6038. Neznanega zaptsovavca. — Iz Scheiniggovih NPKS. št. 1036.

6039. Zapisat A. Pegan. — Iz njegove zbirke, kijo hrani Matica, str. 296.


496


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. E. 6040—6043.


604O.

(Iz junake doline.)

Plinka, planka, S to trudno glavć

On že k domu mavka In s prazno mošnjć!


Pa plinka, plonkd Prueti jutru movkd


6041.

(Borovlje.)


Z ano prazno mošnjć, Z ano bovno hvavć!


Se pa vpijanim, Se pa prekucnam,


6042.

(St. Jakob.)


Kedar mov pridam, Sem pa prav spucan.


Majolika je vsega kriva.

6043.

(Od Cerovca.)


To je mijolka kriva, Kaj nćmam v klćti vina! Mijolka, mijolka, Mijol-, mijol-, mijolčica: Od zvunah lćpa, pisana, Znotrah z vinom napol-

njena, Mijolka, mijolka, Mijol-, mijol-, mijolčica!


To je mijolka kriva, 10 Kaj nemam novih čižmov!

To je mijolka kriva, Kaj nemam nćve peče!

, To je mijolka kriva, Kaj nemam nćvih rokavc!

15 To je mijolka kriva, Kaj sem zapila suknjo!

Mijolka meni kriva, Kaj mam že sćre lasi!


604a Zapisa! J. pl. Klein ma yr. — 7* njegove zbirke. 6041. Neznanega zapisovavca. — Iz Scheiniggovih NPKS. St. 1022. 604a. Neznanega zapisovavca, — Iz Scheimggovih NPKS. št. 780. 6043. Zapisat St. Vraz. — Iz VO. XIX. L. 30 (82 J, kjer je ta-le me- lodije nacrt:


f^g#M?^ ro^i^


sH£


i


£32gyi|gi


£± Ft r m r nf


Vrazov prepis v VO. L 7/7 se loči v tem: 2] Kaj v kleti nemam vina — - 6] Od znotrah z vinom Štrihana — 14]- Kaj stare mam rokavce — 16] Kaj suknjo sem zapila — 18] Kaj glava moja siva.


III. — IV. Pesrai pivske in v veseli družbi. E. 6044, 6045, 6046. 497

6044.

(Iz Vrtojbe.)

Majol-, majol-, majolčica: Kaj mi je majolka strila?

Odzvun je lepo pisana, 5 Še hlače mi je zapila:

Od znotrej vinca štrihana! Majol-, majol-, majolčica!

Dalje se poje pesem tako, da se namesto hlače v v. 5. poje: kamižolo, klobuk, srajeo.

6045.

(Kranjska.)

Majolka, bod pozdravljena, 5 Kaj ti je majolka strila? Ki z vincam si napravljena: De srajca rokala nima: Majolka, majolka, Majolka, majolka,

Majol, majolčica! Majol, majolčica!


Stara dvanajst let sem se že naučila v klet.

6046.

(Od Cerovca.)

Sem bla stara dvanajst lćt, Lasje razčesavala,


Sem se že navčila v klćt Sladkega vinca pit, Pajbičov si ljubit: 5 Moj preljubi mož, Napi mi enkrat!


Se z glavnikom česala, Si rokavce vezala 10 Z erdečimi pantelni: Zdaj pa se njoj godi, Da bi le robje bili!


joj no prejoj, Men s seroj glavoj !


6044. Zapisa/ JožefSoban. — Iz zbirke Jožefa Cejana V. Št. 76.

6045. Zapisat M. Rode. — Iz njegove zbirke XI. Št. jj. Prim. tuai zgoraj št. 5822 in d.

6046. Zapisat Stanko Vraz; pela Toližarica. — Iz VO. XIX. L. 31

(83), kjer je zaznamovan metrum tako-ie: " — ^ — w — w ~ (bis), — vjw — w ^ (bis), — kj — u^ (bis) (sic!) in je pripisan tale melodije nacrt:Se&eJIPozneje je Vraz v tekstu prenaredil s svinčnikom: 6 enkrat] na tož — 7 — 14] S kampelnom sem si * Lasi razčesavala; * S pantelni rokavce * Sem vezala. * Zdaj pa na stare dni * Dobri bi robje bili: * Oje joj oj * Z mojoj seroj glavoj! — Po tem predelku jo je prepisal v VO. IV. 14; ta prepis se toči v tem: 1] Bila sem stara d. 1. — 2] Pa sem se navčila že v klćt — 4] Lepih pajbov lubit — 5 Prelubi moj mož — 6] Napij mi ep tćž. — 7, 8] S kampelni sem se razčesavala — 9, 10] Pantelne v kiti vezala — 11] Zdaj pa na stare dni * Dobri bi robje bili: — 13, 14] Oj joj no prejoj * S mojoj s. g.

32


498 HL — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. E. 6047—6050.

6047.

(Štajerska.)

Jas sam bila stara dvanajset Sladkega vinca pit,

let, Pa pajbičov lubit.

Pa sem hoditi se navčila v 5 Lubi moj mož,

klet Napij mi en toš!


»Pijanci so fest možje.«  6048.

(Iz Dobrave pri Kropi.)

Kovači in trkljači, Birtj'B so goljufi,

Mlinarji tatje, Pijane* pa fest možje!


»Vino, ti si meni krivo!« 

6049.

(Iz Adlešič.)

Vino, vino, vinilo, Doksemimelbank,semdaval,

Sinoć' si me ginilo, 10 Po tri noči nisem spaval : Simo tamo turalo, Od keca do aduta,

I po blatu guralo. Dok sem ostal brez kaputa !

5 O vino, vino, Na kaputi tristo krpa,

Ti si meni krivo ! Vsaki dužnik svojo drpa,

Da nisem tebe pil, 15 Vsaki dužnik svojo drpa, Ne b 1 ovde v blatu gnil. Da sem ostal brez kaputa.


»Krčmar mi je včeraj suknjo vzel.« 

6050.

(Od Sv. Jurija na Ščavnici.)

Na sveti ne bom već veseja, 5 Dokler sem kaki krajcar meja,

Da me srce boli, Ti čas sem ba jaz brat,

Krčmar mi je včera siikno Zdaj pa sem znosa, kaj sem

vzeja, meja,

Da penez mi fali. Zdaj več me nema rad.

6047. Zapisa! Franjo Kuhač. — Iz njegove zbirke IV št. 1382 (z me- lodijo). Da pesem ni kranjska, kaže beseda pajbiČ.

6048. Zapisa/ Janko spiko. — Iz zbirke Franceta Francetovega IV. št. 9.

6049. Zapisat Ivan ŠaŠelj. — Iz »Bisernic* I. str. 137.

6050. Zapisat Jožef Kranjc; narekovat T. Borko. — Iz KranjČevega rokopisa. Sklopovuškati ,zauŠnice dajati f , frniti ,/iattern, pfeifen'. — Zapis Jožef a Tušaka od Sv. Antona v Slov. gorica h se toči v tem : 1 vesel — 3 sukno vzel — 5, 7, 19 sen — 6 bil — 9 začel — 11 Krčmara sen — 12 vse poj.] ga pozoblje — 13 lubico — 14 Obljubim — 17 Nesen — 18 zeja — 19 žjoj — 20 Kda — 23] SpokiiŠiva me in zakleja — 24 in] ti — 25 še] Še je — 26 Na pragi — 29 Oj — 31 Odzdaj — 32 doj — 26 van — 27 vošči — 39 vrag — 43 jega — 48 janjka joj. Narodnost pesmi je zeio sumljiva.


IH. — IV. Pesrai pivske in v veseli družbi. E. 6051, 6052.


499


Kaj zdaj sirota bom začeja, 10 Brez penez gol in nag? Krčmara sem že tak prekleja, Naj ga pozoble vrag! Zdaj prosim ga za lubico, Obliibim, dam platija, 15 Da bi jas mojo siiknico Nicoj nazaj dobija.

Nesem več kak toto meja, Še toto mi je vzeja, Da sem se lehko ž njoj odeja, 20 Da je zlo mrzlo bio.

Al para Še mi je toto vzeja, In tudi okoli vuh Sklopoviiška in tak zakleja : »Ti lump in potepiih!« 

25 Zdaj še hujši kakor pred Napravi mi pobeg; Z baboj sta me obadva Vunta vrgla v sneg.


O prelubi oštarjaš, 30 Ne veš, kak ti grešiš;

Do zdaj sem bija tvoj pajdaš, No zdaj me doj vmoriš.

Znanci moji, kaj ste to,

Ki z menoj ste pili, 35 Krčmara tak nakrišpajte,

Da se vam vse spošči!

Kaj so porge, zbrište dol,

Da on le ne dobi,

Pre2 penez naj sam vran plati, 40 Le naj nas tožit gre !

Dekline pajbare norijo, Dokler se noriti da, Okoli njega hodijo, Dokler kaj v mošnji ma. 45 Gda pa penez nema več, Te vina ne dobi. Te pa od njega vkraj beži, Da jajnka njoj frni.


6051.

(Iz Žamenec.)


Na sveti nemo več vesja,

To me srce boli,

Krčmar mi je snočkaj siikjo

vzja, Pa penez mi fali.

5 Oj, kaj si revež čem začet, Sem goli ino nag: Krčmare sem že vse preklel, Naj hij pa jemle vrag!

Dokler sem kaki krajcar 'nfel, 10 Sem bija jegov brat:


Al gda pa dnarcov nemam

več, Te* pa me nemaš rad !

Dekline pajbe narjajo, Ki se nariti da, 15 Okoli jih se smolijo, Če kaki krajcar ma.

Al zdaj pa v žepi dnarcov ni, Te vinca ne dobi, Te pa od jega proč beži, 20 Da janka gor frli.


Poboljšaj se, pijanček! 6052.

(Spodnji Rož.)

Prašmontani pijanček, Boš konjice pradav,

Pobuelšoj se ti : Boš pa z mačkomi orav !

6051. Zapisa/ Nikolaj Ivan Vrabl. — Iz njegove zbirke I, //. 36. 6052 Neznanega zapisovavca. — Iz Scheiniggovih NPKS, št. 1027. Prim. IL $809 in 5488.

500 HI- — IV. Pesrai pivske in v veseli družbi. F. 6053—6057.

Voz in konje je zapravil.

6053-

(Boro vije.)

Pohlojte ta lumpa, Ki je snueči zalumpov

Ta ava, Ciev vuez n konji!

Vse zapravil in pognal.

6054.

(Radiše.)

Sem an paveršči sin, Sem pa falar spoznov,

Sem zalumpov moj diev: Bom drhače živov..

6o 55-

(Borovlje.)

Vse sem zalumpov, Kaj bom za 'ne žavostne

Vse sem zahnov, Bienahti mov!


Oddelek F.

Različne druge pivske pesmi in

pivske šale.

Genealogija vina. 6056.

(Od Bleda.)

Bog je vstvaril zemljo, zem- 5 Grozdek je napolnil sodćka

ljico, zemljico, dva.

Bog je vstvaril zemljo, zem- Sodček je napolnil litra dva.

ljico, tralala: Liter je napolnil glažka dva.

Zemljica rodila trtico. Glažek J e na P olnil > atca

Trtica rodila grozdka dva. a-

6057.

(Iz Ihana.)

Boh nam ja ustvaru zermJco, 5 Fćrkla upijan'ta kelnar'co. Z&mla ja rodiva tartLCO. Kelnar'ca vpijan'va druge

Tarta ja rodiva grojzdka dva. ^ldi,

Grojzdka napovniva fćrkla dva. K' jnbh tolkajn poh kopjo ležf !


6053. Neznanega zapisovavca. — Iz Scheiniggovih NPKS. št. 1026.

6054. Neznanega zapisovavca. — Iz Scheiniggovih NPKS. št. 103$.

6055. Neznanega zapisovavca. — Iz Scheiniggovih NPKS. št. 1025.

6056. Zapisa l Janko Žirovnik. — Iz njegove zbirke II. št. 22, kjer je tudi melodija. Vsaki verz se po/e kakor prvi.

6057. Zapisat Anton Breznik; peta stara TavČarica. — Iz njegove zbirke II. št. 102.


III.— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. F. 6058 — 6061.


501


Bog je pa vstvaril Zemljico, zemljico. Zemlja j rodila Trte dve, trte dve,


6058.

(Gorenjska.)

5 Trta j rodila Grozda dva, grozda dva, Trta je rodila Grozdeka dva!


6059.

(Z Vrhnike.)


Bog je vstvaril zemljico, Oj zemljico, oj zemljico.

Zemljica rodila je trtico, Oj trtico, oj trtico.

5 Trtica rodila je grozdka dva, Oj grozdka dva, oj grozdka

dva.

Grozdka dva napolnila sta Oj sodčka dva, oj sodčka dva.


Sodčka dva napolnila sta 10 Oj ferkla dva, oj ferkla dva.

Ferkla dva napolnila sta Oj glažka dva, oj glažka dva.

Glažka dva napolnila sta Oj fanta dva, oj fanta dva.


15


6060.

(Z Blok pri Cerknici.)

Bug je^ustvaru zemlo, oj zemlico, Zemla je rodila trtico, pa trtico. Trtica rodila je grojzdka dva, oj grojzdka dva. Grozdčk je nepounu suodčka dva, oj suodčka dva. 5 SuodčkTb nepounil'B pa litra dva, oj litra dva. Literc je nepounu pa glažka dva, oj glažka dva.

Glažka napojila bratca dva, oj bratca dva: Jest in pa muoj N. pijančka dva, pijančka dva.


6061.

(Torovo p. Vodicah.)


Boh je ustvaru zemljico. Zemlja j* rodiva trtico. Trta j* rodiva grojzda dva. Grojzdje j' napovnu sodčka

dva,


5 Sosčk je napovnu glaška

dva. Glažek je napovnu pjanca

dva, Oj ladi, ojladja, ćjlalala!


6058. Neznanega zapisovavca. — Iz zbirke K. Pleška št. 29.

6059 . Zapisa i JožetSamotorčan. — Iz njegovega rokopisa 18 — /o.

6060. Zapisat Izidor Modic. — Iz njegove zbirke Št. 16. — Pevec prvih 6 verzov je sliŠal peti pesem vojake; verz 7 — 8 je dopolnii drugi pevec.

6061. Zapisat F rance Francetov. — Iz njegove zbirke III. št. 14. Ista je v njegovi zbirki V. Št. 52.


502 IH. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. F. 6062, 6063, 6064.


6062.

(Iz Tunic.)

Bog je pa ustvaril

Oj zemljico, oj zemljico.

Tam za goro, tam za goro

Pa škrjančki pojo, 5 Da moj 'mu dekletu

Zaspati ne bo.

Zemlja rodila je

Oj trska dva, oj trska dva.

Oj trska rodila 10 Oj grojzdka dva, oj grojzdka dva.


Oj Oj

Oj Oj

15 Oj

Oj


grojzdka sta nalila sodčka dva, oj sodčka

dva.

sodčka sta nalila glažka dva, oj glažka

dva,

glažka sta nalila pijančka dva, oj pijančka

dva!


6063.

(Iz Male vaši pri Ljubljani.)

Bogek je pa vstvaru zemelco, Škerjančki nam pojo:

Zemelco, zemelco, Škerjančki so peli,

Bogek je pa vstvaru zemelco. So bili veseli,

Tam za goro, tam za goro, Za goro, za goro

5 Škerjančki, škerjančki, 10 Škerjančki pojo!


6064.

(Iz Suhorja.)

Bog nam je vstvaril zemljico — zemljico, Zemljica rodila trtico — trtico.

Trtica rodila grozdeka — grozdeka, Grozdek je rodil mošteka — mošteka.

5 Mostek je rodil vinčeka — vinčeka, Vinček je rodil sodca dva — sodca dva.

Sodčki so rodili firklja dva — firklja dva, Firklji so rodili glažka dva — glažka dva.

Glažki so imeli bratca dva — bratca dva. — 10 Zdaj pa ga pijmo vsak en glaž — vsak en glaž, Da bo Jezus naš pajdaš!

Zdaj ga pa pijmo vsak po dva — vsak po dva, Da bi tudi Marija bla!

Zdaj ga pa pijmo vsak po tri — vsak po tri, 15 Da bi tud' angćljci bli!


606a. Zapisa/ M. Rode, — Iz njegove zbirke IV. Št. ro.

6063. Zapisala Marija Pavlič. — Iz prepisa v zbirki M. Rodeta IX. štev. 33.

6064. Zapisa! Anton Zloga r. — Iz njegove zbirke, ki jo hrani Matica. Konec spada k Št. 5554 d. in Št. $848 d.


HI. — IV. Pesrai pivske in v veseli družbi. F. 6065 — 6068.


503


6065.

(Iz ribniške okolice.)

Zemljica rodila trtico. 5 Glažka dva sta napojila

Trtica rodila grojzdka dva. bratca dva.

Grojzdka dva sta napolnila Bratca dva sta napojila kel-

sodčka dva. narca.

Sodčka dva sta napolnila glažka dva.


Trtica rodila, Grozda dva: Grozda rodila Barilca dva;


6066.

(Belokranjska.)

5 Barilca rodila Glažka dva; Glažka nar'dila PrijatTja dva.

6067.

(Iz Dutovljan.)


Bog je vstvaril zemljo, Oj zemljico, oj zemljico Trala, trala itd.

Zemljica rodila 5 Oj trtico, oj trtico Trala, trala itd.


Trtica rodila

Oj grozdka dva, oj grozdka

dva Trala, trala itd.

Glažka sta napolnila 20 Oj kelnarja, oj kelnarja Trala, trala itd.


10 Grozdka sta napolnila Oj sodčka dva, oj sodčka

dva Trala, trala itd.

Sodčka sta napolnila Oj firklja dva, oj firklja dva 15 Trala, trala itd.


Firklja sta napolnila

Oj glažka dva, oj glažka dva

Trala, trala itd.


6068.

(Iz Cerkna.)

Bog je vstvaril zemljico, oj 5 Grozdi napolnili soda dva,


zemljico, Bog je vstvaril zemljico.

Zemlja je rodila trtico. Trta je rodila grozda dva.


Sodje napolnili firkla dva. Firkl napolnil glažka dva. Glažek je napajal bratca dva. Bratec je napajal kelnarco: 10 Bog jih požegnaj obadva!


6065. Zapisa/ Anton Zobec. — Iz njegove zbirke L št. 9.

6066. Zapitat A. B — n. — Iz » Slovenskega Naroda* 1886. Št. 2g, str. j.

6067. Zapisal Lovro Žvab. — Iz niegovega rokopisa.

6068. Zapisal Janez Kokosa r. — Iz njegovega rokopisa.


504 IH. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. F. 6069, 6070, 6071.

6069.

(Podjunska.)

Bog je pa stvaruv zemlico, zemlico, Bog je pa stvaruv zemlico.

Zemla da rosico, rosico, rosico, Zemla pa da rosico.

5 Rosa da trtico, trtico, trtico, Rosa pa da trtico.

Trta da grozda dva, grozda dva, grozda dva, Trta pa da grozda dva.

Grozdje pa vince da, vince da, vince da, 10 Grozdje pa vince da.

Piva ga borna obadva, obadva, obadva, Piva ga borna obadva.

Piva ga borna vsak an gvaž, vsak an gvaž, vsak an gvaž, Piva ga boma vsak an gvaž.


15 Pruvi gvaž sliši Pruvi gvaž sliši


akopu, Jakopu. Jakopu, akopu.


6070.

(S Suhe.)

Bog je pa vstvaril zemljico. 5 Roža rodila trtico. Zemlja rodila tratico. Trta rodila grozda dva, Trata rodila rosico. Da bova ga piva ćbadva. Rosa rodila rožico. .

6071.

(Od Sv. Jurija na Ščavnici.)

Bog nam je stvaril zemlico, 5 Rozga je rodila grozda dva.

zemlico, Grozd je rodija jagode.

Bog nam je stvaril zemlico. Jagode zlivajo vinčice.

Zemla je rodila trsa dva. J«^ steče .T S 1 ™***'

Trs je rodija rozgi dve. Zda J ta & a P lla obadva -

6069. Neznanega zapisovavca. — Iz Scheiniggovih NPKS. št. 763.

6070. Zapisa/ Ju rij Lulek; peia Mi ci ka KaliŠnik. — Iz zbirke Lulkove I Št. 25, ki je zapisat tudi ta~le napev:


m. li ^+ T\ /TS /T\

^S v^ • « • •


tBog je pa vstva - rov zem - lji - co, Bog je pa
x


t

vstva - rov zem -lji - co, zem - lji - co.

6071. Zapisa/ Jožef Krajne; narekovala M. Cvetko. — Iz Krajnčevega rokopisa. Vsaki verz se po/e kakor prvi.


III. — IV. Pesrni pivske in v veseli drtižbi. F. 6072, 6073, 6074. 505

■ - ■*■ 1

10 Zdaj ga že pijeta obadva, Zdaj sta ga špila obadva,

Ne še sta ga špila obadva. Bog vaj pozivi obadva! Zdaj ta ga špila obadva:

6072.

(Iz konjiikega okraja.)

Bog nam je stvaril zemlico, Vince na taka glažeke.

zemlico, Prvi glažek je, bratec, tvoj.

Bog nam je stvaril zemlico. Drugi glaž je tvoj, sestrica.

Zemla rodila trsa dva. I0 JJ a J f ma pita obadva! Trsi rodili rozgi dve. £daj ga že pijema obadva.

5 Rozgi ste rodili grozdeke, £daj sta ga pila obadva.

Grozdi pa zlivajo vinčice. Bo S nas Ž1V1 zda J vse !

6073.

(Od Sv. Trojice v Halozah.)

Bog nam je stvaril zemlico, Grozd pa je rodil jagode,

zemlico, Jagode dajo vinčeka.

Bog nam je stvaril zemlico. _, . , ., , , ,

 • J m Zdaj borna pila obadva, oba-

Zemla rodila trsa dva, trsa dva:

dva, 10 Bog naju živi obadva, obadva!

Zemla rodila trsa dva.

~> . „.. . , . Zdaj bota pila obadva, oba-

5 Trs je rodu rozgi dve, rozgi r ^ va .

t> ,., * *' Bog vaju naj živi obadva,

Rozga rodila grozda dva, & obadva!

grozda dva.

Zdaj pijmo vsi povprek: Bog nas naj živi vse poprek !


6074.

(Od Sv. Trojice v Halozah.)

En kmetič je zasadil Ta grozda sta napolnila

Oj trsa dva, oj trsa dva: 10 Oj litra dva, oj litra dva. Pa tam za goroj, pa tam -> .. A ...

za eoroi a napojila

Kiškrjančki,škrjančkipojejo. °i fanta dva ' °J fanta dva '

5 Ta trsa sta rodila Ta fanta sta napojila

Oj rozgi dve, oj rozgi dve. Dekline dve, dekline dve.

Ti rozgi ste rodili —

Oj grozda dva, oj grozda dva. 15 — — — —

607a. Zapisal L. Stepišnik; poslat A. Kovačič. — Iz zapisovavčevega ro- kopisa. Kakorprvi verz se po/o vsi drugi.

6073. Zapisa/ Andrej Hren. — Iz njegove zbirke*

6074. Zapisal Andrej Hren. — Iz njegove zbitke.


506 III.— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. F. 6075—6080.

6075.

(Iz Cvetlina v hrv. Zagorju.)

Bog mi je stvoril zemlicu, 5 Rozga mi rojdi grozda dva.

zemlicu. Pervi mi bode Lenkici.

Bog mi stvoril zemlicu. Drugi mi bode Ferkecu.

Zemlica rojdi tersa dva. Bo S nam P oživi obedva!

Tresek mi rojdi rozge dvČ.

6076.

(Iz Vrbovca.)

Rodila zemla trseka, Grozdek nam daje kaplicu:

Rodil je trsek rozgicu. 5 Kaplica krčpi dušicu.

Rodila rozga grozdeka,

6077.

(Iz Samobora.)

Marija rodila Jezuša, 5 Rozga rodila grozdeka, JezuŠ stvoril je zemlicu. Grozdek rodil je vinćeka:

Zemla rodila trsek je, Nega mi piju brati dva,

Trsek rodil je rozgicu. Nega mi piju sestre dve.

6078.

(Iz Vrabča na Hrvaškem.)

Rodno je nebo zvezdami, Zemla rodila trseka.

Puno je pole ovcami. Trsek je rodil mošteka,

Med njima stoji ovčarće, Moštek je rodil vinčeka:

Nemu je ime Ivanek. — Nega mi piju brata dva,

5 Bog nama stvori zemlicu, 10 Bog jih poživi obadva!


Kranjski sin pije vin\ 6079.

(Iz Krope.)

Kranjski sin pije vin, Će jih ni, pa zaspi,

Dokler dnarce ima; Z glavco dol pokima.

6080.

(Iz Primostka v Belih Kranjcih.)

Kranjski sin pije vin', Če ga ni, pa zaspi,

Če le gnarca ima; Z glav'co dol pokima.

6075. Zapisa! Rik. Ferd. Plohi. — Iz njegovih HNP, III. 56. Kakor prvi verz se pojejo vsi drugi,

6076. Zapisa/ Rik. Ferd. Plohi. — Iz njegovih HNP, HL 65, Kakor prvi se po/e vsaki verz,

6077. Zapisa/ Nik. Stokan. — Iz > Bisera* $g,

6078. Zapisa/ Franjo Kuhač. — Iz njegove zbirke IV, 138$ (z me/.).

6079. Zapisa/ Ivan Mladić. — Iz njegove zbirke,

6080. Zapisa/ J. Barlč; pe/a Tom. Ance. — Iz Barletove zbirke, kjer je pisana v zvezi s pesmijo »Fantje vi, men se zdi«, spadajoči k št, 1411,


III.— IV. Pesmi pivske in v veacli družbi. F. 6081—6086. 507

6o8l.

(Iz Št. Jurija na južni železnici.)

Kranjski sin Če ga ni,

Pije vin, 5 Pa zaspi,

Če le dnarce ima; Z glav'co dol pokima.

(Poje se večkrat. pa V9elej bolj tiho, nazadnje zopet prav glasno.)

6082.

(S Pohorja.)

Kranjski sin Ko jih ni,

Pije vin, 5 Pa zaspi,

Dokler d'narce ima; Z glav'co na mizo kima !

6083.

(Sv. Trojica v Halozah.)

Kranski sin Će jih ni,

Pije vin, 5 Pa zaspi,

Dokler dnarce ima; Z glavco dol pokima.

»Pastirica krave pase.«  6084.

(Kranjska.)

Pastarica krave pase, Na planine' pa rože rastejo,

Pa uživa svoje spase: Moja dekle jih pa nabira.

Pastir pa pravi: juhe, juhe! p uše ij če k ti bom nardila, Na planine pa luštno je! I0 Na k] J obuk t . ga bom pripela>

5 Na planine* pa solnee sije, Z jedno zlato knofeljeo,

Na planine* pa luštno je, Z jedno zlato knofeljeo.

6085.

(Od Bleda.)

Na planincah luštno biti, 5 Na planincah solnee sije,

Tam je dosti mleka piti. Ko dolince še megla krije.

Pastire pa prav* : juhe, Pastarica krav > ce pase ,

XT , . , , „ i uh f' Ona ima svoje spase.

Na planincah luštno je!« J

6086.

(Kranjska.)

Na planincah luštno biti, Pastire pa prav: »Juhć, juhć!

Kjer je dosti vinca piti. Na planincah luštno je!« 

6081. Zapisa/ Valentin Jare. — Iz njegovega rokopisa. 608a. Zapisa/ F. M i k 1 a v e c. — Iz njegove zbirke II. , poslane Matici, št. 10. 6083. Zapisa/ Andrej Hren. — iz njegove zbirke. 6084 Neznanega zapisovavca. — Iz Kodetove zbirke L 26. G/ede konca g/ej št. 1592 d.

6085. Zaf>isa/ Janko Zirovnik. — Iz njegovih SNP. II. št. 2 (str. $.), kjer je tudi melodija.

6086. Zapisa/ M. Rode; povedal Ant. Mrak. — Iz Rodetove zbirke VIII. št. 26. Verz 3. tn 4. se ponavlja za vsako strofo.


508


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. F. 6087, 6088.


5 Pastirička kravce pase, Ona ima svoje spase.


Na planincah zibka teče, Pastiričca nič ne reče.


6087.

(Iz Trnova.)


Pastarica ovce pase, Ona ima svoje spase.

Pastire pa pravi: »Hej

juhe, juhe!

Na planinci luštno je!« 


5 Hojla drejla, hojla drejla, Hojla drejla, hojla dra.

Na planinci luštno biti, Kjer je dosti vinca piti.


6088.

(S Štajerskega.)


Pastarička krave pase In si dela kratke čaše. Pastire* pa pravjo: Juhe,

juhe, juhe! (Juh!) Na planinci lušno je !

5 Pastire pa pravjo : Juhč, juhe, juhe (Juh!) Na planinci lušno je!


Na planinci je lušno biti, Ker imajo mleka piti. Pastire pa pravjo: Juhe, juhe, juhe! (Juh!) 10 Na planinci lušno je! itd.

Po planinci solnčke sije, Po dolinci toča bije. Pastire pa pravjo: Juhe,

juhe, juhe, (Juh!) Na planinci lušno je! itd.


6087. Zapisa/ Janko Barle. — Iz njegove zbirke.

6088. Zapisa/ Blaž Jurko. — Iz njegove zbirke št. ij, kjer je pripisana ta melodija:Pa • sti • ri - ca krav-ce pa • se In si de • la krat-ke ča - se Pa-j*-j*-j.


V-


p¥ ¥E ^m


■p—p


« 


(jih)i

-4-


i


t=t


fc


m


stirc* pa prav-jo : Ju • he, ju - he, ju • he, (Vrisk) Na pla - nin - ci

ritardando cresc. J-


£=35


±Dfc=fc


V —


 • =P


se!-t—v-f —

luš-no je! (Refr.) Pa - stirc' pa prav-jo: Ju - he, ju - he, ju-

^ (Juh) ^ ^ J. J / /> _ j


===£


s —r u— u


X


he (Vrisk) Na pla - nin - ci luš - no je !


III.— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. F. 6089, 6090, 6091. 509


6089.

(Iz Mozirja.)

Kravarica krave pase 5 Na planinci je lušno biti, In si dela kratke čaše. Tam je dosti mleka piti.

Pastircpapravi:Juhe,juhe! Na lanind je lušno w .

Na planinci lušno je! Tan f je ^ ^ .^

Po dolinci dežek lije, 10 Po planinci sonce sije.

6090.

(Št. Jurij na južai železnici.)

Pastarica krave pase 5 Na planinci je lušno biti, In si dela kratke čaše, Ker je dosti mleka piti.

Pastirček pravi: He, juhe! Na lanind traya fas Na planinci lušno je! Da ^ lahko kraya pase

Trojno vino. 6091.

(Od Cerovca.)

Ker vozač če dober biti, Prvo je po groši,

Dobro more znat voziti Pili do ga Mikloši,

Po gorah no po dolah Drugo po šestici,

No zelenih planinah. 20 Pili dć ga dekliči.

5 Ja pa mam tri ljube, Tretjo po sedmici,

Vse tri so jako grube: Pili do ga pajbiči,

Prva mi je Kata, Pkjbiei ne diklići,

Ki mi srce rata. Ki fletne so kak vtiči.

Druga pa je Neža, gtrtQ ^^

10 Ki mi srce viza ; pai ^ balbeH Tretja pa je OrŠa, &

Ki mi je najboljša. Peto je po zlati,

Kata je na pragi stala, £ iH d .° ga barati,

S ključeki je cingetala, £ratn no . J > *! ra * l » . ,

15 S ključeki je cingetala, 30 Ki so najbolj bogati ! Sladko vinčece davala.

6089. Zapisa/ Fr. Praprotnik. — Iz njegove zbirke.

6090. Zapisala Zinka Kavčičeva. — Iz njenega rokopisa. Opomnja. Pesmi tega naslova so najbrž nemškega izvira.

6091. Zapisal Stanko Vraz. — Iz VO. XIX. 14. Vrazov prepis v VO. XIX. y. 83 se toči ne gledi na naglasna znamenja in e pred xom v tem : 4 pla- ninah] travnikih — 8, 10 serdce — 12 boljša — 14, 15 klučeki c. (pozneje klu- čeki je c.) — 23, 24 manjka. — Vrazov prepis v VO. X. g se loči v tem: 1—4 Keri če forman biti * More znat voziti * Črcz gore no dole * No zelene Šume

— 12 najboljša — 14, 15] S klučeki cingetala, * S klučeki cingetala — 15 vince

— 23 — 24 manjka.


510


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. F. 6092 — 6095.


6og2.

(Iz ščavniške doline.)


Micka na pragi stala, Cinglala, štimala, Cinglala, štimala, Da trojno vino m&.

5 To prvo ma po groši, Ki pijejo ti božni, Ti božni siromaki, Ki penez nimajo.


To drugo po šestici, 10 Ki pijejo hlapčiči, Hlapčiči, dikliči, Ki dnare imajo.

Ta tretjo ma po guti, Ki pijejo jagruti, I5jagruti, po guti, Ki dnarce imajo.


(Na mestah se poje, kaj se mi tudi bolje zdi:)

To tretjo po desetici, Kmetiči, kmetice,

Ki pijejo kmetiči, 20 Ki dnare imajo.

6093.

(Od Sv. Jurija na Ščavnici.)


Ta stara MaruleČka Na pragi je stala, Je s kliiči cinglala, Da trojno vino ma.

5 To prvo je po groši, Kaj pijejo ti božni, Ti božni siromaki, Ker penez nemajo.


To drugo je po šestici, 10 Kaj pijejo pajbiči, Pajbiči, dekliči, Ki vkuper hajajo.

To tretjo je po tolari, Kaj pijejo talori, 15 Talori, baroni,

Ki z vinom handlajo.


Micka na pragu stala, Je s klučenco cinglala, Cinglala, se štimala, Kej trojno vino ma.

5 To pervo je po groši, Ga pijejo ti ubožni, Ti ubožni siromaki, Ki penes nimajo.


6094.

(Iz Središča.)

To drugo j po desetici, 10 Ga pijejo pejbiči, Pejbiči no dekliči, Ki se vkuper shajajo.

To tretje po taleri, Ga pijejo fileri, 15 Fileri, oficeri, Ki penes imajo.


6095.

(Iz St. Jurija na južni železnici.)

Kdor hoče furman biti, Čez hribee, čez dolince,

Ta mora znat voziti: Po ravnih cesticah.

6092. Zapisa/ 1. Burcar. — Iz njegovega rokopisa, ki mi ga je dal Miklošič.

6093. Zapisal Jožef Krajne; narekoval Andrej Čagran. — Iz Krajn- Čerega rokopisa: *0 besedici ,talor* mi ni vedcl nikdo nič povedatv* Primerfaf balberi v Št. 6091 in fileri v nastopni šlevilki. Vkuper hajajo je haplologija iz vkiiper perhajajo. '

6094. Zapisala TrezaPoŠepl. — Iz njenega rokopisa, ki mi ga fe posla l M. Slekovec. Fileri = fireri (Ftihrer).

6095. Zapisala Zinka KavČičeva; narekala Tereza Pusti všek. — Iz njenega rokopisa.


HI. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. F. 6096, 6097.


511


5 Na pragu je stala kelnerca, Je s klučami igrala, Igrala in štimala, Da trojno vince ma:

To prvo je po groši, 10 Ga pijejo sirošni, Ga pijejo sirošni, Ki gnarca nimajo.

To drugo po šestici, Ga pijejo fantiči:


15 Fantići in dekliči Se tam spoznavajo.

To treko po goldinarji, Ga pijejo le mlinarji, Alj mlinarji, mlinarji 20 Pšenico meljejo.

Še jeno je po kroni, Ga pijejo baroni: Baroni so kojoni, Ker nič ne plačajo.


6096.

(Kranjska.)

Jez im&m pa ljub'ce tri, Vse tri so lepć, mladć, Pa mćne imajo radć. Naj perva njih je Kdtra, 5 Ki moje serce m&rtra. 15

In druga je pa Urša, K* moje serce bćljša, In trćtja njih je NćŽa, Ki m&je serce vćže. xo Na pragu je stala 20


S ključmi škrabotljala,

Za sladko vince dala.

Narpervo je po grošu,

Ki ga pfjejo ubćzi;

Drugo je po Šestici,

K' ga pijć fantići, deklići,

Ki dnarce imdjo.

In tretje je po kroni,

Ki ga pijć baroni,

K dnarce imajo.


6097.

(Kranjska.)

Kelnarca je na pragu stala, Ta tretji je po petici,


In se s ključeki igrala,

Igrala, bahala,

In trojno vince toč\

5 Ta prvi je po groši, Ga pijejo ta boljši, Ta boljši, ta boljši, Ki dnarce imajo.

Ta drug' je po d vojaci, 10 Ga pijejo berači, Berači, berači, Ki dnarca nijmajo.


Ga pijejo fantiči, 15 Fantiči, deklići,

K' se tam spoznavajo.

Ta četrti je pa po cvancgarci, Ga pijejo vsi vandrovci, Vsi vandrovci, vsi vandrovci, 20 K' po svetu vafidrajo.

Ta peti je po denarji, Ga pijejo lončarji, Lončarji, lončarji, Ki lonce delajo.


6096. Neznanega zapisovavca. — Iz SPKN. 11, 103—104, Mnogo na- glaskov je napačnih.

6097. Zapisal Matej Sitar. — Iz zbirke Dav. Petelina I. 10— u, kamor je prepisana iz » Domaćih vaj* alojzijeviških*


512 HL — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. F. 6098, 6099. 6100.


6098.

(Iz Motnika.)


Moja djekle je Nežka, Ko mi pušelček veže, Ko bi Neža ne b'la, Bi pa moja ne b'la.

5 Moja djekle je Ančka, Ko pri meni rada spančka, Ko bi Ančka ne b'la, Bi pa moja ne b'la.


Moja djekle je Mica, 10 K je rudečega lica, Ko bi Mica ne b'la, Bi pa moja ne b'la.

Moja djekle je Jera, K' mi kamrco odpera, 15 Ko bi Jera ne b'la, Bi pa moja ne b'la.


6099.

(Iz Gribelj v Belih


Tri lubce 'mam zbrane, Vse tri bi me rade: Prvi imć Urša, Srce mi hujša:

5 Drugi imć Ane, Srce mi varje; Tretji imć Bare, Srce mi rani.

Pod lipco zeleno 10 Kelnarca stoji.

»Ti kelnarca mlada,

Po čem boš vince dala?« 

»To prvo po groši, Ga b' jo pili ta gorši,


15


20


25


Kranjcih.)

Ta gorši po groši, Ki d'narca imajo.

To drugo po petici, Ga b'jo pili fantići, Fantiči, dekliči, Ki d'narca imajo.

To tretje po goldinari, Ga bojo pili mlinari, Mlinari po goldinari, Ki d'narca imajo.

To četrto po kroni, Ga b'jo pili baroni, Baroni po kroni, Ki d'narca imajo!« 


6

(Od


IOO.

Bleda.)


Jest imam tri ljubce, Vse tri so lepe rožce. Tidreja, tidreja, Tidridi deja dom!

5 Vse tri 50 lepe, mvade, Vse tri me imajo rade ! Ta perva je pa Katra, K' moje serce matra. Ta druga je pa Urša, 10 K' moje serce gurša. Ta treka je pa Neža, K' moje srce viza.


Neža je na pragu stava, S ključami je škravbotava. 15 S ključami je škravbotava In za svahko vince dava.

Ta pervi je po groši, Ga pijejo ti vbojžč, Ti vbojžč, ti vbojžč, 20 Ki dnarjev nimajo.

Ta drugi je po petici, Ga pijejo fantiči, Fantiči, fantiči, Ki darce imajo.


6098. Zapisat GaŠpar Križnik. — Iz GK. II. 0—10. Prim. 6og6.

6099. Zapisal Janko Barle. — Iz megovega rokopisa.

6100. Neznanega zapisovavca. — Iz VO. XVII 7, 4. >Krona =Kronen« 


thaler


c.


III.— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. F. 6101, 6102.


513


25 Ta treki je po kroni, Ga pijejo baroni, Barom, špijoni, Ki ckine imajo.

Ta glažek je zdaj prazin, 30 Mi gremo pa narazin, Narazin, narazin, Ki nas več nazaj ne bo !


Birt nam rajtingo deva, Midva bova sovć vzeva. 35 Tidreja, tidreja, Tidridi deja dom !

Birt nam rajtingo piše, Midva greva zdaj od hiše, Od hiše, od hiše, 40 Ki naj več nazaj na bo!


6lO

(Z Grahova na

Kdor hoče mlad furman bit', More znat prav vozit Po polji in po cesti, Po vsakterem mesti.

5 Mlad furman tri ljubce ima: Ta prva je v Logac',

- Druga v Nemškem Grac\ Treka v Ljubljani beli.

Mlada ljubca v pragu stala, 10Z ključki je brenketala,


I.

Tolminskem.)

Z ključeki je brenketala, Trojno vince je tabernala,

Prvo je po petac, Pijejo ga sromač , , # 15 Drugo vince po petic, Pijejo ga fantič',

FantiČi in dekliči. Treće vince po kron', Pili ga bodo baron', 20 Baroni buškaroni!


Za mizo sedi moder mož.

6102.

(Sv. Anton v Slov. Goricah.)

Zahvalmo, zahvalmo mi naš'ga Boga, Ker nam je dal to žlahtno blago, Ker nam je dal to žlahtno blago, Tega zibenozibcigara !

5 Zibenozibcigar — gutes bajn, Saj vsaki reče, da je fajn, Ga spije za en glažek al pa za dva, S tin tretjin že po blati capla!


6101. Zapisat Anton Crv. — Iz njegovega rokopisa B, št. XXI.

6102. Zapisa/ Josip KlemenČič. — Iz njegove zbirke I/. 3$, kjer je pripisana ta melodija:

Zmerno.m


tf=s=s


^^=i=^i


£fcfc:=p=t7


^r^v:^:


I


m


 • =^=*


-s-


£=£=*=*=*


• m— s=r - * — :•


33


514 HI. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. F. 6103.

Za mizoj sedi en moder mož 10 Ga zibenozibcigar Čista vmori, Si žvižga no poje no jucka tako Pri zibenozibcigari !

V soboto se fanti pogovarjajo, Še kan v nedelo pojdejo:

15 »V nedelo pa gremo zibenozibcigara pit Pa plesat polko in cvajšrit.« 

V pondelek se kmeti švarajo, Da hlapci delat ne morejo:

Pa to jin je zibenozibcigar kriv, 20 Ali ker se ga je preveč napil !

V torek pa pride en beli soldak, Mi začne po mizi pisma metat :

MaŠ štibro za plaćat na juteršni dan, Ći ne, bo ti gruntič prodan.

25 Dekleta zdaj larfe nosijo, Na skrivnem si botre prosijo ; Pa to jin je zibenozibcigar kriv, Ki te še naprešan je bil.

Ći je baba pijana, se je za smejat, 30 Ći ji furtoh doj padne, ga nemre pobrat: Bi ga rada pobrala, jo glava boli, Saj vsak se ji lehko smeji !

6103.

(Iz Slapov pri Ptujski gori.)

Čez keden se fantje pregovarjajo, Kam v nedeljo pit pojdejo, Kam pojdejo ahtinzehcigar pit — Tam plešejo vsaki svoj šrit.

5 En moder mož pri mizi sedi, Ga ahtinzehcigar čisto znorf. Si žvižga no poje no jucka tako Pri ahtinzehcigarju!

Ga pije en glažek al pa po dva, 10 Mu že ti tretji po glavci čaplja!

V pondeljek mi pride en mladi solddt, Mu začne pisma po mizi metat:

Ma štibro za plačat\ pa gnarcov nič ni, Pri suknji rokavov fali !

6103. Zapisat Rok Drofenik-Gorski; povedal Janez Kunstek, mlinar in kosar, — Iz Drofenikovega rokopisa. »Leta 1868., pravi/o, je bilo dobro vino, njemu na čast je tudi pričujoča pesem ztožena.« 


III.— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. F. 6104, 6105. 515

15 Če je ženska pijana, se je za smejat', Ji fortuh dol pade, ga ne more pobrat, Će je pa žena pijana, je župa neslana, Ki nima skrbi, da bi kupla soli.

6104.

(Iz Razbora.) <

Zahvalmo, zahvalmo preljubga Boga, Ker nam je dal tak fajnga blaga, O ker nam je dal tak fajnga blaga, Oj firedrajsigarja!

5 En kmetič veselo za mizoj sedi, En glažek ga pije, pa z njim govori ; En glažek ga pije, pa z njim govori, Zato se pač tok veseli.

Soldat mi sablicoj priškreblja, 10 'No dovžno pismo mi v roko podd: »Će štibre ne plaćaš še jutršni dan, Tvoj gruntič pa bode prodan !<

Še štibro bom plačav, Še vince bom piv, Še štibro bom plačav, še vincs bom piv; 15 Še štibro bom plačav, še vince bom piv, Gospod ne bo grunta dobil!

V nebesih. 6105.

(Iz St. Jurija na južni železnici.)

Nebesa so prelepi kraj, 5 Sveti Jurko nese pratico,

Bog nam po smrti gorprit' daj ! Sveti Marko pa salatico, Kteri gori pridejo, Sveti Peter kliče: »Kje je ključ?

Si božje gnade vžijejo. Vam bom prinesel vince vbučU

6104. Zapisa/ Blaž Jurko. — Iz njegove zbirke //. 27, kjer je pripisana ta-le melodija:

Korajšno*

_ s ^°- . Tutti ->_-Jv_A_J__ ^_^ j si


Za - hval-mo za-hval-mo pre-ljub-ga Bo - ga Ker nam je dal tak


 • =£=*=*=


r w w w ^r v w r~

fajn - ga bla-ga, O ker nam je dal tak fajn-ga bla-ga, oj


bzt


fi - re - draj - si - ger - ja ! 6105. Zapisala Zinka Kavčičeva. — Iz njenega roko piša.


33'


516 HI. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. F. 6106 —6109.

Sveti Peter in Pavel. 6106.

(Iz Motnika.)

Svet Peter in Pavel Je pa Pavel bel piv,

Sta ga pila en bokav; Je pa Peter jezen biv.


6107.

(Kranjska.)

Svet Peter in Pav Svet Peter je liv,

Sta piva en bokav, Svet Pavel je piv.

Pivci brez denarja. 6108.

(Gorenja Vrtojba.)

Ko u oštariju pridemo, Oštir za rajtingu pove,

Smo vsi bogati; Nobenga konca nima;

Ko z oštarije uidemo, Ad'n druz'ga gladamo,

Smo vsi siromaki: Noben'ga grošča nimamo:

5 Hojla nina, hojla dra! 10 Hojla nina, hojla dra!

Kako ga pijejo mlinarji.

6109.

(Od Prama.)

»Dobro jutro, gospod oštir! Kozlovo, jelenovo

Tako luštno ni nikir, 20 Ali pa tud* kaštrunovo. « «  Ko je pa le tu pri vas, >Mi smQ tudi mlinarji

Ker skerbite tak za nas!« Vsi na pajtd melemo:

5 »»Prite, prite radi k nam, V večer gor zasipljemo,

Vrata so odprete vam, V jutro melje nimamo.« 

Kteri če tu noter it, 20 »»Mi pa mamo dober pir,

Mora en firkelj vinca pit. Tudi eno lu§n0 čir;

Vino mamo po deset Ker hoče toto met,

10 In po dvanotrideset Tišti bo moj prihodni zet.

In po goldinarji, Kteri hoče hohcet met(

Pijejo ga mlinarji.«« 30 Mora muzikante met .

»Prinesite nam boljšega, Z arfami, s kleretami,

Tudi po goldinarji, Ino tud s trompetami.«« 

15 Tudi po goldinarji: , Dober den> d oštir .

Mi smo sami mlinarji!* Kelnarce pa ni nikir,

>> Kteri hče pečenke jest, 35 Da bi nam povedla rajtengo, Mora gospa mu gor prinest: Ćelo našo cerengo.« 

6106. Zapisa/ GaŠpar Križni k. — Iz GK. 11. 6.

6107. Neznanega zapisovavca. — Iz moje zbirke.

6108. Zapisa! Jožef Cejan. — Iz njegove zbirke IV, št. 26.

6109. Zapisa/ Oroslav Caf. — Iz CO. IV. 26.


III.— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. F. 6110, 61 n.


517


»»


Vino dva goldinarja, Kruh, meso pol vinarja: Ino dva goldinarja 40 Pride na vsakga mlinarja.«« 


Dnarce smo zažirgali, Kaj 'mo ubogim šenkali? Da bi vedli pred zato, Vsej bi šli že prej domu!


6lIO.

(Iz Podgorice pri Dobrepoljah.)

»Dober dan, gospod oštir! Kater pa oče kofe pit,


Toko lušno ni nikir, Koker tukej per vas, Kir tako skerbte za nas!« 

5 Hiša je perpravlena Za lete povablene, Kater pa oč noter jit, Mora ferkel vinca pit.

Vino res dobro ima 10 Za žene in za moža, »Vino je pa 16 in pa 12, Starina pa 20 in tud 32.

Vino je po goldinarji, Pijejo ga pa mlinarji.«  15 »»Daj tega po goldinarji, Mi smo tudi mlinarji!«« 

Štiri groše en par klobas, Arfe, citre ino bas, Kater pa oče prato jest, 20 More dnarje gor pernest.

Telečja in jelenava, Zraven tud kaštronova,


Potem je prov lohka jit.

25 Kater pa oč plesat jit, Morjo meskontarji zraven bit, Gosli, arfe in klenet, Zraven tud trompeta bit.

Dokler boste vi per nas, 30 Bodi le en kratek čas : Plešejo in uriščejo, Dnarce gori žvenkajo.

»Zdej pa spravte rajtenga, Naša cejla celenga!«  35 »Rajtenga je spravlena Za lete povablene:

Vino je dva goldinarje, Klobase pu goldinarje, Kofe kruh dva vinarje, 40 Pride na usacga mlinarje.« 

Dnarce smo zacehali, Kaj borno ubogim šenkali? Zdej pa pojdemo domo, (S) trudna glavo, s prazna

mošno!


6lll.

(Iz Ihana.)


»Dobir večćr, gtspod oštir! T'ko flćtn'L nf ntker, Kok'Br ja n'cćj p^r vas, To ja res an kratak čas!« 

5 Kdor pa voče plesat* j'Bt, More d'narce zraven štet, Z orglam* al s klenćtam' Al' pa s trobentam\


»Dobtr večer, gtspod oštir! 10 Kelnar'ce tud* ni n'ker, De b' nam povedava rajtango, Cevo našo certngo.« 

»»Vin* ja dva guldfnarja, Prata pu guldinarja, 15 Krah, mxso dva vinarja, To na vsacga mlinarja!«« 


61 10. Zapisa/ Martin Schuster (št. 13J okrog 1842. L pesmarice, ki mi jo je poslat Franč, Kralj.

61 u. Zapisat Anton Breznik; pela s/ara Kajžnica. zbirke II, št. 111.


Iz njegove Iz njegove


518 IH.- — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. F. 6112, 6113 6114.

Vin* 'mam po dvćjset, Jmam ga po dvantrideset,

Jm&m ga po dvandvćjset, 20 Tud* ga 'mam po guldinarj**.

»Ptrnes' ga po guldinarj'B, Mi smo sami mlinarj*.« 


6112.

(Kranjska.)

»Dober večer, gospod oštir! Kdorkoli hoče prato jest',

Tak fletno pa ni nikir, 10 Jo mora birtnja gor' prinest : Kakor je tukaj pri vas, Telećjo, jelenovć,

Ker je tak kratek čas.< Al pa še koštrdnovć.

5 Kdorkoli hoče vince pit', »Birt, povej nam rajtengo,

Mu ga mora birt gor nosit' : Kol'k' je naša cehenga?

En polićek al pa dva, 15 Prata je dva vinarja, Al pa tud' dva bćkala. Vin* pa dva goldinarja.c


Vinska bratca spijeta krčmarju vino.

6113.

(Od Sv. Antona v Slov. goricah.)

A, a, a, — mija dva si brata 0,o,o — puča skoro prazenbo:

srna: Kda boš ta nazaj prileza,

Glažeke nalivama, 15 Te boš še za lase teza:

Čista vun popijeva: O, o, o — puča skoro prazen

A, a, a — mija dva si brata bo !

srna! U, u, u — zakaj ne gremo

5 E, e, e — zdaj že na virta že domu?

gre: Zdaj mo Še en glažek pili

Zemi glaž no idi v klejt, Ino čista vun zevžili:

Glažek bode zdaj nalejt: 20 U, u, u — zakaj ne gremo E, e, e — zdaj že na virta že domu?

^ re# O, oj, oj — žena gledat poj !

I, i, i — virta viiha zlo boli : Ćema jih domu pognati,

10 Zakaj si nas to sim povaba, Nimama jin več kaj dati :

Tebošobliibozdajpozaba? 0, oj, oj — to de žmetno

I, i, i — virta viiha zlo boli. pač nocoj !


6114.

(Od Sv. Antona v Slov. Goricah.)

A, a, a — mija dva si brata No dobre vole bodima :

srna: A, a, a — mija dva si brata

Tako si popevama, srna!

61 1 a. Zapisa/ M. Ko kalj. — Iz NB. 82. Vse pesmi tega naslova so zelo pomešane. Pir, kofe spričujeta, da so mlade.

61 13. Zapisal Avg. Lah. — Iz njegove zbirke //. j.

61 14. Zapisal Josip Klemenčič. — Iz njegove zbirke št. 21.


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. F. 6115, 61 16.


519


5 E, e, e — zaj že vse na

virta gre: Daj pa idi hitro v klet, Glažek more bit' nalet: E, e, e — zaj že vse na

virta gre!

I, i, i — virta viiha zlo boli :

10 Zaj de žmetno to pozaba,

Kaj nas je to sen povaba:

I, i, i — virta viiha zlo boli !


0, o, o — puča skoro prazen

bo: Gda de virt ta k jen prleza, 15 Te de se za lase teza: O, o, o, - puča skoro prazen

bo!

0» jo-joj — žena gledat poj : Domo je čema vsenagnati, Nimam jin več piti dati. 20 O, jo-joj — žmetno bode pač nicoj !


Posrne hulja natakarici. 6115.

(Štajerska.)


Kelnarca se jezi, Kaj s pijanci trpi. Kelnarca bi rada v klošter šla, Kaj bi niina bla, 5 Kaj bi bla gospk, gospa !

Kelnarca nič ne valk, Zakaj nam vinca ne d&.


»Pa kaj, pijanec veŠ, Pa kaj ti češ, kaj češ?« 

10 Kelnarca nam kaj vala, Ona nam vince da, Pa dva zizka ma, Sta brata si oba!


Pivci obiščejo klet. 6116.

(Od Sv. Antona v Slov. goricah.)


Mi smo gnes sen pritirali, Sen na očetov dom; Strašno smo pricopotali, Polni vseh nadlog. 5 Tii najboljšo vine rase,

To ja vemo mi:

Bog ne vzemi naše spase

Nam za grehe si.

Mi smo prišli lačni, ženi, 10 Kaj bo zdaj začet?

Le ne bo'te tak' dreveni, Hitro pojmo v klet!


Tisto pilko nam ofnajte, Kjer je brez vode, 15 Le nič dolgo ne koštajte, Naj le hitro gre!

Zdaj pa jemo le pogače, Štrukle no meso, Če se glih razpočjo hlače, 20 Kaj pa nam za to !

Meni se pač močno vidi, Da gre vse okrog: Vdara sen z glavoj po mizi, Da mam debel rog.


6115. Zapisal Vekoslav Šparavec. — Iz VO. IV. 23.

6116. Zapisal Jožef Tušak. — Iz njegove zbirke II V. 4—8 se po/e za v%ako kitico. — Zapis Jožcfa Klemenčiča iz istega kraja (št. 24) se ioči v tem: gnes sem] sem gnes — 2 Sen — 7 spase] Sale — 8 si] ti — 14 Kjes — 19] Naj či se r. h. — 23 mizi] steni — 26 ljuba — 27 kuhja — 28 vzet*. — Zapis Jožefa Krajnca od Sv. Jurija na Ščavnici, narekal Fr. Borko, se loči v tem: 1 gnes sen] se gnes — 2] Na Tonekov dom — 6 vejmo — 7 spase] Sali — 8 si] ti — 14 Ki — 15 dugo — 19 Če se] Naj či — 23 sem — 23 mizi] trami — 24 man — 27 kuhnja — 28 vzet.


520


III.— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. F. 6117.


25 Srečno, srečno, gospodarji, Srečno, liiba klet, Srečno, kuhinja in mesarji, Slovo raor'mo zet.


Zdaj pa borno tako spali, 30 Kak se v perji spi,

Bog ne daj, da bi k . . lali, To bi smešni b'li!


Radi pridemo, kadarkoli nas po vabite.

6117.

(Od Sv. Antona v Slov. goricah.)


Oh liibi znanec moj, Bodi veseja z menoj, Bodi veseja z menoj, Liištno zapoj.

5 Grema na visok breg, Tam je globoka klet,

V kleti je vinski sod, Tišti je gospod.

Vinski sod ne gospod, 10 Pipa je boj odspod : Tista nam vino da, Pa ma pila.

Na zdravje mo zaj pili Oči in materi, 15 Bog jim daj dolgo let Na sveti živet!

J . . . . lepo ime, Bog ti daj vse fele Vina le puno klet, 20 Prav dugo živet.

Vzdignimo glaž visok', Trčimo vsi enok: Živi Bog vse okrog

V nebesih enok!


25 Zdigni zaj glaž visok', Spi ti vun vse enok: Živi Bog vse okrog

V nebesih enok!

Pesma se tak glasi,

30 Ne še ste vun spili :

Živi Bog vse okrog

V nebesih enok!

Oh liiba mati vi, Kaj nam pa zaj fali? 35 Prineste nam zaj klobas, To je za nas!

Oh liibi oče vi, Men se nič ne midi, Naj či glih ćelo noč, 40 Jutri drgoč!

Jutri bon hvalo pel, Nič ne bon iz žepa vzel, Sam Bog van naj plati, Tak svet veli!

45 Srečno, mati, oča vi, Gda te nas nucali, Rečte nan le enkrat: Priden jaz rad!


61 17. Zapisa/ Josip Klemenčič. — Iz njegove zbirke št. 23. Zapis

JoZefa Tušaka z istega kraja se razlikuje od zgoranjega natiska v tem: 2, 3

vesel — 4 Luštno — 8 Tist — 9 ne — 10 boj — 11 vinca — 13 zdaj —

i4 no — 15 jim — 16 svet' — 20 dolgo — 23 v okrog' — 24, 28, 32 nebesah

— 26 viin — 33 ljuba — 34 pa zaj] Še zdaj — 35 Doneste — 41 peja — 42 iz ž. zeja — 48] ^Pridemo rad'. — Zapis Jozefa Krajnca (narekal T. Borko pri S?>. Juriju na Sčavnici) se /oči v tem : 2, 3 vesel — 4] Liištno si z. — 9 ne] je — 10 bolj — 12 ma] ma ga — 13 zdaj — 15 jima — 17] Franček, lepo ime — 19 polno — 20 Prav] In — 21 Zdignimo — 22 jednok — 24, 28, 32] V ntbesah jednok — 26 viin . . . jednok — 34 nam zaj pa] Še nam zdaj

— 35 Doneste — 38 Meni — 41 bom — 42] NiČ iz žepa vzel — 43 vam — 46] Gda te sen znave Šli — 47 nam — 48 Pridem.


III.— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. F. 6118, 61 19.


521


Kako pomiri pivček karajočo ga ženo.

6118.

(Iz Središča.)


Ćujte, čujte, ljudi vi, Posebno vi, ti zakonski: Kak žena možu očituje, Mož pa ženo obrekuje.

(Žena:)

5 nesrečna ti kerluga, Zdej bom jas začela druga, Će boš mi pijanec grata, Ne boš v hišo šel skos vrata.

(Mol:)

Čakaj, baba, tota ne de, 10 Jas čem jesti s svoje sklede : Jas sem gospodar od hiže, Drugi gučat nema nišče.

(Žena:)

Ti si gospodar od hiže, Dug se ti zmirej više piše: 15 Streha že ti rebra kaže, Da se le tvoj gut namaze.

(Mol:)

Jas sem žejen, morem piti, K studenci ne upam iti: Trešlika je v merzli vodi, 2oTista meni močno škodi.

(Žena :)

Oj ti kuga precartliva, Hrastje si po guti zliva, Hojčje pa kerčmarom šenka, Doma pa nam kruha menka.

(Mol:)

25 Jas doma ne jem nić kruha; Indi se mi boljše kuha;


Ti mi davaš laško repo. V krčmi pa jem pišče lepo!

(Žena:)

Da bi se ti . . . predrla, 30 Dare piješ tak do grla! Doma pa živina strada, Deca kvekajo od glada.

(Mol:)

Dol si sedi, ljuba ženka, Nej ti jezik več ne klenka! 35 Pij pri meni vince sladko, Kej de nama bole kratko.

(Žena:)

Eno malo bom le pila, Sej še doma neje sila ! Kak pa bode kaj za jesti? 40 Nekej mogli te prinesti!

(Mol:)

Hitro ali spij polićek, No pojć mesa kosiček: Te pa grema, penes nega, Nič berš nede z virstva tega.

(Žena:)

45 Janževca še nesma pila! Sej je ne krčmari sila: Sej mu potlej vse ukup damo, Dare kravo gda odamo.

(Mol:)

Ti še hujša si pijanka, 50 S tebe bo šla gvišnojanka: Će bom tebe rad uboga, Še bol me tepla bo nadloga !


6119.

(Kranjska iz Javorji.)

»0 ti mrha grda p'jana, Nič poprej te ni domov

Cei dan moram delat sama; Kot zvečer, da b' ležat šov.

6 1 18. Zapisala Ter. PoŠepl (poslal M. Slekovec). — Iz njene zbirke št. 12,

6 1 19. Neznanega zapisovavca. — Iz zbirke M. Rodeta L št. 65.


522


III.— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. F. 6119.


5 Eno pal'co bom vzela, K'tera bo najbolj debela, Tol'ko časa čem mahat', Dokler bo kaj v rok* držat'. <

»»Tiho, tiho bod', ta stara, 10 Ti si sitna k* sama para; Nič nikar me ne špotuj, Saj sem bil že včasih tvoj !«« 


Mož bariglo iz koša vzame, Žena ga pa kušne, objame, 15 Ded'c bariglo odmaši

In prav: »»Ta stara, zdaj

ga pij!

Polno hišo otročičev, Eden kruljev, drugi bos; Boljš* bi b'lo en par voličev, 20 Da b' ga pil še za nje en let. « « 


Dočleltelt.

Zaznamek pivskih pesmi in pesmi v veseli družbi, katere se zde izdatelju umetne in jih ni zategadelj sprejel med narodne. Številke zadaj se nanašajo na številke tega dodatka,

1. Bog oče je vstvaril Vse vinske gore.

2. Bog te živi, ljubi brat, Polno čašo v roko!

3. Bogu slava, Ki nam dava Žlahtno srago trsovo.

4. Bratci, veseli vsi Pesem zapojmo mi Od vinca sladkega.

5. Bratec, vidiš, kaj je to, Ki se tak lepo sveti?

6. Bratje, bodimo veseli, Dokler smo Še zdravi vsi.

7. Bratje, mi se radi 'mamo, Ene volje in srca.

8. Ćeli svet se vrti, Kaj more to bit?

Čast, hvala Bogu, ker vince je tu, gl. št. 110.

Če jaz ostanem sam, za ferkel vina dam, gl. Št. 98.

Će svet sovraži me, vse hudo čez me gre, gl. Št. 98.

9. Čujte, Slovenci ljubljeni, Zdaj moje pesmice glas.

10. Dobro jutro, moj gazda, Kaj čete gnes vi? Dokler smo še mladi, Smo veseli radi, gl. Št. 20.

11. Dolensko napnimo (nažgimo), Spustimo vun glas!

Dosti je bratcev, tudi sestrić, Ki nimajo trtec, ne vinskih goric, gl. Št. 100. Dosti mi rožic na svetu cveti, gl. št. 33.

12. Draga moja lejpa flaša, Veseli se teb ma duša.

13. Dragi prijatelj, gnes je veselo to, Vzemite si vina, ne pite vodo.

14. Družba zbranih kranjskih fantov Skupaj dans sedi.

15. Ena ptičica je priletela, Nam je lepo zape — pe — , Petelinček.

16. En starček je živel na vinskih gorah, So pravli, je bio na Dolenjskem. Fantje, veseli vsi, gl. Št. 4.

17. Gnes je veseli dan, Jaz van zapeti čen.

18. Gospodar, dober dan, Gospodi nja vse enako (»Godčevske litanije«).

19. Gosti moji mili, koji ste me pohodili.

20. Hajdmo, ljubi bratje, Dan se nam že krati, Kar tako ne stojmo.

21. Hitro, ah srček moj, Krepko z grla zapoj.

22. Hvala bodi možeki, Ki je v strani našemi Prvo trsovje sadil (Dainko). Imenitna je zemlja in kraj, kjer raste vinska trtica zdaj, gl. št. 100.

23. Janko, ti si moj, Nič se ne boj, Le pijva ga dalje.

24. Jaz in poliček se rada imava (zložil K rum pak). Jaz in moj brat se rada imava, gl. št. 24.

Jaz pa eno zdravico znam, gl. Št. 83.

25. Jaz sem gorman imenovan, Pijem vince vsaki dan (zložil J. Vodovnik).

26. Jaz sem pač en vinski brat, V Šmihelu sem doma.

27. Jaz vidim pijance, Pri miz' moje znance.

28. Jesen je prišla zopet k nam, Gorman se spravlja veselo v hram.

29. Još ni jedan Zagorac Nije prodo vina (je štokavska).

30. Kadarkoi' kopljemo, Žvižgamo, pojemo, Veseli smo vsi.


III.— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. F. 6119. 523

31. Kaj hočem pivček jez začet', Vse svoje sera zapravil (P. Knobel po nemški:

Wa8 fang ich armer Teufel an, Die Gelder sind verzehret).

32. Kaj v vinogradu ta m kaj se bliska, Rumeno ko čisto zlato?

33. Kar mi kol' rožic na svetu cveti, Tak mi ta vinska najbolj diši: gl. tudi

št. 100.

34. Kak težki (reven) je moj stan, Katerega imam!

35. Kak vinČice danes se sveti, Da zdavnej se svetio tak ni.

36. Kdo bi zmirom tužen (žalosten) bi l, To ne more biti (zložil Drag. RipŠelj). Kdor ima zvesto ljubco, naj sprazni eno kupco, gl. Št. 20.

37. Ker' pajbiček tenki kriček Po sepeh nam dela zdaj ?

38. Ko bi sodov ne bio, Tud* Čepa (čepov) b' ne b'lo. Ko ječmen rumeni, se vidi tam z vaši, gl. Št. 98. Koliko (tol'k' tavžent let') rožic na svetu cveti, gl. št. 33. Koliko na svetu je (takih) bratov, sestrić, ki nemajo svojih goric, gl. Št. 100.

39. Komaj odleže sneg. Da se le vidi breg, Že smo v vinogradu. Ko pride grenka smrt, koj hramček bo zaprt gl. Št. 98.

40. Krog, krog, krogu spet se naj glasi, Saj smo vsi veseli.

41. Kuku, kuku, to je lep glas, Moja ta prava Štima.

42. Le kupice nalejmo zdaj, Na zdravje vsaki pije naj! Le pijmo, moji brati, Saj dan se nam že krati, gl. Št. 20. Lesem, lesem, prijatelji moji, Pojdimo pogledat, če čepek drži, gl. št. 20.

 • Le primi ta glažek prav nizko, gl. Št. 103.

Letos je pač dobro za nas, gl. št 100.

43. LetoŠnje vino Prav dobro zori, Za vsako besedo Se pip naredi.

44. Ljubezen večna vstvar'la vse, Ljubezen nas živi.

45. Ljubi bratec moj, Jaz prijatel tvoj Ti prinašam z radostjo (zl. Dainko).

46. Ljubi trsek, rasi le No obrodi groždice (zl. Dainko).

47. Ljubi prijati i, če amo si brati, Tako naj vzdigne vsaki svoj glaž!

48. Luštnega (srečnega) cajta smo mi dozi veli.

49. LuŠtno na svet živet', Dokler je vino v klet'. Men se prav luštno zdi, Kjer tol'ko prijatlov za mizo sedi, gl. št. 33.

50. Mi hvalimo i slavimo Kučnog domaćina.

51. Mi- Slovenci hočmo zdaj zapet Od naših mladih let.

52. Mi Slovenci vina ne prodamo, Ker ga sami dobro piti znamo. Mi smo zdaj zbrani tu vkup, gl. št. 83.

53. Mogočni Bog, ti si vse vstvaril, Vse sorte drevje, žlahtni sad.

54. Naj cvete slovenski orsak, Gde vino nam rodi. Na sveti je dosti bratov sestrić, Noben nema svojih lastnih goric, gl. št. 100.

55. Na zdravje van napiti čem, Skoz napitek van kaj povem.

56. Nemrem henjati, kaj vedel bi rad, Kak Še živiš nama, liibi moj brat.

57. Ni na svetu kinča niti blaga, Nit je moći naj ti dobra takva.

58. Oča in mati, sestre in brati, Bod'mo veseli gneŠnjega dne.

59. Oča naš, keri si v lagvički, Čast' se ime tvoje u polički! O človek, o Človek, kaj bi začel, gl. Št. 93. Oh Noe, oh Noe, ta prvi si bil, gl. št. 1.

60. Oh oča nebeski, ki v meglah sediš, Zakaj nas tak malogda z dežom škropiš?

61. Oh ura že bije, Sonce več mi ne sije. i Oj vinček goj, goj, Bod dober z menoj, gl. Št. 38. |

62. O kristjani, Skupaj zbrani, Kaj vam čemo zdaj zapet?

63. O preljubi Avguštin, Imaš Še en cekin? (Iz nemščine).

64. O srečna dolenska gorica, Ona nam rodi sladkiga vinca. |

65. Pijmo ga, pijmo, Dokler živimo, Saj ne dobimo, Kaplje ga tam, Vince r.

(Vilharjeva).

66. Pijmo ga, tralala, Žlahtna je kapljica. |

67. Pijmo vince, kaj nas je, Voda je za stvari le (Dainko). j

68. Pisal sem to pesmico sam, Vinskim bratam, kar jih poznam (Pajer). 1

69. Po gorči Jezus hodil, Je sladko vince sejal (J. Virk).

70. Pojdimo gledat v vinske gorice, Kaj delajo bratje ino sestrice. Pojmo, pojmo, fanti vi, Dan se že mrači, gl. št. 20.


524 III.— IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. F. 6119.

71. Poliček je moj striček, In glaž je moj mejaš (Pirkmajer). Po polju mi rožce lepo cveto, gl. št. 100.

72. Po zimi je gorfc Spočila mladica.

Po zimi, kda je mraz, Takrat sem v hiši jaz, gl. Št. 34. Prav zidane volje smo mi, gl. št. 106. Preljuba I. ska dolina, gl. Št. 103.

73. Preljubi bratci vi moji, Kaj hočem vam povedati.

74. Preljubi prijati i, Veseli bodimo, Smo moštej dobili.

Preljubi prijatli, Le bod'mo veseli, K' je vince rodilo, gl. Št. 74.

75. Prelubi sveti Urban, Ti dober naš mejaš.

76. Prijatel najzvestejši Na zemlji je bokal, TovarŠ je . . . Prijatel, ostani še tu kaj, gl. št. 61.

Prijatel prijatla zagleda, gl. Št. 103.

77. Prijatli domaći so mil'ga srca, Ljubezen, zvestoba pri njih je doma.

78. Prijatli, pristopimo vsi skupaj krog in krog!

79. Prijatli, zdaj vesel' bodimo. Skrbi, težave pozabimo.

80. Pri nas je taka navada: Koder sem hodil, kjer sem bil. Rib'cam dobro gre, ker žeje ne trpe, gl. št. 98.

81. Rojen sem pri Ljubljani (na Gorenjskem), Če sem prijatelj vaš, Dol na do-

lenjski strani Imam vinca en glaž. Sem videl, sem si i šal, Kak žalostno je Po drugih deželah, gl. Št. 74. Se snidejo prijateli, Da b' dobre volje bli, gl. Št. 44.

82. Sezidal sem si vinski hram Na sredi med vinogradom (V. Kurnik).

83. Skupaj smo prišli sem (znašli se) mi, Naj se le vsak veseli, Mormo začet

eno zapet.

84. Sliš'te me, ludi zdaj. Jaz vam čem peti kaj, Pesem od vinca.

85. Sloven'c Slovenca vabi, če se ti pit' ne gabi (Slomšek).

Sloven'c to vsaki rad ima, Če Bog mu sladko vince da (V. Orožen), gl. Št. 97.

86. Smo zidane volje, Imamo svoj smeh, In petje veselo. S'noči je bil pač strah, o brati, gl. št. 102.

87. So ptički vkup zbrani, V planinco zlete, Tje dol na Dolenjsko, K' je zdravje

moje. ,

88. Srečen je ti gnešni čas, To more vediti vsak, Vsi lidje vživajo spas. Srečen tišti kraj, kjer je vinca kaj, gl. Št. 98.

Srečna je fara, srečen je kraj, Kjer vinske trtice rastejo zdaj, gl. Št. 100. Srečnega Časa smo mi doživeli, gl. št. 48. .

89. Stare babe pravijo, Da se z žganjem zdravijo (M. KunŠič).

90. Stoji, stoji tam lipica, Pod njo prav lepa hišica, In kadar mimo hiše grem,

Se vselej rad po nj i ozrem,

91. Štajerec, Primor'c. Horvat, Vsaki pije vino rad.

Tako smo se srne — ja — jali, Da bi se kmalu vsi p., gl. Št. 15.

92. Tamle na zelenem griČu Vinska trtica stoji.

93. Ta sladka trtica nam vince rodi, Kdor jo pogleda, se v srce smeji.

94. Tička na vejci sedi, da se cei svet veseli, Lepo prepeva. Ti pisani Čurki prelepo pojo, gl. št. 1.

95. Ti stari so pustili se Po smrti s salam mazat'.

96. To deno čudnovito je, Kaj vino v sebi 'ma.

97. To je veselje Štajerca, Če Bog mu sladko vince da (Orožen).

To leto je dogo in vince sladko, gl. Št. 93. (

To mene najbolj veseli, Če je dosti za mizo ljudi, gl. št. 33.

98. To mene veseli, da ste (smo) zdravi vsi, Tukaj prebivate To mene veseli . . .

smo prijatli vsi.

99. To žlahtno vinsko kapljico, Zdaj hočemo popiti (V. Orožen).

100. Tukaj je pač dobro za nas, Ko vince teče v glažke počas!

101. Tukaj na svetu pač lepŠega ni, Ko lepa prijaznost in mir med ljudmi. Urca je odbila tri, trudni smo postali vsi, gl. Št. 61.

102. Včeraj, brati, kdo bi ver'val, Ravno, kda sem v krčmi sedel.

103. Vesela dolenjska dolina Je polna veselja in vina.

Vesele so vinske gorice, Kjer rastejo žlahtne trtice, gl. št. 103. /


III. — IV. Pesmi pivske in v veseli družbi. F. 6119.


525


04. Vesel je dan, k' se vidiva, O bratec, nebo spozna.

05. Veselo je slišat na svet, Zdravico vam hočem zapet, Vingerl je že začel.

06. Veselo na svetu živeti. Si mormo prav iepo zapeti (F. Globočnik).

07. Veselo zdravico zapojmo na glas, Ker leta pravica.

08. Veselo zdravico zapojmo zdaj, Ker kupica vina stoji pred teboj.

09. Vince je to, Oj hvala Bogu, Na mizi stoji, Prot nam se smeji.

10. Vince, prežlahten sad, Vse ga spoštuje, Bodi star ali mlad.

11. Vino in voda, Žlahtni dve reci (Ahacelj, po nemŠki?).

12. Vinske gore, sončece Vas segreva dneve vse (Dainko).

13. Visoko sonce mi stoji, In vroče žarke dol tišči.

14 V jeseni mor'mo piti, To je najlepši čas (Drag. RipŠelj).

15 Vsak gorman bo letos vesel, K' je v nogradi trgat začel.

16. Zadonite. glasi blagi, Bog te živi I. dragi (J. Virk). Zahvalen bod' oče in tvoje roke, gl. št. 1.

17. Za mizo vkup sedimo, V veselji vince pijmo.

18. Zapeli borno kolospev, Da bode vsak vesel.

19. Zapojmo veselo zdravico Ino zahvalmo Boga, Ker nam je dal sladkega

vinca Najnondrajsigarja.

20. Zapojmo zdravičko, zahvalmo Boga, Ker nam je dal včakati leta tega.

21. Zbrani skupaj smo veseli, Eno bi si koj zapeli.

22. Zdaj veseli živimo vsi, Polni bodmo radosti (Dainko).

23. Zorja nastaja, Sunce prihaja, Jasno nebo, solnčni žar Gleda hišni gospodar.

24. Živeli, živeli, živeli! Mnoga leta srečni bili.

25. Živi, živi, živi, Živi do neba, Dokler nam Slovanom.

26. Žlahtno drevć in korenfna, K'tera ima tako lastnost.


+>4+