III. brižinski spomenik

II. brižinski spomenik III. brižinski spomenik
(Brižinski spomeniki)
neznani avtor
V sodobno slovenščino prevedli Boris Paternu, France Bernik, Jože Faganel, Franc Jakopin, Janko Kos, Tine Logar, Marijan Smolik, Janez Zor.
V spodnjem besedilu je označena samo vsaka peta vrstica, ostale so označene v kodi besedila (klikni »uredi«).
Pri kritičnem prepisu pomeni znak ´ za črko ostrivec nad črko.
Izdano: Brižinski spomeniki. Monumenta frisingensia. Elektronska znanstvenokritična izdaja. Ur. M. Ogrin, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2007.
Viri: Nl.ijs.si
Dovoljenje: To delo je objavljeno s pisnim dovoljenjem avtorja.
Izvozi v formatu: epub       mobi       pdf       rtf       txt


Prevod v sodobno slovenščino Uredi

1Jaz se odpovem zlodeju, in vsem njegovim delom, in vsem njegovim lepotijam. Tudi ve5rujem v Boga vsemogočnega, in v njegovega Sina, in v Svetega Duha, da so ta tri imena en Bog, Gospod sveti, 10ki je ustvaril nebo in zemljo. Tudi prosim njegove milosti, in svete Marije, in svetega Mihaela, in svetega Pe15tra, in vseh Božjih slov, in vseh Božjih mučenikov, in vseh Božjih svečenikov, in vseh svetih devic, in vseh Božjih moči, 20da bi mi hoteli v pomoč biti pri Bogu za moje grehe, da bi čisto izpoved storil in odpustek od Boga prejel. 25Bogu vsemogočnemu izpovem vse moje grehe, in sveti Mariji, vseh nepravičnih del in nepravičnega mišljenja, 30kar sem vede storil ali ne vede, prisiljen ali rad, spe ali bede, v krivih prisegah, v lažnih besedah, v tatvinah, v nečistovanju, 35v lakomnosti, v nezmernem jedenju, v nezmernem pitju, v oskrumbi in v vsem nezmernem početju. Kar sem storil zoper Boga od tistega dne, 40ko sem krščen bil, pa vse do današnjega dne, tega vsega izpovedan bom Bogu, in sveti Mariji, in svetemu Lovrencu, Gospod, 45in vsem svetim, in tebi, Božji služabnik. Kesam se mojih grehov in rad se hočem kesati, kolikor se zavedam, če 50mi boš prizanesel, Bog. Daj mi, Bog Gospod, tvojo milost, da bi brez sramote in brez sramu na sodni dan 55pred tvojimi očmi stal, ko prideš sodit živim in mrtvim, vsakomur po svojem delu. Tebi, 60Bog milostljivi, izročam vse moje besede, in moja dela, in moje mišljenje, in moje srce, 65in moje telo, in moje življenje, in mojo dušo. Krist, Božji Sin, ki si hotel na ta svet priti, greš70nike odrešiti od zlodejeve oblasti, obrani me od vsega zla in reši me v vsej dobroti. 75AMEN. Amen.

Kritični prepis Uredi

Iazze zaglagolo
zlodeiu. Iuzem iego
delom. Iuzem iego
lepocam. Tose uue
ruiu ubog uze mo
goki. Iu iega zin.
Iu zuueti duh. Data
tri imena. edin bog
gozpod zuueti.
ise zuori nebo. Iz
emlo. Tose izco ie
ga milozti. Iscẽ
mariae. Iscẽ mic
hahela. Iscẽ pe
tra. Iuseh bosih zil.
Iuzeh bosih mose
nic. Iuseh bosih za

connic. Iuseh zu&ih
deuuiz. Iuzeh bosih moki.
Da mirasite napomoki
biti. Kibogu moih gre
chou. Dabim cisto iz
pouued ztuoril. Iod
puztic otboga priel.
Bogu uze mogokemu.
izpouuede uze moie
greche. Iscẽ marie.
Uzeh nepraudnih del.
inepraudnega pomisleņa.
Ese iezem uuede ztuo
ril. ili neuuede. nudmi
ili lubmi zpe ili bdê.
Uzpitnih rotah. Vlisnih
resih. vtatbinah. Uznicistvę.

Ulacomztue. Vlichogedeņ.
Vlichopiti. Uuzmaztue.
Iuuzemlichodiani. Ese
iesem ztuoril protiuuo
bogu. odtogo dine
ponese xpẽn bih. dase
dodiniz negodine. Togo
uzego izpouueden bodo.
Bogu. Iscẽ marii. I scõ
laurenzu gozpodi.
Iuzem zuetim. Itebe
bosi rabe. Caiuze
moih grechou. Iradze
chocu caiati. elicose
zimizla imam eche
mebose postedisi. Daimi
bose gozpodi. tuuoiu

milozt. dabim nez
ramen. ineztiden
nazudinem dine.
predtuima osima
ztoial. igdase pri
des zodit. Siuuim.
Imrtuim. comusdo
pozuem dele. Tebe
bose miloztivui
poruso uza moia
zlouuez Imoia
dela. Imoie pomis
lenie. Imoie zridze.
Imoie telo. Imoi
suiuot. Imoiu dusu.
Criste bosi zinu.
ise iezi razil. nazi

zuu& priti. gres
nike isbauuiti. ot
zlodeine oblazti.
Uchranime otuzega
zla. Izpazime
vuzem blase.
A M E N .
amen

Zunanje povezave Uredi